สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หล่มสักวิทยาคม 54 28 16 98 114 4 3 0 121
2 หล่มเก่าพิทยาคม 47 34 16 97 108 14 1 1 123
3 บ้านเข็กน้อย 15 14 13 42 59 8 2 8 69
4 เมตตาชนูปถัมภ์ 9 3 7 19 35 11 3 3 49
5 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 7 8 7 22 34 5 5 5 44
6 เมืองกลางวิทยาคม 7 3 8 18 39 15 8 3 62
7 เมืองราดวิทยาคม 5 7 11 23 42 8 5 5 55
8 แคมป์สนวิทยาคม 5 6 2 13 25 12 9 5 46
9 ผดุงวิทย์ 5 2 3 10 19 2 6 2 27
10 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 5 1 3 9 25 11 9 4 45
11 เมตตาวิทยา 3 8 6 17 35 10 6 5 51
12 น้ำหนาววิทยาคม 3 5 4 12 22 14 4 3 40
13 บ้านดงน้ำเดื่อ 3 2 2 7 13 9 2 4 24
14 ศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 3 0 2 5 7 4 5 2 16
15 บ้านสงเปลือย 2 4 5 11 16 7 4 3 27
16 บ้านทับเบิกร่วมใจ 2 4 0 6 12 5 2 0 19
17 บ้านบุ่งคล้า 2 3 3 8 22 6 10 5 38
18 บ้านห้วยลาด 2 1 1 4 5 0 1 1 6
19 หน้าศูนย์เครื่องมือกล 2 1 0 3 7 7 5 0 19
20 ติ้ววิทยาคม 1 4 8 13 24 8 3 7 35
21 ฤทัยทิพย์ 1 4 4 9 22 11 2 2 35
22 บ้านโคกมน 1 4 1 6 18 9 6 3 33
23 ผาแดงวิทยาคม 1 2 0 3 7 2 2 0 11
24 ผาเมืองวิทยาคม 1 0 0 1 1 1 1 2 3
25 สิรินคริสเตียน 0 2 1 3 6 7 1 3 14
26 เมตตาศึกษา 0 1 0 1 2 0 1 0 3
27 หยกฟ้า 0 0 2 2 7 5 2 2 14
28 บ้านห้วยระหงส์ 0 0 1 1 11 4 1 0 16
29 บ้านวังกวาง 0 0 1 1 3 4 1 2 8
30 ปริยัติสามัญวัดสระเกศ 0 0 0 0 4 2 0 1 6
31 ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม 0 0 0 0 2 0 3 3 5
รวม 186 151 127 464 746 205 113 84 1,064