รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาร้อยเอ็ด
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และโรงเรียนเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 - วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขวาววิทยาคาร 1. นางสาวภัทรธิดา  มาลัยกอง
 
1. นางสาวแพรวีร์  ศรีโอษฐ์
 
รวม11
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. นางสาวภักภิรมย์  เมืองแวง
 
1. นางสาวนันทภรณ์  สีลัย
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  ทวีสิทธิ์
2. นางสาวปรีญาภัทร  พรมบุญเรือง
3. นางสาวพรนัชชา  ดรวิจิตร
 
1. นายชัยพิชิต   วาระสิทธิ์
2. นางสาวนันทวัน  เชิงหอม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงภมรณิการ์  ทาบุญ
 
1. นางสาวฟ้าใส  แป้นทอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายจิรเมธ  ศรีรักษ์
 
1. นายสรายุทธ  อินทะศรี
 
รวม65
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจารุณีศึกษา 1. เด็กหญิงทองพูน  สุดสน
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  นาคำแยก
3. เด็กหญิงนลินนิภา  อัตวิชา
4. เด็กชายพัชรพล  นำคำแยก
5. เด็กหญิงพัชรมัย  จำปาใด
6. เด็กชายวิชชากร  ชอบบุญ
7. เด็กหญิงวิรดา  ร่มศรี
8. เด็กชายวีระชัย  มรรคนันท์
9. เด็กหญิงศวิตา  เซ็นตากแดด
10. เด็กชายสายฟ้า  ทองโคตร
 
1. นายไพรชยนต์  ศรแผลง
2. นางสาวพิชามญชุ์  แสงพชร
3. นายวิศรุจ  สารจูม
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจารุณีศึกษา 1. เด็กชายกฤษฎา  มาโยธา
2. เด็กชายก้องภพ  หลักงาม
3. เด็กชายจักรินทร์  อัตวิชา
4. เด็กชายชลันธร  ลาดหนองขุ่น
5. เด็กชายชโยธร  ใจซื่อ
6. เด็กชายธนากร  สอนอำ
7. เด็กชายธีรดนัย  บูรณกิติ
8. เด็กชายอภินันท์  บูรณะกิติ
 
1. นายวันชัย  อัตตะวิชา
2. นายสุธี  ใจทัศ
3. นายเตชินท์  ทานเวช
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจารุณีศึกษา 1. เด็กหญิงญาโณทัย  พันชาติ
2. เด็กหญิงธันยพร  พันเรืองฤทธิ์
3. เด็กหญิงลลิตภัทร  จันทสิทธิ์
 
1. นายมติรัฐ  สุดวิลัย
2. นางสาวสุวะนันท์  แสวงแก้ว
 
รวม218
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 1. นางสาววิลาวรรณ  สุมังคเศษ
 
1. นางสาวอุทุมพร  อุทุมภา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 1. นางสาววิลาวรรณ  สุมังคเศษ
 
1. นางสาวอุทุมพร  อุทุมภา
 
รวม22
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1. นางสาวจิตติวรรณ  สายรัตน์
2. นางสาวนันทวิภา  มะรีรัตน์
3. นางสาวนันทิดา  รูปเหลี่ยม
4. นายพีระพัฒน์   ทองเฟื้อง
5. นางสาววิภวานี  พลศิลา
6. นางสาววิภาวินี  พลศิลา
7. นางสาวศศิประภา  มูลหา
8. นางสาวอรอนงค์  วรรณดี
9. นางสาวอโนรัตน์  วิลัยกุล
10. นายไกรศร   ทองศรี
 
1. นายกมลเพชร  กลางประพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ   จันทร์สว่าง
3. นางสาวสกุลรัตน์  บัวคำ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกพัชร์  วงศ์โชคชัยปิติ
2. เด็กชายกฤษฎา  สิงห์สถิตย์
3. เด็กชายจักริน  พลฤทธิ์
4. เด็กหญิงชุติมนต์  เยาวนารถ
5. นางสาวณัฐธิดา  กานุสนธิ์
6. เด็กชายธนากร  มะเดื่อ
7. นางสาวนิษฐา  ชมชื้น
8. เด็กชายภูริภัฒน์  น้อยกลัด
9. เด็กหญิงรัชนีกร  บุญศรี
10. เด็กหญิงวรัญญา  วิชัยศรี
 
1. นายกมลเพชร  กลางประพันธ์
2. นายนัฐพล  แวงวรรณ
3. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ   จันทร์สว่าง
 
13 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1. เด็กชายเดโช  สมสวย
 
1. นางสาวธิติสรณ์  สุ่มมาตย์
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1. เด็กชายสุโชค  ไชยสุด
 
1. นายนัฐพล  แวงวรรณ
 
รวม228
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นายภิเษก  ประเทศแก้ว
2. นางสาวอภิชญา  จิตสม
 
1. นายอุบล  ไกรยบุตร
2. นางอัมรินทร์  คเชนทร์ชาติ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐณิชา  บุตรภักดี
2. นายพีรภัทร  เกษมศิริ
 
1. นายอุบล  ไกรยบุตร
2. นายประวิตร   บุตรภักดี
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นายจิรโชติ  ทิพกัณหา
2. นายบุญญาทร  แก้วลี
3. นายเอกปวีณ์   ไค่นุ่นนา
 
1. นายอุบล  ไกรยบุตร
2. นางอัมรินทร์  คเชนทร์ชาติ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นายประวุธ  บุตรภักดี
2. นายปิยพงษ์  ชาญเลิศ
3. นายภาคิน  บุตรพรม
 
1. นายประวัติ  บุตรภักดี
2. นายสำรวน  แสงไสย
 
รวม108
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1. นายธนากร  มังคละดอน
2. นายธีรพรรณ  ภูลายยาว
3. นายศิวกร  สืบสิงห์
 
1. นางเต็มดวง  ปากวิเศษ
2. นางสาวพรรษชล  บุญมี
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  พรมวงศ์
2. นายพงษ์นรินทร์  สาตี
3. นายพงษ์พัฒน์  กาษรเส
 
1. นางเต็มดวง  ปากวิเศษ
2. นางยุวดี  ศิริเม็งราช
 
รวม64
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. นางสาววรรณษา  อัญชลี
 
1. นายพินิจ  สุพรรณโน
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กชายศักดินนท์  สังฆวัฒน์
 
1. นางวรางคณา  หลิ่มจ่าง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. นายวรวุฒิ  ทองเฟื่อง
 
1. นางสาวธิรดา  คุณโภชน์
 
รวม33
24 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวปาลิตา  พันธ์สีมา
2. นางสาวเพชรลดา  เรียงจอหอ
 
1. นายชาญณรงค์  เมืองฮาม
2. นางสาววรรณิศา  ท่าสะอาด
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภคินี  โพธิ์บุบผา
2. เด็กหญิงภัคธีมา  โพธิ์บุบผา
 
1. นายชาญณรงค์  เมืองฮาม
2. นางสาววรรณิศา  ท่าสะอาด
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวภาวิดา  วรรณโส
 
1. นายชาญณรงค์  เมืองฮาม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวบุษราคัม  ศรีสุพรรณ์
 
1. นางดาราวรรณ  อรัญมิ่ง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวปภาวรินท์  แสงแก้ว
 
1. นางสาวอรุณศรี   โทรเลข
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายรณพีร์  ป้องสีดา
2. นายวชิรวิทย์  ธงศรี
3. นายเพชรแท้  นนทะดี
 
1. นางสาวสวรรยา  นามศักดิ์
2. นางสาวอัจฉราพร  ไวยเวช
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวปนัดดา  มาตย์วิเศษ
 
1. นางสาวอวยพร  ผลาเหิม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กชายชญานนท์   ศรีสุข
2. นายชนินทร์   บุญจรัส
3. นายธราเทพ   กลุ่มกลาง
4. เด็กชายพีรพัฒน์   บ้างตำรวจ
5. นายพีรพัฒน์   มับสันเทียะ
6. นายภูรินทร์   ศรีวะรมย์
7. นายรพีภัทร   โพธิ์สิทธิ์
8. นางสาวสุธิมล   คงนุช
 
1. นายพงษ์นรินทร์  พันธ์ทอง
2. นางสาวรุ่งอรุณ  สิทธิศักดิ์
3. นายปฏิพงษ์   สุริโย
4. นายณัฐพงษ์  ชาติวงศ์
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายนทีธร  ผูกพันธุ์
2. นางสาวปุณทิกาจ  เพียจันทร์
3. นางสาวสุชานุช  บุตรลุน
4. นางสาวอริศรา  สีสุข
5. นายอรุณฤทธิ์  เครือบุดดี
6. นางสาวเอวิกา  ศิลายศ
 
1. นางวีระวรรณ  แก้วสุวรรณ
2. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
3. นางนริศรา  ไชยกันยา
4. นางสาววิลาวัณย์  วันทอง
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พันสีมา
2. เด็กหญิงฉายสุรีย์  มิ่งศิริ
3. เด็กหญิงทิพภาวดี  บุญคล้าย
4. เด็กหญิงธนัชพร  พรรคพล
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ชอบบุญ
6. เด็กหญิงปิยธิดา  วะลัยใจ
7. เด็กชายปิยวัฒน์  ภูโสภา
8. เด็กชายยศกร  ไทนาทม
9. เด็กหญิงวริศรา  มิ่งศิริ
10. เด็กหญิงสุจิรา  มีชัย
11. เด็กหญิงสุพรรษา  อันผาสุข
12. เด็กหญิงแพรวพรรณ  โพธิ์สูงส่ง
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นางอัจฉรา  สายเชื้อ
3. นายศุภฤกษ์  ศรีษะผา
4. นางสาวรัตนา  อรัญแล
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวกมลพรรณ  น้อยทรง
2. นางสาวคริสต์มาส  ชอบบุญ
3. นายจตุพล  อินทร์สุข
4. นางสาวธีมาพร  อาจญาทา
5. นางสาวบุญชิตา  พวงนาน
6. นางสาววรัญญา  นิ่มอนงค์
7. นางสาววิชญาพร  บุตรแสง
8. นางสาวสิรินภา  สว่างศรี
9. นางสาวสุชานุช  บุตรลุน
10. นางสาวอณัตยา  บุตรพรม
11. นางสาวอรปภา  ส่งพินิจ
12. นางสาวเอวิกา  ศิลายศ
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นายวัชรพงษ์  คำแสน
3. นางสาวรินศิณี  โยชนา
4. นายวันที  บุญพรม
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวจิดาภา  กุลาเพ็ญ
2. นางสาวณัฏณิชา  มณีแผลง
3. นางสาวธิลดา  พันธ์สีมา
4. นางสาวบัณฑิตา  สุพรรณโมก
5. นางสาวพิชญธิดา  ทองเหลา
 
1. นางสาวสุพิชาภรณ์   โพธิ์ศรีหา
2. นายพัทธพร  ชินทะวัน
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กชายกสินนท์  โยธานันท์
2. นางสาวกัญญารัตน์  กรุณานำ
3. เด็กหญิงจินดาหรา  เลียนอย่าง
4. เด็กหญิงจิรนันท์  สังฆะกาโร
5. เด็กชายณัฐปคัลถ์  จุ้ยมี
6. เด็กหญิงพิมพ์วรินทร์  พันธ์สีมา
7. เด็กหญิงภัทราพร  งิ้วลาย
8. นางสาวรพีพร  แสนสุด
9. เด็กหญิงอธิติยา  ธุระชัย
10. เด็กชายอภิรักษ์  ศุภเมืองแสน
 
1. นางสาวสุภาดา  พันมาต
2. นางสาวพรพินิจ  นาเมืองรักษ์
3. นางสุภาวดี  แพงสีทา
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด การปฐมพยาบาล ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกุลปรียา  สุวรรณไตร
2. เด็กหญิงนาเดียร์  สุนทอง
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  อาจลือไชย์
4. เด็กหญิงสิริมาพร  ลาขุมเหล็ก
5. เด็กหญิงอารียา  โคตรศรี
 
1. นางสาวพรพินิจ   นาเมืองรักษ์
2. นางสุภาวดี   แพงสีทา
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวธัญญานี  วันสีหา
2. นายนคร  บูรณะกิติ
3. นางสาวนันธิตา  สุจารี
4. นางสาวนิพาพร  สุทธิเมฆ
5. นางสาวพรทิพา  ศรีกกโพธิ์
6. นางสาวรินรดา  พรรคพล
7. นางสาวสุริวิภา  สิงห์สุขุม
8. นางสาวอรวรรยา  นนทะภา
9. นายเกื้อกูล  โพธิ์วัน
10. นางสาวแพรวพรรณ   แสงใสรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธรรมวัฒน์   ปากเสนาะ
2. นายรัฐพงษ์  มะพันธ์
3. นายเฉลิมพล  ประเสริฐสังข์
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวธิญาดา   พันสีลา
2. นางสาวสุนิษา  อุ่นเมือง
3. นางสาวไปรยา  สร้อยวิเชียร
 
1. นางอุทัย  วิลัยหอม
2. นางสาวสุมิตรา  สุวรรณกูฎ
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรกนก  โพธิ์บุปผา
2. เด็กหญิงกุลนภา  ชมโพธิ์สอน
3. เด็กหญิงพิชามญธุ์  โกมาลย์
 
1. นางสาวตรองปัญญ์  ทรายทอง
2. นายเยาวลักษณ์  วรรณโส
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงศศิกานต์   วิรัญจะ
2. เด็กหญิงอรณี   หอมกลิ่น
 
1. นางสาวทัศพร   จันทร์มหา
2. นางสาวปนิดา   สนิทนวล
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติพจน์   ช่อจันทร์
2. เด็กชายจิรายุ   ทองบ่อ
 
1. นางสาวทัศพร   จันทร์มหา
2. นางสาวปทุมวดี   พานทอง
 
รวม8944
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พลเยี่ยม
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงมนฑิรา  อินธรรม
2. นางสาวอาภิสรา   โททัสสะโชติ
 
1. นางสาวอัมภาภรณ์  โหน่งกดหลด
2. นางสาวศุภักษร  ศรีสารคาม
 
รวม33
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 1. เด็กหญิงวรัชญา  สาระบูรณ์
 
1. นายธนวัฒน์  ลาคำ
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 1. เด็กหญิงกัลยาณี  โกษาฝน
2. เด็กหญิงธนิดา  ตราสำโรง
 
1. นายธนวัฒน์  ลาคำ
2. นางดวงมะณี  ลาคำ
 
รวม33
47 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นายกฤษฎา  ประดับเสริฐ
 
1. นางอัจฉรา  กลมเกลียว
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กชายธีรยุทธ  โคสมบูรณ์
2. เด็กชายวีรภัทร  ผลาไสย์
 
1. นางสาววิจิตรา  มลาไวย์
2. นางศศิลัดดา  ศิริเวช
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กชายกชกร   ประดับสิน
2. เด็กชายชาคริต  แสนสุข
3. เด็กชายภูวรินทร์   ภูมิประเสริฐ
4. เด็กชายยศธร   กองษร
5. เด็กชายสุรชัย  ภูมิประเสริฐ
 
1. นายประภาส  ยศปิยะโชติ
2. นายอรรถพร  สุนทรพงศ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา   พละเสถียร
 
1. นางอัจฉรา  กลมเกลียว
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวกนกภรณ์  นามจุมจัง
2. นางสาวกนกลักษณ์  โลตุุลิต
3. นางสาวณิชารีย์  เพียรทำการ
4. นางสาวภวิภา  วิจิตร
5. นางสาวภัสสริน  ผกาผาด
 
1. นายประวิทย์  ชมภูพฤกษ์
2. นายอนันต์  งอยภูธรณ์
 
52 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวชนัญชิดา  ประหา
2. นายภูมิศักดิ์  ไสยรส
3. นางสาวอารยา   แสงปาก
 
1. นายถาวร  เรืองบุญ
2. นายพยงค์  นาก้อนทอง
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มูลชัยสุข
2. นายธนากร  ทาสี
3. เด็กชายวัศพล  ปัญจมาตย์
 
1. นายเกษม  ฉายวิไชย
2. นางชญานิน  สร้อยสุวรรณ
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีวิลัย
2. เด็กชายณัฐพล  สีคล้าย
3. เด็กหญิงดวงกมล  โคตรสมบัติ
4. เด็กหญิงอรุณรัตน์  รังแก้ว
5. เด็กหญิงอัมพร  นาทองคำ
6. เด็กหญิงเยาวธิดา  ภักดีโชติ
 
1. นายอรรถพร  สุนทรพงศ์
2. นางบังอร  สุนทรพงศ์
3. นางสาวอุษณียากรณ์  สุนทรพงศ์
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นายกรวิชญ์  ทศกรณ์
2. นางสาวขนิษฐา  วีระพันธุ์
3. นางสาวชญานี  ดอนลาดลี
4. นางสาวภคกมล  แก้วพาปราบ
5. นายเกียรติศักดิ์  ศรีวาส
6. นางสาวเนตรกัลยา  ทิพโชติ
 
1. นายอรรถพร  สุนทรพงศ์
2. นางบังอร  สุนทรพงศ์
3. นางสาวอุษณียากรณ์  สุนทรพงศ์
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  บรรจมาตย์
2. เด็กหญิงศิวาภรณ์  ทิพบุญชู
3. เด็กหญิงแพรวา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางชญานิน  สร้อยสุวรรณ
2. นายเกษม  ฉายวิไชย
 
รวม3520
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นายธีระศักดิ์  ต้นสีนนท์
2. นายอภิรักษ์  ดลเอี่ยม
 
1. นายอำนวย  หกพันนา
2. นางสาวรัดดาวรรณ  มานัด
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวชฎาภรณ์  จิตรค้า
2. นางสาวชลณิชา  ศรีพงษ์ชู
3. นางสาวณัฎฐณิชา  จันทา
4. นายณัฐพงศ์  ไชยคำภา
5. นางสาวณัฐพร  พลซื่อ
6. นางสาวธนพร  โคตุรพันธ์
7. นายธนพัฒน์  ภักดีวงศ์
8. นายธีรวัฒน์  สระโกฏิ
9. นางสาววิราวรรณ  บุญมี
10. นายศิรศักดิ์  มุขบำรุง
11. นายศิริวัฒน์  บูรณพรอนันต์
12. นายศุภกานต์  สายบุญ
13. นางสาวสฬธรณ์   พลซื่อ
14. นายสุรพล  สุไชยชิต
15. นางสาวเกศินี  โพธิจักร
 
1. นางทิวา  พลซื่อ
2. นายทศพร  บุญปก
3. นางนิตติกา  พลทะกลาง
4. นางสาวอภิญญา  ชมปากเกลี้ยง
5. นางสาวนีราพร  โพธิ์พงษ์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวณัฐินันท์  ครูมนตรี
2. นางสาววรัญญา  บุตรสาร
 
1. นายนนท์ธิวัฒน์  ปัตถาทุม
2. นายเปรมฤทัย  แสงแก้ว
 
60 ภาษาต่างประเทศ การประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวภัทรวดี  ยะปายต๋า
 
1. นางสาวศิริธร  พลเยี่ยม
 
61 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นายธีระนัย  ใจหาญ
2. นางสาวพัชรนันท์  พันธ์สวัสดิ์
3. นางสาวศศิวิมล  พรมโคตุ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สาขามุละ
2. นายธนาคร  ศรีแนน
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวรัชวิภา  มะระโช
2. นางสาวอภิชญา  พันธ์บุษผา
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สาขามุละ
2. นายณัฐวุฒิ  ภูมิชัยโชติ
 
63 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวพิทญาพร  ชามะลิ
2. นายภานุวัตร  โพธิ์เปี้ยศรี
3. นางสาวอริสา  ไชยดำ
 
1. นายระดมพล  พลซื่อ
2. นางอรชร  ศรีขาวรส
 
รวม2816
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิ 1. นางสาวกรรณิการ์  วโรรส
2. นางสาวกรรธิมา  กัญญพันธ์
3. นางสาวกุลธิดา  แสงอาวุธ
4. นายขจรพล  พุทธนารายณ์
5. เด็กชายจักรกฤษณ์  แก้วพยงค์
6. นางสาวชลธิชา  สิงห์ดารา
7. เด็กชายชลันวัฒน์  บุบผาสังข์
8. นางสาวชลิตา  เสลไสย์
9. นางสาวฑิฆัมพร  พรรคพล
10. นายทิฐินันท์  กิจเกียรติ์
11. เด็กชายธนบัตร  โพธิ์เงิน
12. นายธนสิทธิ์   อายุพัฒน์
13. นางสาวธิดารัตน์  สุทธิประภา
14. นายธีรพงษ์  ขัติยนนท์
15. นายธีระวัฒน์  ขัติยนนท์
16. นางสาวนภัสสร  ม่วงอินทร์
17. นางสาวนรินทร  กัญญพันธ์
18. นายนรินทร  วรรณดี
19. นางสาวปะณิตา  สุกรรณ์
20. นายปิยะ  ดวงสีเสน
21. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  บุตรพรม
22. นายพลไกร  ประจันทร์ศรี
23. เด็กชายพีรภัทร  สนิทนิตย์
24. นางสาวภาณัฐนิศา  สว่างวงศ์
25. นายภูบดินทร์  คานบุตตะ
26. นางสาวมฑณา  บูระวงษ์
27. เด็กชายวรปรัชญ์  หล้าคำพงษ์
28. นางสาววรัญญา  ลือพันพล
29. นายวิทยา  ยิ่งยง
30. นางสาวศศิกานต์  พิมพิลา
31. นางสาวศศิกานต์  อาทิตย์ตั้ง
32. เด็กชายศุภวัฒน์  ทายัง
33. นางสาวสุดารัตน์  แป้นจันทร์
34. เด็กหญิงสุนิสา   พวงทอง
35. นางสาวสุพิชฌาญ์  พรมวงศ์
36. นางสาวอธิติยา  ราญมีชัย
37. เด็กชายอภินันท์  ไผ่โสภา
 
1. นายปารเมษฐ์  เหลาทอง
2. นางบังอร  ปิติสิวะพัฒน์
3. นายจิตรกร  สุทธิประภา
4. นายจิรายทธ  สาสุนันท์
5. นางสาวชญาณิศา   ภูมาศ
6. นางสาววรรณภา  ขุนคำ
7. นางสาวปรัชญาณ์ภรณ์  กิตติกุสุริย์
8. นายธนสรรพ์  กลางบุรัมย์
 
65 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เฉยพันธุ์
2. เด็กหญิงสุธาสินี  นิยมไพรพฤกษ์
3. เด็กหญิงเมทา  สุดไชยเรศ
 
1. นายรัฐธรรมนูญ  น้อยวงศ์
2. นางวนัสนันท์  อายุพัฒน์
 
66 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิ 1. เด็กชายก่อเกียรติกีรติ  เกษมสัตย์
2. เด็กชายธัชชกร  เดชศรี
3. เด็กชายศุภวิชญ์  มีรัมย์
 
1. นายรัฐธรรมนูญ  น้อยวงศ์
2. นางรุจิเรขราณี  น้อยวงศ์
 
67 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิ 1. นางสาวธนัญญา  ขอสุข
2. นายรวีวัฒน์  อุปะละสัก
3. นางสาววรัญญา  ยะหา
 
1. นายรัฐธรรมนูญ  น้อยวงศ์
2. นายศุภชาติ  ทอดภักดี
 
รวม4614
68 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวสุทิพย์ตา  เผ่าเพ็ง
 
1. นางทฤฒมน  บุญล้อม
 
69 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวณัดทมาลี  บุตรพรม
2. นางสาวอรัญยพร  หมุนลี
3. นางสาวอัญธิกานต์  ผันพลี
 
1. นางสาวศรัณยา  วงศ์ชัย
2. นางสาวยุพเรศ  นรโภค
 
70 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐากร   เพชรแสน
2. เด็กหญิงรัฐวดี   ศรีสมภาร
3. เด็กหญิงอาริสา   สิทธิไพร
 
1. นางสุดารัตน์   จันทะบาล
2. นายนราธิป   ทิพมณี
 
71 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวชนันภรณ์  ศิริสุวรรณ
2. นางสาวธิติมา   สุภาจันทร์
3. นายรพีภัณ   พฤษชาติ
 
1. นายพฤกษ์   สิทธิถวัลย์
2. นางเยาวพร  ตรางา
 
72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายณภัสกร   พูลเพิ่ม
 
1. นางสุพรรณี   อาวรณ์
 
73 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายสรวิชญ์   หลิมกุล
 
1. นางกนกศร   พลยุทธ์
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกฤษณธร  สีหนาท
 
1. นางสาวยุพเรศ  นรโภค
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยกร   วรโภชน์
 
1. นางสาวบุญทิวา  ศาลารัตน์
 
76 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  กิตติธรรมโสฬส
2. นางสาวศิริกัญญา  สมบูรณ์พันธ์
3. เด็กหญิงสรัลชนา  พันสีเงิน
 
1. นางสาววิริยะ  ลามคำ
2. นางเพ็ญสิริ  พิชัย
 
77 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกานท์กวิน  พันธัง
2. นางสาวพรรณภา  บุบผาสังข์
3. นางสาวอริยา  สมเสนาะ
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  อินทร์งาม
2. นายพิมพ์ชนก  โคตรฉวะ
 
78 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายธนภัต  ไกรยบุตร
2. เด็กชายธนาณุวัฒน์  วัฒนาราม
3. เด็กชายประภวิษณุ์   นาเมืองรักษ์
 
1. นายธีรยุทธ  ดวงมาลา
2. นายธนพล  นิลผาย
 
79 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  โพธิสิงห์
2. เด็กหญิงเบญญาภา  เนตรติยะสกุล
 
1. นายธีรยุทธ  ดวงมาลา
2. นายธนพล  นิลผาย
 
80 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาววิรัญชนา  จัตวาภักดี
2. นายอวิรุทธ์  บัวไข
 
1. นายธีรดนย์  โพธิ์คำ
2. นางณัฐธิรา  พรมวิจิตร
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุพัฒน์  ไชยธงรัตน์
2. เด็กหญิงชฎาพร  มาศวรรณา
3. เด็กหญิงปภาสรณ์  โประวะ
4. เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์   ละอองอ่อน
5. เด็กหญิงสุภาวิดา  ดีบัวภา
 
1. นางสาวพรพรรณ  พิศพานต์
2. นายจิรายุศ  รัตนวงศ์
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ไกรยสินธ์
 
1. นางสาวทาริกา  สิงห์บุตรา
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติมา  ผันพลี
2. เด็กชายศุภวิชญ์  นาเมืองรักษ์
 
1. นางสาวธัญวรัตม์  ศรีเล็ก
2. นายธนวัฒน์  อาจคำพันธ์
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายธนโชติ  น่าบัณฑิต
2. นางสาวสิริวรรณ  คำรัง
 
1. นางสิรภัทร  ขจรสมบัติ
2. นางสาวธัญวรัตม์  ศรีเล็ก
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวปราณปรียา  พวงศรี
 
1. นางสาวนัฐตยาพร  นรชาญ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวตรีทิตยพิภา  แสนจันทร์
 
1. นางสาวนัฐตยาพร  นรชาญ
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์กนก  วงศ์จันทร์
 
1. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวตรีรัก  หินบุดดี
 
1. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายขวัญแก้ว  วรรณคร
 
1. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายเพชรแท้  ถนอมพุดซา
 
1. นายเป็นหนึ่ง  อ่ำกำเนิด
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวพิชญ์นาฎ  ศรีจุลฮาด
 
1. นางสาวทัดดาว  อาทิตย์ตั้ง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวศิรัญธร  ศรีจุลฮาด
 
1. นางสาวทัดดาว  อาทิตย์ตั้ง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายรัฐภูมิ  ปลื้มใจ
 
1. นางสาวทัดดาว  อาทิตย์ตั้ง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  เจริญพร
 
1. นางสาวทัดดาว  อาทิตย์ตั้ง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิดาภา  พูลเพิ่ม
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คชมิตร
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  โปตะเวช
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ขอนแก่น
5. เด็กชายธนดล  หมัดหมีม
6. เด็กหญิงธนิดา   พรมลี
7. เด็กชายนทีธร  ป้องสีดา
8. เด็กชายพงศกร  แสงกุดเรือ
9. เด็กหญิงพีรดา  เจริญพร
10. เด็กหญิงลักษิกา  พรมโสภา
11. เด็กชายวงศกร  ศรีชูยงค์
12. เด็กหญิงสุธิดา   พิมพ์แมน
13. เด็กชายออริน  เจรอม ฮาเก้อ
14. เด็กหญิงอินทิมา   สรรพวุธ
15. เด็กชายเจษฎา  พรมโยธา
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
2. นางวันเพ็ญ  สุทธิจันทร์
3. นายพรหมมินทร์  คำภา
4. นายภาคภูมิ  วิไลพรรัตนา
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายสิรวิชญ์  เศษวุธ
 
1. นางสาวปุณยนุช  ทูลธรรม
 
97 ภาษาต่างประเทศ การประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายดรัณภพ  สารศิริ
 
1. นางสาวนิภาพรรณ   นิกาเกษ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวชนันพร  บัวชัย
2. นางสาวปรางทิพย์  มะโนธรรม
 
1. นายสุทธิพงษ์  สูงสันเขต
2. นางสาวศิรติกาน  สุ่มมาตร
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ศรีชมภู
2. นางสาวณัฎฐณิชา  ยานุพรม
 
1. นางสาวศิรติกาน  สุ่มมาตร
2. นายสุทธิพงษ์  สูงสันเขต
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวภาสุรีย์   เข็มจัตุรัส
2. นางสาววารุณี  สว่างวงษ์
 
1. นางสาวอัมรา  ภูกาบ
2. นายพิทยุทธ  วงศ์คำมา
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายจุลศิศ  สืบสอน
2. นายชินพัฒน์  โพธิศรี
3. นายธีรวัฒน์  ระหา
4. นายภานุวกร  พันเจริญ
5. นายศิรวิทย์  สังฆะวัฒน์
6. นายเจตนิภัส  ราชธิสาร
 
1. นายสุรชัย  เงินมีศรี
2. นางสุดารัตน์  จันทะบาล
3. นางกนกศร  พลยุทธ
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกชวรรณ  สังฆพรม
2. นายกรวิชญ์  กลิ่นหอม
3. นางสาวชนันต์ญาต์  อายุพัฒน์
4. นางสาวชลดา  ทิวาพัฒน์
5. นางสาวณัฐริกา  ราศรี
6. นายธนกร  ผลพิบูลย์
7. นายนนทวัฒน์  โสลา
8. นางสาวปาลิตา  โคตพงค์
9. นางสาวปิยาพร  วรโภชน์
10. นายไชยวัฒน์  สิทธิศาสตร์
 
1. นายพิมพ์ชนก  โคตรฉวะ
2. นางสาวผกาวัลย์  นามมัย
3. นางเยาวพร  ตรางา
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ผลไม้
2. นางสาวศศิวิมล  สุราทิพย์
3. นางสาวสุภัทรา  ชัยภูมิพิทักษ์กุล
 
1. นางชุติมา  ศรีเรือง
2. นายวีระพงษ์  ดอกรักกลาง
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายธนกฤต  ตรีจันทร์
2. นายธนวัฒน์  นิจกรรม
 
1. นายอภิสิทธิ์  ฉัตรเฉลิม
2. นายเสกสรร  พงษ์รัตน์
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวชนันต์ญาต์  อายุพัฒน์
2. นายธีรภัทร  ราญมีชัย
 
1. นายวัฒนา  อายุพัฒน์
2. นายเสกสรร  พงษ์รัตน์
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวปภาวรินทร์  นาเมืองรักษ์
2. นายภควัต  ศรีสุวอ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ศรีเรือง
2. นายอภิสิทธ์  ฉัตรเฉลิม
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายภูมิรพี  สารเสวก
2. เด็กชายเทวารักษ์  สมสาร์
 
1. นางสาวกฤติยา  พลหาญ
2. นางสาวปิยะฉัตร  ดวงมาลา
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  บูรณะอุดม
2. นายอภิชาติ  มันตาพันธ์
 
1. นางสาวกฤติยา  พลหาญ
2. นางสาวจิราภรณ์  พ้องเสียง
 
109 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  จำนงค์ภักดี
2. เด็กชายณัฐกฤษณ์  วจีภูมิ
3. เด็กชายดุสิตธร  อินทร์เพ็ญ
 
1. นางสาวกฤติยา  พลหาญ
2. นางสาวณัฏฐกานต์  ล้อมกัน
 
110 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกีรดิต  โคตุเคน
2. นายวิทวัส  กุยสิงห์
3. นายเจตนิพัทธ์  ศรีไชยวาน
 
1. นางสาวกฤติยา  พลหาญ
2. นายเสกสรร  พงษ์รัตน์
 
111 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  นามภักดี
2. นายภัทรพล  ขัติยนนท์
3. นายอัถกรณ์  ชวฤทธิ์
 
1. นางสาวนิลบล  แสนสงห์
2. นายเจษฎาภรณ์  สุดานิช
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวปาจารีย์  หมุนลี
2. นางสาวปาริชาติ  โสสุด
3. นางสาวศศิกานต์  คำรัง
 
1. นางขำจิตร  มณีนิล
2. นางสาวภัทรา  ศรีโคตา
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายธนกร  อุทธา
2. นางสาวปาริชาติ  พิมโทศรี
3. นางสาวภัทรธิดา  ม่วงเอี่ยม
 
1. นายโฆษวิทย์  อุดมรักษ์
2. นายเจษฎาภรณ์  สุดานิช
 
114 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายธีรวิทย์  ร่มศรี
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
115 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกฤษฎาพร  สาระรัตน์
 
1. นายศิวะ  เอมโอด
 
116 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกนกนิภา  ทุ่งลาด
2. เด็กหญิงกนกรดา  ทรัพย์สำราญ
3. นายกฤษฎา  โพธิจักร์
4. นายกฤษฎาพร  สาระรัตน์
5. นางสาวกัลยา  จันทร์เหลือง
6. นางสาวจารุวรรณ  กุลสุวรรณ
7. นางสาวจิราภัทร  ทิพมาศ
8. นางสาวจิลพร  มงคล
9. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แซ่เบ๊
10. นายธนวรรธน์  ก๋าศรี
11. นางสาวธัญรดา  หอมบานเย็น
12. เด็กหญิงธิติสุดา  มีรอด
13. นายธีรวิทย์  ร่มศรี
14. เด็กชายปฏิพล   เรืองสมบัติ
15. นายปัณณวิชญ์  ทูลธรรม
16. นางสาวผกามาศ  ตาลมงคล
17. เด็กชายพงศกร  แสงกุดเรือ
18. นางสาวภัทรพร  กล้าดี
19. นายภานุวัฒน์  กุสุมาลย์
20. นายภูมินทร์  จันทร์โชติ
21. เด็กหญิงมาริสา  ดิมาร์
22. นางสาววรัญญาภรณ์  วันทา
23. เด็กชายวัชรดล  วิกล
24. เด็กชายศุภวัทน์  กัญญสินธ์
25. นายสรายุทธ  ทิศเนตร
26. นางสาวสุภนิดา  กอหาญ
27. เด็กชายสุรพร  สอนสวัสดิ์
28. เด็กชายอดิศร  ศิริวัฒนกุล
29. เด็กชายเชาวลิต  บุตรดาจักร์
30. นางสาวเพชรลดา  ครูมนตรี
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
2. นายภานุเดช  เพ็งโฉม
3. นายศิวะ  เอมโอด
4. นายณัฐวุฒิ  คงเสือ
5. นางวันเพ็ญ  สุทธิจันทร์
6. นายสนันตน์ฉันทิศา  พนมจันทร์
7. นายพรเทพ  บุญวิเศษ
 
รวม14687
117 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. นายกฤษฎา  พลเยี่ยม
2. นายกฤษฎี  พลเยี่ยม
 
1. นางเพชรมณีย์  ศรีจันทร์
2. นางอัมพร  พูลเพิ่ม
 
รวม22
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญณัช  พิกุล
2. นางสาวจันทร์จิรา  จรูญสัย
3. นางสาวจิรพัชร  ศรีนามล
4. นางสาวณัฏฐณิชา  โพธิ์กุดศรี
5. นางสาวเฟื่องฟ้า  แดนระเบียบ
 
1. นางจุฬาภรณ์  สินธิทา
2. นางสาวนุชจรินทร์  สุวรรณศรี
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสุธานันท์  ไตรนิคม
 
1. นายทองพูน  สุขรัตน์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. นายภัทรพล  ถินคำเชิด
 
1. นายมงคล  กมลช่วง
 
121 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายต้นน้ำ  ชำนาญยง
 
1. นายมงคล  กมลช่วง
 
รวม85
122 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 1. นางสาวกมลวรรณ  พันธ์ศรี
2. นางสาวนัชชา  ไชยะดำ
3. นางสาวสุพัฒตา  อิ่มบุญสุ
 
1. นางภิภาพร  ลาวะลี
2. นางพิมพ์โพยม   ภูคำ
 
รวม32
123 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงทักษพร  สายรัตน์
2. เด็กหญิงศิริกานดา  แทนกุดเรือ
3. เด็กชายศุภวัฒน์  ศรีดี
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  หนองขุ่นสาร
2. นางสมใจ  บุระเนตร
 
124 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณินทิรา  ชำนะหาร
 
1. นายสนทยา  อินทร์พจน์
 
125 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. นายกิตติศักดิ์  ประนมศรี
 
1. นายอรรถพล  โคตรสินธุ์
 
รวม54
126 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมสูงยาง
 
1. นางนุชรี  ขนานแข็ง
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวพัชราภรณ์  เศษลือ
 
1. นายแสงทอง  ภักดีแก้ว
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  สุภิษะ
 
1. นางสุพิชชา  ศรีกำพล
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวสุทธิกานต์  ตรีเมฆ
 
1. นางกลิ่นบุปผา  โสธรชัยวิทย์
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพ็งศรี
 
1. นางสาวกัญญ์ณรินทร์  ประเสริฐสังข์
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ธงศรี
 
1. นางสาวชนิดาภรณ์  บุญประจักษ์
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวสุนิสา  แสงโคตร
 
1. นางสาวสุุลัดดาวัลย์  อัฐนาค
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายปัณณทัตปกร  เสตเตมี
2. เด็กชายพัชรพล  นาไชย
 
1. นางกนกวรรณ   วรรณพัฒน์
2. นายเกียรติศักดิ์  เวียงสมุทร
 
134 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวบัณฑิตา  รัจพจน์
 
1. นางสุมาลา  แวงวรรณ
 
135 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวดากานดา  แววมณี
2. นางสาวมนิดา  โวหารลึก
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  สมนึก
 
1. นางจารุภา  สิริรัตนากุล
2. นางสาวหทัยกาญจน์  พลพันขาง
 
136 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายชวัลพัชร  แวงวรรณ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ใต้เมืองปาก
 
1. นางเพ็ญประภา  เพ็ญจันทร์
2. นายมงคล  วรรณพัฒน์
 
137 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวชวัลลักษณ์  เลิศศิริรังสรรค์
2. นางสาวพลอยไพลิน  พลเยี่ยม
3. นางสาวมทินา  โพธิชิต
 
1. นางสาวพรพรรณ  พลเยี่ยม
2. นางศิริพร  แสนศักดิ์
 
138 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงปภาดา  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงวรัญญา  โสตถิถาวร
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ดรพลก้อม
 
1. นางสมสวย  วิชามุข
2. นางสาวจิดารักษ์  บุญโทแสง
 
139 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายพีรพัฒน์  ไกยราษฏร์
2. นางสาวสุพิชญา  จันทร์น้ำคำ
3. นายสุรยุทธ  สารบรรณ
 
1. นางสาวจิดารักษ์  บุญโทแสง
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  รัตนพันธุ์
 
140 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายขวัญมนัส  อัศวภูมิ
2. นายธนวัฒน์   มอร์รีส
3. นายนภัสรพี  พิมพ์ทอง
 
1. นายคู่ชีพ   อาจเดช
2. นางสมสวย  วิชามุข
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวปานตะวัน  บุตรพรม
2. นายวุฒินันท์  เมืองศรี
3. นางสาวศศิธร  แสนจันทร์
4. นางสาวสิริพร  ภารประสาท
5. นางสาวสุวนันท์  ศิริไสว
 
1. นางสาวจริยา  โคตะ
2. นายประสิทธิ์  อุดหนุน
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชยาพัชร  นาไชย
2. เด็กหญิงนาราภัทร  แสร์ผักแว่น
3. เด็กหญิงปิยฉาย  วงศ์มาเกษ
4. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  แวงวรรณ
5. เด็กหญิงอภิญญา  พลเยี่ยม
 
1. นางชมัยพร  บัวขาว
2. นางสาวพัชวรรณ  สายโรจน์
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวสุนิษา  ศรีพลรส
2. นางสาวอชิรญา  จินดาวงษ์
3. นางสาวอภิสรา  แสงประกาย
4. นางสาวอุษามณี  ท้าวบุตร
5. นายเกรียงศักดิ์   นาก้อนทอง
 
1. นายอาทร  โคตมุตร์
2. นางสาวรัตนาวดี  ปากวิเศษ
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวอรปรียา  พลเยี่ยม
 
1. นางจงเพียร  ศักดิ์สีเท่า
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงญาณภา  รักเกียรติมาตุภูมิ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  พลเยี่ยม
3. นางสาวนุชจิฬา  รัตนวงศ์
4. นางสาวพัชริดา  มะณี
5. เด็กหญิงพิชญาภา  อินประจง
6. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เวชจรัส
 
1. นางเบญจมาศ  จรบุรมณ์
2. นางสาวประภากร  กระภูชัย
3. นางสาวพัชวรรณ  สายโรจน์
 
146 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวธาริษา  พลเยี่ยม
2. เด็กชายอาชาวิน  ปัทมะ
 
1. นายเดชชาติ  งามจิตร
2. นายปิยมิตร  หงษ์อุดร
 
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวศศิพร  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
 
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายนรบดี  กัณหา
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
 
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายฐิรัช  สาระภักดี
2. นายราชภูมิ  อาสาราช
3. เด็กชายวชิรวิชญ์  สารเสวก
 
1. นายมนตรี  ล้ำเลิศ
2. นางศิริพร  สินธุประเสริฐ
 
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  ศรีกำพละ
2. นายธนกร  ศรีไชยบาล
3. นายบุรินทร์  เวียงสิมา
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
2. นางศิริพร  สินธุประเสริฐ
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายชนาธิป   จงสำราญ
2. นายชยางกูร   แสงภักดี
3. นายชัยวัฒน์   พัตตาสิงห์
4. นายญาณพล   พลเยี่ยม
5. นายธนภูมิ   ขุนโย
6. นายวิศวะ   พลเยี่ยม
 
1. นายภิเษกพล  พลเยี่ยม
2. นายธนวรรธก์  แสนศักดิ์
3. นายสุตพงศ์  ศรีดาฮด
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายฤาไฑ  ชารีรื่น
 
1. นายโกมล  วรามิตร
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  ทองอุ่น
 
1. นายอานันท์  นิ่มวัฒนกุล
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายภูกฤต  ทองวิเศษ
 
1. นางสาวกิตติยาภรณ์   ทองวิเศษ
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงสิริขวัญ   พลเยี่ยม
 
1. นายวชร  สัมพันธ
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวอธิชา  อุทธา
 
1. นายกมล  ก่อวงศ์พานิชย์
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายคภัสดี   อาจสุโพธิ์
2. เด็กชายชิษณุพงษ์   เพ็ชรอำไพ
3. นายณัฐพล   มาลา
4. เด็กหญิงธนิษฐา   สิงหดี
5. เด็กหญิงธิดารัตน์   ศรีกลับ
6. เด็กหญิงพีรดา   พลเยี่ยม
7. เด็กชายภัทรนันท์   ภูมิภาค
8. เด็กชายสราวุฒิ   อินทะลาด
9. เด็กหญิงสุจิตรา   เบ้าโป่งเกต
10. เด็กชายอัมรินทร์   ยะราสิทธิ์
11. เด็กชายอิสระ   อัครประชะ
 
1. นายธนวรรธก์  แสนศักดิ์
2. นางสาวธีรดา  รัตนวงศ์
3. นายโกมล  วรามิตร
4. นายภิเษกพล  พลเยี่ยม
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายธนภัทร  วิชามุข
 
1. นายสุตพงศ์  ศรีดาฮด
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   พลเยี่ยม
 
1. นายสุตพงศ์  ศรีดาฮด
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายกิตติพงษ์   ประทุมเนตร์
2. นายชนาธิป  ไชยะทิพย์
3. นายชาญชัย  ประทุมชาติ
4. นางสาวณัฏฐนิชา  วรรณพัฒน์
5. นางสาวณัฐชญา  ศิลา
6. นายธนภัทร  วิชามุข
7. นายธนาธิป  นราทร
8. นางสาวธัญชนก  เสาเวียง
9. นายธีรโชติ  อนันตภูมิ
10. นางสาวนิราวัลย์  มะณี
11. นายบัญญวัต  บรรพสาร
12. นายพลากร  ประกอบสาย
13. นางสาวพัชราภรณ์  อ่อนศิริ
14. นางสาวพิจิตรา  ศรีบงกช
15. นายพิสิษฐ์  คงศรี
16. นางสาววรัญญา  บุญโสภณ
17. นางสาววิภาวี  ศรีปราบหล่ม
18. นางสาววิรดา  สร้อยสน
19. นางสาววิลาสินี  สุทธิประภา
20. นางสาวอมรา  บุตรสาร
21. นายโสมนัส  ขวัญชารี
 
1. นายสุตพงศ์  ศรีดาฮด
2. นายกมล  ก่อวงศ์พานิชย์
3. นายภิเษกพล  พลเยี่ยม
4. นายโกมล  วรามิตร
5. นายสุทธิศักดิ์  โพธิ์ศรีชัย
6. นายธนวรรธก์  แสนศักดิ์
 
161 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จุลโนนยาง
2. เด็กหญิงกุญธิดา  ท่ากุดเรือ
3. เด็กชายฐิติพงศ์  อาศัยสงฆ์
4. เด็กชายธนฉัตร  แก้วประสงค์
5. เด็กชายธนพร  พวงปัญญา
6. เด็กชายปกรณ์  มันธีรัตน์
7. เด็กหญิงพลอยรดา  รัตนวงศ์
8. เด็กหญิงรวินันท์  มณีเนตร
9. เด็กชายอภิชาติ  อำไพ
10. เด็กหญิงเกษราภรณ์  สุปิงคลัด
 
1. นายธีระพล  เลิศสมพงษ์
2. นางดวงเดือน  พิศพาร
3. นายเดชโยธิน  ท่ากุุดเรือ
 
162 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวคีตภัทร  พิรักษา
2. นายชยพัทธ์  โพธิ์สว่าง
3. นางสาวณัฐพรรณ  ไชยกุฉิน
4. นางสาวตรีชฎา  อาสาสู้
5. นายธวัชชัย  บุตรพรหม
6. นายวันชัย  การิน
7. นางสาววิชญาดา  ภูยืด
8. นายศราวุฒิ  สร้อยเสนา
9. นางสาวศิริยากร  พลเยี่ยม
10. นายศุกลวัฒน์  ทองสม
 
1. นายธีระพล  เลิศสมพงษ์
2. นางสาวธิดา  อาษาศึก
3. นางสาวชลดา  วิชาผง
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวพัชรดา  รัตนวงศ์
 
1. นางอัจฉริยา  โอ
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงปิยาภัสร์  หลงสอน
 
1. นางดลยา  หลงสอน
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายชลกร  จุติวารี
 
1. นางอรอุมา  บุญประจักษ์
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงชญานิน  เจริญกุล
2. เด็กหญิงอชิรญาณ์  จรบุรมณ์
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  วันใจ
2. นางสาวลำพู  ตาลอัมพร
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกวิสรา   ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงชนิสรา   วังคะฮาด
3. นางสาวนันทิยา   พลเยี่ยม
4. นางสาวนิชาพร   ถาวรยิ่ง
5. นางสาวแพรวพรรณ   จิณโรจน์
 
1. นางสาวจิตรา  ลือโสภา
2. นางปิยะดา  โอ้อารี
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติวรดา   สีหา
2. เด็กหญิงวรัญญา  พานเพชร
3. เด็กหญิงสิริกัญญา   พิมพิลา
 
1. นางสาวประภัสสร   ปัญญะพงษ์
2. นางสาวสุภัทรา   มีเนียม
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายทศพร  รินสาทร
2. นายเนติภพ  โวหารลึก
 
1. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
2. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงพรญมล  ธรรมสอน
2. เด็กหญิงอธิชา  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวชลดา  ตะกะศิลา
2. นางสาวพิมพร  บุญถ่าน
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวปภาดา  มนปราณีต
2. นางสาวเบญจพร  กุดเขียวอาด
 
1. นายปิยะพงษ์  พันธ์สุภา
2. นายอุทัย  ศิลแสน
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  โฮมแพน
2. เด็กหญิงธัญชนก  มะละปะที
 
1. นางสาวปิ่นชนก  บุญทัน
2. นางพิทยาภรณ์  คูธนพิทักษ์กุล
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายกฤตภาส  พลมั่น
2. เด็กชายณฐวัฒน์  พันเจาะจง
3. เด็กชายภัทธิยะ  วันทอง
4. เด็กชายสิทธิวัฒน์  สากำ
 
1. นายวราพงค์  ประเสริฐสังข์
2. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวณัฐนิชา  กุลศิริ
2. นายธนสาร  อิงคนานุวัฒน์
3. นายธนินท์ธร  แวงวรรณ
4. นางสาวศิริภรณ์  ประชานันท์
 
1. นายวราพงค์  ประเสริฐสังข์
2. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี   นิระพันธ์
2. เด็กหญิงปนัสยา  กนกนิธิวงศ์
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์  ประทุมชาติ
 
1. นางสาวจิตสุดา  โบราณประสิทธิ์
2. นางรุ่งนภา  ศักดิ์ศรี
 
176 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายภัทรวุฒิ  สารพัฒน์
 
1. นายอานันท์  นิ่มวัฒนกุล
 
177 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายชัยนรินทร์  สุริโย
 
1. นายอานันท์  นิ่มวัฒนกุล
 
178 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายปฐพี   พลเยี่ยม
 
1. นายอานันท์  นิ่มวัฒนกุล
 
รวม15992
179 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. เด็กชายจักรินทร์   ดีใจ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   ไชยวิเชียร
3. เด็กชายรัชชานนท์   ชินพันธ์
4. เด็กชายวันเฉลิม   แวงวรรณ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   อรุณภาส
6. เด็กชายโชติชัย   ทองสม
 
1. นายธนะพนธ์  โคตรพัฒน์
2. นายศุภชัย  วุฒิสาร
3. นายอัษราวุฒิ  จันทะแสง
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นางสาวกรรณิกา  แก้วกล้า
 
1. นายธนะพนธ์  โคตรพัฒน์
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. เด็กหญิงกัลยา  มาสอน
2. เด็กหญิงช่อลัดดา   กิ่งเมือง
3. เด็กหญิงรามิลกัณต์   บุญแสนรัน
 
1. นางประยงค์  สารบรรณ
2. นางสาวนาตยา  โยธาศิริ
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นายทัศนชัย   ไชยดำ
2. นางสาวปวีณา  เพ็งพันธ์
3. นางสาวเสาวภา   บำรุงรส
 
1. นางสาวมาลิไพร  นามมะ
2. นางวรัญญา  เมืองแวง
 
183 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นางสาวกมลชนก   แสงมณี
2. นางสาวพัชราภา   โคตะยัญ
3. นางสาวมนัสนันท์  จำปีหอม
 
1. นางวรัญญา  เมืองแวง
2. นางสาวมาลิไพร  นามมะ
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. เด็กหญิงสุพรรษา   เกษมสุข
 
1. นางสาวพิชญาอร  นะราธร
 
รวม1711
รวมทั้งหมด615342