งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 266
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 0 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลายะลา กลุ่ม 15 1. เด็กหญิงพรรณิภา    ใจงาม
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    ตรีผ่อง
3. เด็กหญิงธัญรดา    จันทร์มุนี
4. เด็กหญิงสุภามาศ    เพชรเต็ม
5. เด็กหญิงณัฐริยา    วงศ์แย้ม
6. เด็กหญิงอนัญญา    นาคสุข
7. เด็กหญิงกาญจนาฏ    หวาเอียด
8. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    พุ่มเงิน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายกวินทิพย์    กาญจนสมจิตต์
2. นายป้อมเพชร    นาควิจิตร
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................