งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 270
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 0 โรงเรียนสุคิรินวิทยา สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลานราธิวาส กลุ่ม 15 1. เด็กหญิงกมลชนก    นราพันธ์
1. นางสาวกชกร    ตันตรากุล
2 0 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลาปัตตานี กลุ่ม 15 1. เด็กหญิงพิไลลักษณ์    ดวงมะลิ
1. นายชาญวิทย์    ผุดผ่อง
3 0 โรงเรียนสตรียะลา สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลายะลา กลุ่ม 15 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ตันฑเตมีย์
1. นางสาวภ.ภัทรศรี    พรหมรูปสวย
4 0 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม สพม. สงขลา,สตูลสงขลา กลุ่ม 16 1. เด็กหญิงไหมทอง    หมวกทอง
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี    อินทร์ด้วง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................