งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 159
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 0 โรงเรียนสุคิรินวิทยา สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลานราธิวาส กลุ่ม 15 1. นางสาวนันท์นภัส    อินดี
1. นางสาวกชกร    ตันตรานุกุล
2 0 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลาปัตตานี กลุ่ม 15 1. นางสาวฟิรดาว    เจะนิ
1. นางอรวรรณ    จันทร์สุวรรณรัตน์
3 0 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลายะลา กลุ่ม 15 1. นางสาววธนิกุล    พูนสวัสดิ์
1. นายประจักษ์    ขวัญพัทลุง
4 0 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ สพม. สงขลา,สตูลสงขลา กลุ่ม 16 1. นางสาวกัญนิภา    ชูยัง
1. นางสาวธัญทิพย์    ศรีนวล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................