ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. นราธิวาส เขต 2 59 15 3 3 77
2 สพป. นราธิวาส เขต 3 58 17 5 3 80
3 สพป. สงขลา เขต 3 57 25 1 0 83
4 สพป. สตูล 53 14 8 0 75
5 สพป. ปัตตานี เขต 1 46 22 8 2 76
6 สพป. นราธิวาส เขต 1 46 20 3 3 69
7 สพป. ปัตตานี เขต 2 42 25 5 5 72
8 สพป. ยะลา เขต 1 36 27 9 5 72
9 สพป. ยะลา เขต 2 35 26 6 9 67
10 สพป. ยะลา เขต 3 33 19 8 1 60
11 สพป. ปัตตานี เขต 3 22 15 12 6 49
รวม 487 225 68 37 780