ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพม.สงขลา สตูล 49 8 6 1 63
2 สพม.นราธิวาส 41 8 5 5 54
3 สพม.ปัตตานี 34 19 0 6 53
4 สพม.ยะลา 28 6 3 1 37
รวม 152 41 14 13 207