เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.ร้อยเอ็ด เขต 1
ระหว่าง วันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. พ.ศ. 2565

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวกชพรรณ นาเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ประธานประมวลผลการแข่งขัน  
2 นายประภาส ศรีทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา ประธานประมวลผลการแข่งขัน  
3 นายภูวนาท คำพมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนขัติยะวงษา ประธานประมวลผลการแข่งขัน  
4 นายไกรกฤษณ์ ดุสิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ประธานประมวลผลการแข่งขัน  
5 นายสมพงษ์ ประภากรพิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนขัติยะวงษา รองประธานประมวลผลการแข่งขัน  
6 นายวิชญะ ปัญญา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด รองประธานประมวลผลการแข่งขัน  
7 นางสุกัญญา ไชยคิรินทร์ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย รองประธานประมวลผลการแข่งขัน  
8 นายวสันต์ สูงสันเขต ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย รองประธานประมวลผลการแข่งขัน  
9 นายปฏิภาณ กันหาชัย ครู โรงเรียนสตรีศึกษา รองประธานประมวลผลการแข่งขัน  
10 นางสาวสุภาภร วิเศษปัสสา ครู โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน  
11 นายกิตติ แก้วกิจติ ครู โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน  
12 นางสัมฤทธิ์ บุญยะโพธิ์ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน  
13 นางวิมลรัตน์ ดวงประทุม ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน  
14 นางสาวจินตนา โพธิจักร ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน  
15 นางสาวอรวรรยา เย็นวัฒนา ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน  
16 นางสาวพรพินิจ นิจสุข ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน  
17 นางนิตยา ภูมิดิษฐ์ ครู โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน  
18 นางเยาวลักษณ์ พนมพงษ์ ครู โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน  
19 นายณัฏฐพงษ์ สุดาเดช ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน  
20 นางสาวเบญจมาภรณ์ ใจหาญ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน  
21 นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน  
22 นายปกาสิต อุ่นทรวง ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน  
23 นายรัศมี พุดสีเสน ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน  
24 นายอรรถพล ฉิมกูล ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน  
25 นางสาวมลพิราพร เหล่าจินดา ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน  
26 นางสาวณัฎฐา อ่อนสองชั้น ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน  
27 นางสาววิรัลพัชร นารี ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน  
28 นายสรวิชญ์ บุตรพรม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน  
29 นายศุภณัฐ รัตนแสง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน  
30 นางภาวดี อุตรา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน  
31 นางสาวศุพัชรียา เสนารัตน์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน  
32 นายนิคม จันทะโสม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน  
33 นางชุติมา นระศาสตร์ ครู โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน  
34 นายธนกฤต ขันธวัฒน์ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการประมวลผลการแข่งขัน  
35 นางวัชราภรณ์ ไชยวงษา ครู โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการและเลขานุการประมวลผลการแข่งขัน  
36 นายเพิ่มพูล พลศิริ ครู โรงเรียนขัติยะวงษา กรรมการและเลขานุการประมวลผลการแข่งขัน  
37 นางสาวลลิตา ลิรัมย์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด กรรมการและเลขานุการประมวลผลการแข่งขัน  
38 นางสาวชมพูนุท จันทร์เทพย์ ครูธุรการ โรงเรียนขัติยะวงษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประมวลผลการแข่งขัน  
39 นายณัฐวุฒิ รุ่งวิสัย ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประมวลผลการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]