งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 294
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 0 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลานราธิวาส กลุ่ม 15 1. เด็กชายโสฬส    ลาเต๊ะ
2. เด็กหญิงมัสตูรี    พินิจสกุล
3. เด็กชายมะตอฮา    อูมา
1. นายศิริ    เอียดตรง
2. นายอัดลี    ดือราซอ
2 0 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลาปัตตานี กลุ่ม 15 1. เด็กหญิงพชรวรรณ    ขวัญเพชร
2. เด็กหญิงนาซีราอาตีระฮ์    สาอิ
3. เด็กชายก้องภพ    แก้วละเอียด
1. นางสาวอรปวีณ์    ศรีเจริญ
2. นางสาวแวซาฮียะห์    เปาะเลาะ
3 0 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลายะลา กลุ่ม 15 1. นางสาวอีฟตีซาน    แดแก
2. เด็กชายอัฟนัน    หลำโซะ
3. เด็กชายฮันซอละห์    อาลี
1. นางรูฆาย๊ะ    มะยีแต
2. นายอามัน    หลงแดวา
4 0 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา สพม. สงขลา,สตูลสงขลา กลุ่ม 16 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    นิลวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงนันทรัตน์    มหาสิทธิ์
3. เด็กหญิงนภัศรา    มีศิริ
1. นางสาวพาตีต๊ะ    เลาะสุหลง
2. นางสาวมาเรียม    ดอเลาะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................