สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต ๒๒ (ตรัง กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ [กระบี่]
ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล,โรงเรียนเมืองกระบี่,โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง,และ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ระหว่างวันที่ 29,30 พฤศจิกายน 1,2,19,และ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกุลจิรา  บัวแก้ว
 
1. นางสาวประภารัตน์  มาลา
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 22 1. นายสนธยา  แก้วอำไพ
 
1. นางสาวประภารัตน์  มาลา
 
3 ภาษาไทย พินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 60.29 ทองแดง 13 1. นางสาวณิชกมล  วาหิน
 
1. นางสาวพัชนี  บรรณาลังค์
 
4 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71.33 เงิน 13 1. นายพงศกร  ศิริพงษ์
 
1. นางสาวพัชนี  บรรณาลังค์
 
5 ภาษาไทย กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 15 1. นางสาวกมลลักษณ์  จันดี
2. นางสาวอรอุมา  เดชรักษา
 
1. นางสาวปาริฉัตร  นวลโยม
2. นางสาวประภารัตน์  มาลา
 
6 ภาษาไทย กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 17 1. นางสาวปัทมพร  ช่วยพิบาล
2. นางสาวอลิสา  แก้วกำยาน
 
1. นางสาวปาริฉัตร  นวลโยม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุธีกานต์  พรหมชัยศรี
 
1. นางสาวสุตาภัทร  พลจรัส
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาวพิมพ์ชนก  แผ่นศิลา
 
1. นายกิตติพงษ์  ศรีเทพ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กชายนิติภูมิ  อาญา
2. เด็กชายวระวิทย์  ช่างคิด
 
1. นายกิตติพงษ์  ศรีเทพ
2. นางสาวฐิติรัตน์  ฆังคะ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 1. นางสาวศิริภัสสร  คุณสนอง
 
1. นางสาวสุตาภัทร  พลจรัส
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงปวีกรณ์  ฟุ้งเฟื่อง
 
1. นายกิตติพงษ์  ศรีเทพ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 20 1. นางสาวเยาวลักษณ์  ธานีรัตน์
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ฆังคะ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์สนิท
2. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  บัวเผียน
3. เด็กหญิงสิริมา  ชัยชนะ
 
1. นางสำเนียง  ไกรนรา
2. นางสาวสุจิตรา  เพิงคาม
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 12 1. นางสาวชลธิชา  จันทร์ส่องแสง
2. นางสาวพัชรินทร์  สุภาพ
3. นางสาวสุชาวดี  หีตช่วย
 
1. นางสาวอนงค์นาถ  ศรีเรือง
2. นายศุภรุจน์  จันทร์แจ่มศรี
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  อนุการ
2. เด็กหญิงรัตนาวลี  ทิศเกลี้ยง
3. เด็กหญิงอภิสรา  จันทร์แก้ว
4. เด็กหญิงอริสรา  จันทร์ต้น
5. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญมณี
 
1. นายเอกพงศ์  สุวรรณมณี
2. นางสาวประภัคศรี  ไกรนรา
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.5 ทอง 9 1. นางสาวกนกวรรณ  รัตน์บุตร
2. นางสาวชุติมา  สาระเพชร
3. นางสาวนงนภัส  บุญมณี
4. นางสาวพิมพกานต์  ทองจิต
5. นางสาวสุพิชญา  แสงศรี
 
1. นายเอกพงศ์  สุวรรณมณี
2. นางสาวประภัคศรี  ไกรนรา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 73.6 เงิน 15 1. เด็กหญิงกุลจิรา  บัวแก้ว
2. เด็กชายภูวรินทร์  ชูขันธ์
 
1. นายจงเจตน์  ช่วยดู
2. นายฤทธิพงค์  สมจิตต์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 80.5 ทอง 13 1. นางสาวผกายทิพย์  เกลาเกลี้ยง
2. นายสิทธิพร  วงศ์พล
 
1. นายจงเจตน์  ช่วยดู
2. นางสาวประภัคศรี  ไกรนรา
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายชญานนท์  เครือจันทร์
2. เด็กชายธรณินทร์  ถุงทอง
 
1. นายพสุ  ยมแก้ว
2. นางสาวสุจิตรา  เพิงคาม
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 19 1. นางสาวอุบลรัตน์  ยศทอง
2. นางสาวไอร์ลดา  สร้อยศรี
 
1. นายพสุ  ยมแก้ว
2. นางสาวสุจิตรา  เพิงคาม
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงวรฤทัย  ฟองแก้ว
 
1. นางภัททิราพร  ศรีวิเชียร
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นางสาววินันญา  ศรีเทพ
 
1. นางภัททิราพร  ศรีวิเชียร
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นายวชิรวิทย์  สุปินบุตร
 
1. นายสมชัย  ลีสุรพงศ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวชิรวิทย์  สุปินบุตร
 
1. นายสมชัย  ลีสุรพงศ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 8 1. นายภูวเดช  ทองจิต
 
1. นายสิทธิพงศ์  ขุนชาตรี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 4 1. นางสาวเสาวรส  ศรีมณี
 
1. นายสิทธิพงศ์  ขุนชาตรี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายวชิรวิทย์  สุปินบุตร
 
1. นายสิทธิพงศ์  ขุนชาตรี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.4-ม.6 77.67 เงิน 6 1. นางสาวเสาวรส  ศรีมณี
 
1. นายสิทธิพงศ์  ขุนชาตรี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเสาวรส  ศรีมณี
 
1. นายสิทธิพงศ์  ขุนชาตรี
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจุฬา  สุขดำ
2. นายวิสิทธิ์  คชสิทธิ์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  อินทอง
2. นางภัททิราพร  ศรีวิเชียร
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมลิษา  สมุทร
 
1. นางรัตนา  ศรีวิเชียร
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.66 เงิน 17 1. นางสาวนาตาชา  รัตนยุทธ
 
1. นางสาวนฤนาถ  ชูขันธ์
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นางสาวปทุมทิพย์  ผังดี
2. นางสาวอุมากร  สุขจิตต์
 
1. นายพนา  จงรักษ์
2. นางสาวรัตนา  วงษ์วานิช
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาด การจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หมวดชนะ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  บูรพิศ
3. เด็กชายอดิเทพ  นภาพันธ์
 
1. นายสมชัย  ลีสุรพงศ์
2. นางสาวคุณัญญา  ไกรนรา