::sm-pyo1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางประภาวดี ปันมีโรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธนฆัมภรณ์ คำสันโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกิ่งกาญจน์ อินตะนำโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางประภาวดี ปันมีโรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธนฆัมภรณ์ คำสันโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกิ่งกาญจน์ อินตะนำโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางนิชนันท์ สุกันทองโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยาณี งามดีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ พรหมศรโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นางนิชนันท์ สุกันทองโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยาณี งามดีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ พรหมศรโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวชิรวิชญ์ บุญทาโรงเรียนพญาลอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงเด่น บุญชุม โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิมสิริ อ่อนนวลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวชิรวิชญ์ บุญทาโรงเรียนพญาลอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงเด่น บุญชุม โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิมสิริ อ่อนนวลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรางค์ วรรณวิภาพรโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางโสภณิศร์ เสือพิณ โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวตาณิกา เงินฝรั่งโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นายยงยุทธ โขนภูเขียวโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางโสภณิศร์ เสือพิณโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวนันทนา เรืองนภารัตน์ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายรงณ์ชัย สืบแสนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิณณ์ณิชา บุญวงศ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางอภิณภรณ์ ปิงเมืองโปร่งสุยาโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญนภา สุทธวงค์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภกฤต ประภาสนิรัติศัยโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกนกกาญจน์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวณิชาภัทร ใจคำโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาววันทนา วงค์หาญโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
3. นางรุจิรา แสงศรีจันทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6
1. นางสาวณิชาภัทร ใจคำโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาววันทนา วงค์หาญโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
3. นางรุจิรา แสงศรีจันทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งรัตน์ พลนรัตน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนนธนัท ทานันท์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิรัญญา หวลอารมณ์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นายมรุต ชลฤทธิ์ โรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงค์ลักษณ์ ประมลโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางกันยากร วงค์ไชยาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ ชูประเสริฐโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ ชิตอินทร์โรงเรียนภูซางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา โนชัยวงศ์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภานุพงศ์ เกนทา โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
5. นายนาทธพงค์ แก้วสุข โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญศรี เรืองนภารัตน์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายกฤชณ บัวดีบุญญสกุลโรงเรียนจุนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอรอนงค์ ละคำมาโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายนวพล คมบางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 พะเยากรรมการ
5. นายธนดล พุทธสารโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางโสภา ก้อคำโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุอัญชัญ ชัยชนะโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชนันท์ธิดา ใจคำสุขโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางคีรีพร สนชาวไพรโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสุธิวัตร วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวรรณรักษ์ มาสุข โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญาณัฐ เก่งการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐโรงเรียนจุนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางปิยะวรรณ์ กันณิกาโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดิพันธุ์ มั่นคงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสายใจ สมจิตโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา งามนอก โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวปิยาภรณ์ ปรีเปรม โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางปนิดา วรสามโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรวี ซื่อสัตย์ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุชเยาว์ แซ่โซ้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 พะเยากรรมการ
4. นางยลภัทร มั่นคงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางชุติวรรณ บุญศรี โรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพักตร์ ไข่ทาโรงเรียนจุนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตรวี ซื่อสัตย์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกานดา พงศ์นภารักษ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางอ้อยใจ ทองเอก โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอิศราภรณ์ มัลลิกะมาลย์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจาระเนตร์ สุดสมโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชญา ผัดหน้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 พะเยากรรมการ
5. นางสาวโสภี เฉพาะตนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางวิลาวรรณ ธะนะ โรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาภรณ์ กระภูฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล จันทร์แว่นโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายภาณุพงษ์ กาติ๊บโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกนกลักษณ์ กาติ๊บ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางหิรัญญา แก้วสุขโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางอรพินท์ ยี่สิบแสนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพชรพล บุญประเสริฐ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางทิพย์สุคนธ์ วิภูสันติ โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวนุชนารถ ใจรัตน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นายรังสรรค์ เตชะแก้วโรงเรียนพญาลอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ เฉพาะตนโรงเรียนจุนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเฉลิมขวัญ รวมสุขโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชนารถ ใจรัตน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรพินท์ ยี่สิบแสนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางขวัญชีวา คนซื่อ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิชศา ตุ้ยเอ้ยโรงเรียนพญาลอวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ทองผดุง โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นางลภัสรดา อินทะรังษีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 พะเยากรรมการ
5. นายประการ วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางวรัญญา ศรีวงศ์โรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ วิชญเนตินัยโรงเรียนขุนควรวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางธัญญาภรณ์ ใจปันโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายสรัลรัชต์ ดอนมูลโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวแสงรวี มหาวงศนันท์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางสายสุดา สร้อยสวิงโรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรนุช มาตระกูลโรงเรียนจุนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิสิทธ์ เชื้อสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 พะเยา กรรมการ
4. นางปิยวรรณ จันทร์วังโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางอุบลรัตน์ คำแก่นโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอุมา กาญจนีโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลิณี รักดีโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวงศพัทธ์ วังวลโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นางวนัชพร กันทะวังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นางสาวจินตนา อุทังไขโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ บุญชัยโรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตินันท์ ผัสวีโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวยุวันดา ตาคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นางสาวจิราพรรณ จินโจโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา คำจ้อยโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลีพร สักกะตะโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา หอมนานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นายณัฐภาส นามแสงโคตรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิธร ตันดีโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย หวลอารมณ์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกฤษติยาภรณ์ ไชยวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นายประหยัด ปันแปงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางรัตชนก ฤาชา โรงเรียนพญาลอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณิราพร อิทธิยาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นางอัสมากรณ์ เกตุวีระพงศ์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นายโยธิน เมืองก้อนโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
5. นายเฉลิมศักดิ์ เสาร์จันทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางยุพิน พรหมพิทักษ์โรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณพปกูล พันเลิศพาณิชย์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
3. นางเจนจิรา ชูประเสริฐโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดิ์ดาวุฒิ เมืองก้อนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางจุฑาทิพย์ สาพันธ์โรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนันท์ธร ใจเย็นโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปานไพลิน กันทะเนตรโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิภาวรรณ กันทเนตร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวจิรภิญญา เวียงลอโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิราพร จันต๊ะวันโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ดวงขยายโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทิพย์เกสร วงศ์ใหญ่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นางสกุลกานต์ พิศาลชัยกุลโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางณอภัย พวงมะลิโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ ปันอินต๊ะโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายชำนาญ อิทธิยาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกรณิการ์ ฟักแก้วโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี แสนอ้ายโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกานต์ธีรา กุลชวาลโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์สุดา หอมนานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นายภัทรพล เมืองก้อนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นางพชรธรรณ์ โหจินดารัตน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนันท์ ศรีชัยตันโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมหมาย ดูเหมาโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิทักษ์ สบบงโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นายแอ๊ด ชาวน่านโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ สุจชารีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ รวมสุขโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
3. นายชำนาญ อิทธิยาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นายพันธนิจ ฟองอินทร์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นางจิรนันท์ ต่อมหล้า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6
1. นายนิวัติ เชียงแรงโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา สิทธิไพรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบัญชา อานนท์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิศิษฎ์ ราชเนตรโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นายกนก ใจกล้าโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางชนัดดา โครงกาบโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศุทธิรัตน์ ทองภูมิพันธ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ธนะจักร์ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิวา ไชยลังกาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางศรีไพร ฟ้าเลิศโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ศรีวิชัยโรงเรียนจุนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ขัติทะจักร์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชา ปินตาโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายเบญจภัทร ก้อนคำโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา แสนวงค์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ เจนใจโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวฤชุตา จันต๊ะคาดโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางภมรวรรณ รัตนไพศาลกิจโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชานันท์ สุวันโนโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ
3. นายธนโชติ ราชเนตรโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย ยาวิไชยโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี ฟูคำโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกตนัย สุดชะดาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นายอนุพันธ์ มุสิกะโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายวุฒิชัย ยาวิไชยโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี ฟูคำโรงเรียนจุนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวายุ สมบูรณ์โรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นายภูมิสิงห์ มะลิกุลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย บัวภาโรงเรีียนพญาลอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวราวุฒิ อัมพุธโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ อินทนนท์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย บัวภาโรงเรียนพญาลอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวราวุฒิ อัมพุธโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ อินทนนท์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนา อินทิยโกเศศ โรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนีย์ ศรีคำโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุปรานี แก้ววันดี โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ ขันโทโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสุทิน เรืองนภารัตน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ อุทธวังโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายปพนธนัย สัญใจโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ
4. นายชาญวิทย์ ขัติยะโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางชลิดา สุหล้าโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา กองแก้วโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรา เชิงน้ำโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวอำภา ไชยภาพโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายบุญหัสบดี อุดมรักษ์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสายทอง แก้วนันทะโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลักษณาวดี คชเศียร โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. นางชลิดา สุหล้าโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางกุลวดี ตาจันทร์อินทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิกานต์ สมนามโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
3. นายเจริญ บุญทาโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสมมิตร แก้วปงศักดิ์โรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล พนาพงศากุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 พะเยารองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร หมอนเขื่อนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ
4. นายอุเทน วงษ์ทันโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางเจนจิรา เดชวงศ์ษาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายธีระชัย เสมานุสรณ์โรงเรียนเสมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ไวรัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24รองประธานกรรมการ
3. นายภูวดล แก้วยศโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นายอัครเดช มัลลิกะมาลย์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายวินัย ปางพรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสันติ ศิลป์กรีฑากุล โรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเกษมสันต์ ชูไวโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววราพร ยากองโคโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นางญาโณทัย ถาคำวงค์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิษณุ รัตนไพศาลกิจ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
6. นายอัครเดช มัลลิกะมาลย์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
7. นายอภิวัฒน์ มีจันทร์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
8. นายวีรยุทธ์ ชมพูเทพโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
9. นายธีระชัย เสมานุสรณ์ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
10. นายจักรพงษ์ แก้วตาโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวชญานิษฐ์ ทรงภัทรชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ
12. นางสาวอินทิรา เมืองมูล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวโสภิตา ศรีวิชัย โรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายศิขรินทร์ ศิรินามโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
3. นายธวัชชัย วงศ์ใหญ่ โรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงษ์พัฒน์ เมืองมูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ
5. นางสาวณัฐธยาน์ ภู่ษณะวิวัฒน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
6. นายสันติ หอมนานโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
7. นายอภิเษก คนึงคิดโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
8. นายภาณุวัฒน์ ถูกใจโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
9. นายวิชาญ ไชยมงคลโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวไอลดา ต้นวงศ์ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
11. นายอรรถพล ศรีสงครามโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวเสาวลักษณ์ หอมนานโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวรรณะ โพธิ์ชอุ่มโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต ไชยเมืองโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปวริศา วังผาโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีดา จันทร์ลุทินโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวสุภัค วงศ์อรินทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายวรรณะ โพธิ์ชอุ่มโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต ไชยเมืองโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปวริศา วังผาโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีดา จันทร์ลุทินโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวสุภัค วงศ์อรินทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายคณณัฏฐ์ นิชิณฐนนท์โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา เปี้ยจันตา โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิสิฐณี ธนาวิทรรศน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นายศักดา สีทาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางระวีวรรณ ศรีพิเชียรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายคณณัฏฐ์ นิธิณัฐนนท์โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา เปี้ยจันตาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิสิฐณี ธนาวิทรรศน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นายศักดา สีทาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางระวีวรรณ ศรีพิเชียร โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพิรญชิต บุญนัดโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส อินทะรังสีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปวริศา วังผาโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิษณุสรณ์ หวานเสียงโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุสรา เทพบัณทิตโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายพิรญชิต บุญนัดโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส อินทะรังษีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปวริศา วังผาโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิษณุสรณ์ หวานเสียง โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุสรา เทพบัณทิตโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอุดม ไชยวุฒิโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ สุขประสารโรงเรียนปงรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายปรีดา จันทร์ลุทินโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ
4. นายจวด แซ่โซ้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นายณิญดา เสนาบุตรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอุดม ไชยวุฒิโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายพัชรินทร์ สุขประสารโรงเรียนปงรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายปรีดา จันทร์ลุทินโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ
4. นายจวด แซ่โซ้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นางณิญดา เสนาบุตรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางวลัยพร ศิลป์กรีฑากุลโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา เปี้ยจันตาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิษณุสรณ์ หวานเสียงโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นายบัณฑิต ไชยเมืองโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
5. นายคณณัฏฐ์ นิชิณฐนนท์โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ ทองสุกโรงเรียนพญาลอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส อินทะรังษีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปวริศา วังผาโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นายยุทธนา เปี้ยจันตาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางวลัยพร ศิลป์กรีฑากุลโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางวลัยพร ศิลป์กรีฑากุลโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา เปี้ยจันตาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเชิง จันทะวงค์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
4. นายจวด แซ่โซ้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นายสุรชาติ ทองสุกโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงศ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ธรรมศิริโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบัณฑิต ไชยเมืองโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
4. นายเชิง จันทะวงค์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิสิฐณี ธนาวิทรรศน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงศ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ธรรมศิริโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบัณฑิต ไชยเมืองโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
4. นายเชิง จันทะวงค์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิสิฐณี ธนาวิทรรศน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวิทยาวุฒิ ไชยสุโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดุริยะ วงศ์ใหญ่โรงเรียนภูซางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอิทธิกร มาฟูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นายนคร ผ่องใสโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นายพงศธร โพธิ์แก้วโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาววริศรา มากสุกโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายวิทยาวุฒิ ไชยสุโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดุริยะ วงศ์ใหญ่ โรงเรียนภูซางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอิทธิกร มาฟูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นายนคร ผ่องใสโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นายพงศธร โพธิ์แก้วโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาววริศรา มากสุกโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายนคร ผ่องใสโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยาวุฒิ ไชยสุโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายดุริยะ วงศ์ใหญ่โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. นายอิทธิกร มาฟู โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นายพงศธร โพธิ์แก้วโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาววริศรา มากสุกโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวิทยาวุฒิ ไชยสุโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดุริยะ วงศ์ใหญ่โรงเรียนภูซางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอิทธิกร มาฟูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นายนคร ผ่องใสโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นายพงศธร โพธิ์แก้วโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาววริศรา มากสุกโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ ยอดมงคลโรงเรียนขุนควรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินวัชร์ ปินตาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
3. นายศิวัช สวัสดีโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ ยอดมงคลโรงเรียนขุนควรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินวัชร์ ปินตาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
3. นายศิวัช สวัสดีโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ ยอดมงคลโรงเรียนขุนควรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินวัชร์ ปินตาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
3. นายศิวัช สวัสดีโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ ยอดมงคลโรงเรียนขุนควรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินวัชร์ ปินตาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
3. นายศิวัช สวัสดีโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์ ผิวนิลโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย นามหน่อโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นายอรัญ อินสมบัติโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิบูลย์ ผิวนิลโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย นามหน่อโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นายอรัญ อินสมบัติโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์ ผิวนิลโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย นามหน่อโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นายอรัญ อินสมบัติโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิบูลย์ ผิวนิลโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย นามหน่อโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นายอรัญ อินสมบัติโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธนกฤต เทพมงคลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา ประธานกรรมการ
2. นายพีรพัฒน์ บำรุงโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธนกฤต เทพมงคลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยาประธานกรรมการ
2. นายพีรพัฒน์ บำรุงโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนกฤต เทพมงคล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา ประธานกรรมการ
2. นายพีรพัฒน์ บำรุงโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธนกฤต เทพมงคลครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยาประธานกรรมการ
2. นายพีรพัฒน์ บำรุงโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
3. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่ง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ หงษ์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
3. นายสุรเดช ดอกมะลิ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ หงษ์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรเดช ดอกมะลิโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ หงษ์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรเดช ดอกมะลิโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
2. นายนิรันดร์ หงษ์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ดอกมะลิโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายกวี บุญกว้างโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนที บุตรศรีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นายกล้ารบ อินแก้วโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายกวี บุญกว้างโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนที บุตรศรีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นายกล้ารบ อินแก้วโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวิทยาวุฒิ ไชยสุโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดุริยะ วงศ์ใหญ่ โรงเรียนภูซางวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายอิทธิกร มาฟู โรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ
4. นายนคร ผ่องใสโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นายพงศธร โพธิ์แก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาววริศรา มากสุกโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายวิทยาวุฒิ ไชยสุโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดุริยะ วงศ์ใหญ่ โรงเรียนภูซางวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายอิทธิกร มาฟูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ
4. นายนคร ผ่องใส โรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ
5. นายพงศธร โพธิ์แก้วโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาววริศรา มากสุกโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิวกร แผ่นทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิวกร แผ่นทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิวกร แผ่นทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิวกร แผ่นทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายเรืองอุไร สมฤทธิ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิวกร แผ่นทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิวกร แผ่นทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิวกร แผ่นทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิวกร แผ่นทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิวกร แผ่นทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิวกร แผ่นทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิวกร แผ่นทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิวกร แผ่นทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิวกร แผ่นทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิวกร แผ่นทองโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิวกร แผ่นทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิวกร แผ่นทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิวกร แผ่นทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิวกร แผ่นทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิวกร แผ่นทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิวกร แผ่นทอง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิวกร แผ่นทองครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิวกร แผ่นทองครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายศิวกร แผ่นทองครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิวกร แผ่นทองครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิวกร แผ่นทองครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางชานกี แก้วรากมุข โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลักษณา แสงเมืองเปียงโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณปภัช สุวรรณรัตน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางชานกี แก้วรากมุข โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลักษณา แสงเมืองเปียงโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณปภัช สุวรรณรัตน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิติรัตน์ สมงามโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิษาชล แซ่โกโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุเมธ ไกลถิ่น โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางฐิติรัตน์ สมงามโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิษาชล แซ่โกโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุเมธ ไกลถิ่น โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิษาชล แซ่โกโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุเมธ ไกลถิ่น โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลักษณา แสงเมืองเปียงโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนิษาชล แซ่โกโรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ ไกลถิ่น โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลักษณา แสงเมืองเปียงโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชานกี แก้วรากมุข โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24ประธานกรรมการ
2. นางสาวณปภัช สุวรรณรัตน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวฐิติรัตน์ สมงามโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางชานกี แก้วรากมุข โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24ประธานกรรมการ
2. นางสาวณปภัช สุวรรณรัตน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวฐิติรัตน์ สมงามโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสุเมธ ไกลถิ่น โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติรัตน์ สมงามโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางชานกี แก้วรากมุข โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นางสุภา แซ่หาญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวณปภัช สุวรรณรัตน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลักษณา แสงเมืองเปียงโรงเรียนจุนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุเมธ ไกลถิ่น โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภา แซ่หาญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวแพรพิชญ์ชา เบ็ญชาโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชาลิตา ยศลาภใหญ่โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Christian Framilโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
4. นางธันยธร กิ่งชนะโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิชญา ยะสาดายันโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางอรนุช หอมนาน โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมดาว กองแก้วโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัญษมา มูลศรีโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Mathew Thomas Kelleherโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวิตรี สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาสเปน ม.4-ม.6 ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเมียนมา ม.4-ม.6 ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางศศิภา ตาทิพย์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรสา พรมโมคักโรงเรียนปงรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรชร ไชยมงคลโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Ali Larbesโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นางจรัญญา บัวดี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางปริยานุช ปังประเสริฐกุลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ใจแก้วโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Dave Philbert Roqueโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรพิมพ์ บัวเย็นโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
5. นางเดือนเพ็ญ อนุตรพงศ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางเพียงใจ รัตนวงศ์ โรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิญญา ศุภการกำจรโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mrs.Belinda Santawongโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชฎาพา มุงคุณคำซาวโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 ป.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางศศิวิมล โยระภัตรโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญลักษณ์ ปัณณ์สมบูรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรีไพร ใจกล้าโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Alex Ndung’u Gitiiyaโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุพัตรา หอมนานโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาววชิราภรณ์ มหามิตรโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรสสุคนธ์ สุโพธิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยารองประธานกรรมการ
3. นางสุวรรณา มณีมัยโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธัญญเรศ อังคะลาโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี พรหมเสน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นายวิษณุ ทิมวิธรรมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุ่ณรุ่ง สุขสำราญโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสิริกร สิริสุขเพิ่มพูนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางผกากรอง อินดำรงค์โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัตนารีตา ดำรงค์ไทยโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายศุภเมธา ธาดาชลวัฒน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกานต์ สานพรมโรงเรียนปงรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนรีรัตน์ สาคำโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนุชนาฏ อรุณสว่างโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางศิรินันท์ แก้ววิเชียรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissMI ZIYUโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเมษา กาติ๊บโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายเจนต์ ปัญจขันธ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุษบา อริยะคำโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mrs.Tateyama Nahinaโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมัทนี คิดว่องโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณชัย วรรณรัตน์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายเจนต์ ปัญจขันธ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรณชัย วรรณรัตน์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Tateyama Tomoyukiโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายชนะพัฒน์ สุวรรณชัยโฆษิตโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมลธิตา ใจดีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางเกตุมณี ใจปัญญาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัตนา เดชะบุญโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดลปพชร ทิมคล้ายโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวบุษราภรณ์ กองแก้วโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.M.Luc Nguyen อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยากรรมการ
6. นางสาวโสภา สุกำปังโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณวิมล อธิคมธรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอทิตยา จอมดวงโรงเรียนจุนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา สามแก้วโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายรณชัย วรรณรัตน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมัทนี คิดว่องโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mrs.Tateyama Nahinaโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายเจนต์ ปัญจขันธ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นางบุษบา อริยะคำโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางรัตนา เดชะบุญโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเกตุมณี ใจปัญญาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภา สุกำปังโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวบุษราภรณ์ กองแก้วโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นายอธิคมน์ จิตรเกษมสุข มหาวิทยาลัยพะเยากรรมการ
6. นางสาวดลปพชร ทิมคล้ายโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางกัลยา สวยงามโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุบลวรรณ จิตเกิดโรงเรียนภูซางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissWEI JIAโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรพงศ์ สุนันต๊ะโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางบุษบา อริยะคำโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเจนต์ ปัญจขันธ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Tateyama Tomoyuki โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายชนะพัฒน์ สุวรรณชัยโฆษิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมัทนี คิดว่องโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวโสภา สุกำปังโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดลปพชร ทิมคล้ายโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา เดชะบุญโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนภา พาดีโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. ดร.จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท์มหาวิทยาลัยพะเยากรรมการ
6. นางเกตุมณี ใจปัญญาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพวงพกา แสนคำแพโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอารียา บัวหลวงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissZHANG ZITINGโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิพล โทรักษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายเจนต์ ปัญจขันธ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมลธิตา ใจดี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mrs.Tateyama Nahinaโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายชนะพัฒน์ สุวรรณชัยโฆษิตโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นายรณชัย วรรณรัตน์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสกาวรัตน์ ศรีธิโรงเรียนจุนวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา แก้วจิโนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายชัยพร เกตุพิชัยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฎฐธิดา เกตุพิชัยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤตภาส ใสคำฟูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นางสาวสกาวรัตน์ ศรีธิโรงเรียนจุนวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา แก้วจิโนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายชัยพร เกตุพิชัยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฎฐธิดา เกตุพิชัยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤตภาส ไสคำฟูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางศนิสา ศรีสว่าง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ เจนใจ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ จิตรีพล โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤษณา ริมปิรังษี โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรำพึง ศรชัย โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางกัญญา วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ
5. นางฐิฏิวรฎา เสาร์จันทร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวกฤษณา ริมปิรังษี โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรำพึง ศรชัย โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางกัญญา วงศ์ใหญ่โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ
5. นางฐิฏิวรฎา เสาร์จันทร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวินนา เทพคำโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวิไล ชุ่มใจ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางประวินวรรณ สวาสดิ์มิตรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิธิวดี สังข์เกษม โรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวสมาตยา สัมพันธสิทธิ์ โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางวินนา เทพคำ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวิไล ชุ่มใจ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางประวินวรรณ สวาสดิ์มิตรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิธิวดี สังข์เกษม โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมาตยา สัมพันธสิทธิ์ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณวิไล ชุ่มใจ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวินนา เทพคำ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางประวินวรรณ สวาสดิ์มิตรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมาตยา สัมพันธสิทธิ์ โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวนิธิวดี สังข์เกษม โรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณวิไล ชุ่มใจ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวินนา เทพคำ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางประวินวรรณ สวาสดิ์มิตรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมาตยา สัมพันธสิทธิ์ โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวนิธิวดี สังข์เกษม โรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายรังสิต สิงห์มหาไชยโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ปัฐวีโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ
3. นายวรัท หมั่นการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายญวน ศรีชัยคำ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
2. นายเกวนยุทธ ใจกล้า โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
3. นายกรุง วงศ์ไชยโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นางสาวณัฐปวริสร สิริสินจิรกรโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นางธัญญชล วัชระกรณ์ชัยโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐปวริสร สิริสินจิรกรโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางธัญญชล วัชระกรณ์ชัยโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางรุ่งทิพย์ ขันธวงค์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
2. นางภคอร สมฤทธิ์ โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววัลยา นาสาร โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางสาวกษิรา ศศิภาศุภสินโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
2. นายวชิระ อุทธวังโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาววัลยา นาสาร โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางจารุวัฒน์ ชูไวโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
2. นายประหยัด วงค์ขัติย์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายปริญญ์ พันธ์ดีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิพย์ ขันธวงค์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ กล้าหาญโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวโสภา มูลเทพ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกษิรา ศศิภาศุภสินโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
2. นายวชิระ อุทธวัง โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวโสภา มูลเทพโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวรัท หมั่นการ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
2. นายชาญยุทธ พิริยะสิทธิการโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภัทรจิต ดิลกเดชาพลโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายปริญญ์ พันธ์ดี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
2. นางจารุวัฒน์ ชูไวโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
3. นายประหยัด วงค์ขัติย์ โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. นางสาวปราณี ไชยจันดี โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวภัทรจิต ดิลกเดชาพลโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ กัลยา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริขวัญ กัลยาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ ขันใจโรงเรียนจุนวิทยาคกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ ปัฐวี โรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชินโชติ บุญสิงมาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
2. นายรังสิต สิงห์มหาไชยโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
3. นายญวน ศรีชัยคำ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายปริญญ์ พันธ์ดีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววัลยา นาสารครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
3. นายอานันท์ อะภิวันโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ กล้าหาญโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นางธัญญชล วัชระกรณ์ชัยครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายปริญญ์ พันธ์ดีครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ กล้าหาญครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
3. นายอานันท์ อะภิวันครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววัลยา นาสารโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นางธัญญชล วัชระกรณ์ชัยครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐปวิสร สิริสินจิรกรครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสารภี บุญชัย ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
3. นายประหยัด วงค์ขัติย์ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวภัทรจิต ดิลกเดชาพลโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริขวัญ กัลยาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐปวิสร สิริสินจิรกรครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรจิต ดิลกเดชาพลครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายประหยัด วงค์ขัติย์ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสารภี บุญชัยครูโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริขวัญ กัลยาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายญวน ศรีชัยคำครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวชิระ อุทธวังครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางภคอร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ
4. นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ ขันธวงค์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายญวน ศรีชัยคำโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวชิระ อุทธวังโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางภคอร สมฤทธิ์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ ขันธวงค์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายชินโชติ บุญสิงมาครูโรงเรียนจุนวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายกรุง วงศ์ไชยครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกษิรา ศศิภาศุภสินครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายภัทรพล เมืองก้อนครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายวรัท หมั่นการครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายชินโชติ บุญสิงมาครูโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภัทรพล เมืองก้อนครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกษิรา ศศิภาศุภสินครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายกรุง วงศ์ไชยโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นายวรัท หมั่นการครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายไกรสร เทพนากิจ โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
2. นายบริรักษ์ ทีจันทึก โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายอภิลักษ์ กันคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายไกรสร เทพนากิจ โรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบริรักษ์ ทีจันทึก โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายอภิลักษ์ กันคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเติมศักดิ์ สุวรรณ โรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ กันทะมูล โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางนงคราญ พรหมเผ่าโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายเติมศักดิ์ สุวรรณ โรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ กันทะมูล โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางนงคราญ พรหมเผ่าโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวพนิดา ดวงทิพย์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยฉัตร สมรวยโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางศรีทอน อ่างเกียรติกูล โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวพนิดา ดวงทิพย์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยฉัตร สมรวยโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางศรีทอน อ่างเกียรติกูล โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอนัญญา สมฤทธิ์โรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ ลับแลโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิศานาถ นามหน่อโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางจันทร์เพ็ญ กาชัย โรงเรียนพญาลอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอานันท์ อภิวันโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางอัมพร ทิศสุกใส โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ทองอุ่น โรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ หอมนาน โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกกฤษณพงษ์ ปิงยศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ทองอุ่น โรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ หอมนาน โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกกกฤษณพงษ์ ปิงยศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายจำนง คำมูลโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ ชิดสนิทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางสาวภาวินี จันทร์คำ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายจำนง คำมูล โรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ ชิดสนิทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางสาวภาณี จันทร์คำโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภา ตันใจเพชร โรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรสุตา เมืองอินทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางสาวณัฐริกา สุขตัว โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภา ตันใจเพชร โรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรสุตา เมืองอินทร์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐริกา สุขตัว โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสุทิน จันธิมา โรงเรียนพญาลอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ วิทยาวาณิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางพิมพ์ใจ กาวีละโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางสุทิน จันธิมา โรงเรียนพญาลอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ วิทยาวาณิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางพิมพ์ใจ กาวีละโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวรรณพร กาติ๊บ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทนา เนาวเศรษฐ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางนารีนารถ อภัยลุนโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางวรรณพร กาติ๊บโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทนา เนาวเศรษฐ์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นางนารีนารถ อภัยลุนโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางนุชรี ขุนน้ำ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอทิตยา เผ่ากันทะครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ มุงเมืองครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุจินต์ สองคำชุมครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิชญา เทพไหว ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนุชรี ขุนน้ำ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอทิตยา เผ่ากันทะครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ มุงเมือง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุจินต์ สองคำชุมครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิชญา เทพไหวครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางนุชรี ขุนน้ำครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอทิตยา เผ่ากันทะครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ มุงเมือง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวสุจินต์ สองคำชุมครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิชญา เทพไหว ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนุชรี ขุนน้ำครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางอทิตยา เผ่ากันทะครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ มุงเมือง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุจินต์ สองคำชุมครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิชญา เทพไหว ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางนุชรี ขุนน้ำ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอทิตยา เผ่ากันทะครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ มุงเมือง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุจินต์ สองคำชุมครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิชญา เทพไหว ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรชพร อะทะเทพครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ณ น่าน ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางอุษณีย์ จันทร์สุริยาครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางอรชพร อะทะเทพครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ณ น่านครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอุษณีย์ จันทร์สุริยาครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย ธรรมศิริครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณิชกานต์ แก้วปิกครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
4. นายศักดา สีทาครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐท์ลิดา ลาบุตรดี ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย ธรรมศิริ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณิชกานต์ แก้วปิก ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
4. นายศักดา สีทาครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐท์ลิดา ลาบุตรดี ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย ธรรมศิริครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนิชกานต์ แก้วปิก ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดา สีทาครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐท์ลิดา ลาบุตรดีครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย ธรรมศิริ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณิชกานต์ แก้วปิก ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
4. นายศักดา สีทาครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐท์ลิดา ลาบุตรดี ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย ธรรมศิริ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณิชกานต์ แก้วปิก ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดา สีทาครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐท์ลิดา ลาบุตรดี ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววันดา วิลัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ ปราศรัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายศิวัช สวัสดีครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายภาณุวิทย์ ถูกนึกครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุขศรี ลาดอุ่น ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาววันดา วิลัยครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนพรัตน์ ปราศรัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายศิวัช สวัสดีครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายภาณุวิทย์ ถูกนึกครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววันดา วิลัยครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนพรัตน์ ปราศรัยครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายศิวัช สวัสดีครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายภาณุวิทย์ ถูกนึกครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุขศรี ลาดอุ่น ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววันดา วิลัยครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนพรัตน์ ปราศรัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายศิวัช สวัสดี ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายภาณุวิทย์ ถูกนึกครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุขศรี ลาดอุ่น ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววันดา วิลัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางนพรัตน์ ปราศรัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายศิวัช สวัสดี ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายภาณุวิทย์ ถูกนึกครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสุขศรี ลาดอุ่น ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววันดา วิลัยครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนพรัตน์ ปราศรัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายศิวัช สวัสดีครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายภาณุวิทย์ ถูกนึกครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววันดา วิลัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนพรัตน์ ปราศรัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายศิวัช สวัสดี ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายภาณุวิทย์ ถูกนึกครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววันดา วิลัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางนพรัตน์ ปราศรัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายศิวัช สวัสดี ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายภาณุวิทย์ ถูกนึกครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสุขศรี ลาดอุ่น ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววันดา วิลัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนพรัตน์ ปราศรัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายศิวัช สวัสดี ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม กรรมการ
5. นายภาณุวิทย์ ถูกนึกครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววันดา วิลัยครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางนพรัตน์ ปราศรัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายศิวัช สวัสดีครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายภาณุวิทย์ ถูกนึก ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจารุณี ขันใจโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุลโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางภคอร สมฤทธิ์ โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นายวรปรัชญ์ หลวงโย โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจารุณี ขันใจโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุลโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางภคอร สมฤทธิ์ โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นายวรปรัชญ์ หลวงโย โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจารุณี ขันใจ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุลโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภคอร สมฤทธิ์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นายวรปรัชญ์ หลวงโย โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]