งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 267
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 0 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลานราธิวาส กลุ่ม 15 1. นางสาวภัทรศรี    ทองแดง
2. นางสาวปาริชาติ    อาจษาสิงห์
3. นางสาวพรปวีณ์    สิมเจริญ
4. นางสาวลลิดา    มากแก้ว
5. นางสาวพลอยชมพู    อินสัน
6. นางสาวซูใบดะห์    แยนา
7. นางสาวซีตีฟาตอนะห์    บือราเฮง
8. นางสาวบิสมีลาร์    เจ๊ะมะ
9. นายไซฟู    บือราเฮง
10. นายรพีพัธร    แดงเอียด
11. นายนราศักดิ์    จันทราวิชัยกุล
12. นายโอภาส    มาราราช
13. นายสมชาย    ดอเลาะ
14. นายอัดนันต์    เจะเซ็ง
15. นายฮารีฟ    เม๊าะบาแจ
16. นายบูรฮัน    สาเมาะ
1. นางศุภิสรา    ชินพงศ์
2. นางศุภิสรา    ชินพงศ์
3. นางศุภิสรา    ชินพงศ์
4. นางสาวหงส์นภา    ฉัตรเงิน
5. นางสาวหงส์นภา    ฉัตรเงิน
2 0 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลาปัตตานี กลุ่ม 15 1. นางสาววริศา    วิถี
2. นางสาวฟ้าใส    ใบเกตุ
3. นางสาวฐิติมา    พรหมสุวรรณ
4. นางสาวอรัญชริกา    รัตนงาม
5. นางสาวธัญญลักษณ์    ขุนศรี
6. นางสาวฉัตรชนก    เข็มลาย
7. นางสาวกูศิตา    หาญเคียว
8. นางสาวมัตทนาวดี    เพชรยอดศรี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวจารุวรรณ    ร่างถิ่นแก้ว
2. นางสาวสมใจ    เจริญผล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
3 0 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. สงขลา,สตูลสงขลา กลุ่ม 16 1. นายเกียรติขจร    เกื้อหนุน
2. นายพิพัฒน์    กลับศรีอ่อน
3. นางสาววิลาสินี    พันหาบ
4. นางสาวซาแลฮะห์    โต๊ะมอง
5. นางสาววริษา    คลังข้อง
6. นางสาวรุ่งอรุณ    ศรีนาค
7. นางสาวชนิกานต์    เงินพิบูลย์
8. นางสาวโรสซารีน่า    บิสนุม
9. นายธีรภัทร    ยีอา
10. นางสาววาสนา    หยังหลัง
11. นางสาวพรสวรรค์    ปัญญาศักดิ์
12. นางสาวหนึ่งฤทัย    กงทิพย์
13. นางสาวอรัญญา    บุญตาหา
14. นางสาวนารีต้า    แพงแซง
15. นางสาวสุไวบ๊ะ    หมันบุตร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายพิพัฒน์    กลับศรีอ่อน
2. นางสมใจ    สำผัส
3. นางสาวสุนทรียา    จินะอิ
4. นายอิสมาแอ็น    หมาดกาเส็ม
5. นายเกียรติขจร    เกื้อกนุน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................