สรุปเหรียญรางวัล สพม. เพชรบูรณ์ [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หล่มสักวิทยาคม 114 4 3 0 121
2 หล่มเก่าพิทยาคม 108 14 1 1 123
3 บ้านเข็กน้อย 59 8 2 8 69
4 เมืองราดวิทยาคม 42 8 5 5 55
5 เมืองกลางวิทยาคม 39 15 8 3 62
6 เมตตาชนูปถัมภ์ 35 11 3 3 49
7 เมตตาวิทยา 35 10 6 5 51
8 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 34 5 5 5 44
9 แคมป์สนวิทยาคม 25 12 9 5 46
10 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 25 11 9 4 45
11 ติ้ววิทยาคม 24 8 3 7 35
12 น้ำหนาววิทยาคม 22 14 4 3 40
13 ฤทัยทิพย์ 22 11 2 2 35
14 บ้านบุ่งคล้า 22 6 10 5 38
15 ผดุงวิทย์ 19 2 6 2 27
16 บ้านโคกมน 18 9 6 3 33
17 บ้านสงเปลือย 16 7 4 3 27
18 บ้านดงน้ำเดื่อ 13 9 2 4 24
19 บ้านทับเบิกร่วมใจ 12 5 2 0 19
20 บ้านห้วยระหงส์ 11 4 1 0 16
21 หน้าศูนย์เครื่องมือกล 7 7 5 0 19
22 หยกฟ้า 7 5 2 2 14
23 ศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 7 4 5 2 16
24 ผาแดงวิทยาคม 7 2 2 0 11
25 สิรินคริสเตียน 6 7 1 3 14
26 บ้านห้วยลาด 5 0 1 1 6
27 ปริยัติสามัญวัดสระเกศ 4 2 0 1 6
28 บ้านวังกวาง 3 4 1 2 8
29 ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม 2 0 3 3 5
30 เมตตาศึกษา 2 0 1 0 3
31 ผาเมืองวิทยาคม 1 1 1 2 3
รวม 746 205 113 84 1,064