งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 293
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 0 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลานราธิวาส กลุ่ม 15 1. นางสาวอิบตีซาม    คอลออาแซ
2. นางสาวอาวาฏิฟ    เจะมาริกัน
3. นางสาวอธิราห์    มณีชยางกูร
1. นางสาวมารีเยาะ    แซมะแซ
2. นางสาวลลิตา    เอียดนุสรณ์
2 0 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลาปัตตานี กลุ่ม 15 1. นางสาวโสภารัตน์    ศรีปาน
2. นางสาวชญาดา    กุลวงค์
3. นายชนัญญู    ขวัญกะโผะ
1. นางสาวอัฟฟะห์    สะแลแม็ง
2. นางสาวอาดีบ๊ะ    สะมาแอ
3 0 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลายะลา กลุ่ม 15 1. นางสาวฟาตอนีย๊ะห์    ปาแนแจกะ
2. นางสาวปัถยา    หนูชู
3. นางสาวธนารีย์    สมยา
1. นางพอขวัญ    โทบุรี
2. นางสาวฟาอีซะห์    นิแว
4 0 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา,สตูลสงขลา กลุ่ม 16 1. นายธีรดนย์    ผลทวี
2. นายอฎิล    แซะอามา
3. นางสาวนริศา    บาราสัน
1. นางสาวนูรีซัน    ตาเดอิน
2. นางวาสินี    ขจีรัมย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................