::sm-pbn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางศรธิกานต์ เทพคำดีโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ รูปสีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธงฉาน สุสัณฐิตพงษ์โรงเรียนเมตตาชนูปถัมป์กรรมการ
4. นางพนารัตน์ พลกลางโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายประเสริฐ วงษาเนาว์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางวราพร จงจิตตานนท์โรงเรียนติ้ววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรติยา ดีสะท้านโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญยาพร หอมจันทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรณภา กางถิ่นโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางอติกา ทิพย์ตำแยโรงเรียนติ้ววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุศรา ศิลาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา วงค์อินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นางพรรณวดี ศรียาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำโรงเรียนบ้านเข็กน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทิมา แก่นชาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางสาวอัมรา โยธาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรีนวล ศิริขันธ์โรงเรียนติ้ววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา แก่นนาคโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นางภัทราพร พานทองคำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพินิตนาฏ ฝั้นสุขโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ไวเกิดโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางอรทัย ด้วงธรรมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสำเนา ภู่สงค์โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววชิราภรณ์ ชูมากโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
4. นางประพิน อินไขโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นางคำสอน โสมทิพย์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นางอำนวยพร มณฑาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริพรรณ ดวงพิลาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวิภาวดี กันทะกะโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเดือนเพ็ญ วงค์อินตาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวอนุศร พุทธาโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทรา ศรีบุรินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิ่งกาญจน์ เพชรวารีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นางจันทรา ศรีบุรินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายธิติสรณ์ ศรีธาดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเสาวภาคย์ เวียงวิเศษโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพัชริน คำนกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางปิ่นปินัทธ์ มาสารโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจีราวรรณ พรรณาโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อรองประธานกรรมการ
3. นางสุจิลักษณ์ จิรเดชประไพโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาววนิดา หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา เรือนจันทร์โรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศศิกาญจน์ ชมชื่นโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวรัตน์ ษรจันทร์ศรีโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายศราวุธ น้อยลาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี ไกรลาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ เสมาทองโรงเรียนฤทัยทิพย์รองประธานกรรมการ
3. นางสงวน สารีคำโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นางกมลวรรณ หงษ์แก้วโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัตนา ทองนอโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางชวนพิศ เสมาทองโรงเรียนฤทัยทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ หงษ์แก้วโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสงวน สารีคำโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาวดี ไกรลาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัตนา ทองนอโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางชุลีพร ผมงามโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามณี ภักดีจิตรโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา น้อยนันท์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางอุไร ธรรมศุภโกศลโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายภาสกร อินทรักษ์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายไชยรัตน์ จันทร์สุริย์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรุณี ดีธรรมมาโรงเรียนเมตตาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยะชัย อาสาสอนโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภินันท์ โพธิ์กันทาโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
5. นางสาวกัญญาลักษณ์ จันทร์เขียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
6. นายภาสกร อินทรักษ์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสรัญภร เสาสิน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสันติชัย กาญจโนศรีโรงเรียนเมตตาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา กิติพันธ์โรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายศุภฤกษ์ บัวเสนาะ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุวิชา ทูรวัฒน์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางพรพรหม โสภาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเจด ทานะมัยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสันติชัย กาญจโนศรีโรงเรียนเมตตาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา กิติพันธ์โรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นางพรทิพย์ พรมทองโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุทิน ปานขาว โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุดใจ ภูมิใหญ่โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางจุรีพร ศรีธาดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ สารัตโรงเรียนติ้ววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณา สร้อยพลอยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ สินชัยโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์กรรมการ
5. นางสาวกัณนิกา มาตรมูลโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายไชยรัตน์ จันทร์สุริย์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายศุภฤกษ์ บัวเสนาะ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชรินรัตน์ ด้วงธรรมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรี อ่อนตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญแข กุมสันเทียะโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาววรรณา สร้อยพลอยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายอุดม คำมั่นโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวสุทธิวรรณ อินน้อยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายผดุงชาติ พาหาโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกพร ดอนไพรโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร เบ้าชารีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางธนภรณ์ นุชเนื่องโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายเดชา ชัยสิทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ จงจิตตานนท์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกพร ดอนไพรโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายผดุงชาติ พาหาโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสุทธิวรรณ อินน้อยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวรรณ มีศิริโรจน์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ พรมทองโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัณณวันต์ สุทธิโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
4. นางปัทมาวรรณ ปุยะติโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ กรรมการ
5. นางสาววรันธร ทองหม่อมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวนวพรรณ ไฝ่จันทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาววันนิสา คำอ้ายโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางภัทร์ชฎา มิสกี้โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรีพร เปรมปรีดิ์โรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นายประกาย แก้วคงโรงเรียนฤทัยทิพย์กรรมการ
5. นางสาวหนึ่งฤทัย ชูชัยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนวพรรณ ไฝ่จันทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาววรันธร ทองหม่อมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายก้องเกียรติ คำมาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐมล พรมมากโรงเรียนฤทัยทิพย์รองประธานกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ธานีโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวมนันยา ไฉไลพานิช โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภักษร ทองสัตย์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางละออง ทองศรีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นายไชยรัตน์ คำเมือง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรณรงค์ ธานีโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤพัฒน์ ขำในเมืองโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
4. นายวรัตถ์ คำถี โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
5. นายชลรส ไหลภาภรณ์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุภักษร ทองสัตย์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร ปัทมาวดีโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร นักหล่อโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายอุทัย สีลาพุทธาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางภัทร์ชฎา มิสกี้โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
5. นายปรณัฐ ยาคำโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางเพชรไทย ศรีบุริทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายนิติกร พละสารโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร นักหล่อโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัณณวันต์ สุทธิโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
4. นายสมจิตร พรมทองโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสรัญภร เสาสินโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางเพชรไทย ศรีบุริทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ธงอาสาโรงเรียนผาแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกรานต์ พันธ์ไม้โรงเรียนบ้านเข็กน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสุจิตรา จันกวดโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุรีพร เปรมปรีดิ์โรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา บุญมาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางชลรส ไหลภาภรณ์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายยศสรัล สีมาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุเมธาวี ขันทองโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ทุดปอโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ช้างคำโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
5. นางจารุพรรณ พรมพักตร์โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์กรรมการและเลขานุการ
6. นางมณิสรา เสตาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายธงไชย ภู่ถนนนอกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพงศ์ หอมหวลโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคมสัน ก้อนเพชรโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางจีรนัน นูตาโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
5. นายพนม บุญไทยโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นายศรายุทธ รูปโฉมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวอนัญพร ปิ่นสาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจตุรพร เหลืองทองโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุหงา บัวระพาโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
4. นายพชรกฤต ปุญญาวัชรกุลโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางสีนวล นันทกัปโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสุวรรณา แก้วมนต์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางจิรวรรธ กมลเสถียรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจตุรพร เหลืองทองโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนฤมนต์ รัตนเสถียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวอภิรมน เติมเจิมโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
5. นางชโลธร กีรติศักดิ์กุลโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางณราภรณ์ บุญกิจโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ บุญสวนโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี บัวพรวนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายจำรัส ทองสนโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุเทพ สังเกตุดีโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายอุเทน ทักคุ้มโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายพงศ์ภวิษณุ์ ระตะขันธ์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายสมาน ดอนชมไพรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนู บัวพันธ์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา ประทุมสายโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นายไพรัชต์ จันทร์ทิพย์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางจำรัส ทองสนโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางคนึงนุช สิงห์นนท์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพิชชา อินปัญญาโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางฉัตรชนันทร์ สายจันยูรโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนิภาพร จันทร์ทรงกรดโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรพิมล เหมลาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางศิวาพร จินดารัตน์โรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสุธีรัตน์ ประสาทพรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางนุชนาฏ ภักดีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรำพรวน กันเจิมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ พุ่มพวง พุ่มพวงโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางนฤมล ลู่ทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางพิมพ์วิภา ปานไกรโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายกิตติธัช ทองมุขโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมศักดิ์ จงธรรม์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริมาส น้อยแก้วโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรัญพร ศิริชูโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการ
4. นางสาวธัญญารัตน์ กงจีนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศันสนีย์ ยอดบุญโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางณราภรณ์ บุญกิจโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสรวิศ พรมอ่อนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีไพร สีเกาะโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธีรา บุตรอามาตย์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
4. นางศิวาพร จินดารัตน์โรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชยาภัสร์ ถองทองโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวณภัชญา แนวเฉลียวโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายสุรพล หาพุุทธาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมาน ดอนชมไพรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิกุล ชูรัตน์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชนงค์ หนูเวียงโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวละออ กายาโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางคนึงนุช สิงห์นนท์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายทองคำ แก้วพันยูโรงเรียนติ้ววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ จันทร์กระจ่างโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสันติ สามลทาโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการ
4. นางสาวนวลตา ยะลีโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
5. นางสาววิภาวี ภูมิประเทศโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวกัญญา ไชยสิงห์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6
1. นายสรรเสริญ ชื่นชมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล ชูรัตน์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรัชนงค์ หนูเวียงโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวละออ กายาโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
5. นายศรายุทธ สุทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
6. นางสุกัญญา นามบุญลือโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนาตยา อินทิวาพรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสายฝน ถวิลไพรโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชิตา จันเทียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐนิช หน่อคำโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางพัชนี ตรีศรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายจรัญ ใจวงค์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลริศา พลฉวีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสินธนาภรณ์ รูปบุญโรงเรียนแคมป์สนกรรมการ
4. นายวีระพันธ์ เกตุพันธุ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ ชมมาโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวศุภลักษณ์ คำมุงโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสิทธิกร ด้วงทองโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร การกิ่งไพรโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวงเดือน โสภาโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
4. นายบุญญาต ศรีบุรินทร์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา กลิ่นบัวขาวโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวจิรัชญา ลัดดาไสวโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพรสมัย กาวนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชลิดา กรชนกธนรงค์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญญาต ศรีบุรินทร์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุคนธ์ กิทำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสมจิตร การกิ่งไพรโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาพร แก้วดูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.ณัฐ หม่องอินโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุคนธ์ กิทำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรณชัย ปราชมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายสยาม สนิมค้ำโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัชพล เรืองรังษีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. จ.ส.อ.ณัฐ หม่องอินโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา จงธรรม์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรณชัย ปราชมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายณัชพล เรืองรังษีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางสายฝน ถวิลไพรโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายสยาม สนิมค้ำโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายรณชัย กันหาโรงเรียนติ้ววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสินธนากรม์ รูปบุญโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวนิดา วัฒนินทรโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางทิพวรรณ สู้แค่ชีพโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ มั่นคงโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวโสรญา วันเสนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวสุจิตรา ผิวอ่อนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสินธนากรม์ ธูปบุญโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรณชัย กันหาโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นางทิพวรรณ สู้แค่ชีพโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
5. นางวนิดา วัฒนันทรโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายไพฑูรย์ มั่นคงโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางทัศนา เกตุพันธุ์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอนันญา คุณอุยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางทิพวรรณ สู้แค่ชีพโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายปัณวัฐศิกษ์ คำเลี้ยมโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการ
5. นายเมธิน บุญเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวจิรัชญา ลัดดาไสวโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวีรภัทร พั้วเบ้าโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชุลีพร หม่องอินโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอนันญา คุณอุยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัทรถิรา ชาลีโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
5. นางสาวรพีพร จันทร์ทักษ์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาพร แก้วดูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวนารี ปรีดีโรงเรียนหน้าศูนย์เครืองกลประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัณย์ โสมาสาโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางเตือนใจ สัจวาทโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ แสงสีดาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิชากรณ์ วรสิทธิ์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุจิตรา ผิวอ่อนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางพรรลุณี บุมีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางระมัย โสมกาโรงเรียนฤทัยทิพย์รองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ แสงสีดาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นายเตือนใจ สัจวาทโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางวนิดา วัฒนินทรโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุจิตรา ผิวอ่อนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระอาจารย์สุรชัย ธมมฺจาโรวัดสามัคคีวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางชุลีพร หม่องอินโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายเอกพงษ์ ไชยมงคลโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นางนิษฐินันท์ เรือนแก้วโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางดาวประกาย ไชยวงค์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาพร แก้วดูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสุระพล หานามโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชัย แก้วมหาวงศ์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศรา สวัสดีโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์กรรมการ
4. นายประวิทย์ ปิ่นสุวรรณ์โรงเรียนฤทัยทิพย์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอุไรวรรณ เรืองศรีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวแพรพลอย กลั้นกลางดอนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายยุทธนา ผิวผ่องโรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีรสิทธิ์ ศรีขวัญแก้วโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายยุทธนา เทนพิทักษ์โรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
4. นายคะนอง ทองคำสุกโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนงนุช นามล้ำโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวแพรพลอย กลั้นกลางดอนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายกัณฑ์อเนก ใจวงศ์โรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ สุต๋าโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปราโมทย์ เปลี่ยนศรีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจรรยารัตน์ เดินกลางโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวแพรพลอย กลั้นกลางดอนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายศุภฤกษ์ ทองแถวโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกัมปนาท พาดีโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพติญา ภูน้อยโรงเรียนฤทัยทิพย์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุไรวรรณ เรืองศรีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายอภินันธิการ พิพิทกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวแพรพลอย กลั้นกลางดอนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายลำเนา จันทร์ทรงกรดโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสมศิริ ด้วยสารโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐกิตต์ กลิ่นหอมโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นายอธิวัฒน์ สิงห์เวินโรงเรียนหล่มเก่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางจิตราภรณ์ จันทร์หว่างโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวแพรพลอย กลั้นกลางดอนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายนพพร เขียวมั้งโรงเรียนบ้านเข็กน้อยประธานกรรมการ
2. นายบุญร่วม วิมาละโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายธานินทร์ จันทสิงห์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุรดา ก่อบุญโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายโกศล อินทิวาพรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประดับ พรมมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายธานินทร์ จันทสิงห์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ แสงมณีโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย สุวรรณราชโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ กันยาประสิทธิ์โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการ
3. นายพิษณุ ไชยวงษ์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นางจารุณี คำศรีโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
5. นายประดับ ประดับโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายประเทือง ทองมีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประดับ พรมมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเพชรไพลิน คำแพงโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางวรา บุญส่งโรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศกรรมการ
5. นายเอกชัย สุวรรณราชโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวภิจภดา ภูดิศคชานนท์โรงเรียนหล่มเก่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ ไชยวงษ์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวินี สีมาโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายวีรเกียรติ ภูมิธนาศิลป์โรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
4. นางสาวภิจภดา ภูดิศคชานนท์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุรดา ก่อบุญโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายโกศล อินทิวาพรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวินี สีมาโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางสาวสุรดา ก่อบุญโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์กรรมการ
4. นายเอกสิทธิ์ กันยาประสิทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเอกสิทธิ์ กันยาประสิทธิ์โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ แสงมณีโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางวราห์ บุญส่งโรงเรียนปริยัติธรรมวัดสระเกศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายวีรเกียรติ ภูมิธนาศิลป์โรงเรียนเมตตาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย สุวรรณราชโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางจารุณี คำศรีโรงเรียนบุ่งคล้ากรรมการ
4. นางสาวเพชรไพลิน คำแพงโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
5. นางสาวภาวินี สีมาโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
6. นายบุญร่วม วิมาละโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายบุญร่วม วิมาละโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรดา ก่อบุญโรงเรียนห้วยระหงส์กรรมการ
3. นางวราห์ บุญส่งโรงเรียนปริยัติธรรมวัดสระเกศกรรมการ
4. นางสาวเพชรไพลิน คำแพงโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
5. นางจารุณี คำศรีโรงเรียนบุ่งคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ทองมีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประดับ พรมมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายโกศล อินทิวาพรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ แสงมณีโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
5. นางสาวภิจภดา ภูดิศคชานนท์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
6. นางจารุณี คำศรีโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายธานินทร์ จันทสิงห์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประดับ พรมมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ กันยาประสิทธิ์โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการ
4. นางสาวภาวินี สีมาโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายเอกชัย สุวรรณราชโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นางวราห์ บุญส่งโรงเรียนปริยัติธรรมวัดสระเกศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ ไชยวงษ์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจารุณี คำศรีโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
3. นายบุญร่วม วิมาละโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุรดา ก่อบุญโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายธานินทร์ จันทสิงห์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ไชยวงษ์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
3. นางจารุณี คำศรีโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
4. นางสาวเพชรไพลิน คำแพงโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิเวศน์ อนุวงษ์โรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
5. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายนิเวศน์ อนุวงษ์โรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นายชวโย ปัญญาฐิติกุลโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายนาวี บุญทันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายศราวุธ มีสัตย์โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ สมพงษ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายยรรยงค์ รุ่งระวีโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นายปณิวัฒน์ ตูมหอมโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายนิเวศ อนุวงษ์โรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นายปณิวัฒน์ ตูมหอมโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
4. นายชวโย ปัญญาฐิติกุลโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยรรยัง รุ่งระวีโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิเวศน์ อนุวงษ์โรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นายปณิวัฒน์ ตูมหอมโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายชวโย ปัญญาฐิติกุลโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายปณิวัฒน์ ตูมหอมโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ ภาชมโฉมโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
5. นายยรรยงค์ รุ่งระวีโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
6. นายนิเวศ อนุวงษ์โรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ มีสัตย์โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชวโย ปัญญาฐิติกุลโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายนิเวศ อนุวงษ์โรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายปณิวัฒน์ ตูมหอมโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชวโย ปัญญาฐิติกุลโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายปณิวัฒน์ ตูมหอมโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ ภาชมโฉมโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
5. นายนาวี บุญทันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนาวี บุญทันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ภาชมโฉมโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
4. นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนเมืองราดวิทบาคมกรรมการ
6. นายนิเวศน์ อนุวงษ์โรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
7. นายศราวุธ มีสัตย์โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชวโย ปัญญาฐิติกุลโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายยรรยงค์ รุ่งระวีโรงเรียนเมืองราดวิทบาคมกรรมการ
3. นายครรชิต์ ทั่งจันทร์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิเวศ อนุวงษ์โรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายนาวี บุญทันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายปณิวัฒน์ ตูมหอมโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
4. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
5. นายจาตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นายศราวุธ มีสัตย์โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิเวศ อนุวงษ์โรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายนิเวศ อนุวงษ์โรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นายศราวุธ มีสัตย์โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
4. นายชวโย ปัญญาฐิติกุลโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายวิชานาถ เพลิดภูเขียวโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ มีสัตย์โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชานาถ เพลิดภูเขียวโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการ
4. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
5. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนเมืองราดวิทบาคมกรรมการ
6. นายนิเวศ อนุวงษ์โรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายครรชิต ทั่งจันทร์โรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายนิเวศ อนุวงษ์โรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นายนาวี บุญทันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ มีสัตย์โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิเวศน์ อนุวงษ์โรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นายนาวี บุญทันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ ภาชมโฉมโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
7. นายปณิวัฒน์ ตูมหอมโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายปณิวัฒน์ ตูมหอมโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
3. นายครรชิต ทั่งจันทร์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายนิเวศ อนุวงศ์โรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
5. นายภานุวัฒน์ ภาชมโฉมโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
6. นายชวโย ปัญญาฐิติกุลโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนาวี บุญทันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายปณิวัฒน์ ตูมหอมโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ ภาชมโฉมโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
5. นายนิเวศ อนุวงษ์โรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายปณิวัฒน์ ตูมหอมโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
5. นายนิเวศ อนุวงษ์โรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุพจน์ สมพงษ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายนาวี บุญทันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการ
3. นายธีรธร เหลืองสุวรรณโรงเรียนบ้านทรัพย์สว่างกรรมการ
4. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายนาวี บุญทันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการ
3. นายธีรธร เหลืองสุวรรณโรงเรียนบ้านทรัพย์สว่างกรรมการ
4. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายนาวี บุญทันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการ
3. นายธีรธร เหลืองสุวรรณโรงเรียนบ้านทรัพย์สว่างกรรมการ
4. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการ
3. นายธีรธร เหลืองสุวรรณโรงเรียนนาวีบ้านทรัพย์สว่างกรรมการ
4. นายนาวี บุญทันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายนาวี บุญทันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรธร เหลืองสุวรรณโรงเรียนบ้านทรัพย์สว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ กรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายนาวี บุญทันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรธร เหลืองสุวรรณโรงเรียนบ้านทรัพย์สว่างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายธีรธร เหลืองสุวรรณโรงเรียนบ้านทรัพย์สว่างประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายนาวี บุญทันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธีรธร เหลืองสุวรรณโรงเรียนบ้านทรัพย์สว่างประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายนาวี บุญทันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายธีรธร เหลืองสุวรรณโรงเรียนบ้านทรัพย์สว่างประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายนาวี บุญทันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัทมา วิรัชลาภ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธีรธร เหลืองสุวรรณโรงเรียนบ้านทรัพย์สว่างประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการ
3. นายนาวี บุญทันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายธีรธร เหลืองสุวรรณโรงเรียนบ้านทรัพย์สว่างประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายนาวี บุญทันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายธีรธร เหลืองสุวรรณโรงเรียนบ้านทรัพย์สว่างประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจประธานกรรมการ
2. นายธีรธร เหลืองสุวรรณโรงเรียนบ้านทรัพย์สว่างกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าประธานกรรมการ
2. นางรัตมณี แสงสีดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ กระจายโภชน์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา เลี้ยงประยูรโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา เลี้ยงประยูรโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
3. นางประกายรัตน์ ทับทันโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตมณี แสงสีดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ กระจายโภชน์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุดใจ มารอดโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ทองมากโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางประกายรัตน์ ทับทันโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นายไชยวัฒน์ บูรณ์ทองโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายชวัลวิทย์ ทองสุขโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายไชยวัฒน์ บูรณ์ทองโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธวัลรัตน์ ทองสุขโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางประกายรัตน์ ทับทันโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ลาจันนนท์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางประกายรัตน์ ทับทันโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ บูรณ์ทองโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิชัย ลาจันนนท์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัตมณี แสงสีดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางรัตมณี แสงสีดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางชุติณัชชา แจ่มใสโรงเรียนกรรมการ
3. นางรุ่งรัชนี แสงพวงโรงเรียนโคกมนกรรมการ
4. นายวุฒิชัย ลาจันนนท์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายไชยวัฒน์ บูรณ์ทองโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางชุติณัชชา แจ่มใสโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒชัย ลาจันนนท์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ บูรณ์ทองโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ กระจายโภชน์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัลรัตน์ ทองสุขโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางชุติณัชชา แจ่มใสโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ลาจันนนท์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ บูรณ์ทองโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ กระจายโภชน์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
5. นายชวัลวิทย์ ทองสุขโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยพร กันหาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissMarrion Dane Pilaโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางสกุลดารา กองแก้วโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
4. Mr. Mark Lester S. Aligaโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางนภัศสินี มุจรินทร์รัตนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางนวลนิช ดีไสวโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissMarwa Abou-wakilโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Jarren Jonty Wade Van Zylโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นายมณชัย กองเงินโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางภาวิณี จันทร์ทิพย์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางพรทนา คงแท้โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. Mr.Artem Kotkoโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางกาญจนา พิมลาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมชง มีนนท์โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมฤดี ศรีชามกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวหทัยรัตน์ สุวรรณรงค์โรงเรียนติ้ววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจงกลนี พิลาเกิดโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ ด้วงพรมโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. Mr.Emmanuel Quirosโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนารียา ศรีพันธุ์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวศรุตา ศรีธรรมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Byron Crossโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุรัสวดี เสาว์บุปผาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิชามญชุ์ อินทะโชติโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธนาภรณ์ โรจนโรวรรณโรงเรียนแคมป์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวมณีรัตน์ ดวงปินตาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissBea Bloemโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุดสงวน แสงก้อนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวภวรัญชน์ รุจิวีรานันท์กุลโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
5. นายศันสนะ มูลทาดีโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางนารี ผิวจันทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว ทองสิทธิ์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
3. นางรัตติมา บุญสวนโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภัชชา จันศรีโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการ
5. นางสาวสุวณีย์ สุขสีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางกชกร จักรศรีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพมาศ ปาลิวนิชโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
3. นางนภัสวรรณ อินทะโชติโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสายชล โตฐิญานนท์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวรดารัตน์ ลิ้มสุขโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. MissLi Jingโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นางสาวขวัญจิรา สาใจโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวรดารัตน์ ลิ้มสุขโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. MissLi Jingโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. Mr.Lu Xujiโรงเรียนสิรินคริสเตียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวกิตติยาภรณ์ พรหมโฉมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัณย์ เด่นโรจน์มณีโรงเรียนอนุบาลเพชรอนันต์กรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ อ่างคำโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยาภรณ์ อัครลาวัณย์โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายภุชงค์ ไพศาลพิสุทธื์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายมนุชาธิปต์ สมใสโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ ทองสาโรงเรียนติ้ววิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissBao Chunyanโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมณิฐญาณ์ จันทร์ศรีเปรมโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวกิตติยาภรณ์ พรหมโฉมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัณย์ เด่นโรจน์มณีโรงเรียนอนุบาลเพชรอนันต์กรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ อ่างคำโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยาภรณ์ อัครลาวัณย์โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายภุชงค์ ไพศาลพิสุทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายมนุชาธิปต์ สมใสโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวลัดดาวรรณ ไข่คำโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissQian Yizhaoโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทิมา หลำใจซื่อโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissBao Chunyanโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissQian Yizhaoโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวขวัญจิรา สาใจโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมนึก พรรณขามโรงเรียนผาแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ ทองแถวโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมการ
3. นายอินคำ คำสองสีโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัฒนา ขุนอินทร์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
5. นายกัมปนาท พาดีโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายธาตรี จันทร์เรืองโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ ทองแถวโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมการ
3. นายอินคำ คำสองสีโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายสมนึก พรรณขามโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
5. นายกัมปนาท พาดีโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางนาทกัญญา นงภาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายธภัทร เลิศอมรรัตน์โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา ขุนอินทร์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
4. จ.ส.อ.ณัฐ หม่องอินโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายปิยะพงษ์ หอมสิงทองโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายคณิต ฤทธิรอดโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธภัทร เลิศอมรรัตนโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวธรา เศรษฐีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมถวิล แสงนากโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอนันญา คุณอุยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายคณิต ฤทธิรอดโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธภัทร เลิศอมรรัตนโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวธรา เศรษฐีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางนาทกัญญา นงภาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวอนันญา คุณอุย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพชรมน ทักคุ้มโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัตนา เอี่ยมอ่อนโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางสาวกวินทรา แก้วเอี่ยมโรงเรียนสิรินคริสเตียนกรรมการ
4. นางสาวอัมรา โยธาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววชิราภรณ์ รชูมากโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางพชรมน ทักคุ้มโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัตนา เอี่ยมอ่อนโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางสาวกวินทรา แก้วเอี่ยมโรงเรียนสิรินคริสเตียนกรรมการ
4. นางสาวอัมรา โยธาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววชิราภรณ์ ชูมากโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิพย์ ทองเงาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวงษ์วัตน์ เพชรบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางพชรมน ทักคุ้มโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกวินทรา แก้วเอี่ยมโรงเรียนสิรินคริสเตียนกรรมการ
5. นางสาวณัชรัตน์ บุญชูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางรุ่งทิพย์ ทองเงาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวงษ์วัตน์ เพชรบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางพชรมน ทักคุ้มโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกวินทรา แก้วเอี่ยมโรงเรียนสิรินคริสเตียนกรรมการ
5. นางสาวณัชรัตน์ บุญชูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายลิขิตดง นันตาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา บุญทองเถิงโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อรองประธานกรรมการ
3. นายยิ่งคุณ รอดทิมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกิตติภัค สายวันโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุสิษฐ์ จิตจำนงค์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรภัทร์ ฉัตร์วิโรจน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ หนูด้วงโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเรณุมาศ ภักดีโต โรงเรียนบ้านเข็กน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางปิยะธิดา สิริโรจนมัยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจิตราภรณ์ ชัยเฉลิมศักดิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ หนูด้วงโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐฐา วงศ์อ่อนตาโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายสราวุธ สิงห์โตทองโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นางปิยะธิดา สิริโรจนมัยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสราวุธ สิงห์โตทอง โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร ก้อนเทียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกนกพิชญ์ พันธุ์เขตกิจโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ คงเวินโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
5. นางสุกัญญา ชูอินทร์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางศุภลักษณ์ ขวัญแสนโรงเรียนติ้ววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา ชูอินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางพูลวดี ภาพสิงห์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายกฤษณะพงษ์ ชูอินทร์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ สิงห์โตทอง โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวธีราภรณ์ เหล่ากาวีโรงเรียนบ้านเข็กน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางจุมรี จันทร์บุญมีโรงเรียนฤทัยทิพย์กรรมการ
4. นางสาวเมษา ศากยวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์กรรมการ
5. นางบังอร สีเลื่อมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางศุภลักษณ์ ขวัญแสนโรงเรียนติ้ววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิ่นเงิน ทาสุวรรณโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐฐา วงศ์อ่อนตาโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นางกนกพิชญ์ พันธุ์เขตกิจโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ ชาวสะพุงโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการและเลขานุการ
6. นางบังอร สีเลื่อมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเรณุมาศ ภักดีโต โรงเรียนบ้านเข็กน้อยประธานกรรมการ
2. นางจุมรี จันทร์บุญมีโรงเรียนฤทัยทิพย์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุสิษฐ์ จิตจำนงค์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลััย เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ ชาวสะพุงโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการ
5. นางลียาวัลย์ อินทรปัญญาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววีรนุช หล้าน้อยโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชวดล ต้นแก้วโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุวีร์ดา ปะนิทานะโตโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
4. นายชลธี มุยคําโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
5. นางนิตยา แดงโคเศษโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางนิตยา แดงโคเศษโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย มาทาโรงเรียนเมตตาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ คงช่วยโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นางสาววีรนุช หล้าน้อยโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นางพูลวดี ภาพสิงห์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. นายกฤษณะพงษ์ ชูอินทร์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ ขวัญแสนโรงเรียนติ้ววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ วจีอรุโณทัยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเมษา ศากยวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์กรรมการ
5. นางสาววิไลลักษณ์ บุญสวนโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการและเลขานุการ
6. นางนิตยา แดงโคเศษโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา บุญทองเถิงโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย มาทาโรงเรียนเมตตาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยิ่งคุณ รอดทิมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายภาคภูมิ ลอดทอนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปริญา พลน้อยโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อรองประธานกรรมการ
3. นายธีรภัทร์ ฉัตร์วิโรจน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ เพชรไทยโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ สินทรัพย์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายพงศ์ธร ฟักฟูมโรงเรียนดงขุยวิทยาคม กรรมการ
5. นายธีรภัทร์ ฉัตรวิโรจน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุพรณ์ นวลเชยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายอนุรักษ์ เพชรไทยโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ สินทรัพย์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายพงศ์ธร ฟักฟูมโรงเรียนดงขุยวิทยาคม กรรมการ
5. นายธีรภัทร์ ฉัตรวิโรจน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุพรณ์ นวลเชยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายเทอดพงษ์ โสภาพโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนพดล พลกลางโรงเรียนหนองไผ่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญญาสิริ เหล่านภาพรโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นายชยเจษฎา ศตสังวัตสร์โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสุกัญญา ชูอินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นายพงษกร พงษ์เดช โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายเทอดพงษ์ โสภาพโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนพดล พลกลางโรงเรียนหนองไผ่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญญาสิริ เหล่านภาพรโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นายชยเจษฎา ศตสังวัตสร์โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสุกัญญา ชูอินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นายพงษกร พงษ์เดช โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายลิขิตดง นันตาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์ โรงเรียนหนองไผ่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ ทองนุ่มโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษฏา อินทับทิมโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกวินธิดา รู้เกณฑ์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเจตปรียา บุญเสริมโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายลิขิตดง นันตาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์ โรงเรียนหนองไผ่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ ทองนุ่มโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษฏา อินทับทิมโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกวินธิดา รู้เกณฑ์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเจตปรียา บุญเสริมโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายอรรถวิทย์ พินิจนัยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ชัยนอกโรงเรียนหนองไผ่รองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ต้นสกุลโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. นายยิ่งคุณ รอดทิมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางเกศินี แย้มนิลโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธันพิชชา สุขสันต์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายอรรถวิทย์ พินิจนัยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ชัยนอกโรงเรียนหนองไผ่รองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ต้นสกุลโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. นายยิ่งคุณ รอดทิมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายเกศินี แย้มนิลโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธันพิชชา สุขสันต์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ กระจ่างกิจใจชุ่ม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเศกสิทธิ์ บุญเสริมโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม กรรมการ
3. นายประเสริฐ ครูหารัตนากรโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ แก้วเบี่ยงโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายนพชัย สารีคำโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ กระจ่างกิจใจชุ่ม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเศกสิทธิ์ บุญเสริมโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม กรรมการ
3. นายประเสริฐ คูหารัตนากรโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ แก้วเบี่ยงโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายนพชัย สารีคำโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ น้อยใยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ อ่อนตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริยงค์ ขันใจโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรชนัท ลาลู่โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
5. นางสาวรัชยา โกสาวัง โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ น้อยใย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ อ่อนตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริยงค์ ขันใจโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรชนัท ลาลู่โรงเรียนบ้านสงเปลือย กรรมการ
5. นางสาวรัชยา โกสาวัง โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวชิดชนก ถิระสาโรชโรงเรียนบ้านเข็กน้อยประธานกรรมการ
2. นางสมลักษณ์ ศรีมังกรโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นางเกศรา แก้วจิตรโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ คำชาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสมลักษณ์ ศรีมังกรโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ คำชา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการ
3. นางเกศรา แก้วจิตรโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชิดชนก ถิระสาโรชโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางรุจิรา ทาสุวรรณ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัญนิกา สีเสน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวรรณี น้อยวันโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
4. นางสาวลภัสรดา รอดวงศ์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวลภัส เปรมปรีดิ์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางรุจิรา ทาสุวรรณ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชลธี มุยคำโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางสุวรรณี น้อยวันโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
4. นางสาวลภัสรดา รอดวงศ์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกัญนิกา สีเสนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวลภัส เปรมปรีดิ์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายศักรินทร์ จันทร์นุ่มโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธภา อุดแก้วโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายศุนิชัย สนเทียนวัดร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายประพันธ์ ทองสงค์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
5. นางพจนี คำแท่งโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาวสุทธภา อุดแก้วโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ จันทร์นุ่มโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุนิชัย สนเทียนวัดโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
4. นายประพันธ์ ทองสงค์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
5. นายเจริญ แก้วเบี่ยงโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางรจนา ทัดช่อม่วงโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ จุดาศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางวศินี อุ่นเรือนโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
4. นางจันทนา โคตรหานามโรงเรียนติ้ววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางรจนา ทัดช่อม่วงโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ จุดาศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางวศินี อุ่นเรือนโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
4. นางจันทนา โคตรหานามโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนิตยา รัตนาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจตุพร ทองคำสุกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางนันทิยา คำสิงห์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาววงรัตน์ กันผงโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาววงรัตน์ กันผง โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางจตุพร ทองคำสุก โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางนันทิยา คำสิงห์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางนิตยา รัตนาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางกฤตติกา วันชัยโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ไชยเรศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมพงษ์ เสนะจำนงค์ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวรัชฎาภรณ์ บุญประเสริฐโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายนิตินันท์ อุปรี โรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางกฤตติกา วันชัยโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ไชยเรศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมพงษ์ เสนะจำนง โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวรัชฎาภรณ์ บุญประเสริฐโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายนิตินันท์ อุปรี โรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวปาริชาติ ประเสริฐศรีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
2. นายอานนท์ ชูจีโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางสาวตรึงใจ เกียรติกิตติกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพจนี คำแท่งโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรวิวรรณ คชรอด โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ ประเสริฐศรีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวตรึงใจ เกียรติกิตติกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายอานนท์ ชูจีนโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางคำสอน โสมทิพย์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเสาวภาคย์ เวียงวิเศษโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา วงค์อินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา วงค์อินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเสาวภาคย์ เวียงวิเศษโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางคำสอน โสมทิพย์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางชรมน ทักคุ้มโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัตนา เอี่ยมอ่อนโรงเรียนบ้านเข็กน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกวินทรา แก้วเอี่ยมโรงเรียนสิรินคริสเตียนกรรมการ
4. นางสาวอัมรา โยธาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววชิราภรณ์ ชูมากโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
6. นายธาตรี จันทร์เรืองโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมที่ปรึกษา

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธานินทร์ จันทสิงห์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประดับ พรมมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายโกศล อินทิวาพรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ แสงมณีโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
5. นายประเทือง ทองมีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายโกศล อินทิวาพรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประดับ พรมมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธานินทร์ จันทสิงห์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ แสงมณีโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ สมพงษ์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิเวศ อนุวงษ์โรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนิเวศน์ อนุวงษ์โรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ มีสัตย์โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายปณิวัฒน์ ตูมหอมโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนิตยา แดงโคเศษโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย มาทาโรงเรียนเมตตาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ คงช่วยโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นางสาววีรนุช หล้าน้อยโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นางพูลวดี ภาพสิงห์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ผู้ประสานงาน : นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย >>> Tel.0985532935 :: [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : นายยิ่งคุณ รอดทิม >>> Tel.0852737191 :: [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]