งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 158
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 0 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลานราธิวาส กลุ่ม 15 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    วรรณรักษ์
1. นางสาวนางสาวมาริสา    สร้อยสมบูรณ์
2 0 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลาปัตตานี กลุ่ม 15 1. เด็กหญิงภาวรินทร์    ขำอ่อน
1. นายชาญวิทย์    ผุดผ่อง
3 0 โรงเรียนสตรียะลา สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลายะลา กลุ่ม 15 1. เด็กหญิงมาริษา    ตะลีตา
1. นางสาวภ.ภัทรศรี    พรหมรูปสวย
4 0 โรงเรียนเทพา สพม. สงขลา,สตูลสงขลา กลุ่ม 16 1. เด็กหญิงรัติการณ์    จะนะจินา
1. นายสุรเชษฐ    กลับรอด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................