งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 292
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 0 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลานราธิวาส กลุ่ม 15 1. เด็กหญิงนัสมีย์    อินทโช
2. เด็กหญิงศิรินดา    มะสือแลแม
3. เด็กหญิงมุสลีฮา    อูมาสะ
1. นายมุตตาฆีน    เจ๊ะและ
2. นางสาววันนูกอยซะห์    เจะมะ
2 0 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลาปัตตานี กลุ่ม 15 1. เด็กหญิงจิตภัสร    ณ สงขลา
2. เด็กหญิงวิรากานต์    วงศ์กระจ่าง
3. เด็กชายสหรัฐ    จันทร์เกตุ
1. นางสาวกมลชนก    ชีวะกุล
2. นางสาวภทรวรรษ    จันแสงทอง
3 0 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลายะลา กลุ่ม 15 1. เด็กหญิงดารภา    คำศิริ
2. เด็กหญิงบุณณดา    อินทนนท์
3. เด็กหญิงพิรุฬห์ลักษณ์    ศิริมุสิกะ
1. นางสาวสาแลฮะ    ดีซะเอ๊ะ
2. นางสาวสาแลฮะ    ดีซะเอ๊ะ
4 0 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา,สตูลสงขลา กลุ่ม 16 1. เด็กชายณัฐฤกษ์    วิไลพันธ์
2. เด็กชายฟูดัยล์    ลัดเลีย
3. เด็กหญิงชัญญานุช    หมาดเท่ง
1. นางสาวจินตนา    อุบล
2. นางสาวอังศนา    สันนก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................