รายชื่อทีมชนะ อันดับที่ 1-3 ระดับชาติ

งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. เด็กหญิงนูรฟาตีฮาน  อูมา
 
1. นางสาวนูรีฮัน  เจะแว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตันหยงมัส 1. เด็กหญิงนุสรี  ดอนิแม
 
1. นางเพ็ญศรี  แทนหนู
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  ทองกอบสม
 
1. นางสาวสารุตา  ดาแลหมัน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 1. นางสาวเกาซัร  อาลีกอย
 
1. นางสาวอลิศา  มะแอ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 1. นางสาวปาริชาติ  ดำสนิท
 
1. นางสาวลลิภัสร์  เมธีธนัยกิตติ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม 1. เด็กชายวิศวะ  มินเกตุ
 
1. นายพลากร  พวงสุวรรณ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นางสาวอลิชา   จันทรโชติ
 
1. นางเกศินี  สุขสงวน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นางสาวอามีรูน  โตะโลนา
 
1. นางสาวซูมัยยะห์  สะแลแม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีสมบูรณ์
2. เด็กหญิงโรฐิณา  เดชเส้ง
 
1. นางสาวมาลินี  ไชยชำนาญ
2. นางสาวอมรรัตน์  แก้วเกาะสะบ้า
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  เส็นขาว
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  หอมนิยม
 
1. นายชลภาม  สุริยะกานนท์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มาลีวัด
2. เด็กหญิงธัญรดา  อารง
 
1. นางอุบลวรรณ  เหรียญทอง
2. นางสาวมัสนา  เจ๊ะโด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 95.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพา 1. นางสาวรัตนากร  วิรัชต์
2. นางสาวสุนิดา  แก้วของม็อง
 
1. นายอานนท์  บูเอียด
2. นางสาวกษมา  ศิริรักษ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นางสาวจารุภา  สำเภาแก้ว
2. นางสาวอนัญญา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวมาลินี  ไชยชำนาญ
2. นางสาวอมรรัตน์  แก้วเกาะสะบ้า
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีวารินทร์ 1. นางสาวนารีซะห์   เวาะและ
2. นางสาวอามีรา   สะมะแอ
 
1. นางสาวอรไท  ทองคุปต์
2. นางสาวอรไท   ทองคุปต์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา 1. เด็กชายธนะรัตน์  เจียมจันทร์
 
1. นางกรองกาญจน์  ทองกอบสม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. นายคุณัชญ์  บวชชุม
 
1. นางธนิษฐา  พันธ์ธนะ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา 1. นางสาวอัยริณ  ไพโรจน์
 
1. นายณฐพล  ทิมพวงทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวฮัสซาน   สาเมาะ
 
1. นายโทวัฒน์  เพ็ชรเพ็ง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  สร้างคำ
2. เด็กชายธนดล  รัตนะ
 
1. นางสาวเขมปัณฑา  ไตรชนัญกร
2. นางสาวซานีต้า  สามะ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนุรอัย   สาแม
2. เด็กชายบัยฮากี  เจ๊ะเต๊ะ
 
1. นางฟารียา  กาแบ
2. นายมาสือรัน  มีนา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นางสาวรัชนีพร  ปานจันทร์
 
1. นางปาริชาติ  บำราญ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นายสุจิณณา  สุระกำแหง
 
1. นางสาวรอมือละ  หะยีตาเละ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  หมาดเท่ง
2. เด็กชายณัฐฤกษ์  วิไลพันธ์
3. เด็กชายฟูดัยล์  ลัดเลีย
 
1. นางสาวจินตนา  อุบล
2. นางสาวอังศนา  สันนก
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายธีรดนย์  ผลทวี
2. นางสาวนริศา  บาราสัน
3. นายอฎิล  แซะอามา
 
1. นางสาวนูรีซัน  ตาเดอิน
2. นางวาสินี  ขจีรัมย์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบังพิทยาคม 1. เด็กชายอัฟนัน  หลำโซะ
2. นางสาวอีฟตีซาน  แดแก
3. เด็กชายฮันซอละห์   อาลี
 
1. นายอามัน  หลงแดวา
2. นางรูฆาย๊ะ  มะยีแต
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตันหยงมัส 1. เด็กชายมะตอฮา  อูมา
2. เด็กหญิงมัสตูรี  พินิจสกุล
3. เด็กชายโสฬส  ลาเต๊ะ
 
1. นายอัดลี  ดือราซอ
2. นายศิริ   เอียดตรง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวดามียาอ์  อุศมา
2. นางสาวนัจญมา  ด่านเท่ง
3. นายรัชชานนท์  ศรีแสง
 
1. นางซูไรดา  ล่านุ้ย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. เด็กหญิงธีรนันท์  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงศศิมณฑน์  สุพิณรัตน์
3. เด็กหญิงเปรมภิกา  สุยะราช
 
1. นางสาวบุญประภา  ช่วยชม
2. นางอทิยาภรณ์  เพชรสลับแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเรียงราษฏร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนูรีซัน  สาและ
2. เด็กหญิงมิสบะห์   อาบู
3. เด็กชายอับดุลอัฟฟาน  หะยีเต๊ะ
 
1. นางสาวอานีซะห์  ดูงอโบ๊ท
2. นางสาวฮานีซะฮ์  หะยีบูยา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงกรกนก  พรหมเพชร
2. เด็กชายสิงหราชย์   เลิศประสิทธิ์
3. เด็กชายอภิศักดิ์  หนูสุข
 
1. นางสาวภทรวรรษ  จันแสงทอง
2. นางกัญจนลักษณ์  ชนามุยา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบาเจาะ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฟากิม  แก้ววิลัย
2. เด็กชายมูฮัมหมัดไซดี  นาแว
 
1. นายฮัมดัน  บุกะอะ
2. นางสาวยุวดี  เกื้อสุวรรณ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนัสริน    ดอเล๊าะ
2. เด็กหญิงนูรฟายีลา   เจ๊ะโซะ
3. เด็กหญิงนูรอัซลิน  สาแม
4. เด็กหญิงฟัตมา   ดือรามะ
5. เด็กหญิงอาฟีฟะห์   อาลี
 
1. นางมณีรัตน์   ยูโซะ
2. นางสาวโนรอัยนี   แมทาลง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวงค์  แซ่หลี
2. เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่หลี
3. เด็กชายประดิษฐ์ชัย  รักแก้ว
4. เด็กหญิงสิริมาส  เพ็ชรจันทร์แก้ว
5. เด็กหญิงอัมมิดี๊  บิลหยา
 
1. นางสาวจิระวดี  จิตเลขา
2. นางสาววาสนา  ปาแว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวณัฐธิดา  ลาเตะ
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  พรมขาวทอง
3. นางสาวรุ่งนภา  เพ็ชรสุริยา
4. นางสาววรกานต์  แก้วอ่อน
5. นางสาวสายอุษา  สุวรรณแก้ว
 
1. นางสาวชนัฐฎา   ทัศนาบูรณ์
2. นางรักชนก  แดงดิษฐ์เครี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นางสาวจิรัชญา  พวงแก้ว
2. นางสาวญาดา  เสนาจิตร
3. นางสาวณัตรนรี  คงฉิม
4. นางสาวสิรินธร  ด้วงเมือง
5. นางสาวอรทัย  เส้งอิ่ม
 
1. นางสาววนิดา  หมันเล๊ะ
2. นางสาวสุชาวดี  เพชรนุ้ย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. นางสาวนลินทิพย์  เดิมหมวก
2. นางสาวปัทมาภรณ์  หมั่นการ
3. นางสาวสุกัญญา  ปัญญาเรียบ
4. นางสาวสุนิสา  โคมแก้ว
5. นางสาวเพ็ญพิชชา  ชูสั้น
 
1. นางสาวจิราภา  ภวระไตร
2. นางสาวกชกร  ตันตรานุกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. นายซารีฟ  แมเราะ
2. นายตัรมีซี   ซาแม็ง
3. นายมูฮัมหมัดอามีน  มาหะมะ
4. นายมูฮัมหมัดอิลฮัม  ดาโอ๊ะ
5. นายอิบรอเฮม  อาแด
 
1. นางสาวไอลดา   เจะอาแซ
2. นางสาวโรสมานี  หะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 1. นายธนาดล  พลผอม
2. นางสาวนันท์นลิน  ศิริพงษ์
3. นายวรกันต์  วงศ์ชาลี
4. นายวุฒิพงศ์  เจริญฤทธิ์
5. นายเอกพัชร  เฮียวชิโป
 
1. นางสาวผกามาส  แก้ววารี
2. นางสาวชลธิชา  หยีมะเหร็บ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญธารวิทยา 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  ทองเลิศ
 
1. นางสาวทัศลีมา  มาหะมะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงนันท์ชพร  เทพสุวรรณ
 
1. นายซาฟวัน  ดือราแม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาครพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ขุนพิทักษ์
 
1. นายยูโสบ  เหมสลาหมาด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นายศุภวิชญ์  ปานสัน
 
1. นางสาวรอฮานะ  ไชยยอด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. นางสาวนูรฮาบีบี  ซะซา
 
1. นางสาวนิมาสือก๊ะ  ไอซา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 1. นางสาวเพ็ชรดาว   สังข์แก้ว
 
1. นางสาวซากีเราะห์  มะแตหะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 1. เด็กหญิงพัชรพร   บุญปถัมภ์
2. เด็กชายภีมพัฒน์   รักการงาน
 
1. นางสาววิภาดา   ดวงสุวรรณ
2. นางสาวรัชนี   ศิริรัศพล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 1. เด็กชายพลกฤษณ์  ตาทอง
2. เด็กหญิงอารยา  ชูไชย
 
1. นายอนุพล  ส่งสกุล
2. นางนิตยา   กฤตศิลป์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  บัณฑิต
2. นายศุกลวัฒน์  ทิมพูล
 
1. นายไชยา  สุวรรณโณ
2. นางวิลาวรรณ  ศรีสังข์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 1. นางสาวกชกร  ไชยกุล
2. นายยศพัทธ์  จันทร์นวล
 
1. นางพนิดา  พรหมสุข
2. นางแวกรือซง  วิชา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนราธิวาส 1. นางสาวจุฑารัตน์  พรหมชาติ
2. นายธนยศ   ลำพรหมแก้ว
 
1. นายเอกพงศ์  ชินพงษ์
2. นางสาวณัฐทพัสส์  เสาวนีย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1. นางสาวญาณิศา  ดำจันทร์
2. นายบรรณวิชญ์   เพ็ญบูรณ์
 
1. นางสาวอารยา  จันทร์ศรี
2. นายเกษม  จันทร์ศรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรียงราษฏร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายนิฮัมดัน  สะนิ
2. เด็กชายฟุรกอน  หะระตี
3. เด็กชายมะอนันต์  ดือเระ
4. เด็กชายมูฮำหมัดซัยฟุฎดีน  บือซา
5. เด็กชายอับดุลฮากีม  มิงสาแล
 
1. นางนูรฮายาตี   เซ็ง
2. นายชัชวาล  สะบูดิง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. เด็กชายซัฟวัน  อาแว
2. เด็กชายมุมีน  สาวัน
3. เด็กชายมูฮัมหมัดคอยรู  ลอเซ็ง
4. เด็กชายมูฮำหมัดชารีฟ  เซ็งมิง
5. เด็กชายแวฟัรฮัน  เด็งโด
 
1. นางสาลีฮะห์  แต
2. นางซูฟียะห์   เจ๊ะและ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. นายซอลาฮูดดีน   วาจิ
2. นายอับดุลการิม   บากา
3. นายอารอฟัต   สามะ
4. นายอีรฟาน   เจ๊ะลี
5. นายอุสมาน   มณีหิยา
 
1. นางสาวมาสีเตาะ   เจ๊ะอาแซ
2. นางสาวกรรนิการ์   รือสะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ 1. นายนิฮูลฮาซิม  มะ
2. นายมูฮัมมัดซอฟี  มะยีแต
3. นายมูฮัมหมัดฮาฟิต   อาแย
4. นายสูดี   โต๊ะขาว
5. นายอิรฟาน  ขาเดร์
 
1. นางจีรนุช  เจริญยืน
2. นายมูหมัดซุลบีซัน  เจ๊ะเหง๊าะ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบังพิทยาคม 1. นายกัสรี  มะเกะ
2. นายซุลกิปลี  เลาะดีสม
3. นายซุลฟิกลี  เบ็ญหามะ
4. นางสาวซูไฮลา  มะเร๊ะ
5. นางสาวญาวานี  เจ๊ะและ
6. นางสาวนูซูฮา  ปูลา
7. นางสาวฟิรดาว   ตาเหย็บ
8. นายมูฮัมหมัดไซฟูนร์  อามะ
9. นางสาวอินตันซามีมี  มะมิง
10. นายอิรฟาน  สาเหาะ
 
1. นายมุสตากีม  การิแย
2. นายคาเซ็ง  มณีหิยา
3. นายคาเซ็ง   มณีหิยา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเรียงราษฏร์อุปถัมภ์ 1. นายซูไฮมี  ดาเวปูต๊ะ
2. นายมูหมัดเสาว์ฟี   ปาแน
3. นายมูฮัมหมัดซอฟวาน   สาและ
4. นายมูฮัมหมัดมุสตากีน   กำปงบลูกา
5. นายมูฮัมหมัดไฟร์ฟูน   จือยือแร
6. เด็กชายมูฮำหมัดริดวัน  ดอเลาะ
7. นายอัฟฟาน  สาแม
8. นายอานัส  รัตนบุญ
9. นายอานาสรี  หะนะกาแม
10. เด็กชายอามีน   หะนะกาแม
 
1. นายมาหะมะซูไลนี  เต๊ะมาลอ
2. นายมาลีกี  ดาโอ๊ะ
3. นางนิอานิซ  พระพิทักษ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 96.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ 1. นางสาวชกามาศ  วรรณกูล
2. นางสาวทรัพย์ศิรินร์  ประยูรแก้ว
3. นายธีรชาติ  สุวรรณรัตน์
4. นางสาวภาระวี  นกพุ่ม
5. นางสาวยุวดี  จันหนู
6. นางสาวรวีวรรณ  ร่างสีคง
7. เด็กชายรัชติภูมิ  สวนจันทร์
 
1. นางรัชนู  แก้วยอดทอง
2. นางสาวเจนจิราพร  ธรรมรักษ์
3. นางสาวนารีรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. นายจักรภพ   แสนสุข
2. เด็กชายจันทศร  จงไกรจักร์
3. เด็กชายธัญญกร   เพชรน้ำทอง
4. นายนฤเบศฐ์  มาหามะ
5. เด็กชายปริวัฒน์  ผดาวัลย์
6. เด็กชายป้องเกียรติ  วงศ์ปนทอง
7. เด็กชายมูฮัมหมัดรอกิบ   สาและ
8. นายอารีฟ   แบลือแบ
9. เด็กชายอารีฟีน  รอยิง
10. เด็กชายอำนาจ  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวอารีย์   อินสุวรรณโณ
2. นางสาววรรษิดา  ยอดมณี
3. นายรุสลี   สาเมาะ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. นายซอร์ฟัน  อาบูวะ
2. นายซอละฮ์ฮูดิง   เต๊ะการี
3. เด็กชายฟารัซช์  ดือรานิง
4. เด็กชายมูฮัมหมัดซิดดี้ก  เซ็ง
5. เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  เด็ง
6. นายมูฮัมหมัดอัสฟาน   เจ๊ะบู
7. นายวรวิทย์   มากแสง
8. นายอัมรู  ดือราซอ
9. นายอาราฟัต  เจะแต
10. เด็กชายอิลฮัม  เจ๊ะอาลี
 
1. นายอาหะมะ  ดือราแม็ง
2. นายมูหามัคคอซี  อาลี
3. นางสาวปาตีเม๊าะ  ปาแน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  ดลเจือ
 
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. นางสาวอิซยาน  ปาเนาะ
 
1. นายแวมูฮัมหมัดเด็ง  แวอุมา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. นายมัรวาน  โซะสือมิง
 
1. นางสาวแวฮามีด๊ะ  แวสะมะแอ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวศศิกาญจน์  ลิ่วแก้ว
 
1. นายประฑีป  แก้วพิมพ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาบังพิทยาคม 1. นายอิบรอเหม  อาบู
 
1. นางสาวมาซีเตาะห์  สาเมาะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. เด็กชายวัณณุวรรธน์  เต๊ะซ่วน
 
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาบังพิทยาคม 1. เด็กหญิงนูรซานีรา  สะมะ
 
1. นางสาวมาซีเตาะห์  สาเมาะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากใบ 1. เด็กชายศไนส์  คงเจริญ
 
1. นายอภิชาติ   รักเถาว์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบังพิทยาคม 1. นายอาพันดี  วาละ
 
1. นางสาวมาซีเตาะห์  สาเมาะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจะนะวิทยา 1. นางสาวนัฐญา  แตงอ่อน
 
1. นางสาวปณิดาภา  ฮะอุรา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. เด็กหญิงซัลวาร์  มะแซ
2. เด็กหญิงฮาวา   นิมะเต๊ะ
 
1. นายอารีฟ  ลาตีฟีย์
2. นายกรวิชญ์  สันอี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ดำมี
2. นางสาวเกณิกา   ภักดี
 
1. นางลำไพ  ศรีปาน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตันหยงมัส 1. เด็กหญิงซีตีอาฟีซา  สาและ
2. เด็กหญิงนดา    แวนิ
 
1. นางสาวอาพาณี  คาเดร์
2. นางสาวอาพาณี  คาเดร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายมูฮำหมัดไซฟู   มอลอ
 
1. นางสาวมาริสา   สร้อยสมบูรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนภัทร  ขาวหมื่น
 
1. นายสำราญ  หมื่นสระชุม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายมูฮำหมัดกาดาฟฟี  มามะ
 
1. นายเฉลิมชัย  หลงรักษณาวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายอานัส  อานับ
 
1. นายอับดลรอศักดิ์  อาลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นายวัยวัฒน์  กะจิมูเก็ง
 
1. นายซำมรี  สะมะแอ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 1. นายสิทธิพงค์  หนูขุนนาง
 
1. นายกิตติชาติ  ขุนแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ทองพราว
 
1. นายปราโมทย์  โหยชุม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวโสภา  ทองปนแก้ว
 
1. นายเฉลิมชัย  หลงรักษณาวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวหทัยภัทร  หนะอีน
 
1. นายอับดลรอศักดิ์  อาลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนราธิวาส 1. นางสาวทองกนก   สุภาพาบ
 
1. นายกิตติพงศ์  แซ่เฮง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายมูฮำหมัดไซฟู   มอลอ
 
1. นางสาวมาริสา   สร้อยสมบูรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายรัฐพล  เดชประมวลพล
 
1. นางสาวสวนิต  โอภิธากรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. นายพีรณัฐ  รัตน์นิยม
 
1. นางสายบัว  นิโรธ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 1. นายมนชิต  ศรีกมล
 
1. นายอนุสรณ์  วงศ์ชาลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพา 1. เด็กหญิงรัติการณ์  จะนะจินา
 
1. นายสุรเชษฐ  กลับรอด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   วรรณรักษ์
 
1. นางสาวนางสาวมาริสา  สร้อยสมบูรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงภาวรินทร์  ขำอ่อน
 
1. นายชาญวิทย์  ผุดผ่อง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 1. นางสาวกัญนิภา  ชูยัง
 
1. นางสาวธัญทิพย์  ศรีนวล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 1. นางสาวฟิรดาว   เจะนิ
 
1. นางอรวรรณ  จันทร์สุวรรณรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. นางสาวนันท์นภัส  อินดี
 
1. นางสาวกชกร   ตันตรานุกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐนิกร  นิคาโม
 
1. นายสำราญ  หมื่นสระชุม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 1. นายธีรภัทร  นิมิสวิง
 
1. นายอนุสรณ์  วงศ์ชาลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายณพงศ์   นิลประเสริฐ
 
1. นายนิมุ  นิเดร์หะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ 1. นายดัยลามีย์  เจ๊ะดอเล๊าะ
 
1. นางเจ๊ะรอมล่า   หะยีอาซ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน 1. เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ทรัพย์สิน
 
1. นางสาวหฤทัย  ฟ้าแสงสรรค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนากร  โพธิ์นอก
 
1. นางสาวกชกร  ตันตรานุกูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพา 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  สาคิรินทร์
 
1. นายสุรเชษฐ  กลับรอด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นางสาวภัทรภร  ถิระผจญ
 
1. นายธรรมศักดิ์   จันทร์ทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  ทวนสุวรรณ์
 
1. นายปภัค  แก้วบุญชู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายมูฮำหมัดกาดาฟฟี  มามะ
 
1. นายนิมุ  นิเดร์หะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีบัว
 
1. นายพิเศษชาย  คณะทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. นายปิติภูมิ    แท่นมุข
 
1. นางสาวมาริสา   สร้อยสมบูรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายณพงศ์  นิลประเสริฐ
 
1. นายนิมุ  นิเดร์หะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. นายพงศักดิ์  อิ่มจันทร์
 
1. นายวิภู  แก้วเพิ่มพูน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 1. เด็กหญิงไหมทอง  หมวกทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  นราพันธ์
 
1. นางสาวกชกร  ตันตรากุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตันฑเตมีย์
 
1. นางสาวภ.ภัทรศรี  พรหมรูปสวย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพา 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช  แดงทองเกลี้ยง
 
1. นายสุรเชษฐ  กลับรอด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ 1. นางสาวอดิศา  เพ็ชรรัตน์
 
1. นางโนรีซัน ฆูร์ราม  นาวีด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 1. นางสาวณิดา  กุเวกามา
 
1. นางชาลิสา  กากะบุตร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุ่มเงิน
2. เด็กหญิงกาญจนาฏ  หวาเอียด
3. เด็กหญิงณัฐริยา   วงศ์แย้ม
4. เด็กหญิงธัญรดา   จันทร์มุนี
5. เด็กหญิงพรรณิภา  ใจงาม
6. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    ตรีผ่อง
7. เด็กหญิงสุภามาศ  เพชรเต็ม
8. เด็กหญิงอนัญญา  นาคสุข
 
1. นายป้อมเพชร  นาควิจิตร
2. นายกวินทิพย์  กาญจนสมจิตต์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวซีตีฟาตอนะห์   บือราเฮง
2. นางสาวซูใบดะห์   แยนา
3. นายนราศักดิ์  จันทราวิชัยกุล
4. นางสาวบิสมีลาร์   เจ๊ะมะ
5. นายบูรฮัน   สาเมาะ
6. นางสาวปาริชาติ   อาจษาสิงห์
7. นางสาวพรปวีณ์  สิมเจริญ
8. นางสาวพลอยชมพู   อินสัน
9. นางสาวภัทรศรี   ทองแดง
10. นายรพีพัธร   แดงเอียด
11. นางสาวลลิดา   มากแก้ว
12. นายสมชาย   ดอเลาะ
13. นายอัดนันต์   เจะเซ็ง
14. นายฮารีฟ   เม๊าะบาแจ
15. นายโอภาส   มาราราช
16. นายไซฟู   บือราเฮง
 
1. นางศุภิสรา   ชินพงศ์
2. นางสาวหงส์นภา  ฉัตรเงิน
3. นางศุภิสรา   ชินพงศ์
4. นางศุภิสรา    ชินพงศ์
5. นางสาวหงส์นภา   ฉัตรเงิน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวกูศิตา   หาญเคียว
2. นางสาวฉัตรชนก  เข็มลาย
3. นางสาวฐิติมา  พรหมสุวรรณ
4. นางสาวธัญญลักษณ์  ขุนศรี
5. นางสาวฟ้าใส   ใบเกตุ
6. นางสาวมัตทนาวดี  เพชรยอดศรี
7. นางสาววริศา  วิถี
8. นางสาวอรัญชริกา  รัตนงาม
 
1. นางสาวสมใจ  เจริญผล
2. นางสาวจารุวรรณ  ร่างถิ่นแก้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. นางสาวชนิกานต์  เงินพิบูลย์
2. นางสาวซาแลฮะห์  โต๊ะมอง
3. นายธีรภัทร   ยีอา
4. นางสาวนารีต้า  แพงแซง
5. นางสาวพรสวรรค์  ปัญญาศักดิ์
6. นายพิพัฒน์  กลับศรีอ่อน
7. นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีนาค
8. นางสาววริษา  คลังข้อง
9. นางสาววาสนา  หยังหลัง
10. นางสาววิลาสินี  พันหาบ
11. นางสาวสุไวบ๊ะ  หมันบุตร
12. นางสาวหนึ่งฤทัย  กงทิพย์
13. นางสาวอรัญญา  บุญตาหา
14. นายเกียรติขจร  เกื้อหนุน
15. นางสาวโรสซารีน่า  บิสนุม
 
1. นางสมใจ  สำผัส
2. นายอิสมาแอ็น  หมาดกาเส็ม
3. นางสาวสุนทรียา  จินะอิ
4. นายเกียรติขจร  เกื้อกนุน
5. นายพิพัฒน์  กลับศรีอ่อน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงนูรซับรีนา  หะยีหะมะ
 
1. Mr.Von Jovie Kier  Samso
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   รัตน์น้อย
 
1. MissLea may  G.Saguban
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. เด็กชายพงศพัศ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
1. นางสาวสุวนิช  แซ่อ๋อง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  คำมะณีย์
 
1. นางวิไล  หนูคงแก้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 81.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายอิลมีน  นูรุลอาดิล
 
1. นายอับดุลเลาะห์  แวดาโอะ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงครองขวัญ  พิสุทธิ์ธนวัฒน์
 
1. นายรุสลาน  สาแม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 1. เด็กหญิงวาทินี  ยา
 
1. นางวันทนีย์   นอ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงฮาบีบี   เวดือโอะ
 
1. นางสาวมัสตูรอ  วิเชียร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวตวงรัตน์  ด่านนคเรศ
 
1. นางศิริพร    ทองจำรูญ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายอิลยาส  สุหลง
 
1. Mr.George  Labasano
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบาเจาะ 1. นางสาวอาฟารา   วานิ
 
1. นางสาวนุรฮายาตี  ดอนิ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 1. เด็กชายซุลกิฟลี  โต๊ะเก็ม
2. เด็กชายโซฟาร์  ลีวัน
 
1. นายอารี  มีนา
2. นางสาวซาวาตี  บือราเฮง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นายธัชพันธุ์  บุญช่วย
2. นายสิทธินนท์   แดงเงิน
 
1. นางสาวเรวดี  เกษตรเจริญ
2. นางสาวนิฮานีฟะห์  ประดู่
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 1. นายภูดิส   ฤทธิสุนทร
2. นายสุทธิพงษ์   สาลัย
 
1. นายอัมราม   จะมาจี
2. นางสาวซูรีนา   มูเซะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. เด็กหญิงนาซีฟะห์  เจ๊ะเละ
2. เด็กหญิงนิกัลยา  นิเดหะ
3. เด็กหญิงนูรฮายฟา  สุริยวงค์ศา
 
1. นายอะดะนัน  หะโมะ
2. นางสาวซากีน๊ะ  มูเลง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. เด็กหญิงนุสลีนา  ลาเต๊ะ
2. เด็กหญิงนูรนาตาชา  โต๊ะเฮง
3. เด็กหญิงฟาเดียร์  เจะนิ
 
1. นายมูฮัมหมัด  กาซอ
2. นางสาวปาริชาต  พรหมวิหาร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. เด็กหญิงนาซีมะห์   ตาเฮ
2. เด็กหญิงพาตีซา   บือราเฮง
3. เด็กชายอัฟฎอน    เง๊าะ
 
1. นางสาวอาอีลา  การี
2. นางสาวฮูสนา   มะดีเยาะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองเพ็ชร
2. เด็กหญิงอังคณา  เหมาะสนิ
3. เด็กหญิงแป้งหอม  เงินกลั่น
 
1. นายวิชาญ  ชูเกิด
2. นายสุเทพ  คงคาวงศ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นายนาวิน  เบ็ญอาลี
2. นายฟุรกอน  ตอแลมา
3. นายมูฮัมหมัดซูโกร  สาเมาะ
 
1. นางศุภางค์   ปาลสาร
2. นางสาวสูนิง  สะดียามู
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 1. นายซุลกิฟลี   โต๊ะเจ๊ะ
2. นายภูชูวรรณ  ลาแซ
3. นายอามีน  เจ๊ะหนิ
 
1. นางสาวพัชรี  มณีศรี
2. นางสาวฮานีซ๊ะ  แสแลแม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นางสาวตวรรรัตน์  ดำแก้ว
2. นางสาวนัฐนิต  เพชรแก้ว
3. นางสาวอารียา  เอียดหวัง
 
1. นายวิชาญ  ชูเกิด
2. นายบรรเทิง  นามวงศ์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  แซ่ตั้น
2. เด็กชายสืบสกุล  เกษมสุข
3. นายอนันตชัย  ปานทอง
 
1. นายสุวิศิษฎ์  กั้นหยั่นทอง
2. นางจริญ  พรหมวิจิต
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 1. เด็กหญิงซุลฟา  อาแวหลง
2. เด็กหญิงฟาตอนียะห์   สะอุ
3. เด็กหญิงอาวาติฟ  อาลี
 
1. นางสาวสุไรดา   ตือบิงหม๊ะ
2. นายอนุศาสน์   ธิตินฤมิต
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. นายธีรดล  แตหละ
2. นายมงคล  บุญโย
3. นายมูฮัมหมัดอัฟฟา  ลิมิตร์
 
1. นายสุวิศิษฎ์  กั้นหยั่นทอง
2. นางสาวณัฐณิชา  หลงสมัน
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. นางสาวนิซูไฮนี  เจ๊ะบู
2. นางสาวนุรฮาซีกีม  เล๊ะนุ๊
3. นางสาวนูรีฟฟาน  สาและ
 
1. นางสาวอารียา  เตะโซ
2. นางสาวอามีเนาะ  กาซอ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวกูนัสริน  รายอคาลี
2. นางสาวอัสมา  มะยี
3. นางสาวอารียา  สาแม
 
1. นางแวยารอห์ดะ  สาแล๊ะ
2. นางแวซง  กาซอ