งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 646
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนเรียงราษฏร์อุปถัมภ์ สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลานราธิวาส กลุ่ม 15 1. เด็กหญิงอานีฟา    บินมะเย็ง
2. เด็กหญิงอาซือมะห์    เจ๊ะและ
3. นางสาวอานีส    วาแม
4. เด็กหญิงต่วนมัชนา    ต่วนดือราแม
5. เด็กหญิงมัสยา    ปาเนาะ
6. เด็กหญิงนูรฟาติน    อีสมาแอ
7. นางสาวอัสนีตา    สาและ
8. เด็กหญิงนูรอีมานี    ตาเยะ
9. นางสาวรอยฮัน    ดือราแม
10. นางสาวซัลวา    สามะอาลี
1. นางสาวกาตีนี    ลาเต๊ะนือริง
2. นางนิอานิซ    พระพิทักษ์
3. นางมารียัม    แวกือจิ
4
2 0 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลาปัตตานี กลุ่ม 15 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี    เด็ง
2. เด็กชายฟารัซช์    ดือรานิง
3. เด็กชายมูฮัมหมัดซิดดี้ก    เซ็ง
4. เด็กชายอิลฮัม    เจ๊ะอาลี
5. นายซอร์ฟัน    อาบูวะ
6. นายวรวิทย์    มากแสง
7. นายอาราฟัต    เจะแต
8. นายมูฮัมหมัดอัสฟาน    เจ๊ะบู
9. นายซอละฮ์ฮูดิง    เต๊ะการี
10. นายอัมรู    ดือราซอ
1. นางสาวปาตีเม๊าะ    ปาแน
2. นายมูหามัคคอซี    อาลี
3. นายอาหะมะ    ดือราแม็ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 0 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลายะลา กลุ่ม 15 1. เด็กชายอารีฟีน    รอยิง
2. เด็กชายอำนาจ    สุขประเสริฐ
3. เด็กชายป้องเกียรติ    วงศ์ปนทอง
4. เด็กชายจันทศร    จงไกรจักร์
5. นายจักรภพ    แสนสุข
6. เด็กชายธัญญกร    เพชรน้ำทอง
7. เด็กชายปริวัฒน์    ผดาวัลย์
8. นายนฤเบศฐ์    มาหามะ
9. นายอารีฟ    แบลือแบ
10. เด็กชายมูฮัมหมัดรอกิบ    สาและ
1. นายรุสลี    สาเมาะ
2. นางสาววรรษิดา    ยอดมณี
3. นางสาวอารีย์    อินสุวรรณโณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 0 โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ สพม. สงขลา,สตูลสงขลา กลุ่ม 16 1. นางสาวภาระวี    นกพุ่ม
2. นางสาวรวีวรรณ    ร่างสีคง
3. นางสาวชกามาศ    วรรณกูล
4. นางสาวทรัพย์ศิรินร์    ประยูรแก้ว
5. นางสาวยุวดี    จันหนู
6. เด็กชายรัชติภูมิ    สวนจันทร์
7. นายธีรชาติ    สุวรรณรัตน์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวนารีรัตน์    กาญจนะแก้ว
2. นางรัชนู    แก้วยอดทอง
3. นางสาวเจนจิราพร    ธรรมรักษ์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................