งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 641
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 0 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลานราธิวาส กลุ่ม 15 1. นายอิลฟาน    อาแว
2. นายอิรฟาน    สาแหล๊ะ
3. นายอภิราม    อาหมิ
4. นางสาวนาตาซา    บือราเฮ็ม
5. นางสาวฮากุลยากีน    ดือเลาะ
1. นายฟาอิส    หาแวบือซา
2. นายอับดุลปาตะห์    อูมูดี
2 0 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลาปัตตานี กลุ่ม 15 1. นายตัรมีซี    ซาแม็ง
2. นายซารีฟ    แมเราะ
3. นายมูฮัมหมัดอามีน    มาหะมะ
4. นายมูฮัมหมัดอิลฮัม    ดาโอ๊ะ
5. นายอิบรอเฮม    อาแด
1. นางสาวโรสมานี    หะ
2. นางสาวไอลดา    เจะอาแซ
3 0 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลายะลา กลุ่ม 15 1. นางสาวปวีณา    อาเย๊าะ
2. นางสาวพัชรินทร์    เจ๊ะยอ
3. นางสาวจัสมิน    มะสาแม
4. นายฟัจรี    แวเยะ
5. นายมารูวัน    ดาหาเล็ง
1. นายอันวาร์    เจ๊ะเม๊าะ
2. นายอิลมี    ลือแบเต๊ะ
4 0 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สพม. สงขลา,สตูลสงขลา กลุ่ม 16 1. นายวุฒิพงศ์    เจริญฤทธิ์
2. นายวรกันต์    วงศ์ชาลี
3. นายธนาดล    พลผอม
4. นายเอกพัชร    เฮียวชิโป
5. นางสาวนันท์นลิน    ศิริพงษ์
1. นางสาวชลธิชา    หยีมะเหร็บ
2. นางสาวผกามาส    แก้ววารี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................