งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 307
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 0 โรงเรียนธัญธารวิทยา สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลานราธิวาส กลุ่ม 15 1. เด็กหญิงรวิวรรณ    ทองเลิศ
1. นางสาวทัศลีมา    มาหะมะ
2 0 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลาปัตตานี กลุ่ม 15 1. เด็กหญิงนันท์ชพร    เทพสุวรรณ
1. นายซาฟวัน    ดือราแม
3 0 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลายะลา กลุ่ม 15 1. เด็กหญิงหนึ่งธิดา    ดอลาเตะ
1. นายอูสมาน    ลีลาตานา
4 0 โรงเรียนสาครพิทยาคาร สพม. สงขลา,สตูลสงขลา กลุ่ม 16 1. เด็กหญิงกุลณัฐ    ขุนพิทักษ์
1. นายยูโสบ    เหมสลาหมาด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................