ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพม. สงขลา,สตูล 49 8 6 1 63
2 สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา 41 8 5 5 54
3 สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา 34 19 0 6 53
4 สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา 28 6 3 1 37
รวม 152 41 14 13 220