งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 308
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 0 โรงเรียนตากใบ สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลานราธิวาส กลุ่ม 15 1. นายปุณญพัฒน์    รังเสาร์
1. นางสาวสูรียานา    สือนิ
2 0 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลาปัตตานี กลุ่ม 15 1. นางสาวนูรฮาบีบี    ซะซา
1. นางสาวนิมาสือก๊ะ    ไอซา
3 0 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลายะลา กลุ่ม 15 1. นางสาวเพ็ชรดาว    สังข์แก้ว
1. นางสาวซากีเราะห์    มะแตหะ
4 0 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สพม. สงขลา,สตูลสงขลา กลุ่ม 16 1. นายศุภวิชญ์    ปานสัน
1. นางสาวรอฮานะ    ไชยยอด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................