เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ กลุ่มที่ 2
ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม และ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางอาจินต์ เหง้าสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายจักรพงษ์ สมชารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายภัทราวุธ อิ่มจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายอักษร ดีไสว รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นางรุ่นนภา ขวัญพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นางสาวรุ่งนภา กองน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางสาวจิรัชญา อิ่มอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายสุริยา กะวน ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
9 นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
10 นางสาวเนตรนภิส กุนกิ่ง ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
11 นางสาวรัตติกา สายบุญเจียม ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
12 นางสาววัชราภรณ์ สีทา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
13 นางสาวอัญญการ สีทา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
14 นางสาวศิริลักษณ์ ไชยวงศ์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
15 นางสาวมณีรัตน์ ดวงปินตา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
16 นางเกศรา แก้วจิตร ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
17 นายประเทือง ทองมี ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
18 นายธาตรี จันทร์เรือง ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
19 นางสาวชนิดาภา จันทร์พุทธา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
20 นายวุฒิพงษ์ สีสุก ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
21 นายสุพจน์ สมพงษ์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
22 นายภุชงค์ ไพศาลพิสุทธิ์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
23 นางสาวสมใจ สีดาจันทร์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
24 นายสมเกียรติ กระจ่างกิจใจชุ่ม ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
25 นางสาวมณีรัตน์ ดวงปินตา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
26 นางเกศรา แก้วจิตร ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
27 นายประเทือง ทองมี ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
28 นายธาตรี จันทร์เรือง ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
29 นางสมจิตร การกิ่งไพร ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
30 นางชลรักษรัก คำภา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
31 นางสาวอัญญการ สีทา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
32 นางบุศราภรณ์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ฝ่ายอำนวยการดำเนินงาน
33 นายพีระวัฒน์ จันทกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ฝ่ายอำนวยการดำเนินงาน
34 นายจุลินทร์ น้ำค้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ฝ่ายอำนวยการดำเนินงาน
35 นายสงพงษ์ ศรีขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม ฝ่ายอำนวยการดำเนินงาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ผู้ประสานงาน : นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย >>> Tel.0985532935 :: [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : นายยิ่งคุณ รอดทิม >>> Tel.0852737191 :: [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]