สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. ขอนแก่น [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.ขอนแก่น กลุ่ม 4
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 1. เด็กหญิงวัฒนพร  แก้วพิทักษ์
 
1. นางสาวฐานิตา  มหามาตย์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา    
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กหญิงวนิดา   แซ่หาง
 
1. นางสาวสุทธิ์สิรี  ศิลา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นางสาวสุภิญญา  วรจักร
 
1. นางอรอุมา  จารย์เครือ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นายณัฐพล   เกียนนอก
 
1. นางอรอุมา  จารย์เครือ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กหญิงธัญชนก   เวชกามา
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ธิศาลา
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนบัวคำ
2. เด็กชายณัฐดนัย  มาตรภักดี
3. เด็กหญิงรติกานต์  เปตามานัง
 
1. นายเอนก  สุดใด
2. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณเพ็ง
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวจุฑามาตร์  เกษวงศ์
2. นางสาวณัฏฐิกา   รินทะสมบัติ
3. นางสาวณัฐชิยา  ยิ้มรัมย์
4. นางสาววราภรณ์   วงชาลี
5. นางสาววิรดา   แสนขวา
6. นางสาวศศิพร   สาหาร
7. นางสาวศิรวรรณ  ศรีภักดี
8. นางสาวศิรินญา  เจตต์บุดโต
9. นางสาวสิริรัตน์   สนธินอก
10. นางสาวอารยา   แย้มสมุทร
 
1. นายศิรายุ  ตามไทย์สงค์
2. นายสมชาย  ดวงกลาง
3. นายพงษ์พันธ์  จอดนอก
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวอชิรญาณ์  นาลีจันทร์
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  กบิลพัฒน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดงบังวิทยายน 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ยามี
 
1. นางยุภาลักษ์  อัฒจักร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดงบังวิทยายน 1. เด็กหญิงชนัญธิชา  กัณหา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ตาดี
 
1. นางยุภาลักษ์  อัฒจักร
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนลำน้ำพอง    
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนลำน้ำพอง 1. เด็กหญิงนฤมล  อ้วนวงษ์
 
1. นางจรรยวรรณ  เกษศิริโยธิน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงสุวีรยา  แก่นณรงค์
 
1. นายสมพล  สมภักดี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายชาคริต  แสงรูจีย์
 
1. นายสุวิทย์  กูดอั้ว
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงสุวีรยา  แก่นณรงค์
 
1. นายสุวิทย์  กูดอั้ว
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนลำน้ำพอง 1. เด็กหญิงภาวิณี  โชตืบ้านขาม
 
1. นางจรรยวรรณ  เกษศิริโยธิน
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  สุธรรม
 
1. นายอลงกรณ์  ศรศิลป์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. เด็กชายอำนาจ  ศรีเกษม
 
1. นายอลงกรณ์  ศรศิลป์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. นายธเนศ  สีหาบง
 
1. นายอลงกรณ์  ศรศิลป์
 
21 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดงบังวิทยายน 1. เด็กชายกฤษปกรณ์   ด้นดั้น
2. เด็กชายคฑาเทพ  บุตรวิเศษ
3. เด็กชายอาณัติ  พรมโนนสี
 
1. นางสาวศุภลักษณ์   มะโรงฤทธิ์
2. นางเกศกนก  ศรีเคนา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายอชิตะ  บูรพันธ์
 
1. นายมนตรี  ศรีแก้วทุม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นายสุริยะ  กลางอินเดช
 
1. นางพัชรี  พิมพ์สุข
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม    
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวกัญญาพัชร  ปรีประสาท
 
1. นายพงศกร  สุวรรณศรี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายชนิทร์  คำเรืองศรี
 
1. นายพัฒนาวดี  คะนอง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิญาญา  ตามบุญ
 
1. นายนิรัติศัย  แสนสมัคร
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นายพายุพัฒน์  โคตรหลักคำ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  แซ่อึ้ง
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนลำน้ำพอง 1. นายชาญวิทย์  รัฐภักดี
 
1. นางลักขณา   บุบผา
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนลำน้ำพอง 1. เด็กชายธัญธัต  ช่างมาก
2. นายอลังการ  ภูมิพันนา
 
1. นางสุเม็ง   พงษฺ์โคกสี
2. นางลักขณา  บุบผา
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนลำน้ำพอง 1. นายณัฐพล  ประเสริฐ
 
1. นางสุเม็ง  พงษ์โคกสี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายจิตภัสสร  สีกงพาน
 
1. นายมนตรี  ศรีแก้วทุม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายพชร  จันทะพงษ์
 
1. นายมนตรี  ศรีแก้วทุม
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายพิสิษฐ์  งามพร้อม
 
1. นายมนตรี  ศรีแก้วทุม
 
35 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม    
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม    
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 1. เด็กหญิงพิชามล  สิทธิดา
 
1. นายรักษชน  รักษาเคน
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. นางสาวกิตติมา  เงินดี
 
1. นางลัคณา  เรืองแหล่
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนลำน้ำพอง 1. เด็กหญิงบุษกร  สุณวรรณ
2. เด็กหญิงปราริยา  ภูคำวงศ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขเฉลิม
 
1. นางสาวนภาพร  เจือมา
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงอุมาพร  สารสม
 
1. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐมน  สายพัฒ
2. เด็กหญิงนริศรา  คำบุรี
 
1. นางภารดี  หล่อยดา
2. นาย-  -
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 1. นายอรรณพ  ดอนชาพร
 
1. นายกันตพงศ์  วุฒิวงค์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กชายภัทรพล  ศีลาเกิ่ง
 
1. นางรุศจี  มีมา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงจินตพร  เผ่าบ้านฝาง
 
1. นางวันทนีย์  กลัดอ่ำ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  วันทา
 
1. นางวันทนีย์  กลัดอ่ำ
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ชนะนิล
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ภูฉายา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายพรหมพิริยะ  บุรมศรี
2. เด็กชายภัทรชนน  แก้วอินทร
3. เด็กชายภัทรดนัย  แก้วอินทร
4. เด็กชายวรันธร  เบ้าทองหล่อ
5. เด็กหญิงเฮอเมล่า  วะชิระ สีพลี
 
1. นายพงษ์สิริ  ชาบุตรศรี
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  ก้านสุวรรณ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  นาใต้
2. นางสาวณัฐชยา  แสงสุวรรณ
3. นายธนวัฒน์  แสงโทโพธิ์
4. นางสาวศศิกานต์  ฟุ้งพิลา
5. นายอภิสิทธิ์  นาใต้
 
1. นายพงษ์สิริ  ชาบุตรศรี
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  ก้านสุวรรณ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นายกิ่งเพชร  เร่งพิมาย
 
1. นายวิทยา  จันทร์เอี่ยมผ่อง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กชายกรวิชญ์  เขาภูเขียว
 
1. นางวันทนีย์  กลัดอ่ำ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นายณัฐพนธ์  พวงจันทร์
 
1. นางวันทนีย์  กลัดอ่ำ
 
52 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กชายจักรินทร์  จันทร์สิงห์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  สุขณัฐนันท์
3. เด็กชายณภัทร  นามบุรี
 
1. นางสาวมณีรัตน์  อินทรา
2. นางสาวจีราพรรณ์  ปัญญาดี
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม    
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกันยาพร  ลำภู
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันภูงา
 
1. นางดิจิตรตะ  แวดล้อม
2. นางสาวเบญญาภา  สายสิญจน์
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม    
56 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม    
57 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม   1. นายคุณัชญ์กิตตน์  ไชยสงค์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นายศักดา  ประเสริฐสังข์
 
1. นายวุฒิพงษ์  คำนะ
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นายธนภูมิ   สิงสุทำ
2. เด็กชายไกรษร  บับพาน
 
1. นายขวัญชัย  หอมทอง
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงณํฐวรา  กุฏิกลาง
 
1. นางสาวนุตประวีณ์  วงษ์คำซาว
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกัญญาพัชร  อยู่กลั่นเถื่อน
2. นางสาวกัลยรัตน์  เหลืองอร่าม
3. นางสาวพิชญาภา  บุญแนน
4. นางสาวศิริวิมล  ทาเภา
5. นางสาวสายขวัญ  ทองขาว
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์   ต้องเดช
2. นางสาวอัจฉรา  สอนโว
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจินตนา  ชูเชิด
 
1. นายบรรจง  นวลพัด
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนลำน้ำพอง 1. เด็กชายกฤตเมธ  พลคะชา
2. เด็กชายศิริขวัญ  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ไสยโสภณ
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายสมเกียรติ  ศิริพงษ์
 
1. นายทองแดง  นาหนองตูม
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงนพรัตน์  สมศรีโย
2. เด็กหญิงวรารัตน์  ภาโนมัย
3. เด็กหญิงเรืองรำไพ  เสริมทรัพย์
 
1. นายณัฐดนัย  เกาะหาร
2. นางสาวเมวดี  สุรนันท์
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวอัยยนิติ  ถาวงศ์กลาง
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  แซ่อึ้ง
 
67 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. เด็กชายโกนินทร์  ปัญญานุชิด
 
1. นายนัฐพล  มะณี
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายปภังกร  อันอาษา
2. นายสุรศักดิ์  ชัยธานินทร์
 
1. นายรุ่งโรจน์  มั่งคำ
2. นายสันติสุข  พิกุล
 
69 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวพิมลพรรณ   พลบำรุง
2. นางสาวสุวิมล   โนนทิง
3. นางสาวอธิติยา   วิชัยหาญ
 
1. นางสาวมัลลิกา  เปรมลาภ
2. นางรุ่งฤดี  ศิริบุรี
 
70 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวสันต์หทัย  คันธจันทร์
2. นายเมตไตรย  พานสมบูรณ์
3. นายเอเชีย  หล่ายบุญ
 
1. นายชโลธร  สาระผล
2. นางสาวศุภธิดา  ศรีพงษ์วิวัฒน์
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนลำน้ำพอง 1. นางสาวธิดารัตน์  คำมุงคุณ
2. นางสาววิภาดา  วารีหลั่ง
 
1. นายธวัชชัย  กองเป้า
2. นางรุ่งทิวา  โคตรชุม
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 17 โรงเรียนลำน้ำพอง 1. นางสาวศุภนัน  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวสุจิรา  เจริญสุข
 
1. นายธวัชชัย  กองเป้า
2. นางรุ่งทิวา  โคตรชุม
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนลำน้ำพอง 1. เด็กหญิงปราริยา  ภูคำวงษ์
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  มะริรส
 
1. นางรุ่งทิวา  โคตรชุม
2. นางสาวฤชุอร  กองจันทา
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนลำน้ำพอง 1. นางสาวจิตตรา  แก้วมงคล
2. นายทิพากร  สุวรรณราษฎร์
 
1. นางรุ่งทิวา  โคตรชุม
2. นางสาวฤชุอร  กองจันทา
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายชาญณรงค์  พิมพัฒน์
 
1. นางสาวการัณยภาส  ดีจิตร
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 89.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 1. เด็กชายนปฎล  ฐานะ
2. เด็กหญิงสุมินตรา  พานโคตร
 
1. นางทิตยา  พลคชา
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 81.2 ทอง 6 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 1. นายทิวากร  มหาสาโร
 
1. นางทิตยา  พลคชา
 
78 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เพลินจิตร
 
1. นางสาวมุกดา  ทองโคตร
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 1. เด็กหญิงทัศิกา  เพลินจิต
2. เด็กชายอนันต์ยศ  ผาสุข
 
1. นายสุรเกียรติ  แววศรี
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 1. นายรัฐภูมิ  นาหัวนิล
2. นางสาวอมรรัตน์  มะเนตร
 
1. นายสุรเกียรติ  แววศรี
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนิดา  คำใสย์
2. เด็กหญิงสุริวิภา  ดีชัยรัมย์
 
1. นางสาวชุมนุมพร  ประดิษฐ์แท่น
2. นางสาวบุษกร  คลังกลาง
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 81.12 ทอง 4 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  จิตวิขาม
2. เด็กหญิงสริลพร  ชมภูโคตร
 
1. นางสาวณิชกานต์  กองแก้ว
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.5 ทอง 6 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์โสม
2. เด็กชายภานุวัฒน์  พานโคตร
3. เด็กชายศักรินทร์  รวงงาม
 
1. ว่าที่ร้อยโทสมศักดิ์  ผิวผ่อง
 
84 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 1. นางสาวกิติยา  วงษ์ศรียา
2. นายบารมี  ชมเชย
3. นางสาวประกายแก้ว  รางศรี
 
1. นางกนกวรรณ  กิตติก้อง
2. นางสาวอรดี  จอมบุตร
 
85 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตน์ติกาล  ก้อนศีรษะ
2. เด็กชายสุทธิรักษ์  ดีชัยรัมย์
3. เด็กชายอภิรัตน์  ราชบุรมย์
 
1. นายชานนท์  วงศรีแก้ว
2. นางกนกวรรณ  กิตติก้อง
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 1. นายธวัฒน์ชัย  แฝงธานี
2. นายพีระวัฒน์  ใยปางแก้ว
3. นายวีรภาพ  ผึ่งผาย
 
1. นายเดชา   ป่ารั่นทม
2. นายชุนากร  อาจนุการ
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงมณีอร  คำน้อย
3. เด็กหญิงวรัญญา  นาธงชัย
4. เด็กหญิงศุภาวดี  อาสนะ
5. เด็กหญิงอนันตญาพร  ชานกัน
 
1. นางสุภาพร  อ้วนสาเล
2. นางสาววนาวรรณ์  กล้าหาญ
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายทัศน์ทัย  ชาวัด
2. นางสาวเบญจวรรณ  หมั่นนอก
 
1. นางภิรมย์มาส  มีราคา
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวนิติพร  กวนวงค์
2. นางสาวสุธิมา  สัจจมณี
 
1. นางภิรมย์มาส  มีราคา
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตาภา  สุวรรณเพ็ง
2. เด็กหญิงธญวรรณ  วงษ์เพชร
 
1. นางสาวอรดี  จอมบุตร
2. นางสาวฐานิตา  มหามาตย์
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  คุณทา
2. เด็กหญิงอภิญญา  จันทดวง
 
1. นางสาวอรดี  จอมบุตร
2. นางสาวฐานิตา  มหามาตย์
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 1. นายนวพล  อัดกาง
2. นางสาวพัชลิกา  ธานีโรจน์
 
1. นางสาวอรดี  จอมบุตร
2. นางสาวฐานิตา  มหามาตย์
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 1. นางสาวธนัญญา  มั่นยืน
2. นายวัชรพล  โสดาจันทร์
 
1. นางสาวอรดี  จอมบุตร
2. นางสาวฐานิตา  มหามาตย์
 
94 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงประภาวดี  ทองดีเขียว
 
1. นายสมคิด  หนองผือ
 
95 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกมลทิพย์  พลเยี่ยม
2. นางสาวนริศรา  บุตรจันทร์
3. นางสาวสุธิภากรณ์  ทองป้อง
 
1. นายสมศักดิ์  อ้วนสาเล
2. นางเพ็ญนภา  กองเพชร
 
96 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายวัชรากรณ์  ชำนาญ
2. นายศุภวิชญ์  พูลล้น
3. นายอนุพงษ์  โคตะมะ
 
1. นายปรเมศ  กงอินทร์
2. นางสาวขวัญตา  จรัสแผ้ว
 
97 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงกนกนภัส  รัตนหงษา
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สีมาจันทร์
3. เด็กหญิงสิรินภา  อุ่นเรือน
 
1. นางสาวขวัญตา  จรัสแผ้ว
2. นางสาวอลิษา  พิลาดา
 
98 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวณัฐฏ์ชานันท์  พันภักดี
2. นางสาวบัวชมพู  คันธะรินทร์
3. นางสาววัชราภรณ์  โสภาราษฎร์
 
1. นางรัญชิดา  แสงวงศ์
2. นางสาวจิราภรณ์  วงษ์กันยา
 
99 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงชญานิศ  เหลาแหลม
2. นางสาวเสาวนีย์  โสดาดง
 
1. นางสาวรัชนี  พลดอน
2. นางสาวกุลนันท์  กลิ่นสุวรรณ
 
100 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายบุญญฤทธิ์  บุรีรักษา
2. นายพีรภัทร์  ประโพธิ์ทัง
 
1. นางลออ  บัวใหญ่รักษา
2. นางสาวรัชนี  พลดอน
 
101 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  จันแดง
 
1. นางรดาวัลย์  น้อยเสนา
 
102 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวประภัทรวดี  คลังกลาง
 
1. นางวิไลวรรณ  โพธิจารย์
 
103 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กุมารเพชร
2. เด็กหญิงอัยรินทร์  ศรีไชยา
 
1. นายชยพล  อุดมผล
2. นางสาวคูณโสภา  พลรัตน์
 
104 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวสุธีรา  ไชยศรี
 
1. นางสาวยลลดา  ทำมาน
 
105 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงศิริวิภา  บึงโบก
 
1. นายภาคภูมิ  แซงบุญเรือง
 
106 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  เมืองศรี
 
1. นางนพมาศ  ศรีเชียงสา
 
107 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายจิรพัฒน์  แก้ววิสัย
2. เด็กชายหรัณยฤษฎ์  ภูผันผิน
 
1. นายทวีเกียรติ  สัญจรดี
 
108 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นางสาวชวัลรัตน์   เศษรักษา
2. เด็กชายชินวุฒิ   คุณลือชา
3. เด็กหญิงพรรทิพย์   อาจหาญ
 
1. นางอมรวรรณ  สุทธิจักร
2. นางสุพรรณณี  ภู่เปีย
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  เจ็กศรี
2. เด็กชายฐานันดร  หารสุโพธิ์
3. เด็กหญิงนัญธญา  โหว่ภักดี
4. เด็กหญิงศุภสุดา  แจ่มบุญรัตน์
5. เด็กชายอมรปุระ  ทราศรี
 
1. นายสุพจน์  ปลื้มจิตร
2. นางสมฤดี  อุดมโคตร
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวธนัชชา  มุ่งสวัสดิ์
2. นางสาวปานรวี  ทองยศ
3. นางสาวปิยะธิดา  นาสมวาส
4. นางสาวพรยมล  ผารุ่งเรือง
5. นางสาวมณฑิตา  เจริญหล้า
 
1. นายสุพจน์  ปลื้มจิตร
2. นางสาวอรทัย  บุตรหมื่น
 
111 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายวิชาญ  วัฒนกามินท์
 
1. นายสุพจน์  ปลื้มจิตร
2. นางสมฤดี  อุดมโคตร
 
112 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายรณพร  มหาราช
2. นายศรัณยู  แสนบุตร
 
1. นางสาวเสาวภา  แก้วแก่นคูณ
2. นางสาวรสสุคนธ์  พรมมา
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.25 ทอง 12 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กหญิงจิรัชญา   ศาลาจันทร์
2. เด็กชายเชิดชูชัย   ไชยคลัง
 
1. นางสาวปิยะพร   ศรีโนนทอง
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เฮ้าตุ่น
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ตุ่นเฮ้า
 
1. นางสาวชนิกานต์   คะนนท์
2. นางสาวศิรินภา  ภู่สุวรรณ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธนภัทร  ศรีแก้วทุม
2. นายธรรมธัข  เพ็งพันธ์
3. นายนวพล  อุดมถ่าน
4. นายพีรดนย์  มหัสธะนะ
5. นางสาวสุภณิดา  วงค์แสนสุข
6. นายเกียรติภูมิ  ภูพานเพรช
 
1. นายมนตรี  ศรีแก้วทุม
2. นายสมจิตร  ภูพานเพรช
3. นายนิรัติศัย  แสนสมัคร
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายกณวรรธน์  มั่นคง
2. นายกุลภัสสร์  กาสี
3. นางสาวคัชรินทร์  อนันทะวัน
4. เด็กชายจิตภัสสร  สีกงพาน
5. นางสาวฐิรกานดา  สโมรินทร์
6. นายณัฐชัย  ไชยสินธุ์
7. นางสาวพัชรวดี  ดีชัยชนะ
8. เด็กชายพิสิษฐ์  งามพร้อม
9. นายภวินท์  ชารี
10. นางสาวสิริกาญจน์  ศรีเมือง
11. นายเจสันพิชิตภูมิ  มาตย์ดก
12. นายโกมินทร์  แสงจันทร์
 
1. นายมนตรี  ศรีแก้วทุม
2. นายนพพล  แก้วเก้บคำ
3. นางสาวพัฒนาวดี  คะนองมาก
4. นายเด่นศักดิ์  รัตนทิพย์
 
117 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.75 ทอง 4 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงกาญจน์ณัฏฐา  ดงเจริญ
2. เด็กหญิงสุภัค  ศรีอุดม
3. นางสาวอนัญญา   หระพร้อม
 
1. สิบเอกปิยวรรณ   บุญตอง
2. นางสาวอภัสรินทร์  หลานวงษ์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวจิราภา   โสภามา
2. เด็กหญิงชาลิสา   โพธิ์ทอง
3. นางสาวณัชชา   ดินจันทร์
4. นางสาวณัฐชยา   แสงสุวรรณ
5. เด็กหญิงปาลิตา   ดวงบุญทัน
6. เด็กหญิงพัชราพร   จันอ่อน
7. นางสาวมนปริยา   อักษรวงศิลป์
8. นางสาวสตรีรัตน์   ทองโคตร
 
1. นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์
2. นางสาวอิงกานต์  ประวรรณะ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวณัฎฐณิชา  สีโสภา
2. นางสาวนาเดีย  เพ็งพิทักษ์
3. นางสาวปิยะเนตร  ก้านก่อง
4. นางสาวรุ่งนภา  สุวรรณศรี
5. นางสาวศราวรรณ  เพียลี
 
1. นางยุวดี  แกมชัยภูมิ
2. นางสาวกนกวรรณ  โพธิ์พยัคฆ์
 
120 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นายณัฐวุฒิ  ดงเจริญ
2. นางสาวธิดารัตน์  พรมมี
3. นางสาวสุภาพร  จ้ำเก้า
 
1. นางสาวสุพัตตรา  ค่าม่วง
2. นายบุญญฤทธิ์  จำเริญโชค
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐฐาวรนุช  เวียนวัตร
 
1. นางนิตยา  สิงห์สุธรรม
 
122 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ   อามาตรสมบัติ
 
1. นางสาวทัศนีย์   สืบวงศ์แสง
 
123 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร   สุธรรม
 
1. นางสาวยุวภา   ยนสำอาง
 
124 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวชนน์ชนก   คงมาตย์
2. นายพงศธร   ใจภักดี
3. นางสาวอุบลวรรณ   ดวงคำน้อย
 
1. นายมัณฑนกร   พูนขุนทศ
2. นางสาวจิรปรียา   คำหล้า
 
125 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายนันทวัฒน์   ยาเกิ้น
2. เด็กชายเอกชัย   ชมภูราช
 
1. นางราริน  นันทพานิช
2. นางนฤมล   ศรีทน
 
126 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ราชเสนา
2. นายธนวิชญ์  ศรีพิมพา
 
1. นายพิทยา  แหลมคม
2. นางสาวศศิธร  ภูขันสูง
 
127 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณธิชาพร   บรรพสาร
 
1. นางสาววิยดา   แก้วใส
 
128 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายนันทพงศ์   วงษ์ชารี
 
1. นางดวงสมร   สมตา
 
129 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิฆัมพร   อุปฮาด
2. เด็กหญิงธัญญาทิพย์   แข็งฤทธิ์
 
1. นางสาวปิยะนุช  วินทะไชย
2. นางสาวจิรปรียา  คำหล้า
 
130 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายณัฎฐากร   ทางตระกูล
 
1. นางรุ่งฤดี  ศิริบุรี
 
131 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายณัฐนนท์   บึงบาง
 
1. นายณัฐวุฒิ   เคนทรภักดิ์
 
132 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงเต็มทรัพย์   ยศธแสน
 
1. นางพัชรินทร์   ทองยอด
 
133 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกัลยารัตน์   สีโสดา
2. นางสาวภัทรศยา  พินิจกุล
3. นายรพีพัฒน์    สิทธิเทศ
 
1. นางสาววิรงรอง  ทองเทพ
2. นายคุณานนท์  พิณพงษ์
 
134 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายกิตตินันท์  จันทะดวง
2. เด็กชายขัตติยะ  แสนแก้ว
3. เด็กชายชัยรัตน์  เชื้อสาร
4. เด็กชายธนภัทร  ศรีพรมษา
5. เด็กชายธนรัช  มูลทา
6. เด็กชายธันวา  แสงสว่าง
7. เด็กชายปองภพ  รัตนปัญญา
8. เด็กชายภูธเนศ  สมมาตย์
9. เด็กชายหัสดินทร์  มินระวงศ์
10. เด็กชายอิทธิพัทธ์  วงษ์ไทยสง
 
1. นางสาวปุณยาพร  วุฒิเสน
2. สิบเอกสุชาติ  พาจันทร์
3. นายพงษกรณ์  อ่อนทรายแก้ว
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชัญญานุช  บัวใหญ่รักษา
2. เด็กหญิงนิชดา  หงษ์ดำพา
3. เด็กชายศิวกร  วงศ์ช่าง
4. เด็กหญิงสิริกัลยา  วันนิจ
5. เด็กหญิงสุจิตตรา  ผ่านสำแดง
6. เด็กหญิงอรปรียา  ศรีเชียงสา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยคำภา
2. นางสาวสุมามาลย์  เจริญไชย
3. นางสมควร  หาจันดาห์
 
136 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายพรหมมินทร์  วัฒนกามินท์
 
1. นายพงษ์พันธ์  จอดนอก
 
137 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กชายณัฐดนย์  บุญหล้า
2. นางสาวอรัญญา  ยนตะยศ
 
1. นางสาวเกศศินี  พนมสี
2. นายพงษ์พันธ์  จอดนอก
 
138 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายอดิศักดิ์   โสจันทร์
 
1. นางสาวเกศศินี  พนมสี
 
139 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐทยา  พลทิพย์
 
1. นายพงษ์พันธ์  จอดนอก
 
140 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวธัญพิชชา  วิลัยสิน
 
1. นายพงษ์พันธ์  จอดนอก
 
141 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กชายณัฐโชติ  บุญภักดี
 
1. นายเกศศินี  พนมสี
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 81.6 ทอง 7 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นายภาณุวัฒน์   แสนสีมน
 
1. นางสาวสโรชา  กันหาเรียง
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กหญิงปภัสสราภรณ์   แก่นโพธิ์
 
1. นางสาวชนิดา  บุตรจันทร์
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กหญิงวิพาพร   ศรีโนนเคน
2. เด็กหญิงอารีรัตน์   เพ็ชรนอก
 
1. นางสาวชนิดา  บุตรจันทร์
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายชยานนท์  นารี
 
1. นายบรรจง  นวลพัด
 
146 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กหญิงศศิภา   โสเกษ
2. เด็กหญิงสุภาพร    กองเงิน
 
1. นายปอย  คำภูธร
2. นางยุพาพิน  มีไกรราช
 
147 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นางสาวจินดามณี   วงษ์รินยอง
2. นางสาวจิราพร   ทองมั่น
 
1. นายปอย  คำภูธร
2. นางยุพาพิน  มีไกรราช
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.25 ทอง 5 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นางสาวจิราพร   มาตรา
2. นายณัฎฐพล   พลศรี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   พินิจมนตรี
4. นายธนวัฒน์   ภูงามเชิง
5. นายภูริพัฒน์   ศรีกะแกะ
6. นายอนุชิต   หม่อยหลง
 
1. นางสาวปิยะพร   ศรีโนนทอง
2. นางสาวอัญชลี  ถีระสา
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กหญิงอภิญญา   วิเศษทรัพย์
 
1. นางวิไลลักษณ์  ปินะถา
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กหญิงนภาวดี    ธาตุทอง
 
1. นางวิไลลักษณ์  ปินะถา
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.3 ทอง 6 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กหญิงญาดารินทร์    ทับเปลี่ยน
 
1. นางวิไลลักษณ์  ปินะถา
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.2 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นายณัฐวัฒน์   พารี
 
1. นางสาวสุทธิ์สิรี  ศิลา
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นายจักรินทร์   ชารัมย์
2. นายสิทธิโชค  สัตรวิระ
3. นายอนุพันธ์   สมโภชน์
 
1. นางอมรวรรณ  สุทธิจักร
2. นางสาวสุพรรณณี  ภู่เปีย
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นางสาวจารุวรรณ   ทับสุริ
2. นางสาวภัทรธิดา  วรรณศรี
 
1. นางดลพร  ชื่นสมบัติ
2. นางสาวธิดารัตน์  ธิศาลา
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กชายธนโชติ   เอกตาแสง
2. เด็กชายอนุชิต   ชาวเหนือ
3. เด็กชายอสพงษ์   เปลี่ยนศรี
 
1. นางดลพร  ชื่นสมบัติ
2. นางนิภาพร  พินิจมนตรี
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นายจิรกิตต์   ทาเจริญ
2. นายธีรชาติ   ดีศาสตร์
3. นายภูธเณศร์   เกตุทิพย์
 
1. นางดลพร  ชื่นสมบัติ
2. นางนิภาพร  พินิจมนตรี
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นายณัฎฐพล   พลศรี
2. นายณัฐวุฒิ  พินิจมนตรี
3. นายธนวัฒน์   ภูงามเชิง
4. นายภูริพัฒน์   ศรีกะแกะ
 
1. นางอมรวรรณ  สุทธิจักร
2. นางสาวสุพรรณณี  ภู่เปีย
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นายณัฏฐพล  พลศรี
 
1. นางอมรวรรณ  สุทธิจักร
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นางสาวชิตชนก   วงษ์โคกสูง
2. นางสาวปิ่นสุดา   สังขวัฒน์
3. นางสาววรัญญา   นนตรี
 
1. นางมัทนียา  กิตติลาภ
2. นางยุพาพิน  มีไกรราช
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   ทับสุริ
2. เด็กชายธนากร    ช่างประเสริฐ
3. เด็กหญิงนทิชา    วงษ์ละคร
 
1. นางมัทนียา  กิตติลาภ
2. นางยุพาพิน  มีไกรราช
 
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กหญิงทินารมภ์   ศรีบุตรราช
2. เด็กชายปฏิภาณ   พิมพ์ศักดิ์
3. เด็กหญิงพิยดา   บุตรวงค์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ธิศาลา
2. นายพันกร  ศรีวัฒนเรืองกุล
 
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กชายธีรภัทร   มะโนราษฎร์
2. นายสิทธิชัย   เล็งชัยสงค์
3. นายอภิสิทธิ์   บุญมี
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ธิศาลา
2. นายพันกร  ศรีวัฒนเรืองกุล
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กหญิงอรจิรา  เถื่อนโยธา
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ธิศาลา
 
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นางสาวณิพาพร   วัลละพืช
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ธิศาลา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.25 ทอง 4 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรติกาญจน์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายศุภมงคล  แก้ววันนา
3. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวเบญญาภา  สายสิญจน์
 
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวปริยาภัทร  ดวงแสนวอ
 
1. นางสาวยลดา  หนองบัว
 
167 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กชายนครินทร์   ชาวเหนือ
2. นายสุรศักดิ์   บุญสุโข
 
1. นางสาวอัญชลี  ถีระสา
2. นางสาวพนิดา  จังหวะ
 
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นางสาวศศิธร   ป้องภา
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ธิศาลา
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวจิรวรรณ   วันวิเศษ
2. นางสาวชนากานต์   วงษ์สุวรรณ
3. นายนายวีรพัตร   ชมสีดา
4. นางสาวนิลมล   พหลทัพ
5. นางสาวพัชราภรณ์   คลังกลาง
6. นายภูมิพัฒน์   คำอินทร์
7. นายอภิสิทธิ์   เจริญสุข
8. นางสาวอรัญญา   พันขันตี
9. นางสาวอาภัสสรา   คลังกลาง
10. นายเจษฎาภรณ์   เรียงดี
 
1. นายณรงค์ศิลป์  ทองโคตร
2. นางสาววัลยา  ดวงใจ
3. นางสาวศุกล  ชาญยุทธ
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวชญาดา  สมศรีษะ
2. นางสาวชุติกาญจน์  กุสโร
3. นางสาวณัฎฐณิชา  สุวรรณ์ตรี
4. นางสาวธาณุมาส  โคตรสุโพธิ์
5. นางสาวสุพิชญา  ทัดลอง
 
1. นางปิยะฉัตร  แสงอินทร์
2. นางสาวนิศาชล  พลรักษา
 
171 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายฐปนยศ  พ่อลา
2. นางสาวพลอยวาริน  นาเวียง
3. นางสาวศิรินภา  ภูแข่งหมอก
 
1. นายณรงค์ศิลป์  ทองโคตร
2. นางสาวนฤมล  สุวรรณเพ็ง
 
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงธีราพร  สง่าทรัพย์
 
1. นายเอนก  พรมสา
 
173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ภูสุจริต
 
1. นายเอนก  พรมสา
 
174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงภูริชนาฏ  พะเสนา
 
1. นายเอนก  พรมสา
 
175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงษาเทียม
2. เด็กหญิงปาลิตา  สมปัญญา
 
1. นายเอนก  พรมสา
2. นายชาญวิทย์  มณีเรือง
 
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายเอกชัย  โพธิ์ชัย
 
1. นายเอนก  พรมสา
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  ศรีอินทร์น้อย
 
1. นางสาวนฤมล  พิพัธนบรรจง
 
178 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวยุภาดา  พิมพ์แมน
2. นางสาวอนัญญา  เรืองศรี
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ฮาตแสนเมือง
2. นายสุเมฆ  ฉ่ำเฉื่อย
 
179 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายกุศลวัฒ  ดูวิเศษ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หงษ์ไชยคำ
 
1. นายสืบพงษ์  ดาทุมมา
2. นางสาวชุติมา  มูลสาระ
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายณัฐวุฒิ  พิมพ์จำปา
2. นายพีรวัฒน์  แข็งขัน
3. นายพีรวุฒิ  แข็งขัน
4. นายภูตะวัน   อ่อนอินทร์
5. นายอภิรักษ์  พรรมพินิจ
6. นายโสภณวิทย์  คงหา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  จันทร์เทาว์
2. สิบเอกสุชาติ  พาจันทร์
3. ว่าที่พันตรีอภิชา  จันทร์ดา
 
181 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายธนทัต  พันธุขันธ์
2. เด็กชายพงศกร  เฉิดละออ
3. เด็กชายภัทรนันท์  ถีระสา
4. เด็กหญิงวริศรา  บุระทานัง
5. เด็กหญิงศรัญญา  ศิริภูธร
 
1. นางอภิรดี  ศักดิ์คันธภิญโญ
2. นางสาวสุชานาถ  ภูพานเพชร
 
182 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. เด็กชายสิริภาพ  สิงห์สนิท
2. เด็กชายอนุพัฒน์  ใจกว้าง
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ศิริกุล
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติภา  โคตะมะ
2. เด็กหญิงนุจรินทร์  แก้วจรุญ
 
1. นางเฟื่องลดา  บุญศิริไพศาล
2. นายสาทิตย์  ผาบชมภู
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นายกฤษณพัฒน์   เมืองทา
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  แซ่อึ้ง
 
185 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. นายดิเรก  อุปฮาด
2. นายวันชัย  ศรีนามฮวด
3. นางสาวศยามล  จงไพร
4. นายศักดิ์สุธา  พงษ์ศา
5. นายอนุพงษ์  ศรีอำพร
 
1. นางเนตรนารี  ชัยปลื้ม
2. นางสาวสัจพัชญ์  สุวัณนะศิริ
 
186 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. นางสาวปฐมพร  เบ้าชนะ
2. นายพัชรพล  ประวัณโณ
3. นายภัทรพล  จันทร์งาม
 
1. นางเนตรนารี  ชัยปลื้ม
2. นางสาวดวงใจ  บุตระไชย
 
187 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวปันทิกา  สุวรรณ์เวียง
2. นางสาวอัจฉริญา  ดาบุตร
3. นางสาวแพรวา  พิมพ์ศร
 
1. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณเพ็ง
2. นายเอนก  สุดใด
 
188 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ตรีศาสตร์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บัวใหญ่
3. เด็กหญิงพรนภัส  คัชวาลย์
 
1. นายเอนก  สุดใด
2. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณเพ็ง
 
189 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กชายปิยะวุฒิ  นาคพงศ์
2. เด็กชายวงศพัทธ์  จันทร์สมบัติ
 
1. นายชัยมงคล  แก้วเขียว
2. นายณพงศพล   เครื่องพาที
 
190 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กชายฐิติพงษ์  พรางพรม
2. เด็กชายสุริยา  ดีเลิศ
 
1. นายชัยมงคล  แก้วเขียว
2. นายณพงศพล   เครื่องพาที
 
191 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายปิติยากรณ์  กาละพันธ์
2. นายพิษณุ  บุตรพันธ์
 
1. นายอนุวัฒน์  พานิพัด
2. นายอานนท์  บัวพัด
 
192 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายคมกฤช  สะตะ
2. นายธนกร  เนื่องภักดี
 
1. นายอนุวัฒน์  พานิพัด
2. นายไพโรจน์  ผมงาม
 
193 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายณัฐวุธ   วันดี
2. นางสาวนงณภัส   ศรีชา
3. เด็กชายบุรพร  เหินสว่าง
4. นายปฏิภาณ  สุกเเก้วณรงค์
5. นายสรยุทธ   มั่นกิจ
 
1. นายพลภัทร  จินดามีตกูล
2. นายอานนท์  บัวพัด
 
194 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.5 ทอง 11 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กชายพัสกร   เนื่องภักดี
2. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  สนองผัน
 
1. นางวารุณี  ถาวรรัตน์
2. นายพลากร  เสลจุล
 
195 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายภาณุวัฒน์   ยะภักดี
2. นางสาวศิริภัสสร  เชื้อสาวถี
 
1. นายพลากร   เสลจุล
2. นางวารุณี  ถาวรรัตน์
 
196 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายปัณณวรรต  ขันเงิน
2. นายสุริยน  ศรีมาศ
 
1. นายสมชาย  ดวงกลาง
2. นายศิรายุ  ตามไทย์สงค์
 
197 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายธนพล  ถุงสมบัติ
2. นายวัชระ  ปะตาทะกา
 
1. นายสมชาย  ดวงกลาง
2. นายศิรายุ  ตามไทย์สงค์
 
198 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 82.29 ทอง 4 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวชลดา  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวปิยะธิดา  ดีรักษา
 
199 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวกมลลักษณ์  โชติธนพิพัฒน์
2. นางสาวรพีพรรณ  โพธิ์ชัย
 
1. นางสาวชญานิศ  เทียมตะขบ
2. นางสาวรัตติกาล  สายจันทา
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กชายชนะพล  สีกงพาน
2. เด็กชายณัฐฐาพล  สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายปรัตถกร  โคราช
 
1. นายเอนก  สุดใด
2. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณเพ็ง
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายณัฐพล  คำตา
2. นายประกาศิต  กิมชัย
3. นายพีรพัฒน์  ดวงประเทศ
 
1. นายเอนก  สุดใด
2. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณเพ็ง
 
202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวพรธีรา  บุพโต
 
1. นางจินตนา  นาธงชัย
 
203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวนภัสสร  ศิริก้อม
 
1. นางจินตนา  นาธงชัย
 
204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวสุปรียา  จันทะลุน
 
1. นางชลธาร  ยอดทองดี
 
205 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวพิริญาพร  ภูหงษ์
2. นางสาวรัชประภา  ยาวาปี
 
1. นางสาวอาจารียา  อ่อนสะอาด
2. นายธวัชชัย  หนองภักดี
 
206 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  จอมมาลา
2. นางสาวณัฐณิชา  พงษ์สุผล
3. นางสาวณัฐนิชา   มาตงามเมือง
4. นางสาวธมนวรรณ  อินทร
5. นางสาวพิชญาภา  ภูสมจิตร
6. นางสาววิไลวรรณ  แก้วพรม
7. นางสาวศุภาวรรณ  พรมแสน
8. นางสาวสุทธิดา  โสภาพร
9. นางสาวอาทิตยา  ภูสมจิตร
10. นางสาวอุมากรณ์  ภูงามทอง
 
1. นางสาวศิริเพ็ญผกา  อินทรปัญญา
2. นางสาวอาจารียา  อ่อนสะอาด
3. นายอภิสิทธิ์  แสนสิงห์
 
207 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายรัฐภูมิ  เวียงปัตติ
2. นางสาวเมธาวี  จ้อยจำนงค์
 
1. นางสาวศิริเพ็ญผกา  อินทรปัญญา
2. นายนฤพล  อุปมา
 
208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  พลอาจทัน
 
1. นายชาญวิทย์  มณีเรือง
 
209 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายพิชัยยุทธ  มะณีรัตน์
 
1. นายชาญวิทย์  มณีเรือง
 
210 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวเอ็นดู  วงคำภา
 
1. นายชาญวิทย์  มณีเรือง
 
211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวมุทิตา  ปุเรนเต
 
1. นายชาญวิทย์  มณีเรือง
 
212 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  วารูปสีเพชร
2. นายภูมิพรรดิ  สมอทำ
3. นางสาวเมทินี  เตียนสันเทียะ
 
1. นายชาญวิทย์  มณีเรือง
2. นายเอนก  พรมสา
 
213 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวเมธาพร  พันภักดี
 
1. นายชาญวิทย์  มณีเรือง
 
214 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนดงบังวิทยายน 1. เด็กหญิงธีราพร  บุญสิงห์
2. เด็กหญิงประติภา  รูปไข่
3. เด็กชายพลกฤต  ดวงรัตน์ใต้
 
1. นางสาวชมพูนุท  บรรเทาทุกข์
2. นายนครินทร์  พิมพ์พัฒน์
 
215 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนดงบังวิทยายน 1. เด็กชายธนวัฒน์  อบบุญ
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  ทำนัก
 
1. นางอุไรลักษณ์  ชนะชัย
2. นายวรายุทธ  มะปะทัง
 
216 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังวิทยายน 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  แสงหา
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไทยเกลี้ยง
3. เด็กชายณัฏฐากร  สอนชา
4. เด็กชายปุณยวีร์  พนมสี
 
1. นายบริพัฒน์  จงร่วมกลาง
2. นางสาวขวัญจิรา  ชัยมูล
 
217 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังวิทยายน 1. นางสาวนัยน์ภัค  บุดดีเหมือน
2. นายพชร  ฉวีทอง
3. นางสาวพรธิดา  มืดคำบง
4. นางสาวสุพรรณวดี  สิงห์ก้อม
 
1. นายบริพัฒน์  จงร่วมกลาง
2. นางสาวขวัญจิรา  ชัยมูล
 
218 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังวิทยายน 1. นางสาวกนกพรรณ  หวังหล้า
2. นางสาวนิศารัตน์  อรัญกูล
3. นางสาวพิมพิศา  สิทธิวงษ์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์   มะโรงฤทธิ์
2. นางเกศกนก  ศรีเคนา
 
219 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนดงบังวิทยายน 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  มุงมะหาด
2. เด็กชายรัฐภาพ  แบบอย่าง
 
1. นายธัญพิสิษฐ์  เหล่าลาภะ
 
220 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนดงบังวิทยายน 1. นายขจรศักดิ์  ทองสา
2. นางสาวพนิดา  ยมสันเทียะ
 
1. นายธัญพิสิษฐ์  เหล่าลาภะ
 
221 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำน้ำพอง 1. นางสาวประภาศิริ  วงพิมล
2. นางสาวปลายฝน  มาลัย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โสดาดง
 
1. นางจรรยวรรณ  เกษศิริโยธิน
2. นางเพ็ญพร  นระแสน
 
222 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวจิราพร  จันทร์ฝ่าย
2. นายนพรัตน์  นารินนท์
3. นางสาวอธิชา  ชุมพล
 
1. นายรักเกียรติ  วิลัยเลิศ
2. นางสาวเจนจิรา  ศรีโนนยาง
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายณัฐวุฒิ  เตโช
2. นายพัชรพล  มณีจักร
3. นายภานุวัฒน์  ขัตติยะนนท์
4. นายรณวร  มหาราช
5. นายวีรยุทธ  แก้วน้อย
6. นายอดิเทพ   นิยมสุข
 
1. นายสมพล  สมภักดี
2. นายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย
3. นายสุวิทย์  กูดอั้ว
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายกิตติกร  สวนงามดี
2. นางสาวงามพิศ  สีสันทา
3. เด็กชายชญานนท์  วัดเวียงคำ
4. เด็กหญิงญาณิศา   โยธาสิงห์
5. เด็กชายญาณเทพ  ชัยปัญญา
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  มังสังคำ
7. เด็กชายณัฐภัทร  ประเทศ
8. นายณัฐวุฒิ   เตโช
9. นายติณณภพ   ดวงพรม
10. นายธนกฤติ  สนทอง
11. นายธนทรัพย์   ลาพวง
12. นายธนพล  โพธิ์ศรี
13. เด็กชายธนาชัย  แสนหาสิ่ว
14. นางสาวธิดารัตน์  สังฆทิพย์
15. นายธีระนนท์  คุณธรักษ์
16. นายธีระวัฒน์  เพชรรั่ว
17. นางสาวปรียาภรณ์   นามมา
18. เด็กชายพงศกร  ปิดฝ้าย
19. นายพัชรพล  มณีจักร
20. เด็กชายพิทักษ์  โยมศรีเคน
21. นายพิสิษฐ์  คำมะวัน
22. เด็กหญิงภัทราวดี  รัตนปัญญา
23. นายภานุวัฒน์  ขัตติยะนนท์
24. นายรณวร  มหาราช
25. นางสาวรุจิกาญจน์  วีระพงษ์
26. นางสาววันวิสาข์  ทองจันทร์
27. นายวีรยุทธ  แก้วน้อย
28. นายศราวุฒิ  ศรีวิชา
29. เด็กหญิงศิขรินทร์   แข็งขัน
30. นางสาวศิริพรรวดี  เหนือแสน
31. นางสาวสิบประกาพร   พิมพ์ลา
32. นางสาวสุชัญญา  สักกลม
33. นางสาวสุภัสสร   ดอนภักดี
34. นายสุรสิทธิ์  ศรีชาติ
35. นายอดิเทพ  นิยมสุข
36. เด็กหญิงอรจิรา  คลังกลาง
37. นางสาวอัญชลี  พันธ์พระศรี
38. นางสาวอุมาภรณ์   สาริสุทธิ์
39. นางสาวเนตรนภา  คำแพงศิริรัตน์
40. เด็กชายไชยวัฒน์  พันพิพิธ
 
1. นายสุวิทย์  กูดอั้ว
2. นายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย
3. นายวิทยา  เอื้อการ
4. นางสาวกศินันท์  วิกยานนท์
5. นายประยูร  จุลม่วง
6. นางสาวช่อมณี  แซ่ม่อ
7. นายสมพล  สมภักดี
8. นางสาววนิชยา  จันทร์หนองคู
 
225 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายวรัญชิต  ซ้ายขวา
 
1. นายสุวิทย์  กูดอั้ว
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวรุจิกาญจน์  วีระพงษ์
 
1. นางสาวอัจฉรา  สอนโว
 
227 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายชาคริต  แสงรูจีย์
 
1. นายสุวิทย์  กูดอั้ว
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงอาลิสซาเบธ  ฟิทซ์แพททริค
 
1. นายสุวิทย์  กูดอั้ว
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวรุจิกาญจน์  วีระพงษ์
 
1. นางสาวกศินันท์  วิกยานนท์
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายพัชรพล  มณีจักร
 
1. นายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย
 
231 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงอาลิสซาเบธ  ฟิทซ์แพททริค
 
1. นายสุวิทย์  กูดอั้ว
 
232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  กาญจนาภิพัฒน์
 
1. นายสุวิทย์  กูดอั้ว
 
233 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวรุจิกาญจน์  วีระพงษ์
 
1. นางสาวกศินันท์  วิกยานนท์
 
234 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวจิรติ   วันดี
 
1. นางสาววนิชยา  จันทร์หนองคู
 
235 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวปริศนา  โฉมสุภาพ
 
1. นางสาวศุกล  ชาญยุทธ
 
236 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายภูริพัฒน์  พังทุย
 
1. นางสาววนิชยา  จันทร์หนองคู
 
237 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายณัฐพล  โพธิ์ศรี
2. นายติณณภพ  ดวงพรม
3. นายธนทรัพย์  ลาพวง
4. นางสาวธิดารัตน์  สังฆทิพย์
5. นางสาวปรียาภรณ์  นามมา
6. นางสาวสิบประกาพร  พิมพ์ลา
7. นางสาวสุชัญญา  สักกลม
8. นายสุรสิทธิ์  ศรีชาติ
 
1. นางสาวช่อมณี  แซ่ม่อ
2. นายประยูร  จุลม่วง
3. นางสาวคาริสาลิษานาฏ  ค้อมสิงห์
 
238 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงคณิศร  คันธะชมภู
2. เด็กหญิงญาณิศา  โยธาสิงห์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  มังสังคำ
4. เด็กหญิงปิยธิดา  โคตรโสภา
5. เด็กหญิงพิชญภัทร  มูลตรี
6. เด็กหญิงศิขรินทร์  แข็งขัน
7. เด็กหญิงอทิตยา  กล้าหาญ
8. เด็กหญิงอรจิรา  คลังกลาง
 
1. นางสาวช่อมณี  แซ่ม่อ
2. นายประยูร  จุลม่วง
3. นางสาวคาริสาลิษานาฏ  ค้อมสิงห์
 
239 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายศราวุฒิ  ศรีวิชา
 
1. นายวิทยา  เอื้อการ
 
240 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายกิตติกร  สวนงามดี
 
1. นายวิทยา  เอื้อการ
 
241 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายญาณเทพ  ชัยปัญญา
 
1. นายวิทยา  เอื้อการ
 
242 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายธีระนนท์  คุณธรักษ์
 
1. นายวิทยา  เอื้อการ
 
243 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงกนกพิชญา  พรมแพง
2. เด็กหญิงขวัญชนก  นามโสม
3. นางสาวณัฎฐ์ชา  ตั้งเพิ่มพูนสมบัติ
4. เด็กหญิงดรัลพร  มิเถาวัลย์
5. เด็กหญิงพรประภา  กรมน้อย
6. เด็กหญิงพิชามญชุ์  พงษารัตน์
7. นายภาคิไนย  ทองสา
8. นายยงยุทธ  สุริยะ
9. เด็กหญิงวิรัญชนา  รัฐธนะวิทย์
10. นางสาวสาธิตา  ทองป้อง
 
1. นายณัช  จุลวรรณโณ
2. นายอรรคพงษ์  มะสีโย
3. นายจักรกฤษ  ศรีสุวัฒ
 
244 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อามาตสมบัติ
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีชมชื่น
 
1. นางสาวนภาพร  ตาดี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตตรา  จันทะบาล
 
245 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงวาสนา  คำอ้อ
 
1. นายขนกชนม์  นาคนาม
 
246 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐธิตา  ไชยดำรงค์
 
1. นางสาวศุภรัตน์  เงางาม
 
247 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นางสาวจิรัฐธิกาล  พุ่มช่วย
2. นายภูมิภัทร  เกิดถิ่น
3. นางสาวระพีพรรณ  บำรุงตา
4. นางสาววาสนา  ลำมะนาก
5. นางสาวสุภาพร  ประทุมทอง
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ประสารศรี
2. นายยุทธพงษ์  ศรีพงษ์วิวัฒน์
 
248 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นางสาวรุ่งไพลิน  คำคุณ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ประสารศรี
 
249 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  มะลัย
2. เด็กชายสุริยะ  สดสมศรี
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ประสารศรี
 
250 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงชชภรณ์  แจนอาสา
2. เด็กหญิงฐิติญา  ทองป้อง
 
1. นายชาตรี  อดทน
 
251 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นางสาวกุลธิดา  มากเวียง
2. นางสาวพรกนก  เมืองจันทร์
 
1. นายชาตรี  อดทน
 
252 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงนภาลัย  สีอัชชา
2. เด็กหญิงรัชตา  เนืองใต้
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศรีเสมอ
 
1. นางสาวจิราพร  วรรัตน์
2. นางสาวอ้อแก้ว  เดือนอุประ
 
253 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นางสาวกัญญาภัค  ภาเฮือง
2. นางสาวตรีวิภา  ทองจันทร์
3. นางสาวอาริยา  พวงพันธ์
 
1. นางสาวจิราพร  วรรัตน์
2. นางสาวอ้อแก้ว  เดือนอุประ
 
254 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงณภัทร  เรืองสุวรรณ์
2. เด็กชายรัชนนท์  สะหุนันต์
3. เด็กชายวงศธร  สุ่มมาตย์
 
1. นางสาวจิราพร  วรรัตน์
2. นางสาวอ้อแก้ว  เดือนอุประ
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นางสาวขวัญจิรา  แสงโทโพธิ์
 
1. นายวิทยา  สุวรรณมณี
 
256 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวชลิดา  รอดจันทึก
2. นายพิพัฒน์  พุทธโคตร
3. นางสาวพิมพิกา  อกบุดดี
 
1. นางสาวเมวดี  สุรนันท์
2. นายณัฐดนัย  เกาะหาร
 
257 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวณัฎฐณิชา  ราชาเดช
2. นายวิทยา  คำมา
3. นางสาวสิริญารัตน์  สีโท
 
1. นางพัทจารี  กำบุญมา
2. นางพิชญา  มาตย์ภูธร
 
258 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา   หลวงจันทร์
2. เด็กหญิงขวัญพิชชา   บุญมี
3. เด็กหญิงชาลิสา   โพธิ์ทอง
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์   จินตยาวุฒิ
5. เด็กหญิงปาลิตา   ดวงบุญทัน
6. เด็กหญิงพัชราพร  จันอ่อน
 
1. นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์
2. นางสาวอิงกานต์  ประวรรณะ
 
259 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ประทุมชมภู
2. เด็กหญิงศิรประภา  แสงสว่าง
 
1. นายธัญญา  สามารถ
2. นายสุบรรณ์  คำภูมี
 
260 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกนิกนันต์  สีใส
 
1. นางสาวจุภาพรณ์  ชีกว้าง
 
261 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงปนัดดา  คลังกลาง
2. เด็กหญิงปาณิสรา   เพ็งใส
3. เด็กหญิงสุภัทรา   มูลเสนา
 
1. นางเพชรี  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวจิราพรรณ  สนทอง
 
262 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวจรรยาพร  เจียมวีระบรรยง
2. นางสาวธิดานันท์  บึงมุม
3. นางสาวรักติกานต์  ขันทะแพทย์
 
1. นางเพชรี  ศรีบุญเรือง
2. นายพชร  ศรีบุญเรือง
 
263 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงอริศรา  สุนทอง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พันธ์ไผ่
 
264 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวจิรธิดา  ดอกสันเทีย
 
1. นางมัทธิรา  ฦๅชา
 
265 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายจิระโชค   บุตรหมื่น
2. เด็กชายณพล   ไชยสุวรรณ
3. เด็กหญิงปรียาภัทร   ศิริแก้ว
4. เด็กหญิงปาณกวิน   ชานันโท
5. เด็กชายปิยวัฒน์   ฝ่ายเคนา
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  พรมมา
2. นายพชร  ศรีบุญเรือง
 
266 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายทีปกรบดินทร์  อินทะสร้อย
2. นางสาวลลิตา   โสภากุล
3. นายอมรเทพ  สินธพ
 
1. นายโยธิน  ธีระนันท์
2. นายเรืองสิทธิ์  นามกอง
 
267 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวธิดารัตน์  ตาราษี
2. นายพิทักษ์พงศ์  ศิริบวรวิทย์
3. นายเชิดตระกูล  แข็งขัน
 
1. นายโยธิน  ธีระนันท์
2. นายเรืองสิทธิ์  นามกอง
 
268 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ศรีชุม
2. เด็กหญิงวรัญญา  สมเทศน์
3. เด็กหญิงศศิภา  อรรคศรี
 
1. นายโยธิน  ธีระนันท์
2. นายเรืองสิทธิ์  นามกอง
 
269 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงกฤษณา  เจนเชี่ยวชาญ
2. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  พานิชกุล
3. เด็กหญิงศศินิภา  ดุสิทธิ์
 
1. นายโยธิน  ธีระนันท์
2. นายเรืองสิทธิ์  นามกอง
 
270 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  นามไชย
2. เด็กหญิงวีรตา  ยานโพธิ์โรจน์
3. เด็กหญิงแววตา  ยานโพธิ์โรจน์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ศิริกุล
2. นายอลงกรณ์  ศรศิลป์
 
271 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. นางสาวประภาพร  กุลโฮง
2. นางสาวอติพร  วิไลปาน
3. นายอนุชา  ผาบสิมมา
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ศิริกุล
2. นายอลงกรณ์  ศรศิลป์
 
272 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.75 ทอง 4 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  โพธิ์น้อย
2. นางสาวสุชานันท์  สีหาทับ
3. นางสาวอภิญญา  โยเหลา
 
1. นายจิระศักดิ์  แก้วปัญญา
2. นายอลงกรณ์  ศรศิลป์
 
273 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะดา  เมืองแสน
2. เด็กหญิงสุนิชา  ดวงมณี
 
1. นางสาวจรินทร  ชินชนะ
2. นายกมล  มั่งมี
 
274 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวกันต์กมล  ประสาทนอก
2. นางสาวยุพเรศ  แก้วไสย์
 
1. นายกมล  มั่งมี
2. นางสาวจรินทร  ชินชนะ
 
275 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพ็งวงษา
 
1. นางสาวนิภาพร  กันยาวงค์
 
276 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐริษา  จันนา
 
1. นางสาววันวิสาข์  ปานชะเล
 
277 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  พลเสนา
 
1. นายอลงกรณ์  ศรศิลป์
 
278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. นางสาวชลิดา  ชาทุม
 
1. นายอลงกรณ์  ศรศิลป์
 
279 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  พลเสนา
 
1. นายอลงกรณ์  ศรศิลป์
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 9 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. นางสาวสุธิดา  เขียวไกร
 
1. นายอลงกรณ์  ศรศิลป์
 
281 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. นางสาวธัญจิรา  เครือแวงมน
2. นางสาวปภาวรินท์  ศรีชาทุม
3. นางสาวอรัญญา  โง่นทอง
 
1. นางเอมอร  คิดหมาย
 
282 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายบรรพต  กรมน้อย
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สายกนก
 
1. นางสาวกชพร  สีกาเรียน
2. นางสาวศุภลักษณ์  ศุภรัตนกุล
 
283 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 1. เด็กชายภูวณัฐ  ถานะ
 
1. นายกันตพงศ์  วุฒิวงค์
 
284 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวชรินรัตน์  เนื่องลี
2. นางสาวนฤมล  ข้อจักร
3. นางสาวปวีณ์นุช  ขันหนองโพธิ์
4. นางสาวผกากรอง  ฝ่ายสงค์
5. นางสาวรัตนา  อบภิรมย์
 
1. นายธันยวัตร   แก้วสุข
2. นายสุพัฒน์  ศรีกงพาน
 
285 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. นางสาวณัฐณิชา  ชุนบุญมา
2. นางสาววิภารัตน์  รัตนพล
3. นางสาวศศิธร   โฆษณา
4. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีชมชื่น
5. นายสรณ์ศิริ   แนวเงินดี
 
1. นางกมลชนก  อนุกูลอนันต์ชัย
2. นางสาวนุชจรินทร์   รอดสัมฤทธิ์
 
286 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  สะละตุ้ย
2. นายชิษณูพงษ์  ภูจารึก
3. นางสาวปัณฑิตา  มุงคุณคำชาว
4. นางสาวพรนภา  อาจจงทอง
5. นางสาวพรพนิต  ภูจิตร
6. นางสาวพิชากร  บุบผา
7. นางสาวสุคนธวา  เซียงพาน
8. นางสาวสุชัญญา  รัตใส
9. นางสาวัพัชริสา  บุญหล้า
10. นางสาวแพรววนิต  ศิริปี
 
1. นายธันยวัตร  แก้วสุข
2. นางสาวชลิดา  ชาติมนตรี
3. นายสาทิตย์  ผาบชมพู
 
287 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80.4 ทอง 8 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. นางสาวภณิดา  ศรีพุทธา
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  วรรณวิจิตร
 
288 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายณัฐวุธ  โขงโกบ
 
1. นางสาววิริพร  อามาตย์สมบัติ
 
289 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  หนันติ
2. เด็กชายธนโชติ  สิมลี
3. เด็กหญิงประภาพร  ภิญโญ
4. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  สุมาภา
5. เด็กหญิงมนัญญา  ไชยนนท์
 
1. นางวัชรา  บัวมาตย์
2. นางปาริฉัฐร  เคนทรภักดิ์
 
290 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงนริสา  เหล่าแช่ม
2. เด็กชายนิวัฒนา  สิงห์ทุย
3. นายรชต  บุญญา
 
1. นายสมศักดิ์  แก่นณรงค์
2. นางสาวฉัตรธิดา  พูลทจิต
 
291 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  วงษ์ภูธร
2. เด็กหญิงชญาดา  หลักเพ็ชร
3. เด็กชายศิริวัฒน์  วงษ์คำจันทร์
 
1. นางสาวสุธารัตน์  อนุกูลประเสริฐ
2. นางสาวฉัตรธิดา  พูลทจิต
 
292 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวศิรากร  พิมดี
2. นางสาวศิวาภรณ์  กองทา
3. นางสาวเนตรนภา  ต้นกันยา
 
1. นางพัชรินทร์  สุขสร้อย
2. นางสาวเครือวัลย์  เทพจันดา
 
293 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สมภาร
2. เด็กหญิงนุภาพร  ไชยศรีสุข
3. เด็กหญิงพรภิมล  แสนพันธ์
 
1. นางสาวเครือวัลย์  เทพจันดา
2. นางสาวจิราพรรณ  สนทอง
 
294 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกัลยากรณ์  อุทรส
2. นางสาวนงนภัส  มีสบาย
3. นางสาวปานปรียา  โคคำ
 
1. นางสาวจานุสรณ์  บริบูรณ์วัฒน์
2. นางพัชรินทร์  สุขสร้อย
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวศิริกาญจน์  ศรีเมือง
 
1. นายมนตรี  ศรีแก้วทุม
 
296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.9 ทอง 5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวสุภนิดา  วงค์แสนสุข
 
1. นายสมจิตร  ภูพานเพรช
 
297 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายจักรภัทร  สีเขียว
2. เด็กชายเสฏฐพงษ์  สาราษฎร์
 
1. นางพิศมัย  ไชยสุวรรณ
2. นางสาวรุ่งทิวา  มูลสาระ
 
298 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายธนวัฒน์  สิมมาจันทร์
2. เด็กชายโพธิวัฒน์  ขาวงาม
 
1. นางพิศมัย  ไชยสุวรรณ
2. นางสาวรุ่งทิวา  มูลสาระ
 
299 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำน้ำพอง 1. เด็กชายคงกะพัน  โยธาสุภาพ
2. เด็กชายธัญธัต  ช่างมาก
3. เด็กชายศุภชัย  สักลอ
 
1. นางเพ็ญพร  นระแสน
2. นางสาวกุญจ์สิริิสัญฉกร  แสงฟ้า
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิการต์  พูลรักษ์
 
1. นายนิรัติศัย  แสนสมัคร
 
301 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายปุญญพัฒน์  สุทธิคุณ
 
1. นางรจเรข  มรรครมย์
 
302 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชาย ณภัทร  สอนหาจักร์
 
1. นางวรัญญาภรณ์  สงวนทรัพย์
 
303 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชฎาณัฎฐ์  เคนทรภักดิ์
 
1. นางประมวญจิตต์  พันธุ์เสือทอง
 
304 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวชนนาถ  นันท์ดี
 
1. นางสาวนิตยา  หอมทอง
 
305 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวดี  ภูสังวาลย์
2. เด็กหญิงประวีณ์นุช  แสนหอม
 
1. นางสุพิน  ภูพานเพชร
2. นางสาวกชกร  รัตนบัลลังก์
 
306 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 99.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวประนิดา  พินิจมนตรี
 
1. นางอนุวรรณ  สิมลี
 
307 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายธีรยุทธ์  ทิพย์ตำแย
2. นายวิทยา  โคตรแดง
 
1. นางพิชญา  มาตย์ภูธร
2. นางภนาวรรณ์  สามารถ
 
308 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันธิชา  คำสำโรง
2. นางสาวชนม์นิภา  เทียบธรรม
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มุงคุณโคตร
4. นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีสุบาล
5. เด็กหญิงนันทิชา  สุวรรณแสง
6. นางสาวปิยะธิดา  วงศ์ชารี
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รัตนบรมณ์
8. นางสาวภัณฑิราพร  ไชยพรม
9. เด็กหญิงภูริชญา  แก้วพิภพ
10. นางสาวเกศรินทร์  เดชอรัญ
 
1. นางสาวศศิกาญจน์   ชุมแวงวาปี
2. นางสาวโสภิดา   หงษ์ลอยลม
3. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
309 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80.4 ทอง 8 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวธนาการ  สุทธิประภา
 
1. นางสาวนุตประวีณ์  วงษ์คำซาว
 
310 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. นางสาวจีรัชยากร  ดรวิชา
2. นางสาวละอองดาว  เยาวขัน
 
1. นางสาวมยุรี  เชื้อชัย
2. นายบุญมา  วงษา
 
311 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงทิพย์สลาลี  นิลวรรณ
2. เด็กหญิงธนัชชา  กล้าหาญ
 
1. นายภัทราวุธ  เวทย์วีระพงศ์
2. นายณัฐพล  สุรินทะ
 
312 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. นางสาวพรนภา  ชูกันหอม
2. นางสาวอภิสมัย  เพ็ชรนาค
 
1. นางสาวมยุรี  เชื้อชัย
2. นายบุญมา  วงษา
 
313 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายวรินทร  บุญญะ
2. เด็กชายศุภณัฐ  กิ่งทุม
 
1. นายภัทราวุธ  เวทย์วีระพงศ์
2. นางสาวธิดารัตน์  ไชยโพธิ์คำ
 
314 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวณัฐาวีรนุช  นาวงค์กัน
2. นางสาววรรณิสา  สูนพันโน
3. เด็กชายศิรภัทร  ทัดลอง
 
1. นางจิราภรณ์   อันทะนัย
2. นางดารุณี  มานะศรี
 
315 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. เด็กชายธาวิน  โพธิ์งาม
2. เด็กชายธีระวัฒน์  แสงราชา
 
1. นางสาวสุนิสา  ขาวสุข
2. นางสาวละอองดาว  จันทวงษ์
 
316 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงคณิศร  ทอนเทพ
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ทิพย์ตำแย
 
1. นางสาวประจงจิต  อุปจันโท
 
317 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 14 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. นางสาวปาริชาติ  หาสีโน
2. นางสาวมะลิวัลย์  แก้วพิลา
 
1. นางสาวประจงจิต  อุปจันโท
 
318 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.32 ทอง 6 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวจุฑามาศ  ขอมอบกลาง
2. นายณัฐพล    บุตวงษ์
3. นายธนดล  หันประดิษฐ์
4. นายธนโชค  ชุ่มอภัย
5. นางสาวนภัทสร  ศิริก้อม
6. นายพิชฌยุตม์   ทาส่วย
 
1. นายอิสรินทร์   ทาส่วย
2. นางสาวนฤมล  โสรสาน
3. นายศิรายุ  ตามไทยสงค์
 
319 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำน้ำพอง 1. เด็กหญิงนฤมล  อ้วนวงษ์
2. เด็กหญิงบุษกร  สุณวรรณ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขเฉลิม
 
1. นางลักขณา  บุบผา
2. นางสุเม็ง   พงษฺ์โคกสี
 
320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายธนวัฒน์  อุ่นคำ
 
1. นายอิสรินทร์   ทาส่วย
 
321 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายพิชฌยุตม์  ทาส่วย
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
322 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงพัชรา  ผิวเหลือง
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
323 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวจีรนันท์  วัชโรสิน
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
324 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายธนวัฒน์  อุ่นคำ
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
325 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายพิชฌยุตม์  ทาส่วย
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
326 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงพัชรา  ผิวเหลือง
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
327 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวสรีวรรณ   โพธิจารย์
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
328 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายเนติวิทย์  เกษศิริโยธิน
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
329 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายพิชฌยุตม์  ทาส่วย
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
330 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 4 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงอฐิญาพร   นามตาแสง
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
331 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวนภัทสร   ศิริก้อม
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
332 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กชายธนายุทธ์   ประภาสพงษ์
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
333 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายพิชฌยุตม์  ทาส่วย
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
334 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 5 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงพัชรา  ผิวเหลือ
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
335 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.8 ทอง 8 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวนภัทสร   ศิริก้อม
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
336 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพศ  คำก้อน
2. เด็กชายณรงค์เดช  ดีศาสตร์
3. เด็กชายธนพล  ศรศักดา
4. เด็กชายปัญจพล  หงษ์คำพา
5. เด็กชายภาณุวัฒน์  รัตนวงษ์
6. เด็กชายภูวดล  เหลาหนวด
7. เด็กชายศิวะ  วังประเสริฐ
8. เด็กชายศุภพล  นิตยารส
 
1. นายมีชัย  ศรีโนนยาง
2. นางสาวจิราภรณ์  ภูนาสูง
3. ว่าที่ร้อยตรีสำราญ  ไกยแจ่ม
 
337 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  นาหนองตูม
2. เด็กหญิงภัทรากร  ขุนศรี
3. เด็กหญิงอนันตญา   ศรีกำพล
 
1. นางวริษา  อธิสุมงคล
2. นายอาทิตย์  ยวนหมื่น
 
338 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวจิรนันท์  มีกลางแสน
2. นายชัยชาญ  สีคุณน้ำเที่ยง
3. นางสาวณัฐกมล  วงษ์ชารี
4. นายธณกร  จ่ายนอก
5. นางสาวพิชญวดี  สนทอง
6. นางสาวรวิสรา  แก้วรัดช่วง
7. นางสาวศิริพร  คุณทอง
8. นางสาวสุดารัตน์  เหลาหอม
9. นายอนุวัตร  โพธิ์แข็ง
10. นายเมธิชัย  ภักดีปัญญา
 
1. นายชยานันต์  อรรคบุตร
2. นายพงษ์ศักดิ์  จันทร์เทาว์
3. นางสาวอมราวดี  พบวงษา
 
339 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  แก้วเก็ดคำ
2. นางสาวบวรรัตน์  สีประสม
3. นางสาวยุวดา  สาคร
 
1. นางสาวนครราช  เทียนเพ็ชร
2. นางวราฤทธิ์  ขวัญพรม
 
340 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  ศุภอุดร
2. นายศิริชัย  โพธิ์ศรี
 
1. นายกฤตนน   เดชาโชติช่วง
2. นางสาวอภิญญา  จันทร์โสม
 
341 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายพีรพัฒน์  สีสุบาล
2. นางสาววริทธิ์นันท์  ศิริวงษ์
3. นางสาวอรปีญา  เพียเอีย
 
1. นางสาวรัตติกาล  สายจันทา
2. นางสาวชนกพร  สุริโย
 
342 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงแก้วจรูญ  ศรีสมบัติ
 
1. นางสาวธนภร  พาไชย
 
343 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายวัชรินทร์  โพธิ์ทอง
 
1. นางมุกดา  เสนาฤทธิ์
 
344 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายณัชชานนท์  ทองศรี
2. นายปราโมทย์  ทะแพงพันธ์
3. นายพิชญ์ศรุต  ศรีพันธ์ชาติ
4. นายภูมิพิณวัชร  ชาญประเสริฐ
5. นายมีทรัพย์  โมกข์งาม
6. นายวิศวะ  รัดทิพย์
 
1. นายมีชัย   ศรีโนนยาง
2. นางสาวละมุล  ต้นกันยา
3. นางสาวจิราภรณ์  ภูนาสูง
 
345 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายชุตษณะ  ทองนิล
2. นางสาววนิดา  ขันตรีกรม
 
1. นางธัญวรัตน์  บัวระภา
 
346 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวณัฐนันท์   ลุนหล้า
2. นางสาวรุจิษยา  โตทองสุข
 
1. นางทัศวรรณ  พิลามา
2. นางสาวจิรัฐยาพร  หมื่นจร
 
347 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวมณฑกาญจน์  เอกตาแสง
 
1. นางสาวพิกุล  ทองภู
 
348 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บรรเรืองทอง
2. เด็กหญิงชลดา  โง่นทอง
3. เด็กหญิงสุธิชา  ศรีธรรมบุตร
4. เด็กหญิงสุพิชญา  พวงผา
5. เด็กหญิงอัญชลีพร  คำมูล
 
1. นายอนันต์  ไชยเดช
2. นายอลงกรณ์  ศรศิลป์
 
349 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์   จันทร์เทาว์
 
1. นางสาวอาณารัฐ  กกกนทา
 
350 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. นายบูรพา  เพชรก้อน
2. นางสาวปิยะธิดา  แสนโคก
3. นางสาวศิริกัลยา   พิมพ์พันธ์
 
1. นางสิรินภา  ดงรังษี
2. นางสาวกัณธิมา   เกษรสิทธิ์
 
351 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. เด็กชายกันติภัทร   ทะไห
 
1. นายธีรพงศ์  พุทธขาว
 
352 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงศิริกร  ภักดีรักษ์
 
1. นายดนุพร  มามี
 
353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. นางสาวภูริษา  มณีภักดี
 
1. นายธีรพงศ์  พุทธขาว
 
354 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. นางสาวภูริษา  มณีภักดี
 
1. นายธีรพงศ์  พุทธขาว
 
355 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลนิภา   ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นายดนุพร  มามี
 
356 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. นางสาวภูริษา  มณีภักดี
 
1. นายธีรพงศ์  พุทธขาว
 
357 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  กาฬพันธ์
2. นางสาวอริสา  สมบุตร
 
1. นางสาวอริษา  ผุยมูลตรี
2. นางสาวเกตุวดี  บุญเทพ
 
358 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 1. นางสาววิไลวรรณ  พงษ์ศร
2. นางสาวอนุธิดา  ศรีเชียงสา
 
1. นางสาวเกตุวดี  บุญเทพ
2. นางสาวอริษา  ผุยมูลตรี
 
359 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 1. นางสาวแพรวพรรณ  เคนดา
 
1. นายสัญชัย  แสนโคก
 
360 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  ระวงศ์ษา
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  โพธิศรีขาม
3. เด็กหญิงพรพิมล  พฤษ์กทอง
4. เด็กหญิงสุดาสิริ  ช่วยสนิท
5. เด็กชายสุริยา  เสาทอง
 
1. นางแสงอรุณ  พรรณรื่น
2. นางสาวศุภนิดา  สมบัติ
 
361 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวชนานันท์  พูนไธสง
 
1. นางสุพัณนิดา  ภูแสงศรี
 
362 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ใสกระจ่าง
2. เด็กหญิงญาณนันท์  วิบูลย์มา
3. เด็กหญิงประภารัตน์   รัตนาประภาศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตตรา   จันทะบาล
2. นางสาวณัฐวดี  ศรีชมชื่น
 
363 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกัลยารัตน์  สี่หมื่น
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  ภูบุญอิ่ม
3. นางสาวพัชรวรกาญจน์   ชมภูบาง
4. นางสาวศิริลักษณ์  สอนศิริ
5. นางสาวสุภัสสรา  สีพุทธา
 
1. นางสาวทิพากร  วอแพง
2. นางสาวสุภาวดี  แข็งขัน
 
364 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา   นาหัวนิน
2. นางสาวชลธิชา  มาวงค์
3. นางสาวเพชราภรณ์  สีโพธิ์
 
1. นางสาวภาวินี  บุญรักษ์
2. นางนริศรา  สมบัติทอง
 
365 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นางสาวกมลพร  เหือดไธสง
2. นางสาวนันทิพร   พันยาง
3. นางสาววรรณศิริ  นาหัวดง
 
1. นางสาวภาวินี  บุญรักษ์
2. นางพัชรี  พิมพ์สุข
 
366 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นางสาวนาขวัญ   แก้วทอง
 
1. นางสาวศศิธร  บุปผา
 
367 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์   ไชยสาร
 
1. นางสาวศศิธร  บุปผา
 
368 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นางสาวเกษศิรินทร์   ผ่านวงษ์
 
1. นางสาวศศิธร  บุปผา
 
369 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นายมนัญชัย   ปานอุทัย
2. เด็กหญิงอริสรา   ทะเจริญ
 
1. นายจิรธาดา  ดารารัศมิ์ฉาย บุตราช
 
370 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80.9 ทอง 5 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ   แสงฤทธิ์
2. เด็กชายวรกานต์   จันทร์หนองขาม
 
1. นางสาวศศิธร  บุปผา
2. นางสาวปวีณ์ธิดา  วิชัยรัมย์
 
371 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 84.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นายวนศักดิ์   ผาบสิมมา
 
1. นางสาวศศิธร  บุปผา
 
372 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นางสาวกมลลักษณ์   ท้าวแสง
2. เด็กหญิงนรินทร์ทร   แพงดาน
3. เด็กหญิงพรทิพ  ทองอ้ม
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  ชมภูพาน
2. นางสาวปวีณ์ธิดา  วิชัยรัมย์
 
373 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์   สุทธิจันทร์
2. เด็กชายภานุรุจ   จำปา
 
1. นายจักรพงษ์  ศิริมานนท์
 
374 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นายจิรยุทธ   ศิริวัฒน์
2. นายสุรชัย  ท้าวหา
 
1. นายจักรพงษ์  ศิริมานนท์
 
375 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายไกรษร  บับพาน
 
1. นายขวัญชัย  หอมทอง
 
376 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นายธนภูมิ   สิงสุทำ
 
1. นายขวัญชัย  หอมทอง
 
377 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงเปรมกมล   นาโพธิ์
 
1. นายขวัญชัย  หอมทอง
 
378 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นางสาวธมลวรรณ   นาโพธิ์
 
1. นายขวัญชัย  หอมทอง
 
379 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นางสาวจันธิมา   พะวังคาม
2. นายชินวัตร  เศษสุวรรณ
3. เด็กชายบรรชา   เบ้านาค
4. เด็กหญิงปราณปริยา  ประจวบสุข
5. นายพลพล   กำมะถัน
 
1. นางพัชรี   พิมพ์สุข
2. นายชาติชาย  พงพรม
 
380 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นางสาวพลอยชมพูร์  คาดบัว
 
1. นางสาววิภาวี   ไชยทองศรี
 
381 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นางสาวกฤตพร   ละครขวา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส   พรมวัง
 
1. นายวรวิทย์   บุดดี
 
382 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นางสาวพิริษา   ตีนา
 
1. นางสาววิภาวี   ไชยทองศรี
 
383 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นายณัฎกิตติ์   ดิษฐ์บรรจง
2. นายวัชรภูมิ   ผ่านวงษ์
 
1. นายสุตัน  สีวรรณะ
2. นางสาวศศิธร  บุปผา
 
384 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายกฤษธรณ์  ปิ่นละออ
2. เด็กชายคุณความดี  หาปัญนะ
 
1. นายชัยนันท์  คำหลาย
2. นางสาวศุภธิดา  แสงโทโพธิ์
 
385 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายฐิติวัฒน์   ประเสริฐสังข์
2. นายนิธิกร  งามพริ้ง
 
1. นายชัยนันท  คำหชาย
 
386 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.31 ทอง 5 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวปิยาภัสร์  ไชยสงโท
 
1. นายพงศกร  สุวรรณศรี
 
387 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายเมทวัฒน์  ทองโคตร
 
1. นายพงศกร  สุวรรณศรี
 
388 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายชาญยุทธ  สีหาบง
 
1. นายพงศกร  สุวรรณศรี
 
389 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวศรสวรรค์  มูลเอก
 
1. นางสาวพัฒนาวดี  คะนอง
 
390 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายกุลภัสสร์  กาสี
 
1. นายมนตรี  ศรีแก้วทุม
 
391 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 7 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวนรินธร  ปรีชาวนา
 
1. นายมนตรี  ศรีแก้วศรีทุม
 
392 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวสุดารัตน์  เมืองกลาง
 
1. นางนภารัตน์  จันทร์ไพรินทร์
 
393 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธรรมธัช  เพ็งพันธ์
 
1. นายมนตรี  ศรีแก้วทุม
 
394 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวพิชญา  คำใจ
2. นางสาวสุจิตตรา  นิลผาย
3. นางสาวสุธาสินี  อิงชัยภูมิ
4. นายอภิรักษ์  ทองนุ่ม
5. นางสาวอักฑาสินี  พินิจมนตรี
 
1. นายชัยยศ  นามวงค์ชัย
2. นางสาวอภิญญา  บางจันทร์
 
395 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงอุมาพร  คลังกลาง
 
1. นายปรมินทร์  รู้เจน
 
396 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวชญานันท์  แจ่มศรี
 
1. นายปรมินทร์  รู้เจน
 
397 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81.5 ทอง 5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกาล  คำชูราช
2. นายศุภกฤต  กุลทอง
3. นางสาวสุทิมา  น้อยนิล
 
1. นางมลศรี  คำแก้ว
2. นายธีระพงษ์  พาเหลี่ยม
 
398 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาววรวรรณ  แสงโทโพ
2. นางสาววริสรา  ดอนอ่อนสา
3. นางสาวเบญญาภา  กลางกล้า
4. นางสาวโสธิยา  โภคา
5. นางสาวไปรยา  สารรัตน์
 
1. นายพงษ์พัฒน์  เพียอา
2. นางศิริเพ็ญ  แม้นดินแดง
 
399 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 4 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์   เหล่าเปีย
 
1. นางสาวนิตติยา  ไชยพิเดช
 
400 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 81.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพจรินทร์  ธรรมสอน
2. เด็กหญิงลินลดา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวนิตติยา  ไชยพิเดช
2. นางพัชนียา  ไชยรัตน์
 
401 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชโลทร  ลาจ้อย
 
1. นางสาวจิรวดี  บุญธรรม
 
402 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงเขมจิรา  วงษ์ชารี
 
1. นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล
 
403 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวพัชราภา  เรียงหา
2. นายอัครนิธิ  อันอาษา
 
1. นางสาวมริดา  คำมูลมาตย์
2. นางสาวกัลยาณี  เทศนา
 
404 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายธัญยธรณ์  ราชเสนา
2. นางสาวสุภาวดี  พรมแก้ว
3. นางสาวอารียา   อุตมะรูป
4. นางสาวอุมาภรณ์  สิทธิสาร
5. นางสาวเจรัญยา   บุษราคัม
 
1. นางสาวรุ้งตะวัน  สังฆทิพย์
2. นายวิวรรธน์  บุษราคัม
 
405 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์เทาว์
 
1. นางสาวชลธิชา  ภูบรม
 
406 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวกรกมล  ผิวสว่าง
2. นางสาวกรณพร   โพธิ์ลังกา
3. นางสาวจารุกัญญ์  บึงโบราณ
4. นางสาวฑิฆัมพร  คงสุข
5. นางสาวเมธาวี  ชาปัญญา
 
1. นางสาวน้ำเพชร  แสงสิมมา
2. นางสาวศรัณยา  ชาญประเสริฐ
 
407 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิญญา  ตามบุญ
 
1. นายนิรัติศัย  แสนสมัคร
 
408 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นายนนทกร  พินิจมนตรี
2. นายพิพัฒน์พงษ์   วอแพง
3. นายสถาพร  วิชาดี
 
1. นางอมรวรรณ  สุทธิจักร
2. นางสุพรรณณี  ภู่เปีย
 
409 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพิมล  รู้รักษา
 
1. นายมนตรี  ศรีแก้วทุม
 
410 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายธนภูมิ  โพธิ์งาม
2. นายธนวัฒน์  สมปาน
3. นายพชร  ศิริกูล
 
1. นายพิชัย  ยิงป่า
2. นายบุญศิริ  ประจันตะเสน
 
411 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกขวัญ  ดาหาร
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ศรีชาติ
 
412 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงทัชชพร  จตุรัง
2. เด็กหญิงเปรมยุดา  วินทะไชย
 
1. นางสาวณภัสสร  เพชรธนกุล
2. นางสาวศรัญญา  แก้วหาญ
 
413 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.25 ทอง 8 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 1. เด็กหญิงชลดา  พิเภก
2. เด็กชายเชาวรัตน์  โสดาดง
 
1. นางพัชราพร  รัตนะโช
 
414 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวพัทธนันท์  ครบุรี
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  แซ่อึ้ง
 
415 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อนุเคราะห์
2. นางสาวจันทมณี  จันทรังศรี
3. นางสาวศิริวรรณ  วงษ์ชาลี
 
1. นายวรวุฒิ  บ่อคำ
2. นายเฉลียวศักดิ์  คำวงษ์
 
416 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายวรวิช  วงษ์นาม
 
1. นางสลักจิตร์  วงษ์ลา
 
417 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวณิชารีย์  ใหลสุข
 
1. นายทองปาน  สีคงเพชร
 
418 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายกฤษดา   บุดดีเคน
2. นางสาวกัณทิมา  วระโคตร์
3. เด็กชายกิตติศักดิ์    จันทร์บุตร
4. นายก้องภพ  ขันสะพัด
5. นายคุณพัช  สมศรี
6. เด็กหญิงจงมี  สุริยไสย
7. เด็กหญิงจิรภัทร  ตรีศาสตร์
8. นายจิรวัฒน์   ข้อยุ่น
9. นางสาวจุฑามาตร์  เกษวงค์
10. นางสาวจุฑามาศ  ขอมอบกลาง
11. เด็กหญิงณัชชา  จันทะกล
12. นายณัฐพล  บุตวงษ์
13. นางสาวณิชา  พุทธโคตร
14. นายธนดล   หันประดิษฐ์
15. นายธนวัฒน์   อุ่นคำ
16. เด็กชายธนายุทธ์   ประภาสพงษ์
17. นายธนโชค   ชุ่มอภัย
18. เด็กหญิงธมลวรรณ  โคกแปะ
19. นางสาวนภัทสร  ศิริก้อม
20. นางสาวนภัสสร  ชัยปัญญา
21. นางสาวนภาพร   โนนวังชัย
22. นางสาวประกายวรรณ  ปัดธรรม
23. นางสาวปอฝ้าย  ชาดาจันทร์
24. นายปัญญา  สุริยไสย
25. เด็กหญิงปิยธิดา  กฤติยาโชติปากกรณ์
26. เด็กหญิงพัชรา  ผิวเหลือง
27. นายพิชฌยุตม์  ทาส่วย
28. นายพิษณุ  บุตรพันธ์
29. นางสาวมณฑิรา  ดีสุข
30. เด็กชายยุทธวีร์  พูนหลัก
31. นางสาววรรณษา   สืบซุย
32. นางสาววิภาวดี  สีลุน
33. นางสาวศิรินญา  เจตต์บุดโต
34. เด็กหญิงศิรินภา   คำควร
35. เด็กหญิงอฐิญาพร   นามตาแสง
36. นายอนุชา  ชัยหา
37. นายอัมรินทร์  รัตนมณเฑียรชัย
38. นายเนติวิทย์   เกษศิริโยธิน
39. นางสาวเสาวลักษ์  ตังศิริ
40. นางสาวแพรวนภา  คำเที่ยง
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
2. นางสาวนฤมล  โสรสาน
3. นางอนัญญา  ไชยชมภู
4. นายอานนท์  บัวพัด
5. นางสาวปิยะธิดา  ดีรักษา
6. ดร.ศรวิษฐ์  ฤทธิ์มนตรี
7. นางชลธาร  ยอดทองดี
8. นางจินตนา  นาธงชัย
 
419 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกิตติมา  นนทพจน์
2. นายชุติพนธ์  ปัญญาโรจน์
3. นางสาวธัญญาพร   ม่วงแก้ว
4. เด็กหญิงธินิดา  ปรุรัตน์
5. นายปฏิภาณ  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวนรินทร์ทา  เนื่องมัจฉา
2. นางสาวจิรัชญา  สีสุพัฒน์
 
420 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.3 ทอง 4 โรงเรียนลำน้ำพอง 1. นายณัฐพล  บุญเสริฐ
2. นางสาวภัสรา  พลคะชา
3. นางสาวศศิวิมล  พิมดี
 
1. นางลักขณา  บุบผา
2. นางสุเม็ง   พงษฺ์โคกสี
 
421 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ยักคันโท
2. เด็กหญิงนิรชา  แดนพรม
3. เด็กหญิงบุษราไพลิน  มูลวงษ์
4. เด็กหญิงพิมญาดา  โพธิ์ศรีอุ่น
5. เด็กชายภูริณัฐ  ภูลายยาว
 
1. นางสาวมาเรียม  ดาโอ๊ะ
2. นางลำดวน  รินทะไชย
 
422 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกัณรีภัต  วิไลปาน
2. นางสาวปานวรินทร์   รักความซื่อ
3. นางสาวสุภลัคน์  อนุสุริยา
 
1. นางสาลินี  ชาดา สัจจะเขตต์
2. นางสาวศรัณย์ธร  อินทศิริ
 
423 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวณัชชา  พโยหา
2. นางสาวภคพร  ศรีทอง
3. นางสาววัชราพร   ภูมิบุตร
 
1. นางสาลินี  ชาดา สัจจะเขตต์
2. นางสิริณัฎฐ์   รักษาเคน
 
424 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นางสาวกวิสรา   สีบัวขาว
2. นางสาวปลายฝัน   มะเมียเมือง
3. นางสาวสุภัสสร  ต้ำจอหอ
 
1. นายรัฐพล  บัวเผื่อน
2. นายอาชนะ  แสงวงค์
 
425 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  โสดาทิพย์
2. เด็กหญิงภัทรียา  อุดมใส
3. เด็กชายศุทธหทัย  วิชัยวงศ์
 
1. นางสุจิตรา  ภูแข่งหมอก
2. นายอาชนะ  แสงวงค์
 
426 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นางสาวชลดา  วิมุติ
2. นางสาวพิชญาดา  สมีใหญ่
3. นางสาวรินรดา  แสงจักร
 
1. นายอาชนะ  แสงวงศ์
2. นางสุมาลี  กุลแสนไชย
 
427 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ทัศนิยม
2. เด็กหญิงพัชรมัย  สนตาเถร
3. เด็กชายสิงหา  ต้นกันยา
 
1. นายพุทธาวุธ  เที่ยงเกตุ
2. นายอดิเทพ  อินทสร้อย
 
428 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  กิ่มนอก
2. เด็กชายชัยมงคล  การสว่าง
 
1. นายพิทธิพงษ์  วังพุธทรง
2. นายอดิเทพ  อินทสร้อย
 
429 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นายจิรพัฒน์  สมบัติหอม
2. นายภัทรกร  สาเกตุ
 
1. นายเจตวัน  อินทสร้อย
2. นายอดิเทพ  อินทสร้อย
 
430 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวลลิตา  สะตะ
2. นางสาวสุกัญญา  พันชัย
 
1. นางสาวณาตยาณี  บุตทนุ
2. นางสาวนรินทร์ทา  เนื่องมัจฉา
 
431 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวพนาวรรณ  คำเพชร
 
1. นางสาวณาตยาณี  บุตทนุ
 
432 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวพุทธวดี  ดรที
2. นายวิทยา  สุมงคล
3. นางสาวสุวิญญา  สายอ่อนตา
 
1. นางภัทรา  การนา
2. นางสาวศิวารักษ์   ไชยสมบัติ
 
433 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  บึงยาว
2. นางสาวมัณฑณา  ประกอบ
3. นายศุภกิตติ  สุธรรมมา
 
1. นางภัทรา  การนา
2. นางสาวศิวารักษ์  ไชยสมบัติ
 
434 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายนายกณวรรธน์  มั่นคง
 
1. นายนิริตศัย  แสนสมัคร
 
435 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกมลศิริ  สารพันธ์
2. นายญาณวัฒน์  ปรีชา
3. นางสาวพุทธิตา  เจียระแม
 
1. นางสาวปวินชญา  นาจันทัด
2. นางสาวพิมทิพย์  สายแสน
 
436 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาววรินยุพา  ปะกาวะรัง
2. นางสาวอารยา  เกิดไทย
 
1. นางสาวเสาวภา  แก้วแก่นคูณ
2. นางสาวศศิประภา  บุญวงศ์
 
437 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวรัตติยากรณ์   สะอาดจันดี
2. นางสาวศิริดา  คงเจริญ
 
1. นางสาวศศิประภา  บุญวงศ์
2. นางสาวเสาวภา  แก้วแก่นคูณ
 
438 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายธีรชาติ  คำบ่อ
2. นายพีรพัฒน์  เอ้โทบุตร
3. นางสาวภัทรธิดา  ประสุนิงค์
4. นายภูริรัฐ  อุ่นอม
5. นางสาวอริยา  เหล่าจูม
 
1. นางสาวเสาวภา  แก้วแก่นคูณ
2. นางสาวศศิประภา  บุญวงศ์
 
439 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวภัสรนันท์  จักรมานนท์
 
1. นางสาวศศิประภา  บุญวงศ์
 
440 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นายกฤษฎา  ม้วนโคกสูง
2. นางสาวฐิติพร  บุญโคกล่าม
3. นายพิสิษฐ์  ตั้งศักดาดิษฐ์
4. นายภีมเดช  นารี
5. นางสาวอภิญญา  ดงพาน
 
1. นายจอมไตร  ทันโส
2. นางสาววรัชญาดา  อายุโย
 
441 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาคิรา  สุนทร
 
1. นายทูน  เอี่ยมเมี้ยน
 
442 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาววิจิตรา  ชัยเดช
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
443 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายวิศรุต  พิลุน
 
1. นายทูน  เอี่ยมเมี้ยน
 
444 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  คงมาตย์
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
445 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายวันโชค  วีระตระกูล
 
1. นายทูน  เอี่ยมเมี้ยน
 
446 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวพรวลัย  น้อยสุข
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
447 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายติณณภพ  อาษาราช
 
1. นายทูน  เอี่ยมเมี้ยน
 
448 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวธนพร  พรมกุดตุ้ม
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
449 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายธฤษณุ  บุญเหม
 
1. นายวีระพงษ์  เนื่องศรี
 
450 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายกนกพงศ์   โคตรทัศน์
 
1. นายวีระพงษ์   เนื่องศรี
 
451 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายกฤชณัท  พินิจมนตรี
 
1. นายวีระพงษ์  เนื่องศรี
 
452 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 83.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. นางสาวลลิตา  พานิชย์
 
1. นายวัชระพงษ์  คำวีระ
 
453 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายกนกพงศ์   โคตรทัศน์
 
1. นายปิยะบุตร  ยศม่าว
 
454 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  เฉิดลออ
 
1. นายปิยะบุตร  ยศม่าว
 
455 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายสรยุทธ  ศรีลาเฮียง
 
1. นายปิยะบุตร  ยศม่าว
 
456 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐธีร์  พรรณขาม
 
1. นายวีระพงษ์   เนื่องศรี
 
457 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายดรัณภพ   หาญฟ้าเลื่อน
 
1. นายวชิรวิชญ์  มิ่งแม้น
 
458 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 99.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายรัชชานนท์   ค่าภู
 
1. นายวชิรวิชญ์  มิ่งแม้น
 
459 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายวชิราวุธ  กุลบุตร
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
460 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธานุวัตร  เนื่องมัจฉา
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
461 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายคฑาวุธ   ละม่อม
 
1. นายวชิรวิชญ์  มิ่งแม้น
 
462 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายศราวัฒน์  สุวิหาร
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
463 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วรรณบุตร
2. เด็กชายคฑาวุธ   ละม่อม
3. นายฐิติศักดิ์  เนตรวงค์
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  รัตนสวนจิก
5. เด็กชายดรัณภพ   หาญฟ้าเลื่อน
6. นายธวัชชัย   แสนโคก
7. นายธานุวัตร  เนื่องมัจฉา
8. นายธีรโชติ  มีประสพ
9. นางสาวนันทรัตน์  วรรณวัลย์
10. นางสาวนันทิชา  ประสานพวง
11. นางสาวปรางทิพย์  ไชยพิมูล
12. นางสาวพัชรวรกาญจน์  ชมภูบาง
13. เด็กชายพัฒนวงศ์  โพธิสาร
14. นายมนต์มนัส  ปุริโส
15. นางสาวยุพาพร  ต้นกันยา
16. เด็กชายรัชชานนท์   ค่าภู
17. นายวชิราวุธ  กุลบุตร
18. นายวัชระศาสตร์  วงจันทร์ทอง
19. เด็กหญิงวาริน  ขวาขัน
20. นางสาววาสนา  ซาวัด
21. นายศราวัฒน์  สุวิหาร
22. นางสาวศันสนีย์  ปาติสัตย์
23. นายอชิรวัตร  ไชยโชค
24. นางสาวอนัญญา  จันทฤทธิ์
25. นายเจตนิพัทธ์  เพียรชนะ
26. นายเจษฎา  เถื่อนบัวรบัตร
27. นายเจษฏา   คุณคำเทิญ
28. นางสาวเจ้าฟ้า  ศรีสุพัฒน์
29. เด็กหญิงเอื้อมฟ้า  แก้วเกตุ
30. เด็กหญิงแพรวา  จิตวิขาม
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นายวชิรวิชญ์  มิ่งแม้น
3. นายกมลวรรณ  ช่างประเสริฐ
4. นายอรรคเดช  หมอแพทย์
5. นายอนุสรณ์  ดรดีเลิศ
6. นางสาวภิชญากร  กันทำ
7. นายดนุพร  บุญสิทธิ์
 
464 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.25 ทอง 7 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 1. นายคณาวุฒิ  ดอนแสง
2. นายณัฐภัทร  เที่ยงบุญ
3. นายปัญจพล  อารีย์
4. นายพัชรพล  โยธาพันธ์
5. นางสาวสุนิษา  เกี้ยมชัยภูมิ
 
1. นายรักษชน  รักษาเคน
 
465 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 1. นางสาวสุนิษา  เกี้ยมชัยภูมิ
 
1. นายรักษชน  รักษาเคน
 
466 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 1. นายณัฐนันท์  โคตะ
 
1. นายรักษชน  รักษาเคน
 
467 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 1. นายกฤษดา  สุขสา
2. เด็กชายฐิติชัย  ศรีละคร
3. นายณัฐภัทร  เที่ยงบุญ
4. เด็กชายธนพล  ใจสกุลรัตน์
5. เด็กชายธนายุต  แข็งกล้า
6. นายปัญจพล  อารีย์
7. เด็กหญิงพิมประภา  เทพธรรม
8. นางสาวศรุตา  วงศรีชู
9. เด็กชายศิวกร  เรืองรัมย์
10. เด็กชายอภินันท์  พิมพ์จำปา
11. นางสาวอุทัยรัตน์  ลาไชย
12. เด็กหญิงเมธาวลัย  อุทสาร
 
1. นายรักษชน  รักษาเคน
 
468 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 1. นายยุทธนา  ต่วนชะเอม
 
1. นายรักษชน  รักษาเคน
 
469 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83.8 ทอง 4 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. นางสาววิสาขา  คำแสน
 
1. นางลัคณา  เรืองแหล่
 
470 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. นางสาวนุชวรา  ลือเลื่อง
 
1. นางลัคณา  เรืองแหล่
 
471 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  วาลศิลป
2. นางสาวปริศนา  บุญเดช
3. นางสาววิมลศิริ  วิชาผา
 
1. นางสาวขนิษฐา  แหวนประดับ
2. นางภารดี  หล่อยดา
 
472 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.5 ทอง 4 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. เด็กชายวรกานต์  มูลละม่อม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เกาะสา
 
1. นางสาวสุกัญญา  จำปาแดง
2. นางสาวมาลินี  คำภักดี
 
473 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.5 ทอง 4 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. นายนพชัย  วรรณโส
2. นางสาวสาวิตรี  เรืองมั่น
 
1. นางสาวสุกัญญา  จำปาแดง
2. นางสาวมาลินี  คำภักดี
 
474 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัญญา  มณีภักดี
2. เด็กหญิงวิลาสิณี  สีดากุลฤทธิ์
3. เด็กชายอนุสรณ์  สอนหาจักร
 
1. นางศิริพร  วันสาสืบ
2. นางอรชพรรณ  หนูรุ่น
 
475 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 89.8 ทอง 4 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. เด็กชายวรกานต์  แสงอำไค
 
1. นายชัยวัฒน์  มาตชะลา
 
476 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงมินตรา  ตุ่นยอด
2. เด็กหญิงวรรณิตา  วงษ์ชาลี
 
1. นางกานติมา  พูลเพิ่ม
2. นางสาวจุฬาลักษณ์   ทัดไพร
 
477 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกชกร   บุตตะวงศ์
2. นางสาววิรมณ   แสงทะมาตย์
 
1. นายณรงค์ชัย  จันทร์ปัญญา
2. นายศุภรากร   สิงห์เหิน
 
478 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  ดวงดีทิพย์
2. นางสาวภัทรวดี   ป้องร้องคำ
 
1. นางกานติมา  พูลเพิ่ม
2. นายณรงค์ชัย  จันทร์ปัญญา
 
479 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกวินทราดา   นุตตะละ
2. นางสาวฐิติมา   ศรีเมือง
3. นางสาวปาริชาติ   พะเสนา
4. นางสาวมนัสนันท์   ผาสิงห์
5. นางสาวศันศนีย์  ปาติสัตย์
 
1. นางกานติมา  พูลเพิ่ม
2. นายณรงค์ชัย  จันทร์ปัญญา
 
480 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวปริศนา   ศรีไชยพล
 
1. นายณรงค์ชัย  จันทร์ปัญญา
 
481 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. เด็กชายรัชชานนท์  แสงประกาย
2. เด็กหญิงวิภาดา  ศรีเมืองห่ม
 
1. นางสาวศิวพร  ทาริวิก
2. นางสาวอุบลวรรณ  แสงงาม
 
482 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวริศา  ช่างประเสริฐ
 
1. นางสาวศิวพร  ทาริวิก
 
483 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายยุทธินันท์   บุญเพ็งโยธิน
2. เด็กหญิงวรัญญา  สีสะอาด
3. เด็กหญิงศศิณิช์ชา   เรือนก้อน
4. เด็กหญิงสุชัญญา  สิงห์ทองทราย
5. เด็กหญิงอภิชญา  ดอกเจ
 
1. นายโกเมน   โชติศิริ
2. นายณรงค์ฤทธิ์   บัววิสัย
 
484 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  ภูชะหาร
2. นางสาวบุษกร  นามโพธิ์
3. นางสาวอนุธิดา  บัวใหญ่รักษา
 
1. นายกฤตนน  เดชาโชติช่วง
2. นางนิติยา  สมอหมอบ
 
485 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายนนทกร  หลาบหนองแสง
2. นายสิริวิศว์  เรือนก้อน
 
1. นายรุ่งโรจน์  มั่งคำ
2. นายอภิวิชญ์  พวกเมืองพล
 
486 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  น้อยศรี
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทิพย์ตำแย
3. เด็กหญิงศิรประภา  ถาเกตุษี
4. เด็กหญิงสายป่าน  ญวณหมื่น
5. เด็กชายอนุชิต  ติวสร้อย
6. เด็กหญิงอาภัสรา  ดีพรม
 
1. นายจันทกานต์  กำแซง
 
487 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายถิรวัฒน์  วงษ์พัฒน์
2. นายธนพล  ผจงศิลป์
3. นายวสัณห์  เปรมปรี
4. นางสาวศศิธร  ลุนใต้
5. นางสาวศิริจรรยา  ขจรกิตติฤทธิ์
 
1. นายสุริยา  นามไพร
2. นายฐนธัช  วินทะไชย
 
488 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายธีรเดช  หลงจำปา
2. เด็กหญิงพีรญา  อาจศักดี
3. เด็กชายภูริภัทร  เมืองพนอม
 
1. นางสาววัชรีพร  แดงทน
2. นายอัษฏา  ทิพยากรรพ์
 
489 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงดลยา  ภูจิตร
2. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์   เคนทรภักดิ์
 
1. นางสาวจิรัชญา  สีสุพัฒน์
2. นางสาวนรินทร์ทา  เนื่องมัจฉา
 
490 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวนวินดา  คลาฤทธิ์
2. นางสาวนิพาดา  เที่ยงผดุง
 
1. นางสาวจิรัชญา  สีสุพัฒน์
2. นางสาวณาตยาณี  บุตทนุ
 
491 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 81.38 ทอง 5 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นางสาววราภรณ์  ดาบพลอ่อน
 
1. นางวันดี  เที่ยงเกตุ
 
492 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวหทัยรัตน์  จุฬารมย์
 
1. นางสาวจิตรนาถ  เพชรรั่ว
 
493 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 81.32 ทอง 4 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวจิราภา  สนทอง
 
1. นางสาวจิตรนาถ  เพชรรั่ว
 
494 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  เตียวเจริญกิจ
 
1. นางสาวศิวารักษ์  ไชยสมบัติ
 
495 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวธัญชนก  แสนบุตร
2. นางสาวธัญญาภรณ์  เหล่าเจริญ
 
1. นาย ภัทราวุธ  เวทย์วีระพงศ์
2. นางสาวธิดารัตน์  ไชยโพธิ์คำ
 
496 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายกฤตเมธ  ภูหลักถิน
2. นายกุศล  บุรพันธ์
3. นายคีตภัทร  ลือโสภา
4. นายฉัตรชัย  พันธฤทธ์
5. เด็กหญิงชณิดา  พลเสนา
6. เด็กหญิงณภัทร  สิมมา
7. นางสาวณัฐณิชา  ชาสำโรง
8. นายดิศานุวัตร  สเตศรี
9. เด็กชายธนภัทร  ยอดวัน
10. นายนครินทร์  นามวงศ์ทะ
11. นางสาวประติภา  เหล่าพิมพ์
12. นางสาวปรีดาพร  ภาโนมัย
13. นายพีรพงศ์  แก้ววิเชียร
14. เด็กชายภากร  ไชยชาติ
15. นายภานุวิชญ์  พรมธิดา
16. นางสาวลลิตา  นาคศรี
17. นางสาววรัญญา  พิจารโชติ
18. นายวาคิม  สีหาราช
19. นายศุภกร  ไชยคำภา
20. นายสิรสิทธิ์  ศรีเมืองเดช
21. นายสุชาติ  หงษ์วิชา
22. นายอนุวัฒน์  ศรีจักร
23. นายอภิวัฒน์  รัตนประภา
24. นางสาวอรอุมา  ทองมอญ
25. นางสาวอิสรา   สีจัด
 
1. นายสุนันท์  บุญหล้า
2. นางสาวกันยารัตน์  บุญหล้า
3. นางสาวนภาพร  ตาดี
4. นางสมควร  หาจันดาห์
5. นายคุณานนท์  พิณพงษ์
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตตรา  จันทะบาล
7. นางสาววิชชุดา  แสงนาค
8. นางสาวอภิญญา  จันทร์โสม
 
497 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำน้ำพอง 1. นายชาญวิทย์  รัฐภักดี
2. เด็กชายภาณุพงษ์  หลีรัตนะ
3. เด็กชายมินธดา  เหล่าเทพ
 
1. นางสาวนภาพร  เจือมา
2. นายปฏิญญากรณ์  รักสัตย์
 
498 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำน้ำพอง 1. เด็กหญิงบุษกร  สุณวรรณ
2. เด็กหญิงปราริยา  ภูคำวงศ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขเฉลิม
 
1. นางสาวนภาพร  เจือมา
2. นางสาวกุญจ์สิริลัญฉกร  แสงฟ้า
 
499 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิกานต์  ไกรยะวงศ์
2. เด็กชายอาทิตย์  แสนสมบัติ
 
1. นางอุทัยรัตน์  เอี่ยมศรี
2. นางสาวกันย์ชิสา  สามารถ
 
500 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ฐานะ
 
1. นางอุทัยรัตน์  เอี่ยมศรี
 
501 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวธมลวรรณ  เกตุแก้ว
2. นางสาววิชญาดา  จันทร์โสม
 
1. นางอุทัยรัตน์  เอี่ยมศรี
2. นางสาวกันย์ชิสา  สามารถ
 
502 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวปวีณสุดา  โสหา
 
1. นางสาวนุตประวีณ์  วงษ์คำซาว
 
503 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกรดา  แก้วดวงตา
2. เด็กหญิงวัฒนพร  คำอินทร์
 
1. นางสาวดารณี  ไชยเชษฐ์
2. นางสาวนุตประวีณ์  วงษ์คำซาว
 
504 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 81.19 ทอง 5 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์อร  ตางจงราช
 
1. นางสาวนุตประวีณ์  วงษ์คำซาว
 
505 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.5 ทอง 5 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิตร์นันท์  เวียงนนท์
2. เด็กชายศุภมงคล  แก้ววันนา
 
1. นางธัญญา  ทศสิงห์
 
506 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.25 ทอง 5 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นายชัชวาลย์  ศรีพุทธา
2. นางสาวธมลวรรณ  วงษาศิลปชัย
 
1. นางธัญญา  ทศสิงห์
 
507 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ปันชาวนา
 
1. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
 
508 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายธีรทร  โตสูงเนิน
 
1. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
 
509 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  นาโนนกอก
 
1. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
 
510 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ลุนลา
2. เด็กหญิงรุ่งนิภา  จันทร์โสม
 
1. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
 
511 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  หอมอ่อน
 
1. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
 
512 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิฑาภรณ์  เศษจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐพร  ศิริทองสุข
3. เด็กชายวีรศักดิ์  สุ่มมาตย์
 
1. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
2. นายนิติศาสตร์  เคนมิ่ง
 
513 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายธนวัฒน์  อุ่นคำ
2. เด็กชายธนายุทธ์  ประภาสพงษ์
3. เด็กหญิงพัชรา  ผิวเหลือง
4. เด็กหญิงอฐิญาพร  นามตาแสง
5. นายเนติวิทย์  เกษศิริโยธิน
6. นางสาวเสาวลักษ์  ตังศิริ
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
2. นายศิรายุ  ตามไทยสงค์
3. นางสาวนฤมล  โสรสาน
 
514 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธนกร   ชื่นอิสรา
2. เด็กหญิงบุษบา   เนื่องแก้ว
 
1. นางสาวฉัตรทอง  บุตรงาม
2. นายวิทยา  อินทร์เพชร
 
515 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นางสาวนนทชา   ภัทราธีมากุล
 
1. นางสาวฉัตรทอง  บุตรงาม
 
516 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงเนตรนภา  คนกลาง
 
1. นางธัญญา  ทศสิงห์
 
517 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายวิชชากร  ชัยพิบูลย์
 
1. นายเฉลิมพงษ์  โชติวงศานันต์
 
518 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวชนากานต์  คำมีภักดี
 
519 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงอัญชิลา  จันทวะโร
 
1. นางสาวศิวพร  ทาริวิก
 
520 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ   พรแสน
2. เด็กหญิงปานิตา  ไชยวาสน์
3. เด็กหญิงสุฬดา  บุษราคัม
 
1. นายวันนิวัติ   สุธรรมฤทธิ์
2. นายนางอรวรรณ   พลทัสสะ
 
521 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายจักริน  แก้วเบ้า
2. เด็กชายธันย์ธนภู  ชาญประเสริฐ
 
1. นางสาวศรัญญา  แก้วหาญ
2. นางนวรรณ์ชนก  ต้นกันยา
 
522 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายกนกพัฒน์  หาหนองหว้า
2. นายภัคชร  มาตรักษ์
3. นายเจษฎางค์   แจ่มจำรัส
 
1. นายวิสาคร  เศษรักษา
2. นางสุธรรมมา  ชาปู่
 
523 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายพงศธร  พลโคกก่อง
2. นางสาววิภาวดี  บุดดี
 
1. นายจักรพงษ์   อามาตย์สมบัติ
2. นางสาวชญาณิทิพย์   เขจรสิทธิ์
 
524 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. นางสาวกรรณิกา  ลครพล
2. นางสาวนลินทิพย์  บุญใบ
3. นางสาวพิศมัย  กองทา
4. นางสาวพุทธธิดา  บุญประชุม
5. นางสาวภรณ์นภา  สิทธิ์เสือพะเนาว์
6. นางสาวรุ่งฤดี  หอมชื่น
7. นางสาวสุจารี  ยาวาปี
8. นางสาวเตชินี  สอนตาง
 
1. นางณัติฐา  ลินทะละ
2. นางสาวภิกษุนี  ศรีบุญเรือง
 
525 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 82.62 ทอง 4 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  นามจันดา
2. เด็กหญิงฮานึล  ปาร์ค
 
1. นายสหัสนัยน์  ฝ่ายอุประ
2. นางสาวสุกัญญา  สามัญ
 
526 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายติณณภพ  อาษาราช
 
1. นางสาวปาณิสรา  เกปัน
 
527 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวอัญชิสา  ศิริแก่นทราย
 
1. นายสาทิตย์  ผาบชมภู
 
528 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.25 ทอง 4 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 1. นางสาวขัติยาภรณ์  นาใจกล้า
2. นายธนกร  พงษา
3. นายพีระเดช  ตรีเดช
4. นางสาวภัทรธิดา   เพ็งวิชัย
5. นายสุชิรยุทธ  สุวรรณคาม
6. นายอรรณพ  ดอนชาพร
 
1. นายกันตพงศ์  วุฒิวงค์
2. นางสาวลดาวัลย์  วงศ์เพชรอนันต์
 
529 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จรีย์  สีดา
 
1. นายกันตพงศ์  วุฒิวงค์
 
530 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.99 ทอง 8 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  แก้วมา
 
1. นายกันตพงศ์  วุฒิวงค์
 
531 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 1. นางสาวขัติยาภรณ์  นาใจกล้า
 
1. นายกันตพงศ์  วุฒิวงค์
 
532 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80.4 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. นางสาวพนิดา  โพนทอง
 
1. นางณัติฐา  ลินทะละ
 
533 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พันธ์ุนาเหนือ
 
1. นางอรดี  คันธภูมิ
 
534 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นางสาวนันทพร  สีดาเลิศ
 
1. นางสาวประภัสสร  สุขสวัสดิ์
 
535 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.5 ทอง 9 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กชายนนทพัทธ์  บงแก้ว
2. เด็กหญิงนริศรา  บำรุงนา
 
1. นางอรดี  คันธภูมิ
2. นายอุทัย  ตาละบุญ
 
536 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิติยาภรณ์   พินิจมนตรี
2. เด็กหญิงวนิษา  นาคเครือ
 
1. นางสาวอรทัย   ไพรสว่าง
2. นางสาวสุภาพรรณ  พงษ์จันทรโอ
 
537 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นางสาวปิยฉัตร  พงกระเสริม
2. นางสาวรัชนก  แก้วประสม
3. นางสาวเจนจิรา  ชูคันหอม
 
1. นางฐิตารีย์  ศรีพรหม
2. นางสาวศิลาลักษณ์  หงษ์คำหล้า
 
538 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 14 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัชชา  ปัญญา
2. นางสาวนพเกศ  จันทมัน
 
1. นายอัครฤทธิ์  จำวิเศษ
2. นายสวัสดิ์  ดีสร้อย
 
539 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. นายเอกราชแบ้งค์  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาววิไลพร  เสือสีหา
 
540 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. นางสาวพิมพ์ชนก  คำนวนดี
 
1. นางสาววิไลพร  เสือสีหา
 
541 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำน้ำพอง 1. เด็กชายชาญวิทย์  รัฐภักดี
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พึ่งสันเทียะ
3. เด็กชายนายศิรภัทร  ปัดลี
4. เด็กชายพีรวิชญ์  น้อยผาง
5. เด็กชายอลังการ  ภูมิมะนาว
 
1. นายปฏิญญากรณ์  รักสัตย์
2. นางสาวภัทรานี  ปลดเปลื้อง
 
542 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.75 ทอง 7 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร   สีกอกมาตย์
2. นางสาวพรรณดา  โคตพิศ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  เหล่าเทพ
2. นางสาวนันทิกานต์  แสงกล้า
 
543 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรยาภรณ์   แก้วมาตย์
2. เด็กชายปฏิภาณ   เขียวนาค
3. เด็กหญิงพลอยแหวน  แก้วทอง
 
1. นางสาวรัตนา   กนกหงษา
2. นายบูรพา  เรืองตังญาณ
 
544 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายปุณวัฒน์  กมลช่วง
2. เด็กหญิงพิชญะ  โพธิ์สาสิม
 
1. นางสาวชลิดา  ชาติมนตรี
2. นางสาวปรินทร์ทิพย์  ตรีศาสตร์
 
545 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวจิณห์นภา  สีชาบาล
2. นางสาวนภักสร  บุญยืด
3. นางสาวปภาวรินทร์  เวียงคำ
4. นายภัทรพล  เต็มทับ
5. นางสาวมณฑิตา  บางไธสง
6. นายวีรยุทธ  แก้วน้อย
7. นางสาวสุจิรา  ไวชมภู
8. นายอดิเทพ  เชื้อพล
9. นายอธิราช  นามราษฎร์
10. นายเกียรติภูมิ  นึกชอบ
 
1. นางสาวณัฐนันท์  รอดปั้น
2. นายเอกราช  สุวรรณศิริสุข
3. นายเจฟฟ์  สอนไชยยา
 
546 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นางสาวพรรณวดี  พนารักษ์
 
1. นางสาวศิลาลักษณ์  หงษ์คำหล้า
 
547 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงศิริกัญยา  สมีใหญ่
 
1. นางสาวศิลาลักษณ์  หงษ์คำหล้า
 
548 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 82.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นางสาวยศวดี  คำวิเศษ
 
1. นางสาวชิณุดา  หารเอี่ยม
 
549 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวญาณพัทธ์  ถิ่นคำเชิด
2. นางสาวนิศารัตน์  ธรรมอินราช
3. นางสาวพิมพ์ชนก  เขียวอ่อน
 
1. นางช่อผกา  พิศพล
2. นางณิชาภา  ภูบุญลาภ
 
550 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวนันณภัทร   บุรพันธ์
2. นางสาวรวงข้าว   คำมูล
 
1. นายสุระ  น้อยสิม
2. นางสาวอรทัย  ไพรสว่าง
 
551 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายธีรากร  บุญเลิศ
2. เด็กชายนิติภูมิ  ไชยพรม
 
1. นางสาววาสนา  สอดศรี
2. นางสาววิชชุดา  แสงนาค
 
552 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงบังวิทยายน 1. นายศราวุฒิ  แสนเมืองแก้ว
 
1. นายณัฏฐ์พัชร์  รัตนานนท์
 
553 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงบังวิทยายน 1. นายกรริศ  สิมพันธ์
 
1. นายณัฏฐ์พัชร์  รัตนานนท์
 
554 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวศศิกานต์  คณะวาปี
 
1. นางสาวอนงค์  ศิริมา
 
555 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กชายธนภูมิ  มุงคุณคำซาว
 
1. นายนฤเบศร์  โคตรภูธร
 
556 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายกฤษณพนธ์  วาสิงหน
2. นางสาวสุกฤตา   ทองจินดา
 
1. นางสาวสมพิศ  จังอินทร์
2. นางสาวศิลายุ  ชาบัณฑิตพุฒ
 
557 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพิสมัย  ช้างขยาด
 
1. นายณัฐพล  บุญช่วย
 
558 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นางสาวณิชาภัทร  วงแวงไทย
 
1. นายณัฐพล  บุญช่วย
 
559 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.2 ทอง 4 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวอนุธิดา  อ่อนนวล
 
1. นางรุศจี  มีมา
 
560 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายดิศานุวัตร  สเตศรี
2. เด็กชายทฤษฎี  อินทะสร้อย
3. เด็กชายอนุชา  ยศพล
 
1. นางสาวสุรัสวดี  วัณณกุล
2. นางจารุพร  รุทเทวิน
 
561 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นายจตุรเทพ  พลเสนา
 
1. นายณัฐพล  บุญช่วย
 
562 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร   สีสะอาด
2. นางสาวณัฏฐ์ชญา   บุษราคำ
 
1. นายนัทธศาสตร์   ลาดเหนือ
2. นายวิษนุ  พรมนัส
 
563 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวกฤษญาพร   โภคานิตย์
2. นายศรัณย์ภัทร   สุธรรมราช
 
1. นายเฉลิม  ตาแหวน
2. นายนัทธศาสตร์   ลาดเหนือ
 
564 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงวริษา  ขันติกรม
2. เด็กชายสุธาเทพ  พิมพา
3. เด็กหญิงเปมิกา  สินธุชาติ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  อินทรา
2. นางสาวจีราพรรณ์   ปัญญาดี
 
565 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  คาดบัว
2. เด็กชายปิยะ   หนองผือ
3. เด็กชายภัทรชนน  แก้วอินทร
4. เด็กชายภัทรดนัย  แก้วอินทร
5. เด็กชายวรายุทธ  ยินดี
 
1. นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์
2. นางสาวอิงกานต์  ประวรรณะ
 
566 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงณัฎฐชา  วงษ์สุภา
2. เด็กหญิงนภัสนันท์  บัลลังก์
 
1. นางสาวศุภธิดา  แสงโทโพธิ์
2. นายอภิวิชญ์  พวกเมืองพล
 
567 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.32 ทอง 4 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นางสาวดลยา  ภู่เกิด
 
1. นางวันทนีย์  กลัดอ่ำ
 
568 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นายปฏิวัติ  ศรีแก้วอ้ม
2. เด็กชายพชรพล  สุขพงษ์
3. เด็กชายพิชิตชัย  โยธาสิงห์
4. เด็กชายวัฒนา  วงษ์ชัยยา
5. นายอมรเทพ  ชัยนิตย์
 
1. นางสาวจีราพรรณ์  ปัญญาดี
2. นายวิทยา  จันทร์เอี่ยมผ่อง
 
569 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวบัณฑิตา  มูลอัต
2. นางสาวพรธิดา  คะพันธ์ุ
3. นางสาวรัตติยา  ชารีแสน
4. นางสาวอัญรินทร์  พิมพัฒน์
5. นางสาวเขมิสรา  บุญศิริ
 
1. นางลิขิตรา  พลเยี่ยม
2. นางสาวจิรัฐยาพร  หมื่นจร
 
570 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจันทมณี  ธรรมรัตนิกร
2. เด็กชายนพรัตน์  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงเนตรนภา  อุชื่น
 
1. นางพรทิพย์  บรรพตะธิ
2. นายพูวงษ์  สุริยวงค์
 
571 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนิภาพร  ฐานะ
2. นางสาวรัตน์มณี  ศรีพรรณ์
3. นางสาวอาริยา  ธรรมลา
 
1. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
2. นางสาวยลดา  หนองบัว
 
572 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงรัชดา  ชูชีพ
2. เด็กหญิงสุวิชาดา  คงภักจิตร
3. เด็กชายอนุพงศ์  ศรีวิชา
 
1. นายพงศธร  พันธ์บุปผา
2. นายพัชระ  เถาโต
 
573 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นางสาวธันวิษา  จันทร์วิเศษ
2. นางสาวสิริวิภา  ข้อยุ่น
3. นางสาวอภิญญา  พิมพ์เรือง
 
1. นายพงศธร  พันธ์บุปผา
2. นางธารทิพย์  ไชยโวหาร
 
574 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กชายพีรภัทธ์  สุวรรณโฉม
2. เด็กชายภูวดล  เพชรล้ำ
3. เด็กหญิงสุณิสา  แสนสร้อย
 
1. นายพงศธร  พันธ์บุปผา
2. นายพัชระ  เถาโต
 
575 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นายนิรันดร์  จิรรัตน์พิทักษ์
 
1. นางธารทิพย์  ไชยโวหาร
 
576 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.1 ทอง 7 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นางสาวปณิดา  สิงห์เหิน
 
1. นางวันทนีย์  กลัดอ่ำ
 
577 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวณัฏธินันท์  สินคง
2. นางสาวดลยา  ดาสมกุล
3. นางสาวอรพิน  สารุ
 
1. นางนิรชา  เเสงกล้า
2. นางสุภารัตน์  ปานนี้
 
578 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธีรพงษ์  พรรณวงศ์
2. เด็กหญิงปัณฑรีย์  ยิ้มเจริญ
3. เด็กชายวิชญาพร   นาเสนา
 
1. นางสุภารัตน์  ปานนี้
2. นายบุญญฤทธิ์  จำเริญโชค
 
579 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สุริยะ
2. เด็กชายธนกร  ตัญกูลบุษราคัม
 
1. นายประยูร  จุลม่วง
2. นางสาวพรรณิดา  สานารินทร์
 
580 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.3 ทอง 6 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงภัคพร  มหามุลตรี
 
1. นางวันทนีย์  กลัดอ่ำ
 
581 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกนกพร  ศรีสว่าง
2. เด็กหญิงจิราภา  แสนสีมนต์
3. เด็กหญิงนันธิดา  ขำประสาท
4. เด็กหญิงปนัดดา  โอโน
5. เด็กหญิงพอร่า  ปู่ชัยเคน
 
1. นางสาวพรสวรรค์  เถาเกลือ
2. นายพิทักษ์  พลนิกร
 
582 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นางสาวกมลลักษณ์  ละเหลา
2. นางสาวชญานิตย์  หล้ากัน
3. นางสาวอรพิณ  ทางทอง
 
1. นางสาวจีราพรรณ์  ปัญญาดี
2. นางสาวมณีรัตน์  อินทรา
 
583 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายกมลนัทธ์  สมภาร
2. เด็กหญิงธีราพร  ดวงจันทร์
3. เด็กหญิงปริมรดา  ชุมไพร
 
1. นางศุภรัศมิ์  เพ็ญสุข
2. นางณีระนุช  อาจศรี
 
584 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นางสาวจริยา  ชูสวัสดิ์
2. เด็กชายธันย์ชนก  ชาวนา
 
1. นายสานิตย์  สิทธิอุปชา
2. นายวิทยา  จันทร์เอี่ยมผ่อง
 
585 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นางสาวปนิดา  ชุ่มโพธิ์กลาง
 
1. นางวันทนีย์  กลัดอ่ำ
 
586 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.32 ทอง 4 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นายนิปุณ  ปานไทยสงค์
2. นายเสฏฐวุฒิ  น้อยเสนา
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  แซ่อึ้ง
2. นางสาวสุภาวดี  นาคอึ่ง
 
587 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวพรรณทิวาค์  ถาช้าง
 
1. นางสาววนิชยา  จันทร์หนองคู
 
588 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทราพร  ชาตะบุตร
 
1. นางดิจิตรตะ  แวดล้อม
 
589 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวธนาการ  สุทธิประภา
 
1. นางดิจิตรตะ  แวดล้อม
 
590 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยแพรวา  นันทะบุตร
 
1. นางดิจิตรตะ  แวดล้อม
 
591 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวพัชรียา  พละกล้า
 
1. นางดิจิตรตะ  แวดล้อม
 
592 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มุงคุณ
 
1. นางดิจิตรตะ  แวดล้อม
 
593 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวสุวิชาดา  แสนเมือง
 
1. นางดิจิตรตะ  แวดล้อม
 
594 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กชายชนกันต์   วงษ์สองคอน
 
1. นางดิจิตรตะ  แวดล้อม
 
595 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นายกรวิทย์  ต้นกันยา
2. นายทัศนัยต์  เขตต์เขาเม็ง
3. นายเจตณ์รดิศ  บุญศิริ
 
1. นางดิจิตรตะ  แวดล้อม
2. นางสาวเบญญาภา  สายสิญจน์
 
596 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นายณรงค์ฤทธิ์  วรรณหอม
2. นายบูรพา  ต้นกันยา
3. นายวิรเชษฐ์   พรหมโสภา
 
1. นางดิจิตรตะ  แวดล้อม
2. นางกุลนฎา  ประสุนิงค์
 
597 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 1. เด็กหญิง สวิตตา  โนนทิง
2. เด็กหญิงอริสา  โพธิ์ศรี
 
1. นายธงชัย  ปิตาทะสังข์
2. นายจักริน  บุษราคำ
 
598 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 1. เด็กชายอธิชาติ  จันทะหา
 
1. นางสาวสุกัญญา  คำโมง
 
599 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวจินต์จุฑา  ต่อมยิ้ม
2. นางสาวณัฐชนน   จันทร์โสม
 
1. ดร.นิตยาพร   กินบุญ
2. นางสาวพัชราภรณ์  เพิ่มยินดี
 
600 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวพัชราวดี  ทัดไธสงค์
2. นายอดิศร  นาถันชิด
 
1. ดร.นิตยาพร  กินบุญ
2. นางปรียานันท์  น้อยผาง
 
601 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงลลิตา  สาเกตุ
 
1. นางสาวชนกพร  สุริโย
 
602 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรธภา   เศษถาวงษ์
2. เด็กหญิงรุจิษยา  สุเพ็งคำ
3. เด็กหญิงวิลาสินี  วงศ์จันทร์
 
1. นางสาวศันสนีย์  รัตนถา
2. นางมณีรัตน์  บริบูรณ์วัฒน์
 
603 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นางสาวณัฐณิชา  แสดขุนทด
2. นางสาวปริฉัตร  กงทอง
 
1. นายวิทยา  จันทร์เอี่อมผ่อง
2. นางวันทนีย์  กลัดอ่ำ
 
604 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  วันทา
 
1. นางวันทนีย์  กลัดอ่ำ
 
605 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. นายพีระพงษ์  ทองผดุง
 
1. นางสาวภิรดา  น้อยสิม
 
606 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  บุญมานิตย์
2. เด็กชายนิติธร  เมืองพรม
3. เด็กหญิงปัญญาพร  ประเสริฐสังข์
4. เด็กชายพลวัฒน์  บัวใหญ่รักษา
 
1. นายวุฒิพงษ์  คำนะ
2. นายพิเชษฐ์  ดาทุมมา
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย  ไมยโพธิ์
 
607 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นายธนกร  ศรีเชียงสา
2. นายภัคพร  คำบอนพิทักษ์
3. นายรัชชานนท์  นรินยา
4. นายรัชพล  สุวรรณางกูล
5. นายอภิรักษ์  บรรทราช
 
1. นายวุฒิพงษ์  คำนะ
2. นายพิเชษฐ์  ดาทุมมา
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย  ไมยโพธิ์
 
608 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวกนกรส  ศรีเชียงสา
 
1. นายวุฒิพงษ์  คำนะ
 
609 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นายวิษณุ  หลานวงษ์
 
1. นายวุฒิพงษ์  คำนะ
 
610 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวกนกรส  ศรีเชียงสา
 
1. นายวุฒิพงษ์  คำนะ
 
611 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.66 ทอง 4 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นายปริญฤทธิ์  สกุลโชติ
 
1. นายวุฒิพงษ์  คำนะ
 
612 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวนราทิพย์  สุภาพล
 
1. นายวุฒิพงษ์  คำนะ
 
613 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.8 ทอง 4 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นายธีรภัทร   วงษ์ชาลี
 
1. นายวุฒิพงษ์  คำนะ
 
614 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.7 ทอง 6 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวกนกรส  ศรีเชียงสา
 
1. นายวุฒิพงษ์  คำนะ
 
615 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  แก้วรังษี
2. นางสาวน้ำฝน  หงอกภา
3. นางสาวอรปรียา  ปาสี
4. นายอัษฎางค์กูล  คุณแก้ว
5. นายเศรษฐวิทย์  สิงห์มุ้ย
 
1. นางสาวมนิดา  ฐิติชญานัน
 
616 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. นางสาวจิระภา  ไชยศรีชลธาร
2. นางสาวยานาศิริ  ช่อสูงเนิน
 
1. นายอนิรุทธ์  เฉิดแผ้ว
2. นายณัฐนันท์  ธนัทพิพัฒน์กุล
 
617 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กชายพศกร  เกษมสวัสดิ์
2. เด็กชายศิวกร  ชัยราช
 
1. นายธนพงศ์  เรืองเลิศ
2. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพงษ์  เหลือนาง
 
618 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กชายณกร  ศรีเชียงสา
2. เด็กชายธนพล  โพธิ์ศรี
 
1. นายขจรเกียรติ  วันสืบ
2. นายชาญชัย  สิมมา
 
619 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นายภานุพงศ์  ทับทิมไทย
2. นางสาวสุภัชชา  แก้วมาตร
 
1. นายจิรธาดา  ดารารัศมิ์ฉาย บุตราช
 
620 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.67 ทอง 4 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายนักรบ   กล้าสงคราม
2. เด็กชายวรัญญู   นามมุงคุณ
3. เด็กชายสุทธวีร์   ขุมทอง
 
1. นางนริศรา  สมบัติทอง
2. นายสุตัน  สีวรรณะ
 
621 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  ศรีภูวงษ์
2. นายวิชญพงศ์  ภูชมศรี
 
1. นางสาวศรัญญา  แก้วหาญ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยคำภา
 
622 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกรณภา  วงค์ไชยา
2. เด็กหญิงจิรชยา  ชินคำ
3. เด็กหญิงจิรัชญา  ค่อมสิงห์
4. เด็กหญิงประภัสสร  พันธ์หล้า
5. เด็กหญิงพิชญาดา  บัวใหญ่รักษา
6. เด็กหญิงสุพรรษา  ปัญญายาว
7. เด็กหญิงอรัญญา  คณะวาปี
8. เด็กหญิงเพชรนพาพร  เศษฐา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย  ไมยโพธิ์
2. นายพิเชษฐ์  ดาทุมมา
3. นายวุฒิพงษ์  คำนะ
 
623 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นายสถาพร   ตอนทอง
 
1. นางนริศรา  สมบัติทอง
 
624 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายนัทวัฒน์  วัจนพันธุ์
 
1. นางสาวยลดา  หนองบัว
 
625 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82.8 ทอง 5 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์พิชชาภัส  เจริญยิ่ง
 
1. นางเรไร  เพ็งวิชัย
 
626 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำน้ำพอง 1. นางสาวจีรนันท์  โชติบ้านขาม
2. นายธีรวัฒน์  อิ่มนาง
3. นางสาวพรชนก  ชำนาญบึงแก
4. นางสาวพิชญา  พูนท่าหว้า
5. นางสาวสิริยากร  สมมัง
6. นางสาวสุกัญญา  คณะวาปี
 
1. นางรุ่งทิวา  โครตชุม
2. นางสาวจุไรรัตน์  ไสยโสภณ
3. นางเพ็ญพร  นระเสน
 
627 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงอธิติญา  น้อยเหมือน
 
1. นางสาวยลดา  หนองบัว
 
628 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 1. นางสาวจริญญา  คำชมพู
2. นางสาวนันทิกา  สะตะ
 
1. นายสันติ  ทะสุนทร
2. นายจักริน  บุษราคำ
 
629 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวรัตนาวดี  หาปัญนะ
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์  ต้องเดช
 
630 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงภควสรณ์  ชัยโนนตุ่น
 
1. นางสาวนุตประวีณ์  วงษ์คำซาว
 
631 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. นางสาวอัญชิษฐา  อุปชิต
 
1. นางสาวศิวพร  ทาริวิก
 
632 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายสุนันท์  วงษ์อักษร
 
1. นางสาวยลดา  หนองบัว
 
633 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กชายจิรพันธ์   สุขรัตน์
2. เด็กชายจิรายุทธ   สุขรัตน์
3. เด็กชายบัลลังก์   เมืองฮาม
 
1. นางอมรวรรณ  สุทธิจักร
2. นางสาวสุพรรณณี  ภู่เปีย
 
634 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกัลยา  พลนวล
 
1. นางสาวยลดา  หนองบัว
 
635 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวชลิดา  คำสี
2. นางสาวรุริญา  อินทรชาติ
3. นางสาวศิริวัฒนา  พันหล้า
 
1. นางสาวเบญญาภา  สายสิญจน์
 
636 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธีรภัทร  ลาภเพ็ชร
2. เด็กหญิงพรรนิภา  สมอดี
3. เด็กหญิงภัททากร  แสนโคก
 
1. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
2. นางชลิตตา  พรสุวรรณ์
 
637 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงกรกนก  แข็งขัน
2. เด็กหญิงเมทินี  พิมสอน
3. เด็กหญิงไอริสา  ดวงจันทร์
 
1. นายธัญญา  สามารถ
2. นางสาวอัจฉรา  สอนโว
 
638 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวพรรรินท์  มาพันธ์
2. นางสาวมณิสรา  ประดาพล
3. นางสาวสุภัสสรา  โยทาวงษ์
 
1. นายสุภชัย  แก้ววังชัย
2. นางสาวนฤมล  ดวงพิมพ์
 
639 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจินตนา  ชูเชิด
 
1. นางวิภาวดี  นวลพัด
 
640 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวฐิติพร  บุญโคกล่าม
 
1. นางวิภาวดี  นวลพัด
 
641 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เอี่ยมศรี
 
1. นางวิภาวดี  นวลพัด
 
642 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายชยานนท์  นารี
 
1. นางวิภาวดี  นวลพัด
 
643 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เอี่ยมศรี
 
1. นายบรรจง  นวลพัด
 
644 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวฐิติพร  บุญโคกล่าม
 
1. นายบรรจง  นวลพัด
 
645 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายขวัญลดา  มากมณี
2. นางสาวณัฐชา  สุขเสนา
3. นางสาวทอฝัน  สีระขันธ์
4. นางสาวพิมพ์วิภา  แฮดหมั่น
5. นางสาววิภาดา  อุปานันท์
6. นางสาวเพ็ญพักตร์  ตรีศรี
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   ไชยคำภา
2. นางสุมามาลย์  เจริญไชย
3. นางสาวนิตกรณ์  ศรีพิมพ์สอ
 
646 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. นางสาวฐานิตา  โชติช่วง
2. นางสาวพรรณิภา  เลิศกมลรัตนกุล
3. นางสาวสุมาลี  สุริยันต์
 
1. นางสาวอรพรรณ  อาจใจ
2. นางสาวแคทชรียา  บงแก้ว
 
647 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายธีรเทพ   ศิริเกษ
2. เด็กชายพายุ  แตงชัยภูมิ
 
1. นายกานต์  แก้วนิล
2. ดร.นิตยาพร  กินบุญ
 
648 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นางสาวธนยมลพร  โคตรสีวงษ์
2. นางสาววยุรี  แก้วสุขศรี
3. นายสุรชัช  อาจทนา
 
1. นางสาวปวีณ์ธิดา  วิชัยรัมย์
2. นางสาวกมลลักษณ์  ชมภูพาน
 
649 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  บุรมโคตร
2. เด็กหญิงธัญสุดา   เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  งามวงศ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไชยะเวช
2. นางธัญชนก  สท้านพบ
 
650 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ์  จันทร์โสม
2. เด็กชายจีระเดช  นันทเพชร
3. นางสาวสุทธิดา  สุภาคาร
 
1. นายณัฐดนัย  เกาะหาร
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไชยะเวช
 
651 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายธันวา  พิมูลขันธ์
2. เด็กหญิงอรฏา  จึงจรรโลง
 
1. นางสาวณภัสสร  เพชรธนกุล
2. นางสาวกันยารัตน์  บุญหล้า
 
652 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายนพวิชญ์  หวันกะมา
2. นางสาวอภิญญา  เบ้านาค
3. นายเผ่าลาภ  ลุนหล้า
 
1. นางสาวกานต์ชนก  เพ็งวงษา
2. นางสาวนิราวรรณ  แก่นโนนสังข์
 
653 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  คงเจริญ
2. นายธนากร  ปัจมล
3. นายอนุชิต  พิณพ่อย
 
1. นางสุมามาลย์  เจริญไชย
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยคำภา
 
654 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.67 ทอง 5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมา   มณเฑียร
2. เด็กหญิงทิพย์พรรษา   เมืองจันทร์
3. เด็กหญิงนริศรา   ศรีสุขา
 
1. นายนายชัยวิชิต    สุวรรณเรือง
2. ว่าที่ร้อยตรีสำราญ  ไกยแจ่ม
 
655 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายชานนท์  อนุภวาลย์
2. นายธราธร  น้ำทอง
3. นางสาวธีระญา  สัจวิทย์วิศาล
4. นายปัณณวัฒน์  แสงกล้า
5. นางสาวฤทัยชนก  รักษาภักดี
 
1. นายวรวรรธน์  แสงมุข
2. ว่าที่พันตรีอภิชา  จันทร์ดา
 
656 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวจิรัฐติกาล   พวงมณี
2. นางสาวจุฑามาศ   ภูวาดเขียน
3. นางสาวพีรดา  เฉลิมทิวากร
4. นางสาวรสสุคนธ์  พิมพระลับ
5. นางสาววรางคณา  คำแสน
 
1. นายชนินทร์   แก้วบุญเรือง
2. นางสาวอัจฉรา  สอนโว
 
657 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายภูริทัต  โคตรคำ
2. นายวีระพงษ์  ฆารสินธุ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  โพธิกะ
 
1. นายนิติพัทธ์  บัวเก่า
2. นางสุมามาลย์  เจริญไชย
 
658 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ลุนพิลา
 
1. นายเฉลิมพงษ์  โชติวงศานันต์
 
659 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวบัณฑิตา  ชุมรัมย์
2. นางสาวศุวิมล  สินรีแซ
 
1. นางสาวพนิดา  ขาวกุญชร
 
660 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 1. นางสาวพนิตพร  พรมไว
 
1. นางสาวบุษกร  คลังกลาง
 
661 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75.8 เงิน 13 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 1. นางสาวกษมา  ถานะ
 
1. นางสาวณิชกานต์  กองแก้ว
 
662 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 76.25 เงิน 8 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 1. นางสาวรรินทร์ดา  จันทร์โสม
 
1. นางสาวณิชกานต์  กองแก้ว
 
663 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐณิชา  แดงน้อย
2. นางสาวธนพร  อินแสง
3. นางสาวธาราวรินทร์  แสนแก้ว
 
1. นายชานนท์  วงศรีแก้ว
2. นางกนกวรรณ  กิตติก้อง
 
664 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวสุจิตรา  เวฬุวรรณ
 
1. นางพีรภาว์  ภูมิช่วง
 
665 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 78.5 เงิน 4 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงนภาพร  กุดวิสัย
 
1. นางสาวทัศนีย์  เวียงวิเศษ
 
666 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.25 เงิน 11 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นางสาวศุภธิดา   พลลาภ
2. นายเจตนิพัทธ์   ปัสสาวะพา
 
1. นางสาวปิยะพร   ศรีโนนทอง
 
667 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.29 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายธีรเทพ  ชาญชัย
2. นายศุกลภัทร  โพนแพงพา
3. เด็กชายศุภณัฐ  พูนสวัสดิ์
 
1. นายชายธวัช  แสงวงศ์
2. นางสาวอภิญญา  ปัญญาวิบรูณ์
 
668 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำน้ำพอง 1. นายชลแดน  จาระ
 
1. นางอุทัยวรรณ  กงสะเด็น
 
669 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายสงกรานต์   อุ่นใจ
 
1. นางพัชรินทร์   ทองยอด
 
670 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายพรหมมินทร์  วัฒนกามินท์
2. นายอาณัฐ  อารีย์
 
1. นายพงษ์พันธ์  จอดนอก
2. นายธนันท์  ตรีสุวรรณวัฒน์
 
671 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 7 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวฑิตยา  เสงี่ยมศักดิ์
 
1. นายพงษ์พันธ์  จอดนอก
 
672 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กชายณัฐพนธ์   บันทอน
 
1. นางสาวชนิดา  บุตรจันทร์
 
673 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นายจิรพันธุ์   โสดาดง
 
1. นางสาวชนิดา  บุตรจันทร์
 
674 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กชายจักรินทร์   ประกิระเค
 
1. นายสุรชัย  มาตราช
 
675 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 71 เงิน 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นายศุภกฤต    นิลหล้า
 
1. นายสุรชัย  มาตราช
 
676 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นางสาวชลธิชา    เหล่าหนวด
2. นางสาววิชุดา  พันธ์ศรี
3. นางสาวอนัญพร   ปฏิขานัง
 
1. นางนันทวัน  มุริจันทร์
2. นางอมรวรรณ  สุทธิจักร
 
677 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กชายหรรษา   ศิริสุทธิ์
 
1. นางนันทวัน  มุริจันทร์
 
678 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายศุภกร   โลสูงเนิน
 
1. นายเอนก  พรมสา
 
679 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. นางสาวสุรีพร  บุคคล
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ศิริกุล
 
680 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. เด็กชายพิชชากร  สุครีบ
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ศิริกุล
 
681 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 76 เงิน 8 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. นายนครินทร์  สุมาดง
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ศิริกุล
 
682 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. นายธนธรณ์  วงพันสา
2. นางสาวศิขรินธร  สมศรีษะ
3. นางสาวสุขสมพร  แกบสิงห์
 
1. นางเนตรนารี  ชัยปลื้ม
2. นางสาวสุภาวดี  ชนะพจน์
 
683 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาววิลาวัณย์  เทียบสี
 
1. นางสาวชนกพร  สุริโย
 
684 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 75.1 เงิน 8 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวชลธิชา  ธนาคูณ
 
1. นายธวัช  จันทร์สีลา
 
685 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75.51 เงิน 9 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายมงคลรักษ์  ชำนาญกลาง
 
1. นายธวัช  จันทร์สีลา
 
686 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กชายศิริชัย  นามวงษา
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  กบิลพัฒน์
 
687 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78.18 เงิน 5 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โพธิจักร
2. เด็กชายณัฐปคัลภ์  พันหล่อมโส
 
1. นางอนัญญา  ไชยชมภู
2. นางสาวพัชรี  หยองเอ่น
 
688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนดงบังวิทยายน 1. เด็กหญิงมุกขรินทร์  ไชยดำรง
 
1. นายจักรพันธ์  วามะลุน
 
689 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนดงบังวิทยายน 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เทพขาม
2. เด็กชายพชรดนย์  อินทร์พินิช
 
1. นายจักรพันธ์  วามะลุน
 
690 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70 เงิน 14 โรงเรียนดงบังวิทยายน 1. นายเกียรติศักดา  อินทะนา
 
1. นายจักรพันธ์  วามะลุน
 
691 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 10 โรงเรียนดงบังวิทยายน 1. นายธนวรรณ  ตาดี
2. นางสาวสุจิตตา  สิงห์ก้อม
 
1. นางอุไรลักษณ์  ชนะชัย
2. นายวรายุทธ  มะปะทัง
 
692 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายรัฐ​ภูมิ​  อัยวรรณ์
 
1. นางสาวศุกล  ชาญยุทธ
 
693 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76.2 เงิน 12 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นางสาววิลาสินี  แข็งขัน
 
1. นางสาวกัลยาณี  แข็งขัน
 
694 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงอรัญญา  โยวศรี
 
1. นางสาวศุภรัตน์  เงางาม
 
695 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นางสาวธิดารัตน์  จันทบุตร
 
1. นางสาวยุพิน  ศรีธรณ์
 
696 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงพัชฎาภา  ทูลพุทธา
 
1. นางสาวศุภรัตน์  เงางาม
 
697 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.5 เงิน 9 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นายราเชนทร์  สุขวิชัย
2. นางสาวศิริขวัญ  บัววิสัย
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ประสารศรี
 
698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 75.3 เงิน 4 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นายกฤษฏิ์  เบญจวรกุล
2. นางสาวคัมภีรพรรณ  หงทอง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  คำใฮ
 
699 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริวงศ์  ยงค์คำ
 
1. นางสาธิฏา  เห็มชะนาม
 
700 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75.8 เงิน 13 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. นางสาวนริศรา   เนตรแก้ว
 
1. นางสาธิฏา  เห็มชะนาม
 
701 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. เด็กหญิงวัชราวดี  กุลสุวรรณ
 
1. นางสาธิฏา  เห็มชะนาม
 
702 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ปวงสุก
 
1. นางสาธิฏา  เห็มชะนาม
 
703 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 7 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. นางสาวสุภาวิณี  แสงกลาง
 
1. นางสาธิฏา  เห็มชะนาม
 
704 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 75.8 เงิน 6 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. นางสาวศรัณย์พร  ฮางลี
 
1. นางสาวจงจิตร  ศรีสารคาม
 
705 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75.13 เงิน 8 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  โฮมหุ้มแก้ว
2. เด็กหญิงนงลักษณ์   สีมีตีบ
 
1. นายธีระพันธ์  ทอนเทพ
 
706 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 74.98 เงิน 8 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. นายธนดล  กิจทรานนท์
 
1. นางสาวนภาวรรณ  บุญพิคำ
 
707 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76.3 เงิน 6 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปุญญาภา  นาคสุทธิ์
2. เด็กหญิงพนิตพิฃา  บุญแย้ม
 
1. นางสาวนภาวรรณ  บุญพิคำ
2. นายฉวี  วงค์ชาลี
 
708 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 71 เงิน 7 โรงเรียนลำน้ำพอง 1. เด็กชายชัยภัทร  ชุ่มอภัย
2. เด็กชายพีรภัมร  รัตนพลที
3. เด็กชายรัฐซาสตร์  โยธการี
 
1. นางเพ็ญพร  นระแสน
2. นางสาวกุญจ์สิริสัญฉกร  แสงฟ้า
 
709 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงฉัตรปรีชญา  ศรีชมชื่น
 
1. นางผกามาศ  คณาศรี
 
710 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กชายพรรณวัฒน์   วิชาราช
 
1. นางอมรวรรณ  สุทธิจักร
 
711 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ปัญญายาว
 
1. นางสาวดารณี  ไชยเชษฐ์
 
712 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 76.2 เงิน 5 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวกัญญารักษ์  ตุงคะมาลี
 
1. นางสาวนุตประวีณ์  วงษ์คำซาว
 
713 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. เด็กชายนิติธาดา   แก้วอินทร์
 
1. นายวัชรพล  บรรดา
 
714 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. นายวรวิช  ศรีสายันต์
 
1. นางสาวสุดใจ  ภูผาพลอย
 
715 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. เด็กชายจตุรงค์   แก้วพิภพ
2. เด็กหญิงชวพร  ศรีพรมมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์  สีสวด
2. นางสาวพรประภา  หวานพร้อม
 
716 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 70 เงิน 12 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. นางสาวปาริฉัตร  หาญณรงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์  สีสวด
 
717 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. เด็กชายพีรเดช   โวหารเดช
 
1. นายวัชรพล  บรรดา
 
718 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70 เงิน 14 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. เด็กชายยุทธนากร  อินทร์แก้ว
 
1. นางสาวสุดใจ  ภูผาพลอย
 
719 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  นามชัย
 
1. นายธีรพงศ์  พุทธขาว
 
720 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 70.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นางสาวกชกร  วงค์เบาะ
 
1. นางสาวสุยารัตน์  ปะเสทะกัง
 
721 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 1. เด็กชายอรรถพล  คำมูลมาตย์
 
1. นางสาวพรถิตา  แก้วประเสริฐ
 
722 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 1. เด็กชายจิรายุทธ  ภูผาลา
 
1. นางสาวพรถิตา  แก้วประเสริฐ
 
723 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวปริศนา  เชื้อกุดรู
 
1. นางจริยาภรณ์  ตามบุญ
 
724 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นายรุ่งเพชร   เชยชม
 
1. นางพัชรี  พิมพ์สุข
 
725 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายชาตรี   กล้าสงคราม
2. เด็กชายโชคทวี   ชุมพล
 
1. นางพัชรี  พิมพ์สุข
2. นางสาวภาวินี  บุญรักษ์
 
726 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นายเพชรกล้า   ยาตาแสง
 
1. นางพัชรี  พิมพ์สุข
 
727 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นางสาวรุจิรัตน์   ศรีกุล
 
1. นางสาวศศิธร  บุปผา
 
728 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นางสาวศิริกานดา   เนื่องชมภู
 
1. นางสาวศศิธร  บุปผา
 
729 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นางสาวมุธิตา  รัตนทองสุข
 
1. นางสาวศศิธร  บุปผา
 
730 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77.4 เงิน 11 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 1. นางสาวเจษฎาพร  ปะกาสาตัง
 
1. นายปิยะทัศน์  แสงสว่าง
 
731 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   พันยาง
 
1. นายขวัญชัย  หอมทอง
 
732 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นายกิติภัทร   อ้วนมาก
2. นายธนาธิป  หนันติ
 
1. นายสุตัน  สีวรรณะ
2. นางนริศรา  สมบัติทอง
 
733 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76.98 เงิน 6 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นายรัฐกรณ์  ไชยวงษ์
2. นางสาววาสนา   มหาหิงษ์
 
1. นายสุตัน  สีวรรณะ
2. นางสาวปวีณ์ธิดา  วิชัยรัมย์
 
734 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 70.23 เงิน 8 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริพร  เทียบคำ
2. เด็กหญิงสุธิดา  พะระสี
 
1. นายชำนาญ  ไผครบุรี
2. นายปัญญาธนบดี  เหล่าสุนา
 
735 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนลำน้ำพอง 1. เด็กหญิงบุษกร  สุณวรรณ
2. เด็กหญิงภาวิณี  โชติบ้านขาม
 
1. นางสาวภัทรานี  ปลดเปลื้อง
2. นายปฏิญญากรณ์  รักสัตย์
 
736 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นายศุระสิทธิ์  หมีกุละ
 
1. นางภณิตา  ทัพซ้าย
 
737 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 76.4 เงิน 4 โรงเรียนลำน้ำพอง 1. นางสาวศศิวิมล  พิมดี
 
1. นางสุเม็ง   พงษฺ์โคกสี
 
738 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงอริษา  แดนวงค์ล้อม
 
1. นางสาวมาเรียม  ดาโอ๊ะ
 
739 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นายธนกฤต  กองสำลี
2. นางสาวพัชราพรรณ  สุริพล
3. นางสาวพิริษา  ศรีพานัด
 
1. นายอดิเทพ  อินทสร้อย
2. นายเจตวัน  อินทสร้อย
 
740 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   แพงวงค์
 
1. นางภารดี  หล่อยดา
 
741 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76.2 เงิน 7 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามณี  พันพรม
2. เด็กชายณัฐพนธ์  มาสศรีหา
 
1. นางภารดี  หล่อยดา
2. นางสาว-  -
 
742 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 76.48 เงิน 7 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. นางสาววาสนา  คำพร
 
1. นางลัคณา  เรืองแหล่
 
743 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 72 เงิน 12 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. นางสาวเครือวัลย์  แก้วบัวภา
 
1. นายสุรศักดิ์  ศรียายาง
 
744 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75.32 เงิน 8 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. นายธนกฤต  ทอนเทพ
2. นายภาณุสรณ์  ชาวเหนือ
 
1. นายดานุพล   ไชยสุข
2. นางรินดา  แสนโคตร
 
745 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78.31 เงิน 5 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาววรัชญา  แก้วกา
2. นางสาวสุธาสินี  พรหมภักดี
 
1. นายอนุวัฒน์  พานิพัด
2. นายไพโรจน์  ผมงาม
 
746 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 78.25 เงิน 5 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีพุทธา
2. เด็กหญิงเพชรนพาพร  เศษฐา
 
1. นางสาวนุตประวีณ์  วงษ์คำซาว
2. นางสาวดารณี  ไชยเชษฐ์
 
747 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวมนัสนันท์  แก้วทอง
 
1. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
 
748 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธนภัทร   ปิดตาฝ่าย
 
1. นายวิทยา  อินทร์เพชร
 
749 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 77 เงิน 8 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นางสาวนฤมล   แสนทำพล
 
1. นายวิษณุ  แสงวงค์
 
750 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นางสาวพรรณิภา   ภูหัดสวน
 
1. นางสาวสุวิมล  บุญสุข
 
751 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายพัฒนศักดิ์  ไกรดวง
 
1. นางสาวชนากานต์  คำมีภักดี
 
752 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงอริยาภา  บุริวัน
 
1. นางภารดี  หล่อยดา
 
753 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนิพา   ทองโคตร
 
1. นางช่อผกา  พิศพล
 
754 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 79.41 เงิน 6 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวภนิดา   แต้มทอง
 
1. นางพัชนียา  ไชยรัตน์
 
755 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายภูริภัทรร์  ผุดผลาด
 
1. นางสาวกันย์ชิสา  สามารถ
 
756 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.75 เงิน 12 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นายกฤติมา  ปูนวงค์
2. นางสาวนันท์ภัส  วังพุททรง
 
1. นางสาวประภัสสร  สุขสวัสดิ์
2. นายอุทัย  ตาละบุญ
 
757 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. นางสาวนิพาดา  หาญชะนะ
 
1. นางสาววิยะดา  ปัญญานิรมิตร
 
758 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ชนก  แพทย์สูงเนิน
 
1. นางสาวกันย์ชิสา  สามารถ
 
759 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 75.5 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. นางสาวศิริญญา  จงไพร
 
1. นางณัฐติฐา  ลินทะละ
 
760 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นางสาวธนวรรณ  สุภศร
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ผันสว่าง
 
761 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 74.8 เงิน 9 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุภาพร  ศรีเพียงจันทร์
 
1. นางสาวชิณุดา  หารเอี่ยม
 
762 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยศอัน
2. เด็กหญิงศศิธร  จันทร์ปัญญา
 
1. นางสาวศิลาลักษณ์  หงษ์คำหล้า
2. นายชิณุดา  หารเอี่ยม
 
763 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76.53 เงิน 6 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัฐชานันท์  แสนเมือง
2. นางสาวหทัยรัตน์   ทองเพ็ง
 
1. นางสาวศิลาลักษณ์  หงษ์คำหล้า
2. นางสาวชิณุดา  หารเอี่ยม
 
764 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายศุภกฤต  ชัยเวียง
 
1. นางณิชาภา  ภูบุญลาภ
 
765 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 74 เงิน 10 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวนันทรัตน์  ชัยดี
 
1. นางสาวศิวารักษ์  ไชยสมบัติ
 
766 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  แก้วหานาม
 
1. นายนฤเบศร์  โคตรภูธร
 
767 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นายธนพล  ประพาพงษ์
 
1. นายนฤเบศร์  โคตรภูธร
 
768 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  หลานวงศ์
2. เด็กชายธนเทพ   สีผาย
 
1. นายนฤเบศร์  โคตรภูธร
2. นางสาวอนงค์  ศิริมา
 
769 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 6 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงสภาวินี  คำโมง
 
1. นายสุวัฒน์  มีพร
 
770 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75.91 เงิน 7 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ผาภู
2. เด็กหญิงพลอยแพรวา  นันทะบุตร
 
1. นางรุศจี  มีมา
2. นางสาวจิราภรณ์  มันชะเด
 
771 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 78.38 เงิน 7 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  ขามธาตุ
 
1. นางรุศจี  มีมา
 
772 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กชายจิติรัชม์  แก้วแสนเมือง
 
1. นายพงศธร  พันธ์บุปผา
 
773 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  กงสะเด็น
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  คนคิด
 
1. นายพงศธร  พันธ์บุปผา
2. นางธารทิพย์  ไชยโวหาร
 
774 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นายจุลจักร  ประวันเณน์
2. นางสาวศรีสุดา  สนิทรัมย์
 
1. นายพงศธร  พันธ์บุปผา
2. นางธารทิพย์  ไชยโวหาร
 
775 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ภูผิวคำ
 
1. นายพงศธร  พันธ์บุปผา
 
776 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กชายธันวา  ปุริตัง
 
1. นางธารทิพย์  ไชยโวหาร
 
777 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 74.65 เงิน 9 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงภูริชญา  มูลติปฐม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เพชรพิชัย
 
1. นางวันทนีย์  กลัดอ่ำ
2. นางสาวจีราพรรณ์  ปัญญาดี
 
778 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76.31 เงิน 7 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นางสาวกัญญาภรณ์  ศรีทับทิม
2. นางสาวปรียาพร  ภูหน่วยหนา
 
1. นางสาวมณีรัตน์  อินทรา
2. นายพัชระ  เถาโต
 
779 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 70.4 เงิน 8 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชลธิชา  พาวิเศษ
 
1. นายธวัช  จันทร์สีลา
 
780 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวรา  กุฏิกลาง
 
1. นางดิจิตรตะ  แวดล้อม
 
781 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวอารีรัตน์  คณะวาปี
 
1. นางดิจิตรตะ  แวดล้อม
 
782 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวนิภาวรรณ   โคตรคำ
 
1. นางดิจิตรตะ  แวดล้อม
 
783 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยืนยาว
 
1. นางสาวอรพรรณ  วงษ์พล
 
784 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 71 เงิน 11 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 1. นางสาวจิราลักษณ์  ภักดีแพง
 
1. นางสาวปรัชญา  สร้างนา
 
785 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 73 เงิน 11 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 1. นางสาวหทัยรัตน์  ผ่านวงษ์
 
1. นายภานุวัฒน์  ยาจันตา
 
786 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 76.75 เงิน 6 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ชนะนิล
2. เด็กหญิงเกสรา   แก้วมาตย์
 
1. นายอรณพ  คำแสน
 
787 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. เด็กชายชวัลวิทย์  สารีพันธ์
 
1. นางสาวภิรดา  น้อยสิม
 
788 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นายจักรี  คำทูล
2. นางสาววิสาวดี  พลลาภ
3. นางสาวสาวิตรี  บัวใหญ่รักษา
 
1. นางสาวพนิดา  ขาวกุญชร
 
789 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 72.59 เงิน 9 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 1. นางสาวสุธิตา  หอมสมบัติ
 
1. นายปัญญาธนบดี  เหล่าสุนา
 
790 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชาวดี  วัยโภชน์
 
1. นางเรไร  เพ็งวิชัย
 
791 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นายพลพล  แสงภา
 
1. นางสาวยลดา  หนองบัว
 
792 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำน้ำพอง 1. เด็กหญิงพิญญมาศ  มูลสิติ
 
1. นางจรรยวรรณ  เกษศิริโยธิน
 
793 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายสกลกร  เวียงนนท์
 
1. นางนพรัตน์  ศาสตร์ปราณีต
 
794 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวอภิญญา  ไชยผง
 
1. นายทองแดง  นาหนองตูม
 
795 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  จันทมัน
 
1. นางสาวมลีวรรณ  เขียวแข้
 
796 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 1. นางสาวสุนันทินี  ขวัญชัยโย
 
1. นางสาวมลีวรรณ  เขียวแข้
 
797 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ปฏิทันโด
 
1. นางสาวณิชกานต์  กองแก้ว
 
798 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวฐิติวรดา  มูลปัญญา
 
1. นายพงษ์พันธ์  จอดนอก
 
799 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นายจีระศักดิ์   แสนโคตร
 
1. นางสาวสโรชา  กันหาเรียง
 
800 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กหญิงชนาภัทร   ทับสุริ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ปินะถา
 
801 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นางสาวพรฑิวา    ประกอบกิจ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ปินะถา
 
802 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 16 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวชลธิชา  ปัญญารส
 
1. นางสาวชนกพร  สุริโย
 
803 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ทานะเวช
 
1. นางพนิตพร  อาจหาญ
 
804 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวสุพณิชา  บุญหล้า
 
1. นางพนิตพร  อาจหาญ
 
805 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายอิสระ  ห่มซ้าย
 
1. นางชลธาร  ยอดทองดี
 
806 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. นางสาวปาลิตา  สุครีบ
 
1. นางสาธิฏา  เห็มชะนาม
 
807 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 62.6 ทองแดง 10 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. นางสาวเมวดี  บุบผา
 
1. นางสาธิฏา  เห็มชะนาม
 
808 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 4 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. นางสาวบุษกร  ชาปัญญา
2. นางสาวพรทิพย์  ศรีโสภา
3. นางสาวพรธีรา  สีสอนเหม่น
 
1. นางสาวกมลรัตน์  อ้วนเพ็ง
2. นางสาวแคทชรียา  บงแก้ว
 
809 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. นายยุทธยา  ชมมี
2. นายสุวรรณเกตุ  วันดี
3. นายอภิรักษ์  เสาทอง
 
1. นางสาวกมลรัตน์  อ้วนเพ็ง
2. นางสาวแคทชรียา  บงแก้ว
 
810 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทร์สุริยวงค์
2. เด็กหญิงมยุริน  ลีหัวสระ
 
1. นางสาวอรพรรณ  วงษ์พล
2. นายภานุวัฒน์  ยาจันตา
 
811 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. นายพงศกร  เทียมเกตุแก้ว
 
1. นางสาวจงจิตร  ศรีสารคาม
 
812 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 60.6 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. นางสาวทิพภาภรณ์  มีนิล
 
1. นางสาวสุนิสา  คำสุขดี
 
813 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกวินตา   วาสิงหน
 
1. นางพรประพา  หวานพร้อม
 
814 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. นางสาวณัฐชา  ศรีชมชื่น
2. นางสาวนริศราภรณ์   บุญหล้า
3. นางสาววรนุช  ขวัญเขียว
 
1. นางสาวโยษิตา  เจริญคุณ
2. นายธนากร  โมระพัฒน์
 
815 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. นางสาวแหวนพลอย    อนุสนธิ์
 
1. นายธีรพงศ์  พุทธขาว
 
816 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 1. เด็กชายlสุเมธ  เคนดา
 
1. นางสาวพรถิตา  แก้วประเสริฐ
 
817 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 1. นางสาวพรไพลิน  ภูหัดสวน
 
1. นายสัญชัย  แสนโคก
 
818 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นางสาวกุลสินี   นาโรสี
 
1. นางสาวศศิธร  บุปผา
 
819 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นายกวิน   แก้วเกิด
 
1. นายขวัญชัย  หอมทอง
 
820 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 15 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวอรทัย  สาระภูมิ
 
1. นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล
 
821 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวน้ำเพชร  ดวงโนแสน
 
1. นางสาวรจนา  วงษ์ดรมา
 
822 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงมลธิดา  ดงจำปา
 
1. นางสาวพีรดา  คำพันธ์
 
823 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนลำน้ำพอง 1. เด็กหญิงนาตาลี  น้อยเขียว
 
1. นางสุเม็ง   พงษฺ์โคกสี
 
824 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 18 โรงเรียนลำน้ำพอง 1. นางสาวพรชนก  ชำนาญบึงแก
 
1. นางลักขณา   บุบผา
 
825 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์  สี่หมื่น
 
1. นางภารดี  หล่อยดา
 
826 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิพาดา  ศรีเสาวงค์
 
1. นางภารดี  หล่อยดา
 
827 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. นางสาวเจนจิรา  โทสุระ
 
1. นายสุรศักดิ์  ศรียายาง
 
828 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 โรงเรียนดงบังวิทยายน 1. เด็กหญิงมุกขรินทร์  ไชยดำรงค์
 
1. นางสาวเกศินี  ศรีวิเศษ
 
829 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 1. นายฐากูร  คำมุงคุณ
2. นางสาววรัญญา  สุอุบล
3. นางสาววิพาวัลย์  พลลาภ
 
1. นางสาวจงกลนี  บุราณเดช
2. นายเฉลิมชัย  จำปาแดง
 
830 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นายกรวิชญ์   ไปแดน
 
1. นางสาวสุภาพร  วงษ์ไชยา
 
831 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กชายจันทกานต์  พนารักษ์
 
1. นางสาวศิลาลักษณ์  หงษ์คำหล้า
 
832 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นายธราเทพ  ศรีสุข
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ผันสว่าง
 
833 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาววรรณภา  ขันโยธา
 
1. นายบูรพา  เรืองตังญาณ
 
834 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายปฤษฎี   ศรีหงษ์
2. นางสาวมุทิตา  บุปผาชื่น
3. เด็กชายวันชนะ  คำบุญ
 
1. นายบุญญฤทธิ์  จำเริญโชค
2. นางสุภารัตน์  ปานนี้
 
835 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวอรไท  วรรณวิจิตร
 
1. นางรุศจี  มีมา
 
836 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นางสาวศศิประภา  โคตรหลักคำ
 
1. นายพงศธร  พันธ์บุปผา
 
837 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกุญช์ชญา  สีลานาแก
2. เด็กชายอดิศร  พิมพา
 
1. นางธารทิพย์  ไชยโวหาร
2. นายพงศธร  พันธ์บุปผา
 
838 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นายสรวิชญ์  แสนสร้อย
 
1. นางธารทิพย์  ไชยโวหาร
 
839 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงพิยะดา  สะพรมห์
 
1. นางพิชญ์สินี  ชาวประสา
 
840 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 17 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นางสาวอริษา  บำรุงภักดี
 
1. นางพิชญ์สินี  ชาวประสา
 
841 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 60.76 ทองแดง 10 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นางสาวอรวรรณ  โชติช่วง
 
1. นางวันทนีย์  กลัดอ่ำ
 
842 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายอัมรินทร์  รัตนมณเฑียรชัย
 
1. นางสาวชนกพร  สุริโย
 
843 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 1. นางสาววรัทยา  สีหาบุญทอง
 
1. นางสาวปรัชญา  สร้างนา
 
844 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. นางสาวพัชรนันท์  อดทน
2. นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์
3. นายอภิรักษ์  ดีนิล
 
1. นายวิศิษฐ์  พานไหม
2. นางสาวสุภาวดี  ชนะพจน์
 
845 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายจรณินท์  เอี่ยมสงวน
 
1. นายคุณัชญ์กิตตน์  ไชยสงค์
 
846 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกวิสรา  ชินแสง
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  แซ่อึ้ง
 
847 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิชา   มหาเสนา
2. นายทรงชัย  คำสอน
3. นางสาวสิริยากร  กระดานลาด
 
1. นายวันนิวัติ  สุธรรมฤทธิ์
2. นางสาวนิราวรรณ  แก่นโนนสัง
 
848 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 52.4 เข้าร่วม 5 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. เด็กชายรัชชานนท์  เทศพันธุ์
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  เวทย์วีระพงศ์
 
849 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 52.2 เข้าร่วม 8 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. นางสาวหนูนา  ชินนอก
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  เวทย์วีระพงศ์
 
850 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นายจีรศักดิ์   วิจันทร์
 
1. นางวิไลลักษณ์  ปินะถา
 
851 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวปณิดา  แต้มกลาง
 
1. นายธวัช  จันทร์สีลา
 
852 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวกนกวรรณ  จตุเทน
2. นางสาวกมลฤดี  สืบคง
 
1. นางสาวชนกพร  สุริโย
2. นายธวัช  จันทร์สีลา
 
853 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 8 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นายนัธพงศ์  จันทบุตร
 
1. นางสาวยุพิน  ศรีธรณ์
 
854 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22.95 เข้าร่วม 5 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงธัญชนก  นกเต้า
2. เด็กหญิงปิยะพร  ทวีทรัพย์
3. เด็กชายภูวนาท  โทนะพัน
 
1. นางอนุรักษ์  ชีกว้าง
2. นางสาวอ้อแก้ว  เดือนอุประ
 
855 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 16.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นายกิตติปกรณ์  คำตัน
2. นางสาวศศิธร  ประทุมชมภู
3. นางสาวอรปรียา  มีหล้า
 
1. นายศราวุธ  วรรณพฤกษ์
2. นางสาววัชราภรณ์  พลโยธา
 
856 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 53.6 เข้าร่วม 5 โรงเรียนลำน้ำพอง 1. นางสาวปลายฝน  มาลัย
2. นายเกียรติยศ  คำอาสา
3. นางสาวเมตติญา  เหล่าเทพ
 
1. นางจรรยวรรณ  เกษศิริโยธิน
2. นางสาวภัทรานี  ปลดเปลื้อง
 
857 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 37.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. นางสาวธนภา  ปานนี้
 
1. นางสาธิฏา  เห็มชะนาม
 
858 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24.55 เข้าร่วม 4 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  แย้มบาล
2. เด็กชายธนากรณ์  วรรณขาม
3. เด็กชายธเนศพล  วิเศษภักดี
 
1. นางสาวกมลรัตน์  อ้วนเพ็ง
2. นางสาวแคทชรียา  บงแก้ว
 
859 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 8 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวศิโรรัตน์  คงมาลา
 
1. นางสาวนฤมล  ดวงพิมพ์
 
860 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17.73 เข้าร่วม 9 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   บัวโลย
2. เด็กหญิงปริยากร   พลชัยมาตร
3. เด็กหญิงปุณยาภรณ์   ศรีโยธะ
 
1. นายธรรมวิทย์  สุพรมพิทักษ์
2. นางสิรินภา  ดงรังษี
 
861 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ติวสร้อย
 
1. นางสาวนุตประวีณ์  วงษ์คำซาว
 
862 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นายศัสตราวุธ  ต้นกันยา
 
1. นางสาวนุตประวีณ์  วงษ์คำซาว
 
863 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 12 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  บาลเพ็ชร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์  สีสวด
 
864 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 1. นางสาวเมธิณี  ทองเฟื่อง
 
1. นายสัญชัย  แสนโคก
 
865 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นายศักดิ์ระวี   ทองอ้ม
 
1. นางพัชรี  พิมพ์สุข
 
866 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18.41 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุรินทร์  ชนีวงศ์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  โนนทอง
3. เด็กหญิงเนตรวารี   ชุมพล
 
1. นางสาวเบญจลักษณ์  จงปัตนา
2. นางสาวประไพพร   โพธิ์เปี้ยสี
 
867 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17.73 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  มีมานะ
2. เด็กหญิงสุภัชชา   คณะวาปี
3. เด็กหญิงอริยา   บุญบัวสิม
 
1. นางสาวพานทอง  ทัพหงษา
2. นายชาญชัย  สิมมา
 
868 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวฤทัยรัตน์   เสรัมย์
2. นางสาวอารดา    ฤทธิพิศ
3. นางสาวอารีรัตน์   คณะวาปี
 
1. นางกุลนฎา   ประสุนิงค์
2. นางสาวพนิดา  ขาวกุญชร
 
869 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงดารภา  อุดมใส
2. เด็กหญิงพิมมาดา  บัวหอม
3. เด็กชายอนุภัทร  แก่นวงค์
 
1. นายอาชนะ  แสงวงค์
2. นางสุจิตรา  ภูแข่งหมอก
 
870 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 16.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นายณภัทร  แก้ววิเศษโฮง
2. นางสาวธนาภรณ์  สรรพอาษา
3. นางสาวพัชรินทร์  อินทวัน
 
1. นางสุมาลี  กุลแสนไชย
2. นายอาชนะ  แสงวงค์
 
871 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม    
872 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  เมืองฮาม
2. นางสาวณัฐธิดา  โนนตาสี
 
1. นางลัคณา  เรืองแหล่
2. นางสาวน้ำทิพย์  เวทย์วีระพงศ์
 
873 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22.95 เข้าร่วม 5 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงพอเพียง  ปาโท
2. เด็กหญิงพิมพิกา  วงค์มาก
3. เด็กชายวัชระ  นันทะมิตร
 
1. นางสาวณัฐรัมภา  นาชัยภูมิ
2. นางสาวชลธิชา  แก้วหย่อง
 
874 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 10 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  ภูสีฤทธิ์
2. นายจักร์จิตร  จุฑาพิทรัตน์
3. นางสาวณัฐกาญจ์  โสภา
 
1. นางสาวชลธิชา  แก้วหย่อง
2. นางสาวณัฐรัมภา  นาชัยภูมิ
 
875 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนดงบังวิทยายน 1. เด็กชายนันทวัฒน์  บุญศรีเรือง
2. เด็กชายอานนท์  อำมา
 
1. นางสาวเกศินี  ศรีวิเศษ
 
876 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 51.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนดงบังวิทยายน 1. นางสาวนลินนิภา  โครตบุญมี
 
1. นางสาวเกศินี  ศรีวิเศษ
 
877 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาววลีรัตน์  หลานวงศ์
2. นางสาวสิริยากร  วงษ์ก่อ
 
1. นางสาวนุตประวีณ์  วงษ์คำซาว
2. นางสาวดารณี  ไชยเชษฐ์
 
878 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 5 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นางสาวรัตนาภรณ์   สุวรรณเพ็ง
 
1. นางสาวฉัตรทอง  บุตรงาม
 
879 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. นางสาวศุภาภรณ์  โคตรนรินทร์
 
1. นางสาววิยะดา  ปัญญานิรมิตร
 
880 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. นางสาวภิรดา  คืดนอก
2. นางสาววันวิสา  จันลาวงศ์
 
1. นางสาววิยะดา  ปัญญานิรมิตร
2. นางณัฐติฐา  ลินทะละ
 
881 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22.73 เข้าร่วม 7 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  วัยโภชน์
2. เด็กชายพัชรพงศ์  สมภาร
3. เด็กชายวราเทพ  วิรัชกิจ
 
1. นางยุวดี  จันทร์ศิริ
2. นางสาวสุกัญญา  คำโมง
 
882 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นางสาวปรียา  ฉายรัศมี
2. นางสาวปัทมา  เครือสุคนธ์
 
1. นางสาวศิลาลักษณ์  หงษ์คำหล้า
2. นางสาวชิณุดา  หารเอี่ยม
 
883 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 13.6 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวบุษบา  แสนโท
 
1. นางมลิวัลย์  ยมโคตร
 
884 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 8 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นางสาวอมราพร  ศรีสองเมือง
 
1. นายพงศธร  พันธ์บุปผา
 
885 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 14.55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิตพิชา  พรรณเนตร
2. เด็กหญิงสุภาพร  ยาตาแสง
3. เด็กหญิงอุบล  ดงพาน
 
1. นางเนตรนภา  คลังกลาง
2. นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ
 
886 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 10 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นายจีระพงษ์  จันทร์ดี
2. นายธนาวุฒิ  ศรีชามุกข์
3. นางสาวนันทิตา  อนันตะ
 
1. นางนิรชา  แสงกล้า
2. นางสาวสุพัตตรา  ค่าม่วง
 
887 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 58.3 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงอรณิชา  พลเคน
 
1. นางสาวชนกพร  สุริโย
 
888 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 7 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสุวนันท์  เมฆขุนทด
 
1. นางไพรวัน  ศิริสุนทร