งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 161
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 0 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลานราธิวาส กลุ่ม 15 1. นายปิติภูมิ    แท่นมุข
1. นางสาวมาริสา    สร้อยสมบูรณ์
2 0 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลาปัตตานี กลุ่ม 15 1. นายณพงศ์    นิลประเสริฐ
1. นายนิมุ    นิเดร์หะ
3 0 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลายะลา กลุ่ม 15 1. นายสิทธิพงค์    หนูขุนนาง
1. นายกิตติชาติ    ขุนแก้ว
4 0 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. สงขลา,สตูลสงขลา กลุ่ม 16 1. นายพงศักดิ์    อิ่มจันทร์
1. นายวิภู    แก้วเพิ่มพูน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................