เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
2 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
3 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
4 นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 นายณัทกร แก้วประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 นายบุญล้อม โสภาพรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 นายวิสุทธ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
8 นายอาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
9 นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
10 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
11 นายสุธี บุญญะถิติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
12 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
13 นางจารุนันท์ นาคุณทรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
14 นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
15 ว่าที่ร้อยตรี บุญทิพย์ แก้วเนื้ออ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
16 นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
17 นายสราวุธ ยอดรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
18 นางสาวสุธิภรณ์ ขนอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
19 นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
20 นางอรพรรณ โชติช่วงชัชวาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
21 นายสุทธิรัตน์ มีศรีสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
22 นายวันชัย ปานสาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
23 นางสาวรอบียะห์ มะอับดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
24 นางสาวปุญญาดา ศรีสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
25 นางน้ำฝน ชุดแดง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
26 นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
27 นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
28 นายสราวุธ ยอดรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
29 นางสาวสุธิภรณ์ ขนอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
30 นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
31 นางสาวกนกวรรณ บือราเฮง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพะยอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
32 นางฮัสซือน๊ะ อูแล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
33 นางนอรีญา สะลิมิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุไหงบาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
34 นางสาวกาญจนีย์ บินแวดาโอ๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะแลเกาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
35 นายมะรอฟี เจะเลาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแยะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
36 นายซูกีมาน แลมีซอ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
37 นางสาวคัทลียา ศรีตุลาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาแลเบ๊าะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
38 นายมูฮำมัดซาอูดี แยแล ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
39 นายมูฮำมัดซาอูดี แยแล ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
40 นางสาวนูรฮายาตี หามิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูยิ (ยี่งอ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
41 นายฮีลมีย์ บาฮา ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโคกพะยอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
42 นายฮีลมีย์ บาฮา ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโคกพะยอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
43 นางซานีซะห์ สีรี การพิเศษ โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
44 นายอามีน เซะบากอ ครู โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
45 นางนิธิวดี เหมเหาะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
46 นางสาวกัญญารัตน์ มาสิก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
47 นางสาวณฤษาศ์ พรหมจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกลูบี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
48 นางสาวอรอุมา สุขแดง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
49 นางสาวรัตนา การัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
50 นายรีดวน มาหะมะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
51 นางสาววันทนีย์ บำรุงชาติ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
52 นางสาวปวีณา ไตรสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
53 นางสาววิจิตพร แก้วพรหมลัด นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
54 นางสาวกชสม มณีมาศ พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
55 นางสาวกัญญาภัทร ศรีช่วย พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
56 นายวิทวัส จ้อนเจิม เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
57 นายวันชัย ปานสาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
58 นางสาวรอบียะห์ มะอับดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
59 นางสาวปุญญาดา ศรีสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
60 นางสาวณฐมน หมื่นเพชร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
61 นางน้ำฝน ชุดแดง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
62 นางสาวสุธิภรณ์ ขนอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
63 นายอุมัธ สวาหลัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
64 นายวันชัย หวังสวาสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
65 นายนิติธร ชาวสูนย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
66 นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
67 นายลาภวัต บุญธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
68 นายนิยอ บาฮา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
69 นายณัฐพร ไชยเดช ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
70 นายณัฐนันท์ บำรุงตา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
71 นายเจ๊ะอูเซ็ง ยูโซ๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
72 นายบูรฮัน เจ๊ะเด๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกศิลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
73 นายอับดุลอาซิ ดอเล๊าะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
74 นายนรากร ดำละเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยารอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
75 นายอับดุลรอแมง อาแวเงาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลูโบะดาโต๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
76 นายเสรีพงษ์ คงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูเกะบากง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
77 นายกริชชัย ลุโบะกาแม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลูโบะบายะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
78 นายทวีศักดิ์ อวนข้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
79 นายอับดุลรอฮีม อูแล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
80 นางดารณี นิโซะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
81 นายมะยีดิง จารง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโงปูโละ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
82 นายซากัรตา สาแม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบือแนนากอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
83 นางสาวนะดา ใบหวัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
84 นางสาวนิฤมลมาตย์ คงคากุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
85 นางสาวสุดา แมเร๊าะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
86 นางสาวฮานีดา เมาะมิง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
87 นายอนิวรรต อาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
88 นายนิอับดุลรอมัน มุหะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
89 นางสาวอามีรา อิสลามรุจี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
90 นางสาวกัญญ์ณณัฎฐ์ ชัยภัคพัชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
91 นางสาวดรุณี จันทร์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
92 นางสาวรอซีด๊ะ เฮ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
93 นางสาวแวปาตีเม๊าะ หามะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
94 นายมะรอกิต ดอเลาะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
95 นางหทัยชนก ชิตบุตร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
96 นายประกิจ ช่วยเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
97 นายประกิจ ช่วยเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
98 นางศิรประภา เซ้งเถียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
99 นางสาวสมฤดี อยู่ดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
100 นางสาวรอกีเยาะ เลิศบุรุษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
101 นางสาวอรสุธี คงมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
102 นางสาวอรสุธี คงมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
103 นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการบริหารงบประมาณ
104 นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการบริหารงบประมาณ
105 นางสาวสุธิภรณ์ ขนอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการบริหารงบประมาณ
106 นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการบริหารงบประมาณ
107 นายวันชัย ปานสาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการบริหารงบประมาณ
108 นางเรวดี รัตนมาลา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการบริหารงบประมาณ
109 นางสาวรอบียะห์ มะอับดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการบริหารงบประมาณ
110 นางวาสนา เทพโซะ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการบริหารงบประมาณ
111 นายประกิจ ช่วยเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการบริหารงบประมาณ
112 นายสราวุธ ยอดรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการบริหารงบประมาณ
113 นางอุบลรัตน์ สนิท ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการบริหารงบประมาณ
114 นางสาวสุไรนี ตาตูเละ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการบริหารงบประมาณ
115 นางสาวปุญญาดา ศรีสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการบริหารงบประมาณ
116 นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการแข่งขันและบันทึกข้อมูล
117 นางลภาภัทร พลสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการแข่งขันและบันทึกข้อมูล
118 นายอครัญญ บากา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการแข่งขันและบันทึกข้อมูล
119 นางสาวนภาพร ไชยณรงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการแข่งขันและบันทึกข้อมูล
120 นางสาวณัฐกฤตา โอชาอัมพวัน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการแข่งขันและบันทึกข้อมูล
121 นายสุวัฒนชัย แจวิจารณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการแข่งขันและบันทึกข้อมูล
122 นายนราธิป บัวสว่าง พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการแข่งขันและบันทึกข้อมูล
123 ว่าที่ ร.ต.หญิงกัชชลา พรุเพ็ชรแก้ว พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการแข่งขันและบันทึกข้อมูล
124 นางวนิดา ภัทราธิกุล ครู โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการแข่งขันและบันทึกข้อมูล
125 นางศลิษา ถาวรเศษ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการแข่งขันและบันทึกข้อมูล
126 นางอลิศรา ทองขาว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการแข่งขันและบันทึกข้อมูล
127 นางสาวไลลินา สะกานดา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการแข่งขันและบันทึกข้อมูล
128 นางสาวไลลินา สะกานดา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการแข่งขันและบันทึกข้อมูล
129 นางสาวนิศานาถ นิโซ๊ะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการแข่งขันและบันทึกข้อมูล
130 นางเรวดี รัตนมาลา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการแข่งขันและบันทึกข้อมูล
131 นางสาวฐิฏิมาธ์ พิริยะเพียรพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการแข่งขันและบันทึกข้อมูล
132 นางสาวณฐมน หมื่นเพชร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการแข่งขันและบันทึกข้อมูล
133 นายบุญทัน จันทร์ทอง พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการแข่งขันและบันทึกข้อมูล
134 นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
135 นางรัตติกาล ต้องเซ่งกี่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
136 นายศาสตรา ปาสาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
137 นายกำธร สาธา นายช่างศิลป์ชำนาญงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
138 นางสาวรุณฤดี เลาหะพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
139 นายมารุต มณีโชติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
140 นางนิภา ศรีสุวรรณวิเชียร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
141 นางวนิดา อักษรถึง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
142 นางสาวมัลลิกา ดำละเอียด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
143 นางสาวเรวดี เสนแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
144 นางสาวอรทิพย์ ชูขาว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
145 นางสาวอุไรวรรณ สุขจันทร์เทาะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
146 นายชิตพล ดาแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
147 นายอำนาจ ถาวรศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
148 นางศุภิสรา ชินพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนราสิกขาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
149 นางสาวหงส์นภา ฉัตรเงิน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนราสิกขาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
150 นางสมทรง เดิมราช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตากใบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
151 นายแวอิสมาแอ บินแวอุม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนตากใบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
152 นางสาวอติพร สุวรรณคง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
153 นางปรางมาศ ลิขิตธรรมวาณิช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
154 นางเกศรา เพชรมณี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุไหงโก-ลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
155 นางสาวจันธิรา ดวงทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
156 นางสาวมานิตา จันทร์เพ็ญ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
157 นางงามพิศ ไชยนาพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
158 นายธีระพันธ์ คงพริก พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
159 นางสาวนารีรัตน์ รังเสาร์ พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
160 นางสาวพรรณธิวา อินทสาร พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
161 นายนฤพนธ์ เพ็ชรแก้ว พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
162 นางสาวรอกีเย๊าะ กาเจ พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
163 นางสาวอินซานี ดือเระ พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
164 นายธรรมศักดิ์ จันทร์ทอง ครู โรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
165 นางสาวสลลิลทิพย์ ผ่องแผ้ว ครู โรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
166 นายพนมศักดิ์ อัมภรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
167 นายมูฆอฟฟัล มูดอ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
168 นายวรพจน์ สุวรรณพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านรามา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
169 นายกฤษฎา รัตนสมบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
170 นายยัสรี ปะดอ ครู โรงเรียนเมืองนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
171 นางสาวสุดา มาสิก ครู โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
172 นางชุติมา มัวมะ ครู โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
173 นางสาววิชุดา สะมารา ครู โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
174 นางสาววีดาตี บินมะ ธุรการ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
175 นางสาวเจ๊ะซารีปะห์ สาและ ธุรการ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
176 นายสุทธิพัฒน์ ชุดแดง พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
177 นายมะรูดี สาและ พนักงานราชการโรงเรียนเมืองนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
178 นายมามะลาอูดีน ดอฆอ พนักงานราชการโรงเรียนเมืองนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
179 นางสาวทองกร เตชะปัญโย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
180 นายปัญจะ ไชยศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำเนียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
181 นางบุญศรี รักการงาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
182 นายสิน ไกรน้อย ครู โรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
183 นางสาวปวีณา ไตรสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
184 นางสาวสุภัคชญา เจริญสุข พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
185 นางสาวสารีปะห์ ยาโงะ พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
186 นายสราวุธ ยอดรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
187 นายนิรัตน์ นราฤทธิ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
188 นายอมร นาคปก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
189 นายวิสุทธิ์ สิทธิ์รักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคีรีราษฎรังสฤษดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
190 นางสาวชณิชา มางัดสาเระ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนา 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
191 นายชูศักดิ์ ศรีสังข์ ครูโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
192 นายอัสชัน อัสมะแอ ครูโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
193 นายคฤหัสถ์ ดำทองแสน ครูโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
194 นางสาวรอปีอ๊ะ หะยีบีดิง ครูโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
195 นายถานันตร์ โชติกาญจน์ ครูโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
196 นางสาวพิราวรรณ เอกรินทร์ ครูโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
197 นางพิฌาณิกา ไทยจินดา ครูโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
198 นางสาวพรสุพพัต คงศรี ครูโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
199 นายกฤษฎา ขวัญนาคม ครูโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
200 นายกิตติ วรพรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
201 นางสาวโนรี อีซอ พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
202 นายมูฮำมัดไพซัน มะเก๊ะ พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
203 นายมนัส ชุดแดง ช่างไม้ ระดับ ช 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
204 นายธัญพิสิษฐ์ แดงดี ช่างสี ระดับ ช 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
205 นายสรรเพชร อักษรถึง พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
206 นายธวัช เจริญสุข ช่างไฟฟ้า ระดับ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
207 นางดวงใจ เจริญสุข แม่บ้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
208 นายจิตร ทองจันทร์ นักการภารโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
209 นายวีรวัฒน์ จันทร์แดง พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
210 นายวิรัช จันทร์อุตร นักการภารโรงโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
211 นายนิยอ ตามาดี นักการภารโรงโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
212 นายวิทยา กลมเกลี้ยง นักการภารโรงโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
213 นายสมชาย สุขแดง นักการภารโรงโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
214 นายสุทิน สายแก้ว นักการภารโรงโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
215 นางนิ่มนวล อ่อนดี แม่บ้านโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
216 นางสาวซาปียะ ดาโอะ แม่บ้านโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
217 นางศุกรี บุญเพิ่ม แม่บ้านโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
218 นางสาวรอฮะนี ระเชีย แม่บ้านโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
219 นางซานียะห์ แวอาลี แม่บ้านโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
220 นางสาวตอยีบะห์ ระเซีย แม่บ้านโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
221 นางสาวอรณี สุวรรณพงษ์ แม่บ้านโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
222 นางสาวบูรไอดา ดอเลาะ แม่บ้านโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
223 นายวิศิษย์ เรื่องขจร ลูกจ้างประจำโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
224 นายธวัชชัย ขำเกิด ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
225 นายศักสฤษฎ์ วุฒิพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
226 นายชำนาญ ฤทธิ์ช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
227 นายไตรวิชญ์ บุญสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
228 นายฮาฟีซี อับดุลเลาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
229 นางทิพย์กมล จันทราชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
230 นางสาวปรานอม นงรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
231 นางสาววิลาสินี พรหมเจียม พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
232 นายจิรพงศ์ ชูชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพนาสณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
233 นายสมโภช นิยมคง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
234 นายอนวัช ปรางทอง ครู โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
235 นายสาธิรุจน์ บุตรมัน พนักงานราชการ โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
236 นางน้ำฝน ชุดแดง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
237 นายสมาน ยีมะยี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโงปะแต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
238 นางสุรีรัตน์ ดือราแม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
239 นายวิทวัส จ้อนเจิม เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
240 นางเจ๊ะอาลาวีย๊ะ ยีมะยี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุเป๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
241 นางมัสกะ มละมีเลาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
242 นางสาววิจิตพร แก้วพรหมลัด นักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จัดการจราจรและบริการยานพาหนะ
243 นายสราวุธ ยอดรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
244 นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
245 นายสมเจตน์ กิ้มขู่ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
246 นางสาวบุณญาภา ศาสคุณ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
247 นางสาวโนร์อารัฟ เจะโก๊ะ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
248 นางสาววรวรรณ เพชรสลับแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
249 นางสาวนงนภัส สุขชา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
250 นางอัญชลี กิ้มขู่ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
251 นางนันทา นิ่มภูษา พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
252 นางสุภาพร พานิชธนาคม พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
253 นางสาวกุพชกา ประชุมกาเยาะมาต พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
254 นางสาวกมลเนตร คงพิทักษ์กุล พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
255 นางสาวอิบตีซาม หะยีแสนูสี พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
256 นางสาวกนกวรรณ บือราเฮง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพะยอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
257 นางนิศากร ภักดีรุจีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรามา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
258 นางอรทัย สว่างกิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
259 นางชญานิศ ศรีโภคา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
260 นางสาวนงนุช กั้งยอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
261 นางธิดารัตน์ ลักขษร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวเขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
262 นางสาวสุพิชญ์ สุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
263 นางสาวธนา ฟุ้งเฟื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
264 นางโนร์มา ดิทามาท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจูดแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
265 นางนูรีซัน ปะดอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
266 นางสาวกัสมานี มามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะนังปันยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
267 นางสาวรูยูฮัน ตันหยงอาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
268 นางสาวสมใจ มากมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
269 นางสาวคัทลียา ศรีตุลาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาแลเบ๊าะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
270 นางสาวเพ็ญนภา รัตนสุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
271 นางกิสมีนี เด่นอดุลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบือแนปีแย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
272 นางดาวเรือง เจ๊ะมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละบาลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
273 นางฮัปเซาะ เจ๊ะแม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูแว (ประชาอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
274 นางสาวนูรฮายาตี หามิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูยิ (ยี่งอ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
275 นางสาวมารีนา เนตรไมตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
276 นายยูกิฟลี มาหะ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
277 นางอุบลรัตน์ สนิท ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
278 นางสาวรอบียะห์ มะอับดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
279 นางสาวสุไรนี ตาตูเละ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
280 นางสาวปุญญาดา ศรีสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
281 นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
282 นางพรพิมล คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูแบสาลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
283 นายจีรวิชญ์ การสมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปูตะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
284 นางสมพิศ เจริญบุญพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสุมุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
285 นางสาววันเพ็ญ นุ้ยสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกโก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
286 นายอัครพงศ์ ประทานชวโน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกำแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
287 นางสุนทรี เพ็งโอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
288 นายประเสริฐ แซ่หลี ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
289 นางสาวธัญญ์ธัชนันท์ เจริญสุข พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
290 นายธีรภัทร ปิยะเขตร พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านดือแย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
291 นายฮาพีซี เจ๊ะนุ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านนาดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
292 นางสาวเพ็ญนภา ไชยประเสริฐ พนักงานราชการ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
293 นายฤทธิเกียรติ มะดอ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทำนบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
294 นางนูรีดา แวนามะกัน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
295 นางยามีละห์ สะอะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบูเกะบากง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
296 นางสาวอีซานี อาแว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบางมะนาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
297 นางมารีดา คงวัฒนา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
298 นางนิภา ศรีสุวรรณวิเชียร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
299 นางวนิดา อักษรถึง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
300 นางสาวมัลลิกา ดำละเอียด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
301 นางสาวอรทิพย์ ชูขาว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
302 นางสาวอุไรวรรณ สุขจันทร์เทาะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
303 นายชิตพล ดาแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
304 นายอำนาจ ถาวรศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
305 นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
306 นายธีระพันธ์ คงพริก พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
307 นางสาวนารีรัตน์ รังเสาร์ พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
308 นางสาวพรรณธิวา อินทสาร พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
309 นางสาวอินซานี ดือเระ พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
310 นายนฤพนธ์ เพ็ชรแก้ว พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
311 นางสาวทองกร เตชะปัญโย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
312 นางสาวเรวดี เสนแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
313 นางสาวกชสม มณีมาศ พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
314 นางสาวกัญญาภัทร ศรีช่วย พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
315 นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
316 นางวาสนา เทพโซะ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
317 นางสาวดวงฤดี หงส์สุวรรณวงษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
318 นางสุธิตา จันทร์เพชร พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
319 นางซะรีนา ดือราซอ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
320 นางสุจิตรา เบญยาอิส ครูชำนาญการโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
321 นางสาวสมบูรณ์ คุณสุทธิ์ ครูชำนาญการโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
322 นางสาวโรสกีมี หะยีอารง ครูชำนาญการโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
323 นางสาวเจ๊ะรอฮานิง หะยียะโกะ ครูชำนาญการโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
324 นางสาวรายหาน๊ะห์ อีสอ ครูชำนาญการโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
325 นางสาวนปภา สิงโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตูม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
326 นางสาวสุนิสา คงสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนพุดซา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
327 นางวาสนา สุขอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
328 นางสาววิจิตพร แก้วพรหมลัด นักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
329 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 คณะกรรมการกองอำนวยการประจำสนามแข่งขัน
330 นายวันชัย ปานสาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการกองอำนวยการประจำสนามแข่งขัน
331 นายผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการกองอำนวยการประจำสนามแข่งขัน
332 นายมะนาเซร์ แลแม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยี่งอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการกองอำนวยการประจำสนามแข่งขัน
333 นายสมัย เลาะยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่ 66 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการกองอำนวยการประจำสนามแข่งขัน
334 นายรอมลี หะมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาโดะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการกองอำนวยการประจำสนามแข่งขัน
335 นายอาณัติ ยีมะยี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอลอกาเว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการกองอำนวยการประจำสนามแข่งขัน
336 นายอุสมาน มานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นตาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการกองอำนวยการประจำสนามแข่งขัน
337 นายนริศ นิมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากอ (มะดากะอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการกองอำนวยการประจำสนามแข่งขัน
338 นายมะเพาซี ดาหายี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการกองอำนวยการประจำสนามแข่งขัน
339 นางสาวรอบียะห์ มะอับดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการกองอำนวยการประจำสนามแข่งขัน
340 นายมงคล ชมติวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบลูกาสนอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการกองอำนวยการประจำสนามแข่งขัน
341 นายอุสมัน สะมะแอ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการกองอำนวยการประจำสนามแข่งขัน
342 ว่าที่ รต.วรวิทย์ เจ๊ะแฮ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการกองอำนวยการประจำสนามแข่งขัน
343 นายมูฮำหมัดพาอูซี เจ๊ะซู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการกองอำนวยการประจำสนามแข่งขัน
344 นายปริพัฒน์ กายอตะฮีปง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการกองอำนวยการประจำสนามแข่งขัน
345 นายอับดุลเราะห์มัน อิบนูฮัจญีฮาซัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบลูกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการกองอำนวยการประจำสนามแข่งขัน
346 นางธนิดา เลขาลาวัณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการกองอำนวยการประจำสนามแข่งขัน
347 นายอาซือลัน มามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโต๊ะนอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการกองอำนวยการประจำสนามแข่งขัน
348 นางนิตยา นิยมเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการกองอำนวยการประจำสนามแข่งขัน
349 นายวันชัย ปานสาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
350 นายมะรอฟี เจะเลาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแยะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
351 นางนอรีญา สะลิมิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุไหงบาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
352 นางสาวกาญจนีย์ บินแวดาโอ๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะแลเกาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
353 นายซูกีมาน แลมีซอ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
354 นายมูฮำมัดซาอูดี แยแล ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
355 นางรอสีดาห์ ดาโอ๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาหนัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
356 นางสาวสุกัญญา หน่อจันทร์หอม ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
357 นางสาวมัญจนา หมู่เก็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลูบี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
358 นางเมธินี สะไร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะมะยูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
359 นายอาบูบากา เต๊ะมาลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาฮง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
360 นางฟาฎีลา สุมาตรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีนอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
361 นางอารีณี เจ๊ะซู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธรรมเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
362 นายธานินทร์ มะเซ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยือลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
363 นายเจะสุไลมัน บาแม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางมะนาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
364 นายอิสรา สะอีด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาแร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
365 นางลาตีภ๊ะ นิเดร์หะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านซากอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
366 นางสาวฮัสลีสัน แวยาโก๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
367 นางมารยาณี บูงออีซา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
368 นางสาวสีตีซาเร๊าะ สะแปอิง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลูบี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
369 นางสาวขวัญชนก ศรีวังแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
370 นางสาวนายาณี ยาเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอลอกาเว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
371 นางวนิดา ลอแม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอลอกาเว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
372 นายอภิเดช คงคืน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอลอกาเว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
373 นายอภิเดช คงคืน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอลอกาเว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
374 นางนิธิวดี เหมเหาะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
375 นางสาวกัญญารัตน์ มาสิก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
376 นายกามารูดิง แวดามะ ครู โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สำนกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
377 นางพีรยา นราสกุลภักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
378 นางนุชนาถ อุแม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่ 66 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
379 นางสาวอาเซียะห์ ตราแม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่ 66 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
380 นางสาวสุไรดา ยีมะยี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านตามุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
381 นางธีรี คะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านยะลูตง (ประชุมวิทยสาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
382 นางสากีนะห์ สะอุ ครู โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
383 นายฟัยซอล แวอุเซ็ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
384 นางสาวสุนีย์ เจ๊ะโซ๊ะ ครู โรงเรียนบ้านแยะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
385 นางมาเรียม หะวี ครู โรงเรียนบ้านแยะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
386 นางสาวยุวัยดี หะยีอาแว ครู โรงเรียนบ้านปาหนัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
387 นายซุลกีฟลี นาแว ครู โรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
388 นางวิภา แวหะมะ ครู โรงเรียนบ้านโคกสุมุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
389 นางสุธีนุช เพ็ชรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสุมุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
390 นางมุร์นี ยีเฮ็ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
391 นางชลิดา มาหะมัด ธุรการโรงเรียนบ้านค่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
392 นางสีตีฮายาร์ อาแซนิแม ธุรการโรงเรียนบ้านโต๊ะนอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
393 นางสาวฟาตีเม๊าะ ยะโกะ ธุรการโรงเรียนบ้านบางมะนาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
394 นางสาวชนิดา เสาร์ชัย ธุรการโรงเรียนบ้านบากง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
395 นางสาวนูรีดา อาแซ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านอีนอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
396 นางกูซามีลา ซือนิ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบูเกะบากง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
397 นายฮาลีม ยากา ครู โรงเรียนบ้านบือแนปีแย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
398 นายสุเมธ วงศ์ประชุม พนักงานราชการโรงเรียนบ้านบากง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
399 นายฟิรดาวน์ พูลา พนักงานราชการ โรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
400 นายสมเจตน์ บุตรมัน พนักงานราชการโรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
401 นางสาวเสาวนีย์ กะมูเด็ง ครู โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
402 นางนูรีฮาน ดอแม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านจืองา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
403 นางนารีย์ มายิ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านจืองา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
404 นางสาวซามีฮะห์ ดือราแม พนักงานราชการโรงเรียนบ้านตะโละแน็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
405 นางซูไรดา กะนา พนักงานราชการโรงเรียนบ้านยะลูตง (ประชุมวิทยาสาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
406 นายชยณัฐ กะนา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
407 นางฮัสซือน๊ะ อูแล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
408 นางสาววันทนีย์ บำรุงชาติ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
409 นางซานีซะห์ สีรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
410 นายอามีน เซะบากอ ครู โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมแข่งขัน
411 นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
412 นายกิติกร ศิรินิกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
413 นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
414 นายปชานนท์ ชนะราวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
415 นางวรนารี เผ่าชู นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
416 นางสาวแสงรวี พุดซ้อน นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
417 นางสาวปานนลิน หมุนนุ้ย นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
418 นายมุขตาร์ มิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาตะบือเระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
419 นายนรินทร์ นิมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
420 นายฮาซัน อาแวหะมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนพลู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
421 นายนัสรูดิน โต๊ะนากายอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
422 นายซอลาฮุดดีน มาน๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดือแย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
423 นายซอลาฮุดดีน มาน๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดือแย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
424 นายเชาวลี เล๊าะยีตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแคนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
425 นายอับดุลเราะห์มาน ดือราซอ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
426 นายอานัซ ทานนุสรณ์ นิติกรชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
427 นางสาวสิริธร เตียวโล่ พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
428 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 คณะกรรมการกลาง
429 นายเชาวลิต เพ็ชรหวล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 คณะกรรมการกลาง
430 นางศรีสุดา รัตนพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 คณะกรรมการกลาง
431 นางสาวพาขวัญ จันทร์แก้วแร่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 คณะกรรมการกลาง
432 นางสาวฟาดีละฮ์ ศรัทธาสุภัคกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 คณะกรรมการกลาง
433 นายอาลาวี สะมะแอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 คณะกรรมการกลาง
434 นางรูซรีนา ปาแนแจกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 คณะกรรมการกลาง
435 นายอภิรักษ์ อำนวยพูนสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 คณะกรรมการกลาง
436 นายธานนท์ รัฐสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการกลาง
437 นายกีรติ วงศ์อัครวินท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการกลาง
438 นายอาแว สะมะแอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการกลาง
439 นางสาวเบญจพร สินแสงวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการกลาง
440 นางสาวอาดีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการกลาง
441 นายประกิจ ช่วยเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการกลาง
442 นางสาววราภรณ์ แก้วสีขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 คณะกรรมการกลาง
443 นายณัฐนันท์ บำรุงตา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการกลาง
444 นางสาวอำไพพร นาคแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 คณะกรรมการกลาง
445 นางสาวอะแอเซ๊าะ โต๊ะมุสอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 คณะกรรมการกลาง
446 นางสาวรอซีด๊ะ เฮ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 คณะกรรมการกลาง
447 นางรดา ธรรมพูลพิสัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 คณะกรรมการกลาง
448 นางสาววรนาฎ สุคนธรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 คณะกรรมการกลาง
449 นางชญาญ์พัฎฐ์ สิทธิศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการกลาง
450 นางศรีประภา เติมสังข์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 คณะกรรมการกลาง
451 นางพิมพรรณ อนันทเสนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 คณะกรรมการกลาง
452 นางสาวธิติมา เรืองสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 คณะกรรมการกลาง
453 นางฮาซานะห์ บินมะอุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 คณะกรรมการกลาง
454 นางสาวซีตีอรีฟาร์ แวอาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 คณะกรรมการกลาง
455 นางจริยา อารง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส คณะกรรมการกลาง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]