สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. ขอนแก่น [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แก่นนครวิทยาลัย 41 30 21 92 111 8 2 0 121
2 กัลยาณวัตร 36 32 15 83 107 6 2 0 115
3 ขอนแก่นวิทยายน 36 24 21 81 90 6 0 1 96
4 นครขอนแก่น 16 12 19 47 78 7 6 1 91
5 ขามแก่นนคร 9 10 7 26 38 8 5 2 51
6 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 1 6 12 39 15 12 1 66
7 สีหราชเดโชชัย 3 4 0 7 11 4 2 1 17
8 พิศาลปุณณวิทยา 3 3 4 10 20 7 5 3 32
9 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 3 2 3 8 22 10 6 4 38
10 ประชารัฐวิทยาเสริม 3 1 1 5 25 12 10 2 47
11 การกุศลวัดหนองแวง 2 3 3 8 24 5 10 1 39
12 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 2 2 2 6 16 15 8 3 39
13 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 2 2 2 6 10 2 3 0 15
14 โคกสีพิทยาสรรพ์ 2 1 4 7 20 10 10 1 40
15 ฝางวิทยายน 2 1 1 4 11 6 4 3 21
16 เทศบาลวัดกลาง 2 1 1 4 4 0 0 0 4
17 แก่นนครวิทยาลัย2 1 2 1 4 14 6 4 3 24
18 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1 1 2 4 15 10 7 2 32
19 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 0 2 3 10 7 6 1 23
20 ป่าหวายวิทยายน 1 0 0 1 4 3 3 1 10
21 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 0 4 1 5 16 12 5 1 33
22 ศรีเสมาวิทยาเสริม 0 3 3 6 19 5 3 3 27
23 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 0 2 1 3 6 2 3 3 11
24 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 0 2 0 2 4 2 2 0 8
25 กัลยาณีวิทยา 0 1 0 1 2 2 2 0 6
26 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 0 0 2 2 7 1 3 0 11
27 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 0 0 1 1 9 6 8 1 23
28 ขอนแก่นวิทยาลัย 0 0 1 1 4 2 2 0 8
29 ขอนแก่นวิทยายน 3 0 0 0 0 8 5 5 1 18
30 ขอนแก่นคริสเตียน 0 0 0 0 6 2 1 1 9
31 วัดหนองแวงวิทยา 0 0 0 0 2 6 5 1 13
รวม 171 144 124 439 752 192 144 41 1,088