สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. สงขลา,สตูล

งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  สร้างคำ
2. เด็กชายธนดล  รัตนะ
 
1. นางสาวเขมปัณฑา  ไตรชนัญกร
2. นางสาวซานีต้า  สามะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นางสาวรัชนีพร  ปานจันทร์
 
1. นางปาริชาติ  บำราญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 1. นางสาวเกาซัร  อาลีกอย
 
1. นางสาวอลิศา  มะแอ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 96.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ 1. นางสาวชกามาศ  วรรณกูล
2. นางสาวทรัพย์ศิรินร์  ประยูรแก้ว
3. นายธีรชาติ  สุวรรณรัตน์
4. นางสาวภาระวี  นกพุ่ม
5. นางสาวยุวดี  จันหนู
6. นางสาวรวีวรรณ  ร่างสีคง
7. เด็กชายรัชติภูมิ  สวนจันทร์
 
1. นางรัชนู  แก้วยอดทอง
2. นางสาวเจนจิราพร  ธรรมรักษ์
3. นางสาวนารีรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
5 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. นายธีรดล  แตหละ
2. นายมงคล  บุญโย
3. นายมูฮัมหมัดอัฟฟา  ลิมิตร์
 
1. นายสุวิศิษฎ์  กั้นหยั่นทอง
2. นางสาวณัฐณิชา  หลงสมัน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 95.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพา 1. นางสาวรัตนากร  วิรัชต์
2. นางสาวสุนิดา  แก้วของม็อง
 
1. นายอานนท์  บูเอียด
2. นางสาวกษมา  ศิริรักษ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นายศุภวิชญ์  ปานสัน
 
1. นางสาวรอฮานะ  ไชยยอด
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา 1. เด็กชายธนะรัตน์  เจียมจันทร์
 
1. นางกรองกาญจน์  ทองกอบสม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวงค์  แซ่หลี
2. เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่หลี
3. เด็กชายประดิษฐ์ชัย  รักแก้ว
4. เด็กหญิงสิริมาส  เพ็ชรจันทร์แก้ว
5. เด็กหญิงอัมมิดี๊  บิลหยา
 
1. นางสาวจิระวดี  จิตเลขา
2. นางสาววาสนา  ปาแว
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. เด็กหญิงธีรนันท์  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงศศิมณฑน์  สุพิณรัตน์
3. เด็กหญิงเปรมภิกา  สุยะราช
 
1. นางสาวบุญประภา  ช่วยชม
2. นางอทิยาภรณ์  เพชรสลับแก้ว
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 1. นายธีรภัทร  นิมิสวิง
 
1. นายอนุสรณ์  วงศ์ชาลี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  บัณฑิต
2. นายศุกลวัฒน์  ทิมพูล
 
1. นายไชยา  สุวรรณโณ
2. นางวิลาวรรณ  ศรีสังข์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 1. นายมนชิต  ศรีกมล
 
1. นายอนุสรณ์  วงศ์ชาลี
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นางสาวตวรรรัตน์  ดำแก้ว
2. นางสาวนัฐนิต  เพชรแก้ว
3. นางสาวอารียา  เอียดหวัง
 
1. นายวิชาญ  ชูเกิด
2. นายบรรเทิง  นามวงศ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 1. นางสาวกัญนิภา  ชูยัง
 
1. นางสาวธัญทิพย์  ศรีนวล
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นางสาวจิรัชญา  พวงแก้ว
2. นางสาวญาดา  เสนาจิตร
3. นางสาวณัตรนรี  คงฉิม
4. นางสาวสิรินธร  ด้วงเมือง
5. นางสาวอรทัย  เส้งอิ่ม
 
1. นางสาววนิดา  หมันเล๊ะ
2. นางสาวสุชาวดี  เพชรนุ้ย
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  ดลเจือ
 
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  เส็นขาว
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  หอมนิยม
 
1. นายชลภาม  สุริยะกานนท์
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวดามียาอ์  อุศมา
2. นางสาวนัจญมา  ด่านเท่ง
3. นายรัชชานนท์  ศรีแสง
 
1. นางซูไรดา  ล่านุ้ย
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 1. นางสาวกุลรัตน์  ไชยจันทร์
2. นายปัญญานะ  พลเพชร
 
1. นายไชยา  สุวรรณโณ
2. นางวิลาวรรณ  ศรีสังข์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 1. นางสาววานีต้า  หมัดเหร็ม
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ปิ่นทองพันธุ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. เด็กชายวัณณุวรรธน์  เต๊ะซ่วน
 
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพา 1. เด็กหญิงรัติการณ์  จะนะจินา
 
1. นายสุรเชษฐ  กลับรอด
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายอานัส  อานับ
 
1. นายอับดลรอศักดิ์  อาลี
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายรัฐพล  เดชประมวลพล
 
1. นางสาวสวนิต  โอภิธากรณ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพา 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช  แดงทองเกลี้ยง
 
1. นายสุรเชษฐ  กลับรอด
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจะนะวิทยา 1. นางสาวนัฐญา  แตงอ่อน
 
1. นางสาวปณิดาภา  ฮะอุรา
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาครพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ขุนพิทักษ์
 
1. นายยูโสบ  เหมสลาหมาด
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ดำมี
2. นางสาวเกณิกา   ภักดี
 
1. นางลำไพ  ศรีปาน
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐนิกร  นิคาโม
 
1. นายสำราญ  หมื่นสระชุม
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม 1. เด็กชายวิศวะ  มินเกตุ
 
1. นายพลากร  พวงสุวรรณ
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. เด็กชายพงศพัศ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
1. นางสาวสุวนิช  แซ่อ๋อง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  หมาดเท่ง
2. เด็กชายณัฐฤกษ์  วิไลพันธ์
3. เด็กชายฟูดัยล์  ลัดเลีย
 
1. นางสาวจินตนา  อุบล
2. นางสาวอังศนา  สันนก
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวหทัยภัทร  หนะอีน
 
1. นายอับดลรอศักดิ์  อาลี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 1. เด็กหญิงไหมทอง  หมวกทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองเพ็ชร
2. เด็กหญิงอังคณา  เหมาะสนิ
3. เด็กหญิงแป้งหอม  เงินกลั่น
 
1. นายวิชาญ  ชูเกิด
2. นายสุเทพ  คงคาวงศ์
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. นางสาวชนิกานต์  เงินพิบูลย์
2. นางสาวซาแลฮะห์  โต๊ะมอง
3. นายธีรภัทร   ยีอา
4. นางสาวนารีต้า  แพงแซง
5. นางสาวพรสวรรค์  ปัญญาศักดิ์
6. นายพิพัฒน์  กลับศรีอ่อน
7. นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีนาค
8. นางสาววริษา  คลังข้อง
9. นางสาววาสนา  หยังหลัง
10. นางสาววิลาสินี  พันหาบ
11. นางสาวสุไวบ๊ะ  หมันบุตร
12. นางสาวหนึ่งฤทัย  กงทิพย์
13. นางสาวอรัญญา  บุญตาหา
14. นายเกียรติขจร  เกื้อหนุน
15. นางสาวโรสซารีน่า  บิสนุม
 
1. นางสมใจ  สำผัส
2. นายอิสมาแอ็น  หมาดกาเส็ม
3. นางสาวสุนทรียา  จินะอิ
4. นายเกียรติขจร  เกื้อกนุน
5. นายพิพัฒน์  กลับศรีอ่อน
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 1. นางสาวปาริชาติ  ดำสนิท
 
1. นางสาวลลิภัสร์  เมธีธนัยกิตติ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  ทวนสุวรรณ์
 
1. นายปภัค  แก้วบุญชู
 
40 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  แซ่ตั้น
2. เด็กชายสืบสกุล  เกษมสุข
3. นายอนันตชัย  ปานทอง
 
1. นายสุวิศิษฎ์  กั้นหยั่นทอง
2. นางจริญ  พรหมวิจิต
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนภัทร  ขาวหมื่น
 
1. นายสำราญ  หมื่นสระชุม
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  ทองกอบสม
 
1. นางสาวสารุตา  ดาแลหมัน
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพา 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  สาคิรินทร์
 
1. นายสุรเชษฐ  กลับรอด
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. นายพงศักดิ์  อิ่มจันทร์
 
1. นายวิภู  แก้วเพิ่มพูน
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  คำมะณีย์
 
1. นางวิไล  หนูคงแก้ว
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีบัว
 
1. นายพิเศษชาย  คณะทอง
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายธีรดนย์  ผลทวี
2. นางสาวนริศา  บาราสัน
3. นายอฎิล  แซะอามา
 
1. นางสาวนูรีซัน  ตาเดอิน
2. นางวาสินี  ขจีรัมย์
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา 1. นางสาวอัยริณ  ไพโรจน์
 
1. นายณฐพล  ทิมพวงทอง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 1. นายธนาดล  พลผอม
2. นางสาวนันท์นลิน  ศิริพงษ์
3. นายวรกันต์  วงศ์ชาลี
4. นายวุฒิพงศ์  เจริญฤทธิ์
5. นายเอกพัชร  เฮียวชิโป
 
1. นางสาวผกามาส  แก้ววารี
2. นางสาวชลธิชา  หยีมะเหร็บ
 
50 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  นิลวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงนภัศรา  มีศิริ
3. เด็กหญิงนันทรัตน์  มหาสิทธิ์
 
1. นางสาวพาตีต๊ะ  เลาะสุหลง
2. นางสาวมาเรียม  ดอเลาะ
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนจะนะวิทยา 1. เด็กหญิงวรัญญา  พันธริ
 
1. นางอาภาภรณ์  ประยูรช่วย
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.3 เงิน 4 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นางสาวอัลริซกี  ประทักษ์กุลสาร
 
1. นางปิยรัตน์  ทองเต็ม
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนควนโดนวิทยา 1. เด็กชายปาราเมศ  หวันอาหลี
2. เด็กชายอิรวัชรธ์  ดาราหมานเสด
 
1. นายอับดุลการีม  สามัญ
2. นางหัสราษ  มัสตัน
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสริตา  ริ้วทอง
 
1. นายสำราญ  หมื่นสระชุม
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจะนะวิทยา 1. เด็กชายนัฐพล  ไชยภูมิ
2. เด็กชายภาณุเดช  แหมะแหม
 
1. นางสาวซัฟวาณีย์  เจ๊ะเล็ง
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 70.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม 1. นางสาวกอแก้ว  จันทรปาน
 
1. นางทวีพร  หนูสวัสดิ์
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 1. เด็กชายนฎิศวร์  แจ้งจุล
 
1. นางรุ่งญาดา  เตชะสุขิตกุล
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 4 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 1. นายภัทร  นิยมเดชา
2. นายสกล  เมืองโคตร
 
1. นายณัฐพล  หวันสู
2. นายพิชิตนันท์  จันทรัตน์
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 1. นางสาวเมริษา  สุขละเอียด
 
1. นางรุ่งญาดา  เตชะสุขิตกุล
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 โรงเรียนจะนะวิทยา 1. นายศรายุทธ  แยนา
2. นายศราวุธ  สะเม๊าะ
3. นายสิทธิชัย  บูสะเม๊าะ
4. นายอรรถพล  เภอแสละ
5. นาย้เมล์มูด  สินดุกา
 
1. นายมะกาแม  หลำโสะ
2. นางสาวสูไหละห์  กาจิ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 66 ทองแดง 4 โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โสะตา
2. นางสาวกัญรัตน์  ปอทอง
3. นางสาวชานิสา  นาคสง่า
4. นางสาวนริศรา  อย่างดี
5. นางสาวนารีรัตน์  เอ็มเล่ง
6. นางสาวลภัสรดา  หยงสตา
7. นางสาวศศิภา  สำเร
8. เด็กหญิงสิรินทรา  หาหลัง
9. เด็กหญิงอดานิส  สันโด
10. นางสาวเมษิยา  จิเหม
 
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนเทพา 1. เด็กชายกฤษฎากรณ์  สามารถ
2. เด็กชายธนวัฒน์  รูปคม
3. เด็กชายฟูรกอน  บินล่าเต๊ะ
4. เด็กชายอัฟนันต์  หมีนเหล็บ
5. เด็กชายอิสมะแอ  มะแซ
 
1. นางสาวรุสดา  ยูโซะ
2. นางสาวปิยนุช  มิหีม
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 1. นางสาวกรกช  หนูรักษ์
 
1. นางเยาวลักษณ์  บุญก่อเกื้อ
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  พรหมน้อย
2. เด็กชายสุริยะ  ทองตราชู
 
1. นางสาวกัญญาภัค  นพวงค์
2. นางสาวเมษินี  อิสสโร