งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 645
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 0 โรงเรียนเรียงราษฏร์อุปถัมภ์ สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลานราธิวาส กลุ่ม 15 1. นายมูฮัมหมัดไฟร์ฟูน    จือยือแร
2. นายมูฮัมหมัดซอฟวาน    สาและ
3. เด็กชายอามีน    หะนะกาแม
4. นายอัฟฟาน    สาแม
5. เด็กชายมูฮำหมัดริดวัน    ดอเลาะ
6. นายอานัส    รัตนบุญ
7. นายมูฮัมหมัดมุสตากีน    กำปงบลูกา
8. นายอานาสรี    หะนะกาแม
9. นายซูไฮมี    ดาเวปูต๊ะ
10. นายมูหมัดเสาว์ฟี    ปาแน
1. นางนิอานิซ    พระพิทักษ์
2. นายมาลีกี    ดาโอ๊ะ
3. นายมาหะมะซูไลนี    เต๊ะมาลอ
2 0 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลาปัตตานี กลุ่ม 15 1. เด็กชายสหรัฐ    แก้วมณีรัตน์
2. นางสาวฮานาน    เจ๊ะมะ
3. นางสาวกชพร    พรมประกอบ
4. นายอาลี    ยะพะ
5. นายอาดัม    สะปาวี
6. นางสาวจันทร์จิรา    พิณนุกิจ
7. นายฮุสเซ็น    เจ๊ะมะ
8. นายนิติพล    นิโอ๊ะ
9. นายนพเดช    บัวแย้ม
10. นายกฤษฎา    จีนช่วย
1. นางสาวรุสนานี    มะมูมิง
2. นางสาวสุนิษา    อั้นซ้าย
3. นางสาวฮาฟีซัน    ซาเบะ
3 0 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลายะลา กลุ่ม 15 1. นายซุลฟิกลี    เบ็ญหามะ
2. นายกัสรี    มะเกะ
3. นางสาวอินตันซามีมี    มะมิง
4. นายซุลกิปลี    เลาะดีสม
5. นางสาวซูไฮลา    มะเร๊ะ
6. นางสาวนูซูฮา    ปูลา
7. นางสาวฟิรดาว    ตาเหย็บ
8. นายอิรฟาน    สาเหาะ
9. นายมูฮัมหมัดไซฟูนร์    อามะ
10. นางสาวญาวานี    เจ๊ะและ
1. นายคาเซ็ง    มณีหิยา
2. นายคาเซ็ง    มณีหิยา
3. นายมุสตากีม    การิแย
4 0 โรงเรียนละงูพิทยาคม สพม. สงขลา,สตูลสงขลา กลุ่ม 16 1. เด็กหญิงสิรินทรา    หาหลัง
2. เด็กหญิงอดานิส    สันโด
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    โสะตา
4. นางสาวนริศรา    อย่างดี
5. นางสาวนารีรัตน์    เอ็มเล่ง
6. นางสาวชานิสา    นาคสง่า
7. นางสาวลภัสรดา    หยงสตา
8. นางสาวศศิภา    สำเร
9. นางสาวเมษิยา    จิเหม
10. นางสาวกัญรัตน์    ปอทอง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................