งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 310
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 0 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลานราธิวาส กลุ่ม 15 1. นายธนยศ    ลำพรหมแก้ว
2. นางสาวจุฑารัตน์    พรหมชาติ
1. นางสาวณัฐทพัสส์    เสาวนีย์
2. นายเอกพงศ์    ชินพงษ์
2 0 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลาปัตตานี กลุ่ม 15 1. นายยศพัทธ์    จันทร์นวล
2. นางสาวกชกร    ไชยกุล
1. นางพนิดา    พรหมสุข
2. นางแวกรือซง    วิชา
3 0 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลายะลา กลุ่ม 15 1. นายบรรณวิชญ์    เพ็ญบูรณ์
2. นางสาวญาณิศา    ดำจันทร์
1. นางสาวอารยา    จันทร์ศรี
2. นายเกษม    จันทร์ศรี
4 0 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม สพม. สงขลา,สตูลสงขลา กลุ่ม 16 1. นายปัญญานะ    พลเพชร
2. นางสาวกุลรัตน์    ไชยจันทร์
1. นางวิลาวรรณ    ศรีสังข์
2. นายไชยา    สุวรรณโณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................