สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. ขอนแก่น [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แก่นนครวิทยาลัย 43 32 21 96 115 8 2 0 125
2 กัลยาณวัตร 37 33 15 85 110 6 2 0 118
3 ขอนแก่นวิทยายน 36 24 21 81 90 6 0 1 96
4 นครขอนแก่น 19 13 19 51 82 7 6 1 95
5 ขามแก่นนคร 10 10 8 28 40 8 5 2 53
6 แก่นนครวิทยาลัย2 7 4 1 12 22 6 4 3 32
7 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 5 3 2 10 22 10 7 2 39
8 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 1 6 12 39 15 12 1 66
9 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 4 2 3 9 23 10 6 4 39
10 ประชารัฐวิทยาเสริม 4 1 2 7 27 12 10 2 49
11 สีหราชเดโชชัย 3 5 0 8 11 5 2 1 18
12 พิศาลปุณณวิทยา 3 3 4 10 20 7 5 3 32
13 การกุศลวัดหนองแวง 2 3 3 8 24 5 10 1 39
14 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 2 2 2 6 16 15 8 3 39
15 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 2 2 2 6 10 2 3 0 15
16 โคกสีพิทยาสรรพ์ 2 1 4 7 20 10 10 1 40
17 ฝางวิทยายน 2 1 1 4 11 6 4 3 21
18 เทศบาลวัดกลาง 2 1 1 4 4 0 0 0 4
19 ขอนแก่นวิทยายน 3 2 0 0 2 10 5 5 1 20
20 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 0 4 5 12 7 6 1 25
21 ป่าหวายวิทยายน 1 0 0 1 4 3 3 1 10
22 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 0 4 1 5 16 12 5 1 33
23 ศรีเสมาวิทยาเสริม 0 3 3 6 19 5 3 3 27
24 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 0 2 1 3 6 2 3 3 11
25 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 0 2 0 2 4 2 2 0 8
26 ขอนแก่นวิทยาลัย 0 1 1 2 5 2 2 0 9
27 ขอนแก่นคริสเตียน 0 1 0 1 7 2 1 1 10
28 กัลยาณีวิทยา 0 1 0 1 2 2 2 0 6
29 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 0 0 2 2 7 1 3 0 11
30 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 0 0 1 1 9 6 8 1 23
31 วัดหนองแวงวิทยา 0 0 0 0 2 6 5 1 13
รวม 192 155 128 475 789 193 144 41 1,126