งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 689
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 0 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลานราธิวาส กลุ่ม 15 1. นายสุจิณณา    สุระกำแหง
1. นางสาวรอมือละ    หะยีตาเละ
2 0 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลาปัตตานี กลุ่ม 15 1. นายก้องภพ    ป่านแก้ว
1. นางปาตีเมาะ    สุหลง
3 0 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลายะลา กลุ่ม 15 1. นายฮาดี้    กาเซ็ง
1. นางวิซาน่า    จารง
4 0 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา,สตูลสงขลา กลุ่ม 16 1. นางสาวรัชนีพร    ปานจันทร์
1. นางปาริชาติ    บำราญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................