สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. ร้อยเอ็ด [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โพนทองพัฒนาวิทยา 50 43 13 106 121 4 1 0 126
2 เสลภูมิพิทยาคม 46 33 25 104 115 3 0 0 118
3 หนองพอกวิทยาลัย 19 12 21 52 80 10 1 0 91
4 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ 10 11 7 28 51 8 1 0 60
5 เมยวดีพิทยาคม 7 14 20 41 75 8 4 0 87
6 โพนทองวิทยายน 5 4 6 15 42 13 6 0 61
7 เสลภูมิ 4 2 7 13 31 10 4 0 45
8 ม่วงมิตรวิทยาคม 4 2 6 12 36 8 5 0 49
9 คำนาดีพิทยาคม 4 2 4 10 20 7 5 0 32
10 ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 3 8 6 17 37 11 4 0 52
11 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 3 5 3 11 37 6 6 0 49
12 จารุณีศึกษา 3 5 2 10 24 2 1 0 27
13 ท่าม่วงวิทยาคม 2 4 2 8 17 7 2 0 26
14 วังหลวงวิทยาคม 2 3 3 8 20 6 7 0 33
15 ผาน้ำทิพย์วิทยา 2 2 1 5 20 9 5 0 34
16 อนุบาลเกาะแก้ว 2 2 1 5 11 5 3 0 19
17 อนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 2 1 2 5 6 6 1 0 13
18 โพธิ์ทองวิทยาคาร 1 1 3 5 15 5 5 0 25
19 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา 0 2 4 6 17 6 3 0 26
20 โนนชัยศรีวิทยา 0 1 1 2 12 4 1 0 17
21 บัณฑิตวิทยา 0 1 1 2 6 2 3 0 11
22 ขวาววิทยาคาร 0 0 1 1 11 5 7 0 23
23 ประชานิยมปณิธานพัฒน์ 0 0 1 1 10 7 1 0 18
24 อนุบาลสุนันทา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
25 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ 0 0 0 0 6 7 0 0 13
26 เสลภูมิวิทยาสันต์ 0 0 0 0 3 3 0 0 6
27 ปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 2 4 1 0 7
รวม 169 158 141 468 826 166 77 0 1,069