งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 688
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 0 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลานราธิวาส กลุ่ม 15 1. เด็กชายบัยฮากี    เจ๊ะเต๊ะ
2. เด็กหญิงนุรอัย    สาแม
1. นางฟารียา    กาแบ
2. นายมาสือรัน    มีนา
2 0 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลาปัตตานี กลุ่ม 15 1. เด็กชายรอมฎอน    มะมิง
2. เด็กชายขันติย    ชุมพราม
1. นางสาวเพียงตะวัน    พงศ์สิงห์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
3 0 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลายะลา กลุ่ม 15 1. เด็กชายปวริศ    นวลสำลี
2. เด็กหญิงปรารถนา    นวลสำลี
1. นายซัยอุมาร์    การี
2. นางวิซาน่า    จารง
4 0 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา สพม. สงขลา,สตูลสงขลา กลุ่ม 16 1. เด็กชายฐิติศักดิ์    สร้างคำ
2. เด็กชายธนดล    รัตนะ
1. นางสาวซานีต้า    สามะ
2. นางสาวเขมปัณฑา    ไตรชนัญกร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................