สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา

งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงครองขวัญ  พิสุทธิ์ธนวัฒน์
 
1. นายรุสลาน  สาแม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงนูรซับรีนา  หะยีหะมะ
 
1. Mr.Von Jovie Kier  Samso
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 1. เด็กชายพลกฤษณ์  ตาทอง
2. เด็กหญิงอารยา  ชูไชย
 
1. นายอนุพล  ส่งสกุล
2. นางนิตยา   กฤตศิลป์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. เด็กหญิงนาซีฟะห์  เจ๊ะเละ
2. เด็กหญิงนิกัลยา  นิเดหะ
3. เด็กหญิงนูรฮายฟา  สุริยวงค์ศา
 
1. นายอะดะนัน  หะโมะ
2. นางสาวซากีน๊ะ  มูเลง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวตวงรัตน์  ด่านนคเรศ
 
1. นางศิริพร    ทองจำรูญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1. นางสาวญาณิศา  ดำจันทร์
2. นายบรรณวิชญ์   เพ็ญบูรณ์
 
1. นางสาวอารยา  จันทร์ศรี
2. นายเกษม  จันทร์ศรี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. นายพีรณัฐ  รัตน์นิยม
 
1. นางสายบัว  นิโรธ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน 1. เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ทรัพย์สิน
 
1. นางสาวหฤทัย  ฟ้าแสงสรรค์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นายธัชพันธุ์  บุญช่วย
2. นายสิทธินนท์   แดงเงิน
 
1. นางสาวเรวดี  เกษตรเจริญ
2. นางสาวนิฮานีฟะห์  ประดู่
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 1. นายซุลกิฟลี   โต๊ะเจ๊ะ
2. นายภูชูวรรณ  ลาแซ
3. นายอามีน  เจ๊ะหนิ
 
1. นางสาวพัชรี  มณีศรี
2. นางสาวฮานีซ๊ะ  แสแลแม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบังพิทยาคม 1. นายอาพันดี  วาละ
 
1. นางสาวมาซีเตาะห์  สาเมาะ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. นายจักรภพ   แสนสุข
2. เด็กชายจันทศร  จงไกรจักร์
3. เด็กชายธัญญกร   เพชรน้ำทอง
4. นายนฤเบศฐ์  มาหามะ
5. เด็กชายปริวัฒน์  ผดาวัลย์
6. เด็กชายป้องเกียรติ  วงศ์ปนทอง
7. เด็กชายมูฮัมหมัดรอกิบ   สาและ
8. นายอารีฟ   แบลือแบ
9. เด็กชายอารีฟีน  รอยิง
10. เด็กชายอำนาจ  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวอารีย์   อินสุวรรณโณ
2. นางสาววรรษิดา  ยอดมณี
3. นายรุสลี   สาเมาะ
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุ่มเงิน
2. เด็กหญิงกาญจนาฏ  หวาเอียด
3. เด็กหญิงณัฐริยา   วงศ์แย้ม
4. เด็กหญิงธัญรดา   จันทร์มุนี
5. เด็กหญิงพรรณิภา  ใจงาม
6. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    ตรีผ่อง
7. เด็กหญิงสุภามาศ  เพชรเต็ม
8. เด็กหญิงอนัญญา  นาคสุข
 
1. นายป้อมเพชร  นาควิจิตร
2. นายกวินทิพย์  กาญจนสมจิตต์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาบังพิทยาคม 1. นายอิบรอเหม  อาบู
 
1. นางสาวมาซีเตาะห์  สาเมาะ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 1. นางสาวเพ็ชรดาว   สังข์แก้ว
 
1. นางสาวซากีเราะห์  มะแตหะ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. เด็กหญิงซัลวาร์  มะแซ
2. เด็กหญิงฮาวา   นิมะเต๊ะ
 
1. นายอารีฟ  ลาตีฟีย์
2. นายกรวิชญ์  สันอี
 
17 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. นางสาวนิซูไฮนี  เจ๊ะบู
2. นางสาวนุรฮาซีกีม  เล๊ะนุ๊
3. นางสาวนูรีฟฟาน  สาและ
 
1. นางสาวอารียา  เตะโซ
2. นางสาวอามีเนาะ  กาซอ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นางสาวอลิชา   จันทรโชติ
 
1. นางเกศินี  สุขสงวน
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ 1. เด็กหญิงนัสร๊อห   หามะ
2. เด็กหญิงพาตีเม๊าะ   เอามิง
3. เด็กหญิงอัสรียา   บาเกาะ
 
1. นางสริลลา  เจริญมิตรมงคล
2. นางสริลลา  เจริญมิตรมงคล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ทองพราว
 
1. นายปราโมทย์  โหยชุม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ 1. นางสาวอดิศา  เพ็ชรรัตน์
 
1. นางโนรีซัน ฆูร์ราม  นาวีด
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบังพิทยาคม 1. เด็กชายอัฟนัน  หลำโซะ
2. นางสาวอีฟตีซาน  แดแก
3. เด็กชายฮันซอละห์   อาลี
 
1. นายอามัน  หลงแดวา
2. นางรูฆาย๊ะ  มะยีแต
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบังพิทยาคม 1. นายกัสรี  มะเกะ
2. นายซุลกิปลี  เลาะดีสม
3. นายซุลฟิกลี  เบ็ญหามะ
4. นางสาวซูไฮลา  มะเร๊ะ
5. นางสาวญาวานี  เจ๊ะและ
6. นางสาวนูซูฮา  ปูลา
7. นางสาวฟิรดาว   ตาเหย็บ
8. นายมูฮัมหมัดไซฟูนร์  อามะ
9. นางสาวอินตันซามีมี  มะมิง
10. นายอิรฟาน  สาเหาะ
 
1. นายมุสตากีม  การิแย
2. นายคาเซ็ง  มณีหิยา
3. นายคาเซ็ง   มณีหิยา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาบังพิทยาคม 1. เด็กหญิงนูรซานีรา  สะมะ
 
1. นางสาวมาซีเตาะห์  สาเมาะ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.17 ทอง 4 โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กหญิงมาริษา  ตะลีตา
 
1. นางสาวภ.ภัทรศรี  พรหมรูปสวย
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตันฑเตมีย์
 
1. นางสาวภ.ภัทรศรี  พรหมรูปสวย
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.66 ทอง 4 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 1. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ดอลาเตะ
 
1. นายอูสมาน  ลีลาตานา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 1. นายสิทธิพงค์  หนูขุนนาง
 
1. นายกิตติชาติ  ขุนแก้ว
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.66 เงิน 4 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 1. นายสิทธิพงค์  หนูขุนนาง
 
1. นายกิตติชาติ  ขุนแก้ว
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 1. นางสาวธนารีย์   สมยา
2. นางสาวปัถยา   หนูชู
3. นางสาวฟาตอนีย๊ะห์  ปาแนแจกะ
 
1. นางพอขวัญ  โทบุรี
2. นางสาวฟาอีซะห์  นิแว
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 1. นายซูเหร์  ยามา
2. นายฟาร์อิส  ยูโซ๊ะ
3. นายวีสดาน   บาฮา
4. นายอามาน  เจะหลง
5. นายอามีรีนโซฟี   มูนิ๊
 
1. นายอิลญาซ  สะอะ
2. นายปรีชา  ดาแหม็ง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 1. นางสาวจัสมิน   มะสาแม
2. นางสาวปวีณา  อาเย๊าะ
3. นางสาวพัชรินทร์   เจ๊ะยอ
4. นายฟัจรี  แวเยะ
5. นายมารูวัน  ดาหาเล็ง
 
1. นายอิลมี   ลือแบเต๊ะ
2. นายอันวาร์  เจ๊ะเม๊าะ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาบังพิทยาคม 1. เด็กชายมูฮัมมัดฮัมดี   เล๊าะมิ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดฟุดลี   ดอฮะ
3. เด็กชายยุสรัน   เบ็ญหามะ
4. เด็กชายอับดุลรอฮมาน   สาและ
5. เด็กชายอานัส  บือราเฮง
 
1. นางสารีนา  นาแว
2. นางสาวยูวารี    อาแว
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 1. นายตูรีดี   หะยีบาราเฮง
 
1. นางวิชชุดา  แซ่เจ็ง
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กหญิงณัฐยา   พรหมทอง
 
1. นางสุวภัทร  ชูเมือง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 1. เด็กชายฟิกรี  อาแว
2. เด็กชายอาดีฟ   บารู
 
1. นางสาวรอสีดะห์  ยูโซ๊ะ
2. นางสาวซูมัยยะห์  ดามะอู
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กหญิงฮาสือน๊ะ  วาเซ็ง
 
1. นางสาวนัทฎา  ชาญณรงค์
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 1. นายปกรณ์  ขันแก้ว
 
1. นางวิชชุดา  แซ่เจ็ง
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงพิชชาอร  เหตุเกษ
 
1. นางสาวนูรอาซียะ  ตีโต
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวสิริภา   วรรณกวินโกมุท
 
1. นายไพโรจน์  ขวัญคง
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงพิชญ์พิมล   รัตนมณี
 
1. นางสาวธนิกานต์  แก้วมนตรี
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงเนตรนภา  เบญยูนุส
2. เด็กหญิงโสภาพรรณ  อุ่นแดง
 
1. นางสาวณัฐณพัชร์  พูลศรีรุ่งภารดา
2. นางสาวสุนิสา  ฉันทศิริรัตน์
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน 1. นางสาวนรินทิพย์  รุ่งเรือง
2. นางสาววิยดา   ใจเทพ
 
1. นางสาวกนกกัญชนก  คงแก้วเกตุวนิดา
2. นางสาวกนกกัญชนก  คงแก้วเกตุวนิดา
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงหทัยชนก   พรหมดำ
 
1. นางวิซาน่า  จารง
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นายฟาอิฟ  เจ๊ะมาด
 
1. นายบัดรี  จินตรา
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงปรารถนา  นวลสำลี
2. เด็กชายปวริศ   นวลสำลี
 
1. นางวิซาน่า  จารง
2. นายซัยอุมาร์  การี
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นายฮาดี้  กาเซ็ง
 
1. นางวิซาน่า  จารง
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงดารภา   คำศิริ
2. เด็กหญิงบุณณดา   อินทนนท์
3. เด็กหญิงพิรุฬห์ลักษณ์   ศิริมุสิกะ
 
1. นางสาวสาแลฮะ   ดีซะเอ๊ะ
2. นางสาวสาแลฮะ  ดีซะเอ๊ะ
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นายณัฐกร   จันทร์เมือง
2. นายปราชญ์  ปริเปรมกุล
3. นายอาซูรี  โต๊ะมีนา
 
1. นางซูไบด๊ะ  แซะเด็ง
2. นางซูไบด๊ะ   แซะเด็ง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงจิรัชญา   พรหมตรัง
2. เด็กหญิงจุฑามณี  เซ่งซ้าย
3. นายธราเทพ   บุญมากช่วย
4. เด็กหญิงวีรวรรณ  เซ่งซ้าย
5. เด็กหญิงสุดานันท์  โต๊ะดำ
 
1. นางนงเยา  วิกรัยเจริญยิ่ง
2. นางมณฑิรา  จินดารัตน์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวภิญญดา   ลายเจียร
2. นางสาวรวิวรรณ  จันทรทอง
3. นางสาวฤทัยทิพย์   ไชยสมาน
4. นางสาววรรณนา  พลายแสง
5. นางสาวโสรยา   สุขบางนพ
 
1. นางศิรประภา  รังไสย์
2. นางพิชญนันท์  กัดโกนา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  บรรจง
 
1. นางสาวอทิตา   รักนิ่ม
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวธนิกุล  พูนสวัสดิ์
 
1. นายประจักษ์  ขวัญพัทลุง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาววธนิกุล  พูนสวัสดิ์
 
1. นายประจักษ์   ขวัญพัทลุง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นายวาลิด  ปูเต๊ะ
 
1. นายประจักษ์  ขวัญพัทลุง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวอาภิชญา  อมรเทพอดุล
 
1. นายปพนพัชร์   สุทธิชาเจริญพงษ์
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวสวันตี  ภูมาชีพ
 
1. นางสาวคอฟเสาะ  บาเน็ง
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายพลธร   พังสุบรรณ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่เลี่ยง
 
1. นายแวฮาซัน  ลีหมะ
2. นางสาวมัสณา  ทรงนาศึก
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายปิยะชาติ  นวลหุน
2. เด็กชายสหรัฐ   รัตน์น้อย
 
1. นายจิรพงษ์   เจริญสงฆ์
2. นายยศธร  กานต์ชนาพงศ์
 
60 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดาวกระจาย
2. เด็กหญิงกันต์กมล  สุขประดิษฐ์
3. เด็กหญิงณัฐรัมภา  พรหมคงบุญ
 
1. นางพรเพ็ญ  ขวัญพัทลุง
2. นางพรเพ็ญ  ขวัญพัทลุง