สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย 40 4 2 0 46
2 บ้านผือ 38 6 0 0 44
3 บ้านโนนสะอาด 37 4 1 3 42
4 บ้านโพธิ์ 32 3 2 4 37
5 รสลินคัคณางค์ 27 3 1 1 31
6 เฝ้าไร่วิทยา 27 2 0 2 29
7 บ้านวัดหลวง 25 2 1 0 28
8 สุทธสิริโสภา 25 1 1 1 27
9 อนุบาลรัตนบัณฑิต 24 4 3 5 31
10 บ้านคำปะกั้ง 24 3 0 0 27
11 บ้านแบง 21 1 2 2 24
12 เวทีราษฎร์บำรุง 20 1 0 1 21
13 บ้านนาเพียงใหญ่ 19 5 0 1 24
14 บ้านนาฮำ 18 5 0 1 23
15 อนุบาลหนองควาย 18 3 0 2 21
16 ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 18 1 0 0 19
17 บ้านหนองหอย 17 1 0 1 18
18 บ้านนายาง 16 1 1 0 18
19 บ้านบัว 15 6 0 2 21
20 บ้านเชียงอาด 14 6 2 3 22
21 บ้านโนนสวรรค์ 14 0 0 0 14
22 รุจีจินตกานนท์ 13 1 2 1 16
23 บ้านเซิม 13 1 2 1 16
24 บ้านหนองอั้ว 12 4 0 2 16
25 ชุมชนบ้านปากสวย 12 4 0 0 16
26 บ้านก่องขันธ์ 12 1 0 0 13
27 บ้านเหล่าต่างคำ 10 2 0 1 12
28 บ้านต้อน 10 1 0 0 11
29 กุดแคนโนนมันปลา 10 0 0 1 10
30 บ้านนาหนัง 9 1 0 2 10
31 บ้านพระบาทนาหงส์ 9 1 0 0 10
32 ชุมชนบ้านชุมช้าง 8 4 0 2 12
33 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 8 3 0 1 11
34 บ้านดงกำพี้ 8 2 1 3 11
35 บ้านแป้น 8 2 0 0 10
36 บ้านหนองกุ้ง 8 2 0 0 10
37 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 8 1 0 0 9
38 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 8 1 0 0 9
39 บ้านกลุ่มพัฒนา 8 0 1 0 9
40 บ้านโปร่งสำราญ 8 0 0 0 8
41 บ้านหนองแอก 8 0 0 0 8
42 บ้านนาทับไฮ 7 1 1 0 9
43 บ้านสามัคคีชัย 7 1 0 1 8
44 บ้านดอนเหมือด 7 1 0 0 8
45 หมู่บ้านตัวอย่าง 7 0 0 1 7
46 บ้านนาเมย 7 0 0 1 7
47 บ้านใหม่ 6 2 0 0 8
48 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 6 0 0 0 6
49 บ้านกุดแกลบ 6 0 0 0 6
50 เตชะไพบูลย์ 1 5 2 0 1 7
51 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา 5 2 0 1 7
52 บ้านโคกหัวภู 5 1 0 0 6
53 บ้านทุ่งหลวงนาขาม 5 0 0 0 5
54 บ้านดงดาล 5 0 0 0 5
55 บ้านนาดี 5 0 0 0 5
56 บ้านท่าคำบง 4 1 1 0 6
57 บ้านโนนฤๅษี 4 1 0 1 5
58 บ้านกุดบง 4 1 0 1 5
59 นิคมเจริญชัย 4 1 0 1 5
60 บ้านหนองแก้ว 4 1 0 0 5
61 บ้านคำเจริญ 4 1 0 0 5
62 อนุบาลนิคมเปงจาน 4 0 1 0 5
63 บ้านหนองเค็ม 4 0 1 0 5
64 บ้านสร้างนางขาว 4 0 0 0 4
65 บ้านนาคำมูลชมภูพร 3 2 0 1 5
66 บ้านหนองหลวง 3 1 0 0 4
67 บ้านห้วยน้ำเย็น 3 1 0 0 4
68 บ้านนาตาล 3 1 0 0 4
69 บ้านหนองยาง 3 1 0 0 4
70 สนธิราษฎร์บำรุง 3 0 1 0 4
71 บ้านปักหมู 3 0 0 1 3
72 บ้านจับไม้ 3 0 0 0 3
73 โนนยางดอนเม็ก 3 0 0 0 3
74 บ้านนิคมดงบัง 3 0 0 0 3
75 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี 2 2 1 0 5
76 บ้านท่าหนองพันทา 2 1 0 1 3
77 ป่าไม้อุทิศ 8 2 1 0 0 3
78 บ้านหนองวัวชุม 2 1 0 0 3
79 บ้านดงสระพัง 2 0 1 1 3
80 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 2 0 1 0 3
81 บ้านหนองแหวน 2 0 1 0 3
82 บ้านนาสิงห์ 2 0 0 0 2
83 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง 2 0 0 0 2
84 บ้านคำตอยูง 2 0 0 0 2
85 บ้านหนองบัวเงิน 2 0 0 0 2
86 บ้านคำจำปา 2 0 0 0 2
87 บ้านห้วยเปลวเงือก 2 0 0 0 2
88 บ้านคำโคนสว่าง 1 1 0 1 2
89 บ้านนาชุมช้าง 1 1 0 0 2
90 บ้านโพนแพง 1 0 0 0 1
91 บ้านโคกกลาง 1 0 0 0 1
92 ยูเนสโกสัมมนา 1 0 0 0 1
93 บ้านน้ำเป 1 0 0 0 1
94 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
95 บ้านปัก 1 0 0 0 1
96 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 1 0 0 0 1
97 บ้านโนนหนามแท่ง 0 1 1 0 2
98 บ้านหนองแคนดอนสนุก 0 0 1 0 1
99 อนุบาลเธียรวนนท์ 0 0 0 3 0
100 บ้านโพนทอง 0 0 0 2 0
รวม 863 123 33 61 1,080