งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 295
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 0 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลานราธิวาส กลุ่ม 15 1. นางสาวนิศาชล    แสงเเก้ว
2. นางสาวภัคจิรา    บรรจงช่วย
3. นายรฐนนท์    เล็กใจซื่อ
1. นางฉันทนา    สุขน้อย
2. นางฉันทนา    สุขน้อย
2 0 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลาปัตตานี กลุ่ม 15 1. นางสาวกนกวรรณ    สังข์สม
2. นางสาวซิลมีย์    สีปูเตะ
3. นายอรรถชัย    ทองมา
1. นางสาวธนพร    ศรีจันทร์
2. นางสาวรุสมา    พยายาม
3 0 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลายะลา กลุ่ม 15 1. นายณัฐกร    จันทร์เมือง
2. นายปราชญ์    ปริเปรมกุล
3. นายอาซูรี    โต๊ะมีนา
1. นางซูไบด๊ะ    แซะเด็ง
2. นางซูไบด๊ะ    แซะเด็ง
4 0 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา,สตูลสงขลา กลุ่ม 16 1. นางสาวดามียาอ์    อุศมา
2. นางสาวนัจญมา    ด่านเท่ง
3. นายรัชชานนท์    ศรีแสง
1. นางซูไรดา    ล่านุ้ย
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................