::sm-southern

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวฟาอีซะห์ ลีวาเมาะโรงเรียนบ้านนิบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช ศรัทธาธรรม โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีกรรมการ
3. นางสาวสุริสา แววศรีโรงเรียนบ้านโคกตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวพาอีซะ สามะโรงเรียนร่มเกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวยามีละ ดาโอะโรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ ช่วยนุกูลโรงเรียนสตรียะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางนริศรา บาลีโรงเรียนสวนพระยาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านเทพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3กรรมการ
3. นางสาวซูนีตา บูละโรงเรียนบ้านตาโงะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นายมุสตากีม แวสุหลงโรงเรียนมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายไซนุนดิน บือราเฮงโรงเรียนสะนอพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีกรรมการ
3. นางสาวนัทฎา ชาญณรงค์โรงเรียนสตรียะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นายสัจจานนท์ ชุมวาสโรงเรียนวัดวังไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางพิระดา ตงโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1กรรมการ
3. นางสาวอัยรีน สาเหล็ม โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นางแวอัสมา กาเดาะโรงเรียนบ้านซือเลาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายมะรอพี เจ๊ะอูมาโรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีกรรมการ
3. นางสุวภัทร ชูเมือง โรงเรียนสตรียะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาส แสนสุขโรงเรียนนราสิกขาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวสีตีรอฮานา บือซาโรงเรียนบ้านกาแย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3กรรมการ
3. นางนุชนาฎ อุแมโรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 สำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นางสาวรอกีเยาะ เซ็งโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีประธานกรรมการ
2. นางเกศินี สุขสงวนโรงเรียนสตรียะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลากรรมการ
3. นางสาวฮานีซา ดอเล๊าะโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี แทนหนูโรงเรียนตันหยงมัส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสประธานกรรมการ
2. นายวิศวะ กลับกลายโรงเรียนบ้านกะลาพอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3กรรมการ
3. นางสาวนารี จันคงโรงเรียนบ้านมูโนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6
1. นายฮาฟีย์ อูมาโรงเรียนบูเกะตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึศึกษานรธิวส เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ มณีพรหมโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสกรรมการ
3. นายลุกมัน สะมะจิโรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางอุษณีย์ การีอูมาโรงเรียนตันหยงมัส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสประธานกรรมการ
2. นายอานัส รุ่งวิทยพันธ์โรงเรียนบ้านกาแลบือซา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1กรรมการ
3. นางเตือนใจ ศักดิ์สองเมืองโรงเรียนบ้านบาโหย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายรอฮาดี ขาวบกโรงเรียนบ้านเจาะเกาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางประทิน สุขแดงโรงเรียนนราสิกขาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสกรรมการ
3. นายอัลอามีน สะมาแอโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสาวนิโซเฟีย ซิมะเละโรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวฮามีดะห์ มาหะมะโรงเรียนทุ่งยางแดงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีกรรมการ
3. นายซูลกิฟลี ดอเลาะโรงเรียนบ้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางสาวซัมริยะฮ์ เม็งโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีประธานกรรมการ
2. นางสาวเขมปัณฑา ไตรชนัญกรโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูลกรรมการ
3. นางสาวฮุสนา มะดามิโรงเรียนสุไหงโกลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายมุสตากีม อาแวโรงเรียนบ้านแลแวะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางดารูณี วรรณการโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3กรรมการ
3. นายลุฏฟี ดอเลาะโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ชาย สิงห์ทองโรงเรียนสตรียะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลาประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา รัตนานุสรณ์โรงเรียนนราสิกขาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสกรรมการ
3. นายอาซิ ดราแมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเรณี อาลีโรงเรียนประชาพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอุสมาน สาและโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีกรรมการ
3. นางสาวนาซีเราะห์ สือรีโรงเรียนบ้านลำเปา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางฟาตีฮะห์ ปาทานโรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลาประธานกรรมการ
2. นางฟาอีซะห์ แนปาแดโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีกรรมการ
3. นางศิริ เอียดตรงโรงเรียนตันหยงมัส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายลุกมัน สามะเหงโรงเรียนบ้านกือแล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวมาศสุภา รัตนไทรงามโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีกรรมการ
3. นางซูไฮลา มะรือสะ โรงเรียนบ้านยานิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายนิอาเรฟ บินนิมุโรงเรียนบ้านกาบุ๊ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอับดุลเล๊าะ แปโรงเรียนบ้านดือแยหะยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1กรรมการ
3. นายสมัคร อ่อนปลอดโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3กรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ มุขคีรีโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีกรรมการ
5. นางสาวเรียม นรานุกูลโรงเรียนราชประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3กรรมการ
6. นายธัญญา สารคล่องโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลากรรมการ
7. นายซุลซุกมาน หะยีวาเงาะโรงเรียนบ้านลาเวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1กรรมการ
8. นายฮาซัน เจ๊ะเง๊าะโรงเรียนบ้านริแง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3กรรมการ
9. นายสิทธิศักดิ์ ขวัญดีโรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวรอซีด๊ะ สามะยีแซโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวหัสลิน บุกุโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2กรรมการ
3. นางสาวแวลาตีฟะห์ แวมูซอโรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวรอซีด๊ะ สามะยีแซโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวหัสลิน บุกุโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2กรรมการ
3. นางสาวแวลาตีฟะห์ แวมูซอโรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล สะบูดิงโรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสประธานกรรมการ
2. นายแวอิสมาดี แวสือแมโรงเรียนบ้านจะแลเกาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย นาคปานโรงเรียนบ้านทุ่งไพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล สะบูดิงโรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสประธานกรรมการ
2. นายแวอิสมาดี แวสือแมโรงเรียนบ้านจะแลเกาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย นาคปานโรงเรียนบ้านทุ่งไพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมูฮำมัด บือราเฮงโรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาตีเม๊าะ ปาแนโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีกรรมการ
3. นางนฤมล ละอองศรีโรงเรียนบ้านตาบา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายมูฮำมัด บือราเฮงโรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาตีเม๊าะ ปาแนโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีกรรมการ
3. นางนฤมล ละอองศรีโรงเรียนบ้านตาบา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางศิรินทร์ทิพย์ ทองวิเศษโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลาประธานกรรมการ
2. นางกรณิกา แก้วหาญโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีกรรมการ
3. นางสุพาภรณ์ ลูกจันทร์โรงเรียนบ้านสายะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางศิรินทร์ทิพย์ ทองวิเศษโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลาประธานกรรมการ
2. นางกรณิกา แก้วหาญโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีกรรมการ
3. นางสุพาภรณ์ ลูกจันทร์โรงเรียนบ้านสายะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2กรรมการและเลขานุการ
ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ม.1-ม.3
1. นายฮูเซ็น อับดุลละฎีฟโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวมายานี ยูโซ๊ะโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีกรรมการ
3. นายฮัมซัม แซะบีดิงโรงเรียนสตรียะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลากรรมการและเลขานุการ
ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ม.4-ม.6
1. นายฮูเซ็น อับดุลละฎีฟโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวมายานี ยูโซ๊ะโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีกรรมการ
3. นายฮัมซัม แซะบีดิงโรงเรียนสตรียะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสาวทิพวรรณ สว่างรัตน์โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางอุมา บัวกิ่งโรงเรียนวัดทรายขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2กรรมการ
3. นางสาวณฤษาศ์ พรหมจันทร์โรงเรียนบ้านกลูบี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1กรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ ส้มเกิดโรงเรียนบ้านกะลาพอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3กรรมการ
5. นายธนิต วงษ์น้อยโรงเรียนบ้านโคกตีเต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายคำสิงห์ หมวดคงโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายมูหามัด วาเฮงโรงเรียนชุมชนสหพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3กรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ แก้วสุกใสโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสกรรมการ
4. นายกระจ่าง ศิริกาศโรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3กรรมการ
5. นายสมาจาร นวลจริงโรงเรียนบ้านกาเด็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายธีระพงษ์ ชนะบางแก้วโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวอานีต้า ศรีสุขโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1กรรมการ
3. นายสมพร จันทร์นุเคราะห์โรงเรียนธัญธารวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสมชาย แก้วประจุโรงเรียนบ้านกาแนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สกุลหลงโรงเรียนศรีวารินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสกรรมการ
3. นางสาวซูไวบะห์ ตอรีโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอดิลัน เพชรนวลโรงเรียนบ้านบาโงดุดุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา อายูยาโรงเรียนบ้านบือเระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1กรรมการ
3. นายอับดุลอาลิม เดวาดาแลโรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางปาริฉัตร พรมวังโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวฟาซียะ เจะเด็งโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีกรรมการ
3. นายอัมราน ยีดะหมะโรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวโสพิส หอมรสโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวนาซือริน บือราเฮงโรงเรียนร่มเกล้านราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสกรรมการ
3. นายอาคม ทองจันโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ศาสคุณโรงเรียนบ้านโคกแมแน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ฉันโชคดี โรงเรียนสตรียะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลากรรมการ
3. นางศรีปภัสร์ พงษ์เดชวัฒนาพรโรงเรียนบ้านสะกำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวัฒนา ศาสคุณโรงเรียนบ้านโคกแมแน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ฉันโชคดีโรงเรียนสตรียะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลากรรมการ
3. นางศรีปภัสร์ พงษ์เดชวัฒนาพรโรงเรียนบ้านสะกำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวพรศิลป์ ถาวรศรีโรงเรียนบ้านกำปงปีแซ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ทองคุปร์โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสกรรมการ
3. นางสาวมาริสา สร้อยสมบูรณ์โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวพรศิลป์ ถาวรศรีโรงเรียนบ้านกำปงปีแซ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ทองคุปร์โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสกรรมการ
3. นางสาวมาริสา สร้อยสมบูรณ์โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนัฐชนก ดำประเสริฐโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ จันทร์สองแก้วโรงเรียนมหิดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3กรรมการ
3. นายชวลิต แดงเพ็งโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนัฐชนก ดำประเสริฐโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ จันทร์สองแก้วโรงเรียนมหิดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3กรรมการ
3. นายชวลิต แดงเพ็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภาคภูมิ ใสสุขโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยฝน จิวัฒนาชวลิตกุลโรงเรียนบ้านปากบางสะกอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ รักราวีโรงเรียนมะนังกาหยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภาคภูมิ ใสสุขโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยฝน จิวัฒนาชวลิตกุลโรงเรียนบ้านปากบางสะกอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ รักราวีโรงเรียนมะนังกาหยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอีเลียส รูเป๊ะโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวนูอาเซียน อุมา โรงเรียนบ้านกาแนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1กรรมการ
3. นายวรวรรณ คงชูดวงโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอีเลียส รูเป๊ะโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวนูอาเซียน อุมาโรงเรียนบ้านกาแนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1กรรมการ
3. นายวรวรรณ คงชูดวงโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลาประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสวรรณ นิลวัตรโรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2กรรมการ
3. นางสาวสุชาดา ไชยประดิษฐ์โรงเรียนบ้านบาละ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลาประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสวรรณ นิลวัตรโรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2กรรมการ
3. นางสาวสุชาดา ไชยประดิษฐ์โรงเรียนบ้านบาละ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ศาสคุณโรงเรียนบ้านโคกแมแน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ หงอสกุลโรงเรียนอนุบาลยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ฉันโชคดีโรงเรียนสตรียะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวัฒนา ศาสคุณโรงเรียนบ้านโคกแมแน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ หงอสกุลโรงเรียนอนุบาลยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ฉันโชคดีโรงเรียนสตรียะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัชรพล จันทร์หอมโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ แซ่เฮงโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสกรรมการ
3. นางสาวนูอาเซียน อุมาโรงเรียนบ้านกาแนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวัชรพล จันทร์หอมโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ แซ่เฮงโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสกรรมการ
3. นางสาวนูอาเซียน อุมา โรงเรียนบ้านกาแนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ จันโสดโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูลประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ฉิมประสิทธิ์โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีกรรมการ
3. นางสาวฉนันท์นภัส มีบุญโรงเรียนบ้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายสุริยันต์ จันโสดโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูลประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ฉิมประสิทธิ์โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีกรรมการ
3. นางสาวฉนันท์นภัส มีบุญโรงเรียนบ้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวกุสุมา มะแซโรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีประธานกรรมการ
2. นางละอองทิพย์ จันทวิลาศโรงเรียนอนุบาลมะนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
3. นางนุสไอนี ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางวิวรรณ สัจจยานุกูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีประธานกรรมการ
2. นางยามีรา ปาละกุลโรงเรียนนราสิกขาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสกรรมการ
3. นางสาวอัสมานี ดือราฮิงโรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวนีฮาย๊ะ มาแจโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา สองเมืองโรงเรียนบ้านป่าพน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
3. นางสาวยามีละ มาหะหมัดโรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวนูรฮูดา ดาโอ๊ะโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสประธานกรรมการ
2. นางกนกพร ดุลยรักษ์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีกรรมการ
3. นางสาวอาดีละห์ รักสุชลโรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรสสุคนธ์ อัศวภูมิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย หวัดเพ็ชรโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ แดงวิไลโรงเรียนอนุบาลปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายปฏิญญา แก้วแจ้งโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลาประธานกรรมการ
2. นายอาธิป บูสาโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีกรรมการ
3. นายอับดุลฮาลีม มามะโรงเรียนสุไหงโก-ลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอิมรอน จารงค์โรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ การัมซอโรงเรียนบ้านปูโป๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2กรรมการ
3. นางสาวนิสรีน เศษระนำโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การงานอาชีพ

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ จันทรลาภโรงเรียนอนุบาลปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี มณีศรีโรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลากรรมการ
3. นายอับดุลรอมัน แลรอซาโรงเรียนบ้านกาลิซา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสายชล จุลเอียดโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลาประธานกรรมการ
2. นางยามีล๊ะ สองเมืองโรงเรียนเทพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูลกรรมการ
3. นายดุลมาน เจ๊ะตูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาส- ราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางชวนพิศ พูลภักดีโรงเรียนบ้านตะโละแน็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางคอไซมะห์ ยูโซะโรงเรียนบ้านโตะบาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3กรรมการ
3. นางสาวไพรินทร์ แก้วคงโรงเรียนทับช้างวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวสาวินี แซ่เล่าโรงเรียนเทพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูลประธานกรรมการ
2. นายกัมปนาท แก้วขอมดีโรงเรียนธัญธารวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสกรรมการ
3. นางไกลาณี เพชรนิลโรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

เรียนรวม - ภาษาไทย

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนรวม - ศิลปะ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]