รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา

งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นางสาวอลิชา   จันทรโชติ
 
1. นางเกศินี  สุขสงวน
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบังพิทยาคม 1. เด็กชายอัฟนัน  หลำโซะ
2. นางสาวอีฟตีซาน  แดแก
3. เด็กชายฮันซอละห์   อาลี
 
1. นายอามัน  หลงแดวา
2. นางรูฆาย๊ะ  มะยีแต
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 1. นางสาวเพ็ชรดาว   สังข์แก้ว
 
1. นางสาวซากีเราะห์  มะแตหะ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 1. เด็กชายพลกฤษณ์  ตาทอง
2. เด็กหญิงอารยา  ชูไชย
 
1. นายอนุพล  ส่งสกุล
2. นางนิตยา   กฤตศิลป์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1. นางสาวญาณิศา  ดำจันทร์
2. นายบรรณวิชญ์   เพ็ญบูรณ์
 
1. นางสาวอารยา  จันทร์ศรี
2. นายเกษม  จันทร์ศรี
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบังพิทยาคม 1. นายกัสรี  มะเกะ
2. นายซุลกิปลี  เลาะดีสม
3. นายซุลฟิกลี  เบ็ญหามะ
4. นางสาวซูไฮลา  มะเร๊ะ
5. นางสาวญาวานี  เจ๊ะและ
6. นางสาวนูซูฮา  ปูลา
7. นางสาวฟิรดาว   ตาเหย็บ
8. นายมูฮัมหมัดไซฟูนร์  อามะ
9. นางสาวอินตันซามีมี  มะมิง
10. นายอิรฟาน  สาเหาะ
 
1. นายมุสตากีม  การิแย
2. นายคาเซ็ง  มณีหิยา
3. นายคาเซ็ง   มณีหิยา
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. นายจักรภพ   แสนสุข
2. เด็กชายจันทศร  จงไกรจักร์
3. เด็กชายธัญญกร   เพชรน้ำทอง
4. นายนฤเบศฐ์  มาหามะ
5. เด็กชายปริวัฒน์  ผดาวัลย์
6. เด็กชายป้องเกียรติ  วงศ์ปนทอง
7. เด็กชายมูฮัมหมัดรอกิบ   สาและ
8. นายอารีฟ   แบลือแบ
9. เด็กชายอารีฟีน  รอยิง
10. เด็กชายอำนาจ  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวอารีย์   อินสุวรรณโณ
2. นางสาววรรษิดา  ยอดมณี
3. นายรุสลี   สาเมาะ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาบังพิทยาคม 1. นายอิบรอเหม  อาบู
 
1. นางสาวมาซีเตาะห์  สาเมาะ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาบังพิทยาคม 1. เด็กหญิงนูรซานีรา  สะมะ
 
1. นางสาวมาซีเตาะห์  สาเมาะ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบังพิทยาคม 1. นายอาพันดี  วาละ
 
1. นางสาวมาซีเตาะห์  สาเมาะ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. เด็กหญิงซัลวาร์  มะแซ
2. เด็กหญิงฮาวา   นิมะเต๊ะ
 
1. นายอารีฟ  ลาตีฟีย์
2. นายกรวิชญ์  สันอี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 1. นายสิทธิพงค์  หนูขุนนาง
 
1. นายกิตติชาติ  ขุนแก้ว
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ทองพราว
 
1. นายปราโมทย์  โหยชุม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. นายพีรณัฐ  รัตน์นิยม
 
1. นางสายบัว  นิโรธ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน 1. เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ทรัพย์สิน
 
1. นางสาวหฤทัย  ฟ้าแสงสรรค์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตันฑเตมีย์
 
1. นางสาวภ.ภัทรศรี  พรหมรูปสวย
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ 1. นางสาวอดิศา  เพ็ชรรัตน์
 
1. นางโนรีซัน ฆูร์ราม  นาวีด
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุ่มเงิน
2. เด็กหญิงกาญจนาฏ  หวาเอียด
3. เด็กหญิงณัฐริยา   วงศ์แย้ม
4. เด็กหญิงธัญรดา   จันทร์มุนี
5. เด็กหญิงพรรณิภา  ใจงาม
6. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    ตรีผ่อง
7. เด็กหญิงสุภามาศ  เพชรเต็ม
8. เด็กหญิงอนัญญา  นาคสุข
 
1. นายป้อมเพชร  นาควิจิตร
2. นายกวินทิพย์  กาญจนสมจิตต์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงนูรซับรีนา  หะยีหะมะ
 
1. Mr.Von Jovie Kier  Samso
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงครองขวัญ  พิสุทธิ์ธนวัฒน์
 
1. นายรุสลาน  สาแม
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวตวงรัตน์  ด่านนคเรศ
 
1. นางศิริพร    ทองจำรูญ
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นายธัชพันธุ์  บุญช่วย
2. นายสิทธินนท์   แดงเงิน
 
1. นางสาวเรวดี  เกษตรเจริญ
2. นางสาวนิฮานีฟะห์  ประดู่
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. เด็กหญิงนาซีฟะห์  เจ๊ะเละ
2. เด็กหญิงนิกัลยา  นิเดหะ
3. เด็กหญิงนูรฮายฟา  สุริยวงค์ศา
 
1. นายอะดะนัน  หะโมะ
2. นางสาวซากีน๊ะ  มูเลง
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 1. นายซุลกิฟลี   โต๊ะเจ๊ะ
2. นายภูชูวรรณ  ลาแซ
3. นายอามีน  เจ๊ะหนิ
 
1. นางสาวพัชรี  มณีศรี
2. นางสาวฮานีซ๊ะ  แสแลแม
 
25 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. นางสาวนิซูไฮนี  เจ๊ะบู
2. นางสาวนุรฮาซีกีม  เล๊ะนุ๊
3. นางสาวนูรีฟฟาน  สาและ
 
1. นางสาวอารียา  เตะโซ
2. นางสาวอามีเนาะ  กาซอ