งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 271
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 0 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลานราธิวาส กลุ่ม 15 1. นางสาวอาฟะห์จุลเลียนา    สะอะ
1. นายมะนาเซ    หะยีดาโอะ
2 0 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลาปัตตานี กลุ่ม 15 1. นางสาวณิดา    กุเวกามา
1. นางชาลิสา    กากะบุตร
3 0 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลายะลา กลุ่ม 15 1. นางสาวอดิศา    เพ็ชรรัตน์
1. นางโนรีซัน ฆูร์ราม    นาวีด
4 0 โรงเรียนเทพา สพม. สงขลา,สตูลสงขลา กลุ่ม 16 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช    แดงทองเกลี้ยง
1. นายสุรเชษฐ    กลับรอด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................