รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา

งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. เด็กหญิงนูรฟาตีฮาน  อูมา
 
1. นางสาวนูรีฮัน  เจะแว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นางสาวอามีรูน  โตะโลนา
 
1. นางสาวซูมัยยะห์  สะแลแม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีสมบูรณ์
2. เด็กหญิงโรฐิณา  เดชเส้ง
 
1. นางสาวมาลินี  ไชยชำนาญ
2. นางสาวอมรรัตน์  แก้วเกาะสะบ้า
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นางสาวจารุภา  สำเภาแก้ว
2. นางสาวอนัญญา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวมาลินี  ไชยชำนาญ
2. นางสาวอมรรัตน์  แก้วเกาะสะบ้า
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวฮัสซาน   สาเมาะ
 
1. นายโทวัฒน์  เพ็ชรเพ็ง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงกรกนก  พรหมเพชร
2. เด็กชายสิงหราชย์   เลิศประสิทธิ์
3. เด็กชายอภิศักดิ์  หนูสุข
 
1. นางสาวภทรวรรษ  จันแสงทอง
2. นางกัญจนลักษณ์  ชนามุยา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวณัฐธิดา  ลาเตะ
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  พรมขาวทอง
3. นางสาวรุ่งนภา  เพ็ชรสุริยา
4. นางสาววรกานต์  แก้วอ่อน
5. นางสาวสายอุษา  สุวรรณแก้ว
 
1. นางสาวชนัฐฎา   ทัศนาบูรณ์
2. นางรักชนก  แดงดิษฐ์เครี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. นายซารีฟ  แมเราะ
2. นายตัรมีซี   ซาแม็ง
3. นายมูฮัมหมัดอามีน  มาหะมะ
4. นายมูฮัมหมัดอิลฮัม  ดาโอ๊ะ
5. นายอิบรอเฮม  อาแด
 
1. นางสาวไอลดา   เจะอาแซ
2. นางสาวโรสมานี  หะ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงนันท์ชพร  เทพสุวรรณ
 
1. นายซาฟวัน  ดือราแม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. นางสาวนูรฮาบีบี  ซะซา
 
1. นางสาวนิมาสือก๊ะ  ไอซา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 1. นางสาวกชกร  ไชยกุล
2. นายยศพัทธ์  จันทร์นวล
 
1. นางพนิดา  พรหมสุข
2. นางแวกรือซง  วิชา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. เด็กชายซัฟวัน  อาแว
2. เด็กชายมุมีน  สาวัน
3. เด็กชายมูฮัมหมัดคอยรู  ลอเซ็ง
4. เด็กชายมูฮำหมัดชารีฟ  เซ็งมิง
5. เด็กชายแวฟัรฮัน  เด็งโด
 
1. นางสาลีฮะห์  แต
2. นางซูฟียะห์   เจ๊ะและ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ 1. นายนิฮูลฮาซิม  มะ
2. นายมูฮัมมัดซอฟี  มะยีแต
3. นายมูฮัมหมัดฮาฟิต   อาแย
4. นายสูดี   โต๊ะขาว
5. นายอิรฟาน  ขาเดร์
 
1. นางจีรนุช  เจริญยืน
2. นายมูหมัดซุลบีซัน  เจ๊ะเหง๊าะ
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. นายซอร์ฟัน  อาบูวะ
2. นายซอละฮ์ฮูดิง   เต๊ะการี
3. เด็กชายฟารัซช์  ดือรานิง
4. เด็กชายมูฮัมหมัดซิดดี้ก  เซ็ง
5. เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  เด็ง
6. นายมูฮัมหมัดอัสฟาน   เจ๊ะบู
7. นายวรวิทย์   มากแสง
8. นายอัมรู  ดือราซอ
9. นายอาราฟัต  เจะแต
10. เด็กชายอิลฮัม  เจ๊ะอาลี
 
1. นายอาหะมะ  ดือราแม็ง
2. นายมูหามัคคอซี  อาลี
3. นางสาวปาตีเม๊าะ  ปาแน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. นางสาวอิซยาน  ปาเนาะ
 
1. นายแวมูฮัมหมัดเด็ง  แวอุมา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวศศิกาญจน์  ลิ่วแก้ว
 
1. นายประฑีป  แก้วพิมพ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายมูฮำหมัดกาดาฟฟี  มามะ
 
1. นายเฉลิมชัย  หลงรักษณาวงศ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นายวัยวัฒน์  กะจิมูเก็ง
 
1. นายซำมรี  สะมะแอ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวโสภา  ทองปนแก้ว
 
1. นายเฉลิมชัย  หลงรักษณาวงศ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงภาวรินทร์  ขำอ่อน
 
1. นายชาญวิทย์  ผุดผ่อง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 1. นางสาวฟิรดาว   เจะนิ
 
1. นางอรวรรณ  จันทร์สุวรรณรัตน์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายณพงศ์   นิลประเสริฐ
 
1. นายนิมุ  นิเดร์หะ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายมูฮำหมัดกาดาฟฟี  มามะ
 
1. นายนิมุ  นิเดร์หะ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายณพงศ์  นิลประเสริฐ
 
1. นายนิมุ  นิเดร์หะ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 1. นางสาวณิดา  กุเวกามา
 
1. นางชาลิสา  กากะบุตร
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวกูศิตา   หาญเคียว
2. นางสาวฉัตรชนก  เข็มลาย
3. นางสาวฐิติมา  พรหมสุวรรณ
4. นางสาวธัญญลักษณ์  ขุนศรี
5. นางสาวฟ้าใส   ใบเกตุ
6. นางสาวมัตทนาวดี  เพชรยอดศรี
7. นางสาววริศา  วิถี
8. นางสาวอรัญชริกา  รัตนงาม
 
1. นางสาวสมใจ  เจริญผล
2. นางสาวจารุวรรณ  ร่างถิ่นแก้ว
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   รัตน์น้อย
 
1. MissLea may  G.Saguban
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 81.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายอิลมีน  นูรุลอาดิล
 
1. นายอับดุลเลาะห์  แวดาโอะ
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงฮาบีบี   เวดือโอะ
 
1. นางสาวมัสตูรอ  วิเชียร
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายอิลยาส  สุหลง
 
1. Mr.George  Labasano
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 1. เด็กชายซุลกิฟลี  โต๊ะเก็ม
2. เด็กชายโซฟาร์  ลีวัน
 
1. นายอารี  มีนา
2. นางสาวซาวาตี  บือราเฮง
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. เด็กหญิงนุสลีนา  ลาเต๊ะ
2. เด็กหญิงนูรนาตาชา  โต๊ะเฮง
3. เด็กหญิงฟาเดียร์  เจะนิ
 
1. นายมูฮัมหมัด  กาซอ
2. นางสาวปาริชาต  พรหมวิหาร
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นายนาวิน  เบ็ญอาลี
2. นายฟุรกอน  ตอแลมา
3. นายมูฮัมหมัดซูโกร  สาเมาะ
 
1. นางศุภางค์   ปาลสาร
2. นางสาวสูนิง  สะดียามู