หัวข้อการแข่งขัน
หัวข้อการแข่งขันหมวดหมู่ภาษาไทย
กิจกรรมท่องอาขยาน ทำนองเสนาะ ม.1-3
บทที่กำหนดให้ท่อง
1. นิราศภูเขาทอง
2. พระสุริโยทัยขาดคอช้าง
3. บทพากย์เอราวัณ

กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4 - 6
บทที่กำหนดให้ท่อง
1. สวรรค์ชั้นกวี
2. ลิลิตตะเลงพ่าย
3. ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง

กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6
1. หัวข้อ กรรมการจะประกาศหัวข้อในวันแข่งขัน
2. เกณฑ์การตัดสิน ให้เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
3. ในวันแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียม ดินสอ ยางลบ ปากกา น้ำยาลบคำผิด กบเหลา ไม้บรรทัด มาให้เรียบร้อย
4. ให้นักเรียนเตรียมบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตนมาให้เรียบร้อย
5. ไม่อนุญาตให้นำกระดาษหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เข้า ณ ห้องแข่งขัน

อุปกรณ์ที่กรรมการต้องการ
 - กระดาษ A4 (หากมีเส้นด้วยจะดีมาก)
 - พจนานุกรมไทย 1 เล่ม สำหรับใช้ในการตั้งหัวข้อ
 - กล่องลัง A4 หรือ ฝาลัง A4 สำหรับเก็บผลงานผู้เข้าแข่งขัน
 

หัวข้อการแข่งขันหมวดหมู่คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
หัวข้อการแข่งขัน
          1.Covid-19

การแข่งขัน Motion Infographic
หัวข้อการแข่งขัน
          1. ปลอกโรค ปลอดภัย จากโควิด – 19
          2. ไทยแลนด์ 4.0
          3. วัยรุ่น Gen Z
 
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
หัวข้อการแข่งขัน
          1. โลกอนาคต
          2. เศรษฐกิจพอเพียง
          3. ภาวะโลกร้อน
 
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์
หัวข้อการแข่งขัน
          1. รู้เท่าทันโควิด
          2. วัยใสห่างไกลยาเสพติด
          3. ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์
 
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ม.ต้น ม.ปลาย)
หัวข้อการแข่งขัน
          1. โต๊ะทำงาน
          2. รถขายของรถสามล้อ
          3. ตู้โชว์
          4. โซฟา
          5. เก้าอี้
 
การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภท Web Editor
หัวข้อการแข่งขัน
          1. เศรษฐกิจพอเพียง
          2. Covid 19
 
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
หัวข้อการแข่งขัน
          1. เกมส์รักษ์โลก
          2. เกมส์โควิด
 

หัวข้อการแข่งขันหมวดหมู่คณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์
- ส่งเล่มโครงงานในวันแข่งขัน จำนวน 5 เล่ม เวลา 8.00น. ณ จุดรายงานตัว
- แจ้งเปลี่ยนห้องแข่งขันโครงงาน
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ เป็นห้อง 614 
- แจ้งเปลี่ยนห้องแข่งขันโครงงาน 
ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  เป็นห้อง 615
- แจ้งทีมแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ทุกประเภทหากต้องใช้ไฟ ให้เตรียมปลั๊กพ่วงมาด้วยตนเอง
 

หัวข้อการแข่งขันหมวดหมู่วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท สิ่งประดิษฐ์ ม.1-3
- ส่งเล่มโครงงานในวันแข่งขัน จำนวน 5 เล่ม เวลา 8.00น. ณ จุดรายงานตัว
 


 
วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 16:39 น.