สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต ๖๐ (นครสวรรค์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
ณ โรงเรียนนครสวรรค์/โรงเรียนสตรีนครสวรรค์/โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม /โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เงินกลม
 
1. นายชลัมพล  สาลีขาว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอารฎา  โตรัสมี
 
1. นางวาสนา  ปานรุ่งเรือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงอภิชญา  นามผล
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เสนาธรรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษณะ   ดิษฐประยูร
 
1. นายณัฐวุฒิ  สมเครือ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุพินพิทักษ์  แก้วมณี
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์   อินทร์เพ็ญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเจษฎากร  ปิ่นสกล
 
1. นายอำนาจ   เสียงสวัสดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรกมล  ดวงสุดา
 
1. นางวชิ  วชิรวัฒก์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวปานวาด  สว่างยิ่ง
 
1. นางทักษิณา  เหลืองทวีผล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.42 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวันฟ้าใส  นิลพัฒน์
 
1. นางสาวฤดีมาศ   บุญธรรม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐกฤตา  ก้อนจันทร์เทศ
 
1. นายศรายุทธ  คงสิงห์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนวกชมณ  หมวดผา
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  สว่างภพ
 
1. นางจำรัส  พันลำ
2. นายณัฐวุฒิ  สมเครือ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวณิชากร  สุริยะ
2. นางสาวพิชชาภา  โพธิ์เกษม
 
1. นางสาวกิติพร  เมล์พ่วง
2. นายเชาวรัตน์  ฉุนหอม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนาณัติ  เลขะวัฒนะ
2. เด็กหญิงนันท์สินี  พันธ์เขียว
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  อินทร์เพ็ญ
2. นางสาวจุฑารัตน์  เสนาธรรม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 91.09 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรรณกร  สนธิทิม
 
1. นางสาวณฐมน  อนันต์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจานิษตา  ปุษปะวรรณ
 
1. นางสาววิสาร์กร   จิตตะ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิลาวัลย์  เล็กประดิษฐ์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  โตโภชนพันธุ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปรียาภัทร  แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงภัคธิมาภรณ์   เจนศิริพิกุล
3. เด็กหญิงลภัสรดา  ไผ่แสง
 
1. นายธีระชัย  เอี่ยมผ่อง
2. นายณัฐศวรรษ  สาระจันทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 4 1. นางสาวกุลปริยา  จันทรโชติ
2. นายรัฐกร  อ้นโต
3. นางสาววริษฐา  มณีวงษ์
 
1. นายธีระชัย  เอี่ยมผ่อง
2. นางสาววิสาร์กร  จิตตะ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 78.67 เงิน 4 1. เด็กหญิงทักษอร  กอดสะอาด
2. เด็กหญิงวิจิตรา  แพนพา
3. เด็กหญิงอัมพวา  เนตรน้อย
 
1. นางสาวปิยนุช  ทองเขียว
2. นางสาวนงนุช  อินทรโคกสูง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95.08 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  กลิ่นบุญ
2. เด็กหญิงปาณิสรา  แง่มแก้ว
 
1. นางสาววิสาร์กร  จิตตะ
2. นายธีระชัย  เอี่ยมผ่อง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาณุวิทย์  บุญเกิด
2. นายอัศม์เดช  คำแหง
 
1. นางสาววิสาร์กร   จิตตะ
2. นายธีระชัย  เอี่ยมผ่อง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายพสิษฐ์  จุ้ยด้วง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิคม  กระออมแก้ว
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนกร  สันติศราวุฒิ
 
1. นายอิศเรศ  แก้วคง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธกฤต  ทูลลอดแก้ว
2. เด็กหญิงลลิตา  เกียรติอริยะ
 
1. นางรุ่งนภา  ศิริภาประเสริฐพร
2. นายณฐกร  โมมขุนทด
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวกานต์ธียา  ชาดารา
 
1. นายณัฐศวรรษ  สาระจันทร์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพัชลักษณ์  เสือจ้อย
 
1. นางสาวสุนิสา  กลั่นเขตการณ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีระชัย  เถื่อนเหลือ
 
1. นายบุญโชค  ไตรคีรีสถิต
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกร  สุขนิรันดร์
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  พราหมณ์ภู่
3. นายภาวินท์  ภูริยวัตร
 
1. นางรวีวรรณ  พูนสุวรรณ
2. นางสาวศศิธร  โพธิ์สุ่น
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจินตภา  สนอ่วม
2. นางสาวณัฐนิชา  แก้วมณี
3. นางสาวธุรัสดี   โพธิ์เงิน
 
1. นางสาวศิรินพัชญ์  สมบูรณ์เพ็ง
2. นางสาววีรวรรณ  ลีวะพงษ์พียร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐชนน  พงษ์เสือ
2. เด็กหญิงศศิธร  พิพัฒน์อนุสรณ์
3. เด็กหญิงเพียงพอ  ลือวิฑูรเวชกิจ
 
1. นางกนกภรณ์  นิลสนธิ
2. นางชลธิชา   บ่อคำ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนิดาพา  เด่นประเสริฐ
2. นายพชร  อังคะชัยวนิชสกุล
3. นางสาวหยกทอง  กลิ่นโตนด
 
1. นางสาววรัญชนา  เต็งสุวรรณ์
2. นายมนัส  ชวดดา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อังคะชัยวนิชสกุล
2. เด็กชายธันญบูรณ์  อินต๊ะเเสน
3. เด็กชายภูวิศ  ไชยเสนา
 
1. นางสาวศศิธร  โพธิ์สุ่น
2. นางสาวดวงพร  จิตรตระกูลชัย
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวปวรา  มั่นพรม
2. นางสาวปาณิศา  พรมณี
3. นางสาวอภิชญา  แสงศิริ
 
1. นายไตรรงค์  เมธีผาติกุล
2. นายมนัส  ชวดดา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณฑิลา  ประกิจ
2. เด็กหญิงจตุพร  คุ้มทรัพย์
3. เด็กหญิงภูริชญา  พิมพ์เดช
 
1. นายทรงศักดิ์  คงสมศรี
2. นางสาวถิรนันท์  อะสุพล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐชา  นุชพงษ์
2. นางสาวปริยากร  ประสงค์
3. นายมกานนท์  บุตรสิทธิ์
 
1. นายทรงศักดิ์  คงสมศรี
2. นางสาวถิรนันท์  อะสุพล
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรัชย์  เจริญภัทรไพศาล
2. เด็กหญิงนารีรัก  คำหล้า
 
1. นายมนัส  ชวดดา
2. นายธนพล  สุภานันท์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐชนน  รุ่งสุข
2. นายพรหมพล  จันทร์พลับ
 
1. นางสาวนันทิกา  ชื่นสำนวล
2. นายเก็จชนา  เจตน์เสนารักษ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปวรศร  สุขวิเศษ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  พรหมมาศ
 
1. นายอมรินทร์  นิลบรรหาร
2. นางนุชนาฐ  ช้างสาร
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกร  ดาวดึงษ์
2. เด็กชายภพธรรม  คำบาง
 
1. นายมนัส  ชวดดา
2. นายไตรรงค์  เมธีผาติกุล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาดา  สุขไม้
2. นางสาวณัฐชา  ดาวัน
3. นายประเสริฐ  ธรรมโรง
4. นางสาวสุณิสา  ทรัพย์แย้ม
5. นางสาวอมรรัตน์  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวอภิญญา  การภักดี
2. นายพงศ์ธณัช  เทพไทยขาว
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 4 1. เด็กชายวัชรพงศ์  ทับปั้น
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  รอดกำพล
 
1. นางอารีวรรณ  ชุ่มวิจารณ์
2. นางสาวสุรัตนา  ฉัตรโพธิ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชาลิสา  เฉลิมสาร
2. นายปัณณภัสร์  เบญจมาภา
 
1. นางปราณีต  เผือกพยงค์
2. นางสาวมณีรัตน์  สาแช
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ปราณี
2. เด็กหญิงณัชชา  กันต์นิกูล
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  โฮมแพน
4. นางสาวนาลันทา  โชติช่วง
5. นางสาวปริยาภรณ์  คงหล้า
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิ์สาย
7. เด็กหญิงวริศรา  สุริวงศ์
8. นางสาวสิราวรรณ  ลานุช
9. นางสาวสุธีมา  ชีวะกุล
10. นางสาวอัญชลี  ปิ่นสัมฤทธิ์
 
1. นายสมพร  ปราบมะไลย
2. นายพิชิต  ฑีฆะสุข
3. นางสาวอรทัย  บัวรอด
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  แผนบัว
2. เด็กหญิงสุภัทรา  บุญนาค
 
1. นางสาวอรทัย  บัวรอด
2. นางสาวสมนึก  บุญไทย
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นางสาวพรหมพร  คำสม
2. นางสาวรัชนก  สกุลหอม
 
1. นายพิสุทธิศักดิ์  หนูเมืองธำรง
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนัชพร  สอาดศรี
 
1. นางสาวจิรปรียา  ชูยอด
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญาณิศา  ศรีประเสริฐ
 
1. นายชวลิต  ทองอ่อน
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรกัญญา  จิตรอ่อนน้อม
 
1. นางสาวจิรปรียา  ชูยอด
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นายปฏิภาณ  วงศ์สกุล
 
1. นางสาวจิรปรียา  ชูยอด
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงประภัสสร  พูลมี
 
1. นายนที  ธรรมวงศ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิรินทรา  ดาผา
 
1. นายชวลิต  ทองอ่อน
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สังข์จุ้ย
 
1. นางสาวจิรปรียา  ชูยอด
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรปรีญา  เชื้อนุ่น
 
1. นางสาวจิรปรียา  ชูยอด
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธิติวัช  ศรีโลเพี้ยน
2. นายพัสธร  แสงศรี
3. นายภานุพัฒน์  กล่ำอ่วม
 
1. นายชวลิต  ทองอ่อน
2. นายอนัน  สนเทียนวัด
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐภัทร  มั่งคง
2. นายปุญญพัฒน์  ขุนสิงห์
3. นายศักดิ์บดินทร์  แก้วทอง
4. นายสรธัญ  สงวนวงค์
5. นางสาวอารียา  ชมโฉม
6. นายเขษมศักดิ์  สิงห์สิน
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
2. นายวิสุทธิ์โกศล  อุ่นใจ
3. นายกิตติพงษ์  ธงชัย
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปุญญพัฒน์   ขุนสิงห์
 
1. นายวิสุทธิ์โกศล  อุ่นใจ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรภัทร์  เทศโป๋
2. นายณัฏฐ์วัฒน์   บุญเพ็ญ
3. นางสาวนิชาภา  เริงสินธร
4. นางสาวพัทธวรรณ   อรุณเมือง
5. นางสาวภัทราภา  ชวดนุช
6. นายศุภกร   อิ่มบัว
7. นายสรธัญ   สงวนวงศ์
8. นางสาวอารียา  ชมโฉม
9. นางสาวอุรัสญา  แตงอ่อน
10. นายเขษมศักดิ์  สิงห์สิน
11. นายเฉลิมพล   จ้อยเล็ก
12. นางสาวแพรวนภิศ  สุบินนิมิตรศรี
 
1. นายวิสุทธิ์โกศล  อุ่นใจ
2. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
3. นางสาวฐนธร  บุญประเทือง
4. นายณัฐศวรรษ  สาระจันทร์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนันทิพัฒน์  ศรีวิเศษ
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนันทิพัฒน์  ศรีวิเศษ
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรพลิน  ทัพทวี
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิริรักษ์   ผ่องจะบก
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรพงศ์  ชุ่มวิจารณ์
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติคุณ  โนนสินธุ์
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรพลิน  ทัพทวี
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรพงศ์  ชุ่มวิจารณ์
2. นางสาวนริญญา  พุ่มเกตุ
3. นายนันทิพัฒน์  ศรีวิเศษ
4. นางสาวนิสา  แก่นแก้ว
5. นายปธานิน  เพราะขุนทด
6. นายปริญญา  โพธิ์วิฑูร
7. นางสาวสิริรักษ์  ผ่องจะบก
8. นางสาวอรพลิน   ทัพทวี
9. นายไรวินท์  เพียรเก็บ
 
1. นางสาวปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
2. นายชวลิต  ทองอ่อน
3. นายศรายุทธ  คงสิงห์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรพงศ์  ชุ่มวิจารณ์
2. เด็กชายณัฐนันท์  กรุณาวงศ์
3. นางสาวนริญญา  พุ่มเกตุ
4. นายนันทิพัฒน์  ศรีวิเศษ
5. นางสาวนิสา  แก่นแก้ว
6. นายปธานิน  เพราะขุนทด
7. นายปริญญา  โพธิ์วิฑูร
8. นายพัทธคนย์  ดิษผล
9. นายภาวัต  เริงสินธร
10. นายยศพล  กังดี
11. เด็กชายวิชญ์พล  มีใจบุญ
12. นายสิรวิชญ์  รุ่งแสง
13. นางสาวอรพลิน  ทัพทวี
14. นางสาวเกตน์นิภา  หมีเทศ
15. นายไรวินท์   เพียรเก็บ
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
2. นายนที  ธรรมวงศ์
3. นางรัศมี  ธรรมวงศ์
4. นางสาวจิรปรียา  ชูยอด
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชนันท์   พรหมใจรักษ์
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  อ่างแก้ว
3. เด็กหญิงพรพิมล  พยัคกูล
4. เด็กหญิงพัชรพร  รุ่งโรจน์
5. เด็กหญิงวัชรีวรรณ  เอี่ยมสุภา
6. เด็กหญิงแก้วไพฑูรย์  ปาละวัฒน์
 
1. นางสาวฐนธร  บุญประเทือง
2. นางรัศมี  ธรรมวงศ์
3. นางสาวอมรรัตน์  เดชครุฑ
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรภัทร  ภูริชยากร
2. นางสาวบุษบา  สุขสวัสดิ์
3. นางสาวปิยาพัชร  พุฒทองคำ
4. นางสาววรัญญา  พรมย่วน
5. นางสาวศลิษา  การงานดี
6. นางสาวอัจฉราพรรณ  จูสุข
 
1. นางสาวฐนธร  บุญประเทือง
2. นางรัศมี  ธรรมวงศ์
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนรมน  จริยาคุณา
 
1. นางสาวซาริตา  พรมอินทร์
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอภิสรา  ชัยรัตน์
 
1. นางสาวสุตาภัทร   เข็มวงษ์
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมลพัชร  วีรสุเมธา
 
1. นางสาวณัฐนันท์  จาดดำ
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิชยมล  ศิริเทพ
 
1. นางเกษกมล  ศรีประเสริฐ
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงนัชชา  จิรธนานันท์
2. เด็กหญิงวริษฐา  มนินทร
 
1. นางสาววราภรณ์  พูลทอง
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 10 1. นางสาวภคนันท์  ล้วนจิรพันธ์
 
1. นางสาวพรนภา  รอยประดิษฐ
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิษฐา   เจริญสุข
2. เด็กหญิงเบญญาภา  อินทนิล
 
1. นางสาวศิริพร  พิพัฒน์อนุสรณ์
2. MissWang  Miao
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 74.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามณี  ทาพา
2. นางสาววริศรา  เถื่อนสุข
 
1. นางสาวณิชกานต์  พลหลวง
2. MissWang  Miao
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรไพลิน  นาประดิษฐ์
2. นางสาวสุนิสา  วินทชัย
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ใสสีสูบ
2. MissSeo  Hyerin
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันท์นภัส  จันทรส
2. นางสาวรัชตวรรณ  แสนสิงห์
 
1. นางสาวศิริพร  พิพัฒน์อนุสรณ์
2. นางสาวณิชกานต์  พลหลวง
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธีราพร  แสงหิรัญรัตนา
2. นางสาวปาลิตา  ศรีสุข
3. นางสาวภคมน   บุญทรัพย์
4. นางสาวศุภาพิชญ์  เสือนาค
5. นางสาวสุพรรษา  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  ตันแก้ว
2. นายธนากร  อริยะ
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิชชาพร  ชาญวิชา
2. นางสาวมินทร์ตรา  บัวศิริ
3. นางสาวรุ่งระวี  ผินเผือก
4. นางสาวสุนิศา  แรตสันเทียะ
5. นางสาวอรพรรณ  สวนลำใย
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ใสสีสูบ
2. MissSeo  Hyerin
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 36.66 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวการวี  พ่วงชัง
 
1. นางสาวศิริพร  พิพัฒน์อนุสรณ์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนกันต์  เจริญทัพ
2. เด็กหญิงดากานดา  ทองอรุณ
3. เด็กชายธนกฤต  รักษ์ศิริ
4. เด็กหญิงพรนัฏญ์ศร  ถิรดำรงชัยภัทร
5. เด็กหญิงสมันตชิดา  ทองไทย
 
1. นางสาวอภิชญา  คำศรี
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนัทวรรณ  ศรีจันทา
2. นางสาวพิยดา  อินทร์วิเชียร
3. นางสาวศิรธญา  จันทะวงษ์
4. นางสาวสมิตา  วัฒนพานิช
5. นางสาวสุพิชญา  สินสวัสดิ์
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  คุ้มเหม
2. นางสาวอาภาภร  กุ่มดวง
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงวรัญญา  สีปั้นพริ้ง
3. เด็กหญิงศิวาภรณ์  บุนนาค
 
1. นางสาวพรชิตา  เกิดพันธ์
2. นางสาววรรณวิมล  ไกรราม
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายตฤณ  คงเนตร
2. นางสาวนนทิชา  ป้อมรบ
3. นางสาวนาราดา  นาคหว่าง
 
1. นางสาวศิริพร  พิพัฒน์อนุสรณ์
2. นางสาวกัญญ์ฐญาณ์  ตั้งเชยวิไล
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติญา  กัลณา
2. เด็กหญิงธนพร  อุดมลาภ
3. เด็กหญิงวรกมล  จันทร์แก้ว
 
1. นายอาวรณ์  คล้ายเนียม
2. นางสาววรรณวิมล  ไกรราม
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญณรงค์  น้อยพระยา
2. นายพชรดนัย  สวยกลาง
3. นายเฉลิมศักดิ์  ยะตะโคตร
 
1. นายอาวรณ์  คล้ายเนียม
2. นางสาวกัญญ์ฐญาณ์  ตั้งเชยวิไล
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปิติภัทร  จาเนือง
2. นายศิวกร  กิตติกุล
 
1. นายจิณณะ  ทาประสิทธิ์
2. นางสาวศรัณยา  วาจาทะศิลป์
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธมลวรรณ์  มุยน้อย
2. นายวัชรพงษ์  กวางทอง
 
1. นายวิทยา  คล้ายแท้
2. นางสาวปรางทอง  บุระตะ
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงดรัลรัตน์  สินสุพรรณ์
2. เด็กหญิงบุญยวีณ์  อุปมาอ่ำ
 
1. นางสาวปรางทอง  บุระตะ
2. นายสุขสันติ  หอมสุวรรณ์
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภสร  เกิดบุญมา
2. เด็กชายสุมารถ  ผิวพรรณ
 
1. นายวชิร  วชิรวัฒก์
2. นายสุขสันติ  หอมสุวรรณ์
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายกิตินันท์  อันโนนจารย์
2. เด็กชายวิศิฐศักดิ์  กระเเสโสม
 
1. นายเก็จชนา   เจตน์เสนารักษ์
2. นางสาวสุลักษณา  นกสวน
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิชชากร  ดีวงษา
2. เด็กชายศักดิ์วรินทร์  ด้วงสั้น
 
1. นายพิพัฒน์  พูราษฎร์
2. นายสุขสันติ  หอมสุวรรณ์
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวนิราพร  จิ่งจ้อย
2. นายพีรพัฒน์  พันธ์สายสุข
 
1. นางสาวศรัณยา  วาจาทะศิลป์
2. นายวิทยา  คล้ายแท้
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวจุฑากาญจน์  นาคมาลี
2. นางสาวปริตตา   สังขกุล
 
1. นายเก็จชนา  เจตน์เสนารักษ์
2. นางสาวสุลักษณา  นกสวน
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภาส  สังข์สุวรรณ
2. เด็กชายนครินทร์  แสงศรี
 
1. นายจิณณะ  ทาประสิทธิ์
2. นางสาวธัญญ์พิชชา  เรืองมนต์
 
97 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรภัสร์ชนก  บัณฑิตปัญญาแก้ว
2. เด็กชายหาญชัย  สุวรรณรังค์
3. เด็กชายเตชินท์  สาลีผล
 
1. นายพิพัฒน์  พูราษฎร์
2. นายวิทยา  คล้ายแท้
 
98 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สมบัติทัฬห
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  สุพรรณ
3. เด็กหญิงรมิตา  จันทร์ทอง
 
1. นายพิพัฒน์  พูราษฎร์
2. นายสุขสันติ   หอมสุวรรณ์
 
99 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัญญา  เลิศไพบูลย์
2. นายศรุต  บุญจันทร์
3. นางสาวอาภาพัชร์  โกทัน
 
1. นายพิพัฒน์  พูราษฎร์
2. นางสาวธัญพิชชา  เรืองมนต์