สรุปเหรียญรางวัล สพม. ขอนแก่น [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แก่นนครวิทยาลัย 115 8 2 0 125
2 กัลยาณวัตร 110 6 2 0 118
3 ขอนแก่นวิทยายน 90 6 0 1 96
4 นครขอนแก่น 82 7 6 1 95
5 ขามแก่นนคร 40 8 5 2 53
6 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 39 15 12 1 66
7 ประชารัฐวิทยาเสริม 27 12 10 2 49
8 การกุศลวัดหนองแวง 24 5 10 1 39
9 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 23 10 6 4 39
10 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 22 10 7 2 39
11 แก่นนครวิทยาลัย2 22 6 4 3 32
12 โคกสีพิทยาสรรพ์ 20 10 10 1 40
13 พิศาลปุณณวิทยา 20 7 5 3 32
14 ศรีเสมาวิทยาเสริม 19 5 3 3 27
15 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 16 15 8 3 39
16 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 16 12 5 1 33
17 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 12 7 6 1 25
18 ฝางวิทยายน 11 6 4 3 21
19 สีหราชเดโชชัย 11 5 2 1 18
20 ขอนแก่นวิทยายน 3 10 5 5 1 20
21 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 10 2 3 0 15
22 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 9 6 8 1 23
23 ขอนแก่นคริสเตียน 7 2 1 1 10
24 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 7 1 3 0 11
25 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 6 2 3 3 11
26 ขอนแก่นวิทยาลัย 5 2 2 0 9
27 ป่าหวายวิทยายน 4 3 3 1 10
28 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 4 2 2 0 8
29 เทศบาลวัดกลาง 4 0 0 0 4
30 วัดหนองแวงวิทยา 2 6 5 1 13
31 กัลยาณีวิทยา 2 2 2 0 6
รวม 789 193 144 41 1,167