งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 296
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 0 โรงเรียนเรียงราษฏร์อุปถัมภ์ สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลานราธิวาส กลุ่ม 15 1. เด็กหญิงมิสบะห์    อาบู
2. เด็กหญิงนูรีซัน    สาและ
3. เด็กชายอับดุลอัฟฟาน    หะยีเต๊ะ
1. นางสาวอานีซะห์    ดูงอโบ๊ท
2. นางสาวฮานีซะฮ์    หะยีบูยา
2 0 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลาปัตตานี กลุ่ม 15 1. เด็กชายสิงหราชย์    เลิศประสิทธิ์
2. เด็กชายอภิศักดิ์    หนูสุข
3. เด็กหญิงกรกนก    พรหมเพชร
1. นางกัญจนลักษณ์    ชนามุยา
2. นางสาวภทรวรรษ    จันแสงทอง
3 0 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลายะลา กลุ่ม 15 1. เด็กหญิงพาตีเม๊าะ    เอามิง
2. เด็กหญิงนัสร๊อห    หามะ
3. เด็กหญิงอัสรียา    บาเกาะ
1. นางสริลลา    เจริญมิตรมงคล
2. นางสริลลา    เจริญมิตรมงคล
4 0 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา,สตูลสงขลา กลุ่ม 16 1. เด็กหญิงศศิมณฑน์    สุพิณรัตน์
2. เด็กหญิงเปรมภิกา    สุยะราช
3. เด็กหญิงธีรนันท์    แก้วจันทร์
1. นางสาวบุญประภา    ช่วยชม
2. นางอทิยาภรณ์    เพชรสลับแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................