สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต ๔๐ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.ร้อยเอ็ด เขต 1
ระหว่าง วันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. พ.ศ. 2565

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภาพร  เพ็งอารีย์
 
1. นางคำเพ็ญ  ทีคา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกเรขา  วิเศษชาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงค์รักษ์  ดวงภักดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เอกทัศน์
 
1. นางนภสร  สนิทนวล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาวีร์   วงศ์วิศิษฐ์
 
1. นางสาวโศภิษฐ์  สุ่มมาตย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภเวช  อภัยสูงเนิน
 
1. นางสาวบังอร  ศรีวรรณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนภูมิ  วีระพันธ์
 
1. นางศิวิมล  พวงชมภู
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ซื่อตรง
 
1. นางธัญพร  นามไพร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 90 ทอง 10 1. นายจิรายุ  มงคลแก่นทราย
 
1. นายพงศ์ธวัช  จรูญฐิติวัฒน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  เวียงสมุทร
 
1. นางชนากาญจน์  อุ่นละออ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเทพประสิทธิ์  แก้วเสน่ห์ใน
 
1. นางสาวอังคณา  ปันแสง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรจักร  บุตรสมบัติ
2. เด็กชายอาทิตตกรานต์  แสวงผล
 
1. นายศราวุฒิ  ไล้เลิศ
2. นางสุมณฑา  สิงห์ชา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายธีระวัฒน์  จุลรัตน์
2. นางสาวปาลิน  นามเขต
 
1. นายสุวิทย์  ศรีนิล
2. นางสาวณพิชญา  เมืองวงษ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายณัฏฐพัฒน์  พลเมือง
2. เด็กชายนราธิป  สีลา
 
1. นางยุพเรศ  แหล่งสท้าน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวณัฐฐินันท์   ไชยยศ
 
1. นางสาววีรนุช  วรามิตร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทรภูมิ  สุกใส
 
1. นางพิชดา  รจนัย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมิ่งกมล  ครองศรัทธา
 
1. นายดำรงศักดิ์  ปัญญาทิพย์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัชชา  ประกอบแสง
2. เด็กหญิงบุณรดา  ครองศรัทธา
3. เด็กหญิงวนัชพร  สุทธิพิริยะหทัย
 
1. นายปาจิตร  ศรีสะอาด
2. นายพิสิษฐ์  รจนัย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภควัค  อัคมูล
2. นายภูรีภัทร  ส่องแก้ว
3. นายเดชาวัสส์  แน่นอุดร
 
1. นางวิมลรัตน์  ดวงประทุม
2. นายพิสิษฐ์  รจนัย
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัคควัฒน์  โภคะสุนทรางกูล
2. นายวสันต์  แก้วเสน่ห์ใน
3. เด็กชายศตพร  สุพร
 
1. นางหทัยรัตน์  จันทศิลา
2. นางสาวศริญา   จตุเทน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปภาดา   พันธุ์พาณิชย์
2. นายยศธนา  เวียงสิมมา
3. นายอภิวัฒน์  หารษาวงษ์
 
1. นางสาวมนัส  บุญลือชา
2. นางชนกรัตน์  คืนดี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กชายกษิดิษ  เพียรชนะ
2. เด็กชายชิติพันธ์  มั่นคง
 
1. นายเพิ่มพูน  เสนารัตน์
2. นางสาวอารยา  สุขประเสริฐ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชานน  วรวงศ์
2. นายทัตเทพ  ทองรุ่ง
 
1. นางอรวดี   หลักแก้ว
2. นางสาวสุวดี   ศรีนุเสน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัครวัฒน์   พินยะพงศ์
 
1. นายบัณฑิต  พรรณศรี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพัสสน   ศรีโสภาพ
 
1. นางสำเนียง  ขันบุตร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีร์นิธิ   อึ้งเจริญธนกิจ
2. เด็กชายวงศพัทธ์   เลิศวิชากุล
 
1. นางเกตวลี  ศรีทอง
2. นางสาวปิยาภัสร์  แสนเสนา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพชรพล  สุขประเสริฐ
 
1. นางวลีฉัตร   วิบูลย์กุล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แต่งประกอบ
 
1. นางสุภาวดี  สินทรธรรม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัควลัญชญ์  ศิริสอน
 
1. นางสาวสุรางค์ทิพย์   นครไพร
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายธนกฤต  จิรัมย์
 
1. นางสาวสุภาณี  คำสี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แสนอุ่น
2. เด็กชายธนัช  ศรีโคตา
3. เด็กหญิงอนันตญา  ศรีผ่องงาม
 
1. นางอัชรา  ภูดินดาน
2. นางนภัสนันท์  ศรีคุณ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาสกร  อิฐรัตน์
2. นายภูริณัฐ  วีระพันธ์
3. นางสาวศรัณย์พร  สารบรรณ
 
1. นางสาวมณฑิรา  โสภาวะนัส
2. นางสาวสิริรักษ์  เขียวละออง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐวรา  เวียงอินทร์
2. เด็กหญิงปริยากร  พรหมบุตร
3. เด็กหญิงภัทรจาริน  นาไชย
 
1. นายชนาธิป  โสภาพล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายกิตติชัย  หงษ์โสดา
2. นางสาวจินต์ศุจี  อภัยสูงเนิน
3. นายธีรุตม์  จอมคำสิงห์
 
1. นายณรงค์รัตน์  เมธาคุณวุฒิ
2. นางชีวารัตน์  ชาระมาตย์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม    
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปภาวิน  ทิพย์สิงห์
2. นายแผ่นดิน  ศรีพลัง
3. นายโฆษิต  หล่อศิวาวชิรสุข
 
1. นางสาวเมธียา  มาตย์จันทร์
2. นายชนาธิป  โสภาพล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐพล  บุญวิเศษ
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  โพธิ์ชัยหล้า
3. เด็กชายศรัณย์  สุขเสมอ
 
1. นางสุพรรษา  ทิพย์สิงห์
2. นางวิไลวรรณ  ขันธวัฒน์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.5 ทอง 4 1. นางสาวกฤษติกา  นิยมธรรม
2. นางสาวธีรดา  เจริญรัตน์
3. นางสาวสุพิชญา  อัครบาล
 
1. นางวิไลวรรณ  ขันธวัฒน์
2. นางสุพรรษา  ทิพย์สิงห์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรัฐติกุล  เกษมสุข
2. เด็กชายภัทรพล  ทาแพงน้อย
 
1. นางสาวรัชนีกร  ตุ้ยศักดา
2. นางสาวสุวิมล  สีแสงสว่าง
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทัศนัย  ปักกังวะยัง
2. นายภัทรภูมิ  ทักษิณพิลา
 
1. นายสุรินทร์  ทวยหมื่น
2. นางสาวสุวิมล  สีแสงสว่าง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กชายธนวัฒน์  คำสะอาด
2. เด็กชายภูวดล  ทองหนองบัว
 
1. นางสาวมณฑิรา  โสภาวะนัส
2. นางสาวรัชนีกร  ตุ้ยศักดา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง 4 1. เด็กชายธีรกานต์  ศรีมาดี
2. เด็กชายเด่นภูมิ  มะอาจเลิศ
 
1. นายปรัชญา  นทีศิริกุล
2. นายเดชนรสิงห์  รัตนพล
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม    
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายกรณ์  ศรีเหลือง
2. เด็กหญิงจิตติมา  พลณรงค์
3. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  ประเสริฐสังข์
4. เด็กชายระพีพงศ์  ไชยธงรัตน์
5. เด็กชายสิรดนัย  มลาไวย์
 
1. นายเด่นพงษ์   ใจหาญ
2. นางสาวจิราพร  พิมพ์วิชัย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนาตาลี  เค้ดดี้
2. นายปภากร  ศิริโภคินวรากุล
3. นางสาวปานตะวัน  มะหิพันธ์
4. นางสาวปุริมปรัชญ์  สว่างวงศ์
5. นางสาวสุภาวิดา  หลุบเลา
 
1. นายยุทธกรณ์  ก่อศิลป์
2. นายณัฏฐกรกฤศ  วิเศษปัดสา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัณฐ์พิชชา  มะธิปิไข
2. เด็กหญิงธิติมา  คำพันธ์จันทร์
3. เด็กหญิงปิยธิดา  กมลศิลป์
4. เด็กหญิงพลอยนภัส  เสนะวีณิน
5. เด็กหญิงภีรเกศ  สวนงาม
 
1. นางเพียงจันทร์  อะทาโส
2. นางเสาวณิต  ร่มศรี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชุติภูมิ  ลาวัณย์
2. นางสาวณัฐณิชา  กลางเอก
3. นายพศวัต  เหล่าดี
4. นายภูริ  อรัญภูมิ
5. นางสาวอธิชา  นาใจดี
 
1. นางสิรินุช  สุจริต
2. นางเพียงจันทร์  อะทาโส
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจณิสดา  ทีบุญมา
2. นายณัฐวัฒน์  อินธิสาร
3. นายธนวินท์  นิลผาย
4. นายประเทศ  ยาสิงห์ทอง
5. นายอดิศักดิ์  วงศ์คำจันทร์
 
1. นายธีรวุฒิ  หอมอินทร์
2. นายอาคม  ศรีสุข
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายสิรวิชญ์  เผ่าภูธร
 
1. นายจิรายุ  คุณุ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรัฐภูมิ  คลังสำโรง
 
1. นายโกศล  ภูศรี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงปุณณภา  นาเมืองรักษ์
2. เด็กชายอัครพัชร  ราชณุวงษ์
 
1. นางเพียงจันทร์  อะทาโส
2. นางเบญจพร  แก้วมนตรี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธัญลักษมณ์  พันธุโพธิ์
2. นางสาวพีรยา  หล่อศิวาวชิรสุข
 
1. นางสิรินุช  สุจริต
2. นายประคัลภ์  นันตะเวช
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยกร  ศรีจัดการ
2. นางสาวกานต์รวี  จันทร์หา
3. เด็กหญิงธนพร  เมฆวิไล
4. เด็กหญิงปณิดา  ปกาสิทธิ์
5. นางสาวรุจิรา  วิลาศสกุลวงศ์
6. เด็กหญิงวรานันท์  พลพันธ์
 
1. นายวุฒินันท์   โคตรทิพย์
2. นางพิศมัย  สิงห์เสนา
3. นายวิชาญ  น้อยเมืองเปลือย
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง 4 1. นางสาวกันต์ฤทัย  เทศสนั่น
2. นายชลัช  ลิ่มวงศ์เสรี
3. นายธนวัตร  วิบูลย์ชาติ
4. นายนิวัฒน์  สิงกันยา
5. นายพันเมือง  อรัญญวาส
6. นางสาวพิตตินันท์  เพ็งแจ่ม
7. นายภัทรกร  จอมคำสิงห์
8. นายภูรินท์  พรมเกตุ
9. นางสาวมณทิชา  เจริญอาจ
10. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  พานอนันต์
 
1. นางอัญชลี  เทศสนั่น
2. นายณัฐพล  สาระโยธา
3. นายชลสิทธิ์  พันชารี
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายตรีวิทย์   พฤกษชาติ
2. เด็กชายปวเรศ  ไชยงาม
 
1. นางสุพัตรา  จันทรมหา
2. นางสาวสิริวัลย์   พัณธะโร
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปนัสยา  ปุ๊กหมื่นไวย์
2. นางสาวอริสา  พานอนันต์
 
1. นางอัญชลี  เทศสนั่น
2. นายพงษ์ศักดิ์  สิทธิสาสตร์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงพนิตพิชา  ภูมิดิษย์
 
1. นายศุภชัย  ไพรินทร์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 89 ทอง 6 1. นางสาวพรชนิตว์  ศรีธัญญรัตน์
 
1. นายรังสรรค์  ต้นทัพไทย
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยากร  สามิบัติ
 
1. นายจิรัฐติกร  ศรีชื่น
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุรินทร์ลักษณ์  กลางสุข
 
1. นายจิรัฐติกร  ศรีชื่น
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฐนกร  ไชยสิงห์
 
1. นายจิรัฐติกร  ศรีชื่น
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรชนก  สุขารมณ์
 
1. นายรังสรรค์  ต้นทัพไทย
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ไกรยบุตร
 
1. นายจิรัฐติกร  ศรีชื่น
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิกานต์  โพธาราม
 
1. นายศุภชัย  ไพรินทร์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนพิน  สมิทธิกันต์
2. เด็กหญิงภีรดา  มิตรภานนท์
 
1. นายจิรัฐติกร  ศรีชื่น
2. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายณัทฐปนนท์  ทาวังลาด
 
1. นายศุภชัย  ไพรินทร์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิมพ์พิพัฒน์  พิมพะนิตย์
 
1. นายรังสรรค์  ต้นทัพไทย
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรภัทร  สท้านอาสน์
2. เด็กชายฐปนวัฒน์  บัวลอย
3. เด็กชายเดชาวัต  สอนสี
 
1. นายจิรัฐติกร  ศรีชื่น
2. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพย์ธนัญญา  พรมธิดา
2. นายรโชติ  เชิดกร
3. นายวิทยา  จอมคำสิงห์
 
1. นายจิรัฐติกร  ศรีชื่น
2. นางสาวเกื้อกมล  โสดา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคีตวิชญ์    ใจเมือง
2. นายนรวิชญ์  หงส์วิลัย
3. นายปฏิญญา  วรนาม
4. นายอนุวัฒน์  วิชาพล
5. นายแดนตะวัน   แสนสัญญา
6. นางสาวแพรฟ้า  โคหนองบัว
 
1. นายวชิระ   ชัยหงส์ษา
2. นายวรวิทย์  จันทร์เพ็ง
3. นายภาณุพงศ์  วงค์พิมล
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายสหพงษ์  มลาไวย์
 
1. นายธวัชชัย  ประทุมมา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นายรัชชานนท์  โยธาสุภาพ
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  มูลมณี
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุทธิดา  ประเสริฐแก้ว
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติระวี  ศรีดาธรรม
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุกลวิชญ์  ประโคทัง
 
1. นายวรวิชย์  จันทร์เพ็ง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริจุฑาภัค  บุญอรัญ
 
1. นายวรวิชย์  จันทร์เพ็ง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิฌา  ปรินทอง
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัทณณ  กิติธนภ์กร
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายตฤณ  จิตตะยโศธร
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทิมา  เคนโยธา
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤศ  จิตตะยโศธร
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติระวี  ศรีดาธรรม
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุกลวิชญ์  ประโคทัง
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงอรชพร  จอมคำสิงห์
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฎธิชา  ปรินทอง
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนาธิป  จิณารักษ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ปัจฉิมก้านตง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปานระพี  วิลาศ
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเกียรติศักดิ์  โลเกตุ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ปัจฉิมก้านตง
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาสิริ  ลิมเรืองรอง
 
1. นายจิรภัทร  สมคำ
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพานเพชร  วราธนากร
 
1. นางกรรณิการ์  พันธภิบาล
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแทนขวัญ  ปิ่นประชา
 
1. นางนริศรา  แสงสวัสดิ์
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปุณยาพร  นิชกุล
 
1. นางมัชฌิมา   โรแวน
 
93 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤษติกา  อาจสมรรถ
 
1. นายวิชาญ   น้อยเมืองเปลือย
 
94 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมพ์รภัทร   บำเรอ
 
1. นายชานนท์  กุสุริย์
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.1-ม.3 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   กุลอ่อน
2. เด็กหญิงชญานันท์  สุธร
 
1. นางสาวอรอุมา  ปาสาใน
2. นางสาวภัทรลดา  ปิ่นเจริญ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันธินีย์  อ่อนสีดา
2. นางสาววรนิษฐา  ทุมสิทธิ์
 
1. นางสาวอรอุมา  ปาสาใน
2. นางสาวภัทรลดา  ปิ่นเจริญ
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาจีน ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศุภิสรา  เทพวงค์ษา
2. นางสาวเตชินี  ฤทธิดิลก
 
1. นางสาวภัทรลดา  ปิ่นเจริญ
2. นางสาวอรอุมา  ปาสาใน
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลย์สุดา  ฉัฐมะพิพัฒน์
2. นางสาวพิชญ์นันต์  นิติพจน์
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  บุญเสริม
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนาภรณ์  เดชศักดิ์
2. นางสาวภัทรธิดา  วินทะไชย
 
1. นางสาวมนชญา  ฉอสุวรรณชาติ
2. Mr.Kiwan  Kil
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิดาภา  ครองบุญ
2. นางสาวตะวันนา  ประชาชู
 
1. นายเกรียงศักดิ์   ศรีน้ำเงิน
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้น-ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรัชยา  วิสุงเร
2. นางสาวทิพย์สุดา  หัสดง
3. นางสาวพัณณิตา  สาสีลา
4. นางสาวรวิภา  ศรีคำ
5. นางสาวแพรวา  โวหารลึก
 
1. นายเกรียงศักดิ์   ศรีน้ำเงิน
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยณรงค์  สีดาโคตร
2. นางสาวปฐมาวดี   บัวศรี
3. นางสาวปวริศา  อนุกูล
4. นายยศวริศ  อุบลพันธุ์
5. นายวรภพ  เจริญนนท์
 
1. นางเอื้องฟ้า  สุขประเสริฐ
2. นางสาวพัชรภรณ์   นะเวรัมย์
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพัชร  ศิริวราพัฒน์
2. นายณัฐวุฒิ  ภูบุญลาภ
 
1. นายธนกฤต  ขันธวัฒน์
2. นายณัฐภัทร  อินทร์อ๋อง
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตนัย   บุตรสง่า
2. นายวัชรวุฒิ   ทึนหาร
 
1. นายธนกฤต  ขันธวัฒน์
2. นายณัฐภัทร  อินทร์อ๋อง
 
105 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรชัย  รัตนศรีสมพร
2. นายนิธิพัฒน์  สีหัวโทน
3. นางสาวสวรินทร์  มุลทา
 
1. นายณัฐวุฒิ  รุ่งวิสัย
2. นางสาวรัชณี  จันทร์แหละ
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวัตน์  อินธิสาร
2. นายธนวินท์   นิลผาย
 
1. นางสาวจินตนา  โพธิจักร
2. นางสาวอรุณนภา  คำบัวโคตร
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปณิธาน  ฮามคำไพ
2. เด็กชายอินทัช  เจริญมิตร
 
1. นางสาวพรพินิจ  นิจสุข
2. นางสาวอรุณนภา  คำบัวโคตร
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพสิษฐ์  ชาญวรวุฒิ
2. เด็กชายภคิน  ไชยสุข
 
1. นางกัญตรพักตร์  ศรีคะเณย์
2. นางสาวกนกกร  ทิพวัตร
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสิรภัทร  แก่นผกา
2. นายหิรัญ  สัจจะมุนีวงศ์
 
1. นางกัญตรพักตร์  ศรีคะเณย์
2. นางสาวกนกกร  ทิพวัตร
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวรรธน์  หอมจันทร์
2. นายสิรวิชญ์  ราชจันทร์
 
1. นางสาวพรพินิจ  นิจสุข
2. นางสาวอรุณนภา  คำบัวโคตร
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฏณิชา  หินซุย
2. นายอนัตตา  โยคาพจร
 
1. นางสาวพรพินิจ  นิจสุข
2. นางสาวอรุณนภา  คำบัวโคตร
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นายธนธัช  วรรณไทย
2. นายรพีพงศ์  ทะนนไชย
 
1. นางสาวอรวรรยา  เย็นวัฒนา
2. นายไพทูลย์  แสนเสนา
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. เด็กชายกัณธากร  เพิ่มธรรมสิน
2. เด็กชายณภัทร  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวอรวรรยา  เย็นวัฒนา
2. นางสาวรัชณี  จันทร์แหละ
 
114 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาคริต  ฮุยสุสดี
2. เด็กชายธิติธรรศ  โขแสง
3. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  โยธานันท์
 
1. นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
2. นางสาวมัทยาภรณ์  รังสีคาร
 
115 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจีระพงษ์  บุญจันทร์ลา
2. นายณัฐพล  พิมขาลี
3. นายวรภัทร์  ทองประดิษฐ์
 
1. นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
2. นายชนาธิป  โสภาพล
 
116 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายครรชิต  มีใส
2. เด็กชายธัญเทพ  พรมเสนา
3. เด็กชายยศกร  หิรัญวัฒนะ
 
1. นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
2. นางสาวจินตนา  โพธิจักร
 
117 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกวี  คุณากร
2. นายภูริ  จันหัวนา
3. นายอชิตพล  จันทร์เฮียง
 
1. นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
2. นางสาวสุกัลยา  ยกน้อย
 
118 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษพล  สิงห์ชา
2. เด็กชายขจรยศ  มหาสาโร
3. เด็กชายศิวัฒน์  ศักดิ์ศรีไพศาล
 
1. นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
2. นางสาวมัทยาภรณ์  รังสีคาร
 
119 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายขจรพงศ์  วิระษร
2. นายบริพัฒน์  ละคร
3. นายปุญญพัฒน์  เฉลิมแสน
 
1. นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
2. นายปรัชญา  นทีศิริกุล
 
120 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกมลภพ  ศิริเดชรัตนกุล
2. นายก้องเกียรติ  จารุวัฒนานนท์
3. นายณัฐนนท์  ปุณลา
4. นายภูษณ  วรรณุเสน
 
1. นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
2. นายปรัชญา  นทีศิริกุล
 
121 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 4 1. เด็กชายธนวินท์  จำรองเพ็ญ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ชมภูวิเศษ
3. เด็กชายศตวรรษ  อ่อนหัวโทน
 
1. นางจิราภรณ์  ชนไพโรจน์
2. นางสาวจันทรารัตน์  แจ่มเพชรรัตน์
 
122 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.17 ทอง 7 1. นางสาวพิชญธิดา   พุทธลา
2. นางสาวศิวพร   ทิพย์สนเท่ห์
3. นางสาวอนัญญาพร  ขจรภพ
 
1. นางจิราภรณ์  ชนไพโรจน์
2. นางสาวจันทรารัตน์  แจ่มเพชรรัตน์
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกฤต  รัชอินทร์
2. นายวรโชติ  วิเชียรศรี
3. เด็กชายศุภคุณ  วังมะฤค
 
1. นางชลธิชา  จตุเทน
2. นางสาวจันทรารัตน์  แจ่มเพชรรัตน์
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนิษฐา  สืบสีขาม
2. นางสาวธันยนิษฐ์  พินิจการ
3. นางสาวแพรพิไล  เชิดชู
 
1. นางสาวจันทรารัตน์  แจ่มเพชรรัตน์
2. นางจิราภรณ์  ชนไพโรจน์
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  จงคูณกลาง
2. เด็กชายปั้นบุญ  มะหิพันธ์
3. เด็กชายพรหมพชรพน  สอนพงษ์
 
1. นางชลธิชา  จตุเทน
2. นางสาวจันทรารัตน์  แจ่มเพชรรัตน์
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายกรกฎ  บัวเผื่อน
2. นางสาวขวัญข้าว  คำสม
3. นางสาวจันทรัตน์  ผาดจันทึก
 
1. นางสาวจันทรารัตน์  แจ่มเพชรรัตน์
2. นางจิราภรณ์  ชนไพโรจน์
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปวันรัตน์  ขาวแก้ว
2. นางสาวพิชญธิดา   พุทธลา
3. นางสาวพิมลวรรณ  บรรณสาร
 
1. นายกฤษณ์  จุนทวิเทศ
2. นางสาวจันทรารัตน์  แจ่มเพชรรัตน์
 
128 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปฏิญญา  วรนาม
 
1. นายวชิระ   ชัยหงส์ษา