รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา

งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตันหยงมัส 1. เด็กหญิงนุสรี  ดอนิแม
 
1. นางเพ็ญศรี  แทนหนู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มาลีวัด
2. เด็กหญิงธัญรดา  อารง
 
1. นางอุบลวรรณ  เหรียญทอง
2. นางสาวมัสนา  เจ๊ะโด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีวารินทร์ 1. นางสาวนารีซะห์   เวาะและ
2. นางสาวอามีรา   สะมะแอ
 
1. นางสาวอรไท  ทองคุปต์
2. นางสาวอรไท   ทองคุปต์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. นายคุณัชญ์  บวชชุม
 
1. นางธนิษฐา  พันธ์ธนะ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนุรอัย   สาแม
2. เด็กชายบัยฮากี  เจ๊ะเต๊ะ
 
1. นางฟารียา  กาแบ
2. นายมาสือรัน  มีนา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นายสุจิณณา  สุระกำแหง
 
1. นางสาวรอมือละ  หะยีตาเละ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตันหยงมัส 1. เด็กชายมะตอฮา  อูมา
2. เด็กหญิงมัสตูรี  พินิจสกุล
3. เด็กชายโสฬส  ลาเต๊ะ
 
1. นายอัดลี  ดือราซอ
2. นายศิริ   เอียดตรง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเรียงราษฏร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนูรีซัน  สาและ
2. เด็กหญิงมิสบะห์   อาบู
3. เด็กชายอับดุลอัฟฟาน  หะยีเต๊ะ
 
1. นางสาวอานีซะห์  ดูงอโบ๊ท
2. นางสาวฮานีซะฮ์  หะยีบูยา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบาเจาะ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฟากิม  แก้ววิลัย
2. เด็กชายมูฮัมหมัดไซดี  นาแว
 
1. นายฮัมดัน  บุกะอะ
2. นางสาวยุวดี  เกื้อสุวรรณ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนัสริน    ดอเล๊าะ
2. เด็กหญิงนูรฟายีลา   เจ๊ะโซะ
3. เด็กหญิงนูรอัซลิน  สาแม
4. เด็กหญิงฟัตมา   ดือรามะ
5. เด็กหญิงอาฟีฟะห์   อาลี
 
1. นางมณีรัตน์   ยูโซะ
2. นางสาวโนรอัยนี   แมทาลง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. นางสาวนลินทิพย์  เดิมหมวก
2. นางสาวปัทมาภรณ์  หมั่นการ
3. นางสาวสุกัญญา  ปัญญาเรียบ
4. นางสาวสุนิสา  โคมแก้ว
5. นางสาวเพ็ญพิชชา  ชูสั้น
 
1. นางสาวจิราภา  ภวระไตร
2. นางสาวกชกร  ตันตรานุกุล
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญธารวิทยา 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  ทองเลิศ
 
1. นางสาวทัศลีมา  มาหะมะ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 1. เด็กหญิงพัชรพร   บุญปถัมภ์
2. เด็กชายภีมพัฒน์   รักการงาน
 
1. นางสาววิภาดา   ดวงสุวรรณ
2. นางสาวรัชนี   ศิริรัศพล
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนราธิวาส 1. นางสาวจุฑารัตน์  พรหมชาติ
2. นายธนยศ   ลำพรหมแก้ว
 
1. นายเอกพงศ์  ชินพงษ์
2. นางสาวณัฐทพัสส์  เสาวนีย์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรียงราษฏร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายนิฮัมดัน  สะนิ
2. เด็กชายฟุรกอน  หะระตี
3. เด็กชายมะอนันต์  ดือเระ
4. เด็กชายมูฮำหมัดซัยฟุฎดีน  บือซา
5. เด็กชายอับดุลฮากีม  มิงสาแล
 
1. นางนูรฮายาตี   เซ็ง
2. นายชัชวาล  สะบูดิง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. นายซอลาฮูดดีน   วาจิ
2. นายอับดุลการิม   บากา
3. นายอารอฟัต   สามะ
4. นายอีรฟาน   เจ๊ะลี
5. นายอุสมาน   มณีหิยา
 
1. นางสาวมาสีเตาะ   เจ๊ะอาแซ
2. นางสาวกรรนิการ์   รือสะ
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเรียงราษฏร์อุปถัมภ์ 1. นายซูไฮมี  ดาเวปูต๊ะ
2. นายมูหมัดเสาว์ฟี   ปาแน
3. นายมูฮัมหมัดซอฟวาน   สาและ
4. นายมูฮัมหมัดมุสตากีน   กำปงบลูกา
5. นายมูฮัมหมัดไฟร์ฟูน   จือยือแร
6. เด็กชายมูฮำหมัดริดวัน  ดอเลาะ
7. นายอัฟฟาน  สาแม
8. นายอานัส  รัตนบุญ
9. นายอานาสรี  หะนะกาแม
10. เด็กชายอามีน   หะนะกาแม
 
1. นายมาหะมะซูไลนี  เต๊ะมาลอ
2. นายมาลีกี  ดาโอ๊ะ
3. นางนิอานิซ  พระพิทักษ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. นายมัรวาน  โซะสือมิง
 
1. นางสาวแวฮามีด๊ะ  แวสะมะแอ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากใบ 1. เด็กชายศไนส์  คงเจริญ
 
1. นายอภิชาติ   รักเถาว์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตันหยงมัส 1. เด็กหญิงซีตีอาฟีซา  สาและ
2. เด็กหญิงนดา    แวนิ
 
1. นางสาวอาพาณี  คาเดร์
2. นางสาวอาพาณี  คาเดร์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายมูฮำหมัดไซฟู   มอลอ
 
1. นางสาวมาริสา   สร้อยสมบูรณ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนราธิวาส 1. นางสาวทองกนก   สุภาพาบ
 
1. นายกิตติพงศ์  แซ่เฮง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายมูฮำหมัดไซฟู   มอลอ
 
1. นางสาวมาริสา   สร้อยสมบูรณ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   วรรณรักษ์
 
1. นางสาวนางสาวมาริสา  สร้อยสมบูรณ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. นางสาวนันท์นภัส  อินดี
 
1. นางสาวกชกร   ตันตรานุกุล
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ 1. นายดัยลามีย์  เจ๊ะดอเล๊าะ
 
1. นางเจ๊ะรอมล่า   หะยีอาซ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนากร  โพธิ์นอก
 
1. นางสาวกชกร  ตันตรานุกูล
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นางสาวภัทรภร  ถิระผจญ
 
1. นายธรรมศักดิ์   จันทร์ทอง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. นายปิติภูมิ    แท่นมุข
 
1. นางสาวมาริสา   สร้อยสมบูรณ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  นราพันธ์
 
1. นางสาวกชกร  ตันตรากุล
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวซีตีฟาตอนะห์   บือราเฮง
2. นางสาวซูใบดะห์   แยนา
3. นายนราศักดิ์  จันทราวิชัยกุล
4. นางสาวบิสมีลาร์   เจ๊ะมะ
5. นายบูรฮัน   สาเมาะ
6. นางสาวปาริชาติ   อาจษาสิงห์
7. นางสาวพรปวีณ์  สิมเจริญ
8. นางสาวพลอยชมพู   อินสัน
9. นางสาวภัทรศรี   ทองแดง
10. นายรพีพัธร   แดงเอียด
11. นางสาวลลิดา   มากแก้ว
12. นายสมชาย   ดอเลาะ
13. นายอัดนันต์   เจะเซ็ง
14. นายฮารีฟ   เม๊าะบาแจ
15. นายโอภาส   มาราราช
16. นายไซฟู   บือราเฮง
 
1. นางศุภิสรา   ชินพงศ์
2. นางสาวหงส์นภา  ฉัตรเงิน
3. นางศุภิสรา   ชินพงศ์
4. นางศุภิสรา    ชินพงศ์
5. นางสาวหงส์นภา   ฉัตรเงิน
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 1. เด็กหญิงวาทินี  ยา
 
1. นางวันทนีย์   นอ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบาเจาะ 1. นางสาวอาฟารา   วานิ
 
1. นางสาวนุรฮายาตี  ดอนิ
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 1. นายภูดิส   ฤทธิสุนทร
2. นายสุทธิพงษ์   สาลัย
 
1. นายอัมราม   จะมาจี
2. นางสาวซูรีนา   มูเซะ
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. เด็กหญิงนาซีมะห์   ตาเฮ
2. เด็กหญิงพาตีซา   บือราเฮง
3. เด็กชายอัฟฎอน    เง๊าะ
 
1. นางสาวอาอีลา  การี
2. นางสาวฮูสนา   มะดีเยาะ
 
36 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 1. เด็กหญิงซุลฟา  อาแวหลง
2. เด็กหญิงฟาตอนียะห์   สะอุ
3. เด็กหญิงอาวาติฟ  อาลี
 
1. นางสาวสุไรดา   ตือบิงหม๊ะ
2. นายอนุศาสน์   ธิตินฤมิต
 
37 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวกูนัสริน  รายอคาลี
2. นางสาวอัสมา  มะยี
3. นางสาวอารียา  สาแม
 
1. นางแวยารอห์ดะ  สาแล๊ะ
2. นางแวซง  กาซอ