วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 663
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บาเจาะ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 95.30 ทอง ชนะเลิศ
2 ควนโดนวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 77.20 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 64.60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 641
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ทุ่งหว้าวรวิทย์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ยะหาศิรยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เวียงสุวรรณวิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 74 เงิน 4


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 104
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมสุไหงปาดี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 70 เงิน ชนะเลิศ
2 โพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 43 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทับช้างวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 41 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 612
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 611
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จะนะชนูปถัมภ์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 304
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุไหงโกลก สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 802
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สวนพระยาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ยาบีบรรณวิทย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บันนังสตาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จะนะวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 66 ทองแดง 4


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 801
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เรียงราษฏร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วังกะพ้อพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กาบังพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทพา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 65 ทองแดง 4


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 310
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชมุนีรังสฤษฏ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 นราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธารโตวัฑฒนวิทย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทับช้างวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 90 ทอง 4


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 309
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมสุไหงปาดี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ยะหาศิรยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทับช้างวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชมุนีรังสฤษฏ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 87 ทอง 4


การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 084
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เดชะปัตตนยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 94.40 ทอง ชนะเลิศ
2 ยะหาศิรยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จะนะชนูปถัมภ์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สวนพระยาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 89.90 ทอง 4


การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 606
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ศิริราษฏร์สามัคคี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จะนะชนูปถัมภ์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สวนพระยาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 607
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมสุไหงปาดี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 158
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทพา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 89.17 ทอง ชนะเลิศ
2 รือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตรียะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 84.17 ทอง 4


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 159
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปาล์มพัฒนวิทย์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 91.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชมุนีรังสฤษฏ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุคิรินวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 308
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จะนะชนูปถัมภ์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 94.31 ทอง ชนะเลิศ
2 วังกะพ้อพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บันนังสตาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 90.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตากใบ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 86.99 ทอง 4


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 157
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 156
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ปาล์มพัฒนวิทย์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -


การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 100
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ร่มเกล้า สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 75 เงิน 4


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 307
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธัญธารวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 93.32 ทอง ชนะเลิศ
2 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สาครพิทยาคาร สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 88.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บันนังสตาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 81.66 ทอง 4


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 270
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทับช้างวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 สุคิรินวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรียะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 77 เงิน 4


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 271
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทพา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 รามันห์ศิริวิทย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประตูโพธิ์วิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บูกิตประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 81 ทอง 4


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 295
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สุไหงโกลก สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 064
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรียะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมสุไหงปาดี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุวรรณไพบูลย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทพพิทยาภาณุมาศ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 66.67 ทองแดง 4


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 063
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุวรรณไพบูลย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 จะนะวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นราสิกขาลัย สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 645
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาบังพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 เรียงราษฏร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ละงูพิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 66 ทองแดง 4


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 301
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 นาทวีวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุคิรินวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 300
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บูกิตประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 นาทวีวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -
4 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 296
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตูลวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เรียงราษฏร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 รามันห์ศิริวิทย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 88 ทอง 4


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 294
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาบังพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ตันหยงมัส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สะบ้าย้อยวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒