รายชื่อทีมชนะ อันดับที่ 1-3 ระดับชาติ

งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญวงศ์
 
1. นางรัตนาภรณ์  แก้วเขียว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเก่า(สะบ้าย้อย) 1. เด็กหญิงพิชญธิดา    พิชัย
 
1. นางสาวววรัญญา   คุ้มครอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ 1. เด็กชายฟะห์มีย์   โตะนิ
 
1. นายอาสะฮา   เจ๊ะแว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่า(สะบ้าย้อย) 1. เด็กหญิงจิรัชญา   นุ้ยเป็นไฝ
 
1. นางประไพ   มณีรัตน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 1. เด็กหญิงนารีฟา  หลีหมาด
 
1. นางอนุสรา  วาโร๊ะ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ 1. เด็กหญิงฟารียา   สาแล
 
1. นายอาสะฮา   เจ๊ะแว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสตอ 1. นางสาวอาริญกาล  มรรคาเขต
 
1. นางสุวรรณี  ปาละวัล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบาโหย 1. นางสาวนภัสรา   แก่นเพ๊ชร
 
1. นางสาวนันท์นภัส   เพชรคง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. เด็กหญิงวรรณอักมา   ยูโซ๊ะ
 
1. นางสาวสายอรุณ   แก้วสุข
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากละงู 1. เด็กหญิงจิรฐิดา  หมาดหวัง
 
1. นางสาวมุขเทียรา  หมินหมัน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตอหลัง 1. เด็กหญิงพิมลนาฏ   จันทร์สกุล
 
1. นางลัดดาวรรณ   บุญหวังช่วย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 83.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1. เด็กหญิงปาณิสรา   จิตมงคล
 
1. นางสาววีระญา   อาลี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 1. เด็กหญิงดัฟฟะห์   หะยีมือซา
 
1. นางสาวขอดีเย๊าะ  โต๊ะหนู
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคชศิลา 1. เด็กหญิงรัชฎาวดี   จารือมิตร์
 
1. นางฤดี  คงช่วย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กหญิงยัชดาน  สาแม
 
1. นางซูรีดา  บินนิมุ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระอาน 1. เด็กหญิงสุนิษา   เจ๊ะอุบง
 
1. นางสาวซารีมะห์    มาแย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 1. เด็กหญิงวิภา  ใจยอง
 
1. นางธนสิริ  เอนกรัตน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 1. เด็กหญิงญัยดา  ยาประจัน
2. เด็กหญิงนัซซารีญา  วาโร๊ะ
 
1. นางสาวอานิญา  ด่อล๊ะ
2. นายประชา  มัจฉา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี 1. เด็กหญิงซอลาฮียะห์  สามะอาลี
2. เด็กหญิงฟาดีล๊ะห์  จารง
 
1. นายอาซัน  อับดุลเลาะ
2. นางสาวกาติณา  มะเซ็ง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กหญิงวชิตา    เกษรินทร์
2. เด็กหญิงวิชญาดา   ไชยหลี
 
1. นางสาวสุวรรณา   พฤกสุวรรณ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษบา   หวังรังสีสถิตย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 1. เด็กหญิงนิชกานต์   แสนทวี
2. เด็กหญิงไพลิน   อ่อนจีน
 
1. นางมาริษา    หมัดนิ
2. นายสามารถ    ยอดชู
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว) 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  น้อยดำ
2. เด็กหญิงเบญจธร  ไพรินทร์
 
1. นางสาวนารีรัตน์  แออุดม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 1. เด็กชายนิอานัส   รามอ
2. เด็กหญิงสุไอนี   หะมะ
 
1. นางสาวตุแวรอซีดะห์  กาแม
2. นางนูรูมา  กูวิง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กชายจิรายุ    แก้วทอง
 
1. นางสาวเสงี่ยม  พัวพันธ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 1. เด็กหญิงมุสฟีเราะห์  หมาดตา
 
1. นางนิสรีน  นุ่งอาหลี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กชายวิลฏาณร์   ยาโก๊ะ
 
1. นางเพาซีหยะ   บินยูโซะ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงกัญจน์ชญา   ฉิมกูล
2. เด็กหญิงปันปรีดา   ปรีชาวุฒิเดช
 
1. นางสาวดาริน   ชิณนะพงศ์
2. นางสาวจุฑารัตน์   เวทมาหะ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) 1. เด็กชายค็อยรุลอามีน  บือราเฮง
2. เด็กชายมูฮัมหมัดอัฎฟาน  มาแต
 
1. นายซัมรี   ตาเละ
2. นายมูฮำมัดตามีซี   เมาะมูลา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนต้นพิกุล 1. เด็กชายมูฮัมหมัดซารีฟุดดีน   อีแตเบ็ง
2. เด็กชายสุไลมาน   เจะเต๊ะ
 
1. นางสาวซารีนา   แวดือราแม
2. นายสนาน   พันธ์หีม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1. เด็กชายรุสดี   มามะ
2. เด็กชายรุสลัน   มะยูโซ๊ะ
 
1. นางสาวพรพิศ   ไชยสิทธิ์
2. นางสาวนานา  ยอดคง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลมะนัง 1. เด็กชายกฤติน  สุกใส
2. นายธนภัทร  ดำหนู
 
1. นายธัชพงษ์  โสตรทอง
2. นางสุนันท์  เมืองปาน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 1. เด็กหญิงนรวีร์   เต๊ะลูกา
2. เด็กหญิงเนตรชนก   แก้วแจ้ง
 
1. นางนาซีเราะห์   สารีกามา
2. นางสาววรัชญา   ใจลัดหลวง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กชายซอลาฮุดดีน  เจ๊ะเต๊ะ
2. เด็กชายอาลีฟ  บิน ยัมรี
 
1. นายอนิรุต  สุตระ
2. นายกามารูดิง  แวดามะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 1. เด็กชายณัฐภูมิ   มิ่งพิจารณ์
2. เด็กชายถิรวุฒิ   ปกติง
 
1. นางกฤษณา   นพภาพันธ์
2. นางวารินทรัตน์  จองเดิน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดลุกมัน  แบเลาะ
2. เด็กชายอิรฟานร์  แมลาเต๊ะ
 
1. นางรอซีดะห์  เจ๊ะและ
2. นายมะรอนิง  อภิบาลแบ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กชายนัสรูน  บาเหมอุดม
2. เด็กชายมูฮำหมัดอัชรัฟ  มามะ
 
1. นายมะรอเฟ็ด  แวเลาะมะ
2. นายบาราเฮง  เจ๊ะหลง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 88.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบือเระ 1. เด็กชายฟาฎิล   ดาแม
2. เด็กชายเฟาซาน   เจะแว
 
1. นายพาริด   เจะแว
2. นายมุคตา   ดือราแมง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าพง 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟฟาน   ดือราแม
2. เด็กชายมูฮำหมัดซุบฮี  สาเมาะ
 
1. นางสาวซูไรณา  และหยะ
2. นายเดชา  ชูศรีแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1. เด็กชายมูฮัมหมัดรุสดี   อาแว
2. เด็กชายมูฮัมหมัดสาฟิส   มามะ
 
1. นางอานีตา   ตาเล๊ะ
2. นายมูนีร   เสาะเล๊าะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กชายอิกรอม   เจ๊ะเต๊ะ
2. เด็กชายอิลฮัม   โตะโอะ
 
1. นายมะรอเฟ็ด   แวเลาะมะ
2. นายมูฮำหมัด   มี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเฑียรยา 1. เด็กชายมูซา  บราเฮง
2. เด็กชายอารีฟีน  มะลี
 
1. นางสาวมารีณี  เรดุ
2. นางนูรีย๊ะ  วอคารี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. นายมูฮัมหมัดอัมรี   เจ๊ะเต๊ะ
2. นายอาพันดี   กะรือมอ
 
1. นายมะใบดูรี   สอแล๊ะ
2. นายอับดุลตอเล๊ะ   ตอกอ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1. เด็กชายสาดาม   มาดารู
2. เด็กชายอามีรูล   สาระสีนา
 
1. นางอานีตา   ตาเล๊ะ
2. นายอิบรอเฮ็ม   มะยูนุ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสายควน 1. เด็กชายธีรวัฒน์  แกล้วกล้าหาญ
2. เด็กชายนิซุบฮีห์  แลแม
 
1. นายยูโสบ  เส็นสมมาตร
2. นางซัยนับ   อัสนีย์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 1. เด็กหญิงนัจญ์วา  ฮูลู
2. เด็กชายฟิรมาน  สะนอ
3. เด็กหญิงอริซรา  มะกูวิง
 
1. นางสาวนูรยีลัน  สาเม๊าะ
2. นางนูไรดา  สุเร็ง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1. เด็กหญิงศุภิสรา   แสนสุข
2. เด็กหญิงอาดีละห์   มามะ
3. เด็กหญิงโซเฟีย   อาลากายา
 
1. นางสาวอมานี   หะยีหะซา
2. นางวรรดี   ชินไชยชนะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไทร 1. เด็กชายภานุวัฒน์  อ่อนมาก
2. เด็กหญิงศศิชา  ไหมหมาด
3. เด็กหญิงอรัญญา  มะหมีน
 
1. นางสาวสุภัทรา  ชายภักตร์
2. นางสาวทิพย์สุุดา  ม้องพร้า
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงซูรีนา  สามะ
2. เด็กหญิงนาเดีย  ขาเร็ง
3. เด็กหญิงนูรอามีซา  มะยี
 
1. นางสาวนูรมัน  ปาแนแจกะ
2. นางวรรณา  มามะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง 1. นายซาฮีดัน   เจ๊ะมะ
2. เด็กหญิงสีตีมาเรีย  มามะ
3. เด็กหญิงอลิสรา   คล้ายอุดม
 
1. นางนูรีซา   บินหมัดหนี
2. นางนูรีตา   โดยสมาน
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1. เด็กชายอภิชาติ   เปาะอาเดะ
2. เด็กชายอัลวาน   เจะแม็ง
3. เด็กหญิงอัสวานี   ยูโซ๊ะ
 
1. นางสาวสุธนา   สวนิต
2. นางสาวปาตีเม๊าะ   ดือราแม
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไอร์โซ 1. เด็กหญิงนูรบารอกะห์   เจ๊ะเต๊ะ
2. เด็กหญิงนูรอีมาณีย์   เจ๊ะเต๊ะ
3. เด็กหญิงรุสมาณีย์   บาตูแน
 
1. นางซูรียานี   อิสมาแอ
2. นายตัรมีซี   อิสมาแอ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตามุง 1. เด็กหญิงซูฟีรา  มูซอ
2. เด็กหญิงฟาติน  ดะเละ
3. เด็กหญิงอาวาตีฟ  มะอีลา
 
1. นางมันตรินี​  ดะเละ
2. นางการีหม๊ะ  สือนิ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายธีระพงษ์   เหล็มหมาน
2. เด็กหญิงมัซริน   บินดุเหล็ม
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองนุ้ย
 
1. นางสาวแน่งน้อย   ทองปลอด
2. นางสุนีย์   แก้วไฝ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1. เด็กหญิงมารีซา   ยา
2. เด็กหญิงรุสมีมี   สือนิ
3. เด็กชายอิรฟาน   นาปี
 
1. นางอานีตา   ตาเล๊ะ
2. นายมูนีร  เสาะเล๊าะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 1. เด็กหญิงนิฟาดีละห์   มะมิง
2. เด็กหญิงฟาดีลา   อาเกะ
3. เด็กหญิงอันนา   มูนอมาแนง
 
1. นางสาวปาตีเมาะ   แลแร
2. นางอามีเน๊าะ   สาเม๊าะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมะปริง 1. เด็กชายซุบฮาน   เจ๊ะมะ
2. เด็กชายนูรคอดาฟี  แวบือซา
3. เด็กหญิงพัชรี   เสดี
 
1. นางสาวมูเธียร่า  ยามู
2. นางสาวแวซากียะห์  แวยูหนุ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1. เด็กหญิงซุลฟะห์  อิงดิง
2. เด็กหญิงนุรไอนี   ดาโอ๊ะ
3. เด็กชายไฟรุส   มะปิเยาะ
 
1. นางสาวอะห์ลาม   หะยีมะเย็ง
2. นางฟาดีละห์   อิซอ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายคมชาญ  กลิ่นเกษร
2. เด็กชายภาคิน  แสงทับ
3. เด็กชายฮิบบาน  แวหะมะ
 
1. นางมุสลีมะฮ์  ดือมอ
2. นางมารียา   หวังบือซา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบราโอ(สาขากูนิง) 1. เด็กหญิงนูรฟาร์   ยาโงะ
2. เด็กหญิงนูรอีมาน   จะปะกิยา
3. เด็กหญิงนูรีซัน   ยาโงะ
 
1. นางสาวนูไลลา   เตะ
2. นางสาวอามีเนาะ   จะปะกียา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1. เด็กหญิงนาญาฮ   กาเดร์
2. เด็กหญิงมุสลีมา  สาแม
3. เด็กหญิงไอริณ   กาเราะ
 
1. นางสาวอะห์ลาม   หะยีมะเย็ง
2. นางสาวสาปีย๊ะ  แมเร๊าะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1. เด็กหญิงชลดา   มามะ
2. เด็กหญิงซัลซาบีลา   ตาเย๊ะ
3. เด็กหญิงอาซูรา   เจ๊ะแต
 
1. นางอานีตา   ตาเล๊ะ
2. นางสาวนูรอาซีด๊ะ   แลมะยะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กหญิงวรรณิดา  ดิสะธรรม
2. เด็กหญิงสุไฮลา  มะยีดี
3. เด็กชายอับดุลมัตฮา  แวสมาแอ
 
1. นางสาวสีตีกอรีเยาะ   เจะแต
2. นายบือราเฮง  สุแนแดวอ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กหญิงซูฮัยลา  ศรีสวาท
2. เด็กหญิงนาอีมะห์  หะเร็ม
3. เด็กหญิงนูรตัสนีม  สะอะ
4. เด็กหญิงนูรฟะฮ์มี  กอแล๊ะ
5. เด็กหญิงนูรอีมาน  เซะบากอ
 
1. นางวาฮีดา  ลาเต๊ะ
2. นายมูหามะ  อาแว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงจินดามณี   สุวรรณชาตรี
2. เด็กหญิงณัฐธิตา    ทองนวล
3. เด็กหญิงภคพร   แท่นสุวรรณ
4. เด็กหญิงภัคจิรา   ชุมศรี
5. เด็กหญิงฮามาด้า   หมานเหม
 
1. นางสาววาสนา   เทพยจาย
2. นางสาวฐานิตา   ชุมแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กหญิงซาฟีร่า  แวอุมา
2. เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์สกุล
3. เด็กหญิงนูรนูรีน  ดอเลาะ
4. เด็กหญิงบุญยานุช  หลงราม
5. เด็กหญิงมลฑกาน  ศิริมงคล
 
1. นางวรรณวดี  ไชยศร
2. นางสาวชนาธิป  ดำกระเด็น
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงชนัฎฐา  ขวัญเชื้อ
2. เด็กหญิงธัญชนก  ธนูสังข์
3. เด็กหญิงธิรดา  สังข์ขวัญ
4. เด็กหญิงภัควลัญช์  วัฒนาศรีโรจน์
5. เด็กหญิงสโรชา  ศรีไสว
 
1. นายณภัคปภัต  หวานเปราะ
2. นางสาวฮัฟเซาะ  หะยีนาแว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงนูรฟิรดาวส์  หมาดทิ้ง
2. เด็กหญิงพิชชาพร  อิงคะกุล
3. เด็กหญิงมณัสวี  สุขใหม
4. เด็กหญิงวนิดา   เศษขาว
5. เด็กหญิงอัสมา  ยาพระจันทร์
 
1. นางสาวภัคนิธิ  ฮะยีบิลัง
2. นางสาวสุริยา  จันโสด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม 1. เด็กหญิง แก้วสวัสดิ์   คงมุต
2. เด็กหญิงกรรณกมล   สังข์เพ็ชร์
3. เด็กหญิงจิตตวัฒนา   กลางนอก
4. เด็กหญิงนัชชนันท์   รอบคอบ
5. เด็กหญิงพลอยนภา    แก้วสวัสดิ์
 
1. นางปานจิต    สุขลิ้ม
2. นายอนุพงค์    สุขสง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ศรีอาชวิน
2. เด็กหญิงต่วนนูรีดา  ตะมาแง
3. นางสาวนูรอาซีกีน  เจ๊ะเด็ง
4. เด็กหญิงนูรไอนี  ยะมะกา
5. เด็กหญิงฮัสนะ  เจะนะ
 
1. นางสาวรพีพร  สิงห์โต
2. นางสาวซูรียะห์  สะเตาะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 1. เด็กหญิงกูรอฮายา  บาแว
2. เด็กหญิงซีตีรอกีเยาะ  ดือราสะ
3. เด็กหญิงนูรีย์  เซ็งสาเมาะ
4. เด็กหญิงนูไฮ  สาลี
5. เด็กหญิงฟิรดาวส์  มะดีเยาะ
 
1. นางนูรีนา  บือราเฮง
2. นางสาวลาวีนี  มูซอเล็ง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประจ่า 1. นางสาวกัญชพร   แก้วนพรัตน์
2. นางสาวสิริมา   แก้วไฝ
3. เด็กหญิงสุธิสา  ส่วน
4. นางสาวสุไรด้า   หมานสา
5. นางสาวอภิสรา    ขวัญทองยิ้ม
 
1. นางอารีรัตน์   เพ็ชรนก
2. นายปรีชา    เมืองละออง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสาเมาะ 1. เด็กหญิงกูฟาดูวา   กอตอนีลอ
2. เด็กหญิงนิยูตาชา   มามุ
3. เด็กหญิงนูรอีมาน   สุหลง
4. เด็กหญิงมุอ์มีนะห์   ปูเต๊ะ
5. เด็กหญิงสีตีณัดฎาร์   สามุยามา
 
1. นายอิสมาแอล   สะอุ
2. นายรอสือดี   สามุยามา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 1. เด็กชายต่วนนูฮาฟีกี    มะ
2. เด็กชายนิฮากิม    การะเกต
3. นายมูฮัมหมัดฟิรดาว   มะหะมะ
4. เด็กชายมูฮัยมิน   เจ๊ะแว
5. เด็กชายอับดุลฮาฟิส   ซาแล
 
1. นายอดุลอายิ   ยูโน
2. นายดอเลาะ    เจะซือนิ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม 1. เด็กหญิงซอบะห์   เจ๊ะเด็ง
2. เด็กหญิงนูรุลฮูดา   แวยาเง๊าะ
3. เด็กหญิงมาเรียม   ตือบิงหม๊ะ
4. เด็กชายรีซูวาน   วิชา
5. เด็กหญิงวันปาตีฮะห์   แวอาแซ
 
1. นายซอฟี   กาเซะ
2. นายมูฮัมมัด   เจ๊ะเลาะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยะหอ 1. เด็กหญิงนูรซาฟีกา  เจ๊ะโซ๊ะ
2. เด็กหญิงนูรอามานี  เจ๊ะอีซอ
3. เด็กหญิงฟัฏวา  ยอ
4. เด็กหญิงอิฟฟาร์  บีดิง
5. เด็กหญิงโซเฟีย  มือเยาะ
 
1. นางสาวมัสตูเราะห์  ดาเลโบ๊ะ
2. นายรีซูวัณ  สะแลแม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1. เด็กชายชารีฟ   อับดุลหละ
2. เด็กชายดัรวิส   เจ๊ะดาโอ๊ะ
3. เด็กชายมูฮัมมัดวิลดาน   มะเม็ง
4. เด็กชายอัซรอฟ   นาแว
5. เด็กชายอัสรัน   วานิ
 
1. นายฮาฟีซู   ดาหะแม
2. นางนูรูฮูดา   ดาราโอ๊ะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กชายซัมซุดดีน   อามะ
2. เด็กหญิงอารีฟา   อีแต
3. เด็กชายอาลาฮัม   มะวี
4. เด็กหญิงอาอีซะห์   แดอีแต
5. เด็กหญิงฮูไซฟะห์   กามาซายา
 
1. นายอับดุลการิม   กามา
2. นายอานาส   ดอเลาะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตูหยง 1. เด็กชายกูอานัส    ยูโซะ
2. เด็กชายฟาอีส   มะแฮ
3. เด็กชายสิรภัทร    สุวรรณแท้
4. เด็กชายสุไลมาน   ดอเลาะ
5. เด็กชายอนัส    ดือราแม
 
1. นายมูฮัมหมัด   หะยีมะลี
2. นางสาวซูไรดา   จารง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 1. เด็กชายมูหัมหมัด  มะฉุ
2. เด็กชายมูฮัมหมัด  ยูนุ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดอาฟิก  เนาะนิเลาะ
4. เด็กชายรุ่งอรุณ  เรืองโรจน์
5. เด็กชายอาดีนันท์  สูแล
 
1. นางฟาดีละห์  สาและ
2. นางสาวนาซูฮา  การเซ็ง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงกฤติมา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางซูรียาตี  อัศศอลีฮีน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงจิราพร    เมียรเกิด
 
1. นางสาวพรทิพา    ชาลีผล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบาโงสะโต 1. เด็กหญิงซัลซาบีลา   ลาเต๊ะ
 
1. นางสาวอัสมะ   บูละ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวาฟา  ยูนุ๊
 
1. นางกมลทิพย์  เพ็ชร์รัตน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงลักษณารีย์  บำรุงกรณ์
 
1. นางขวัญใจ  โกสุธรรม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1. เด็กหญิงวรรณกร   จิตรอรัญ
 
1. นางจิรัฐติภรณ์   จันทนนท์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 1. เด็กชายมูหัมมะอาทีฟ  มะนอ
 
1. นางโนรอายน์ซะห์  มูหามะเซ็ง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 1. เด็กหญิงนาเดีย  โซะสกาแว
 
1. นางนูรีนา  บือราเฮง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระเสาะ 1. เด็กหญิงนุรณี   ดอเหะ
 
1. นางสาวซูไบดะห์   กาโฮง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุพนิมิต 1. เด็กหญิงจิรัชยา   ทองแก้ว
2. เด็กชายพงศกร   จันทร์อินทร์
 
1. นางถนอม   อ้นยะลา
2. นางสาวดวงกมล   แก้วประเสริฐ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงตฤปตา    ปะทา
2. เด็กชายธนาวุฒิ   คงคาวงศ์
 
1. นางอารมย์    เพ็ชรส่ง
2. นางสาวฐาสินีภัค   คงเพ็ชรศรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตอหลัง 1. เด็กชายฉัตรเมธี  บุญสุข
2. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สอนมา
 
1. นางอัญญาณี  รองสวัสดิ์
2. นางไอลดา  ไข่มุกข์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตอหลัง 1. เด็กหญิงณัฐชยา   จันทร์ฉาย
2. เด็กชายวรเทพ  บาระเมฆ
 
1. นางอัญญาณี  รองสวัสดิ์
2. นางไอลดา  ไข่มุกข์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายจตุพล  เอาติ่ม
2. เด็กหญิงณัฐวิภา   วรรณเพ็ชร
 
1. นางปราณี  ถาวรกานน
2. นางจิตรดาวรรณ์  ประดับเพชรรัตน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กชายธนภัทร    สกุลทอง
2. เด็กหญิงภูริชญา    ศิริศรี
 
1. นางนางอารมย์    เพ็ชรส่ง
2. นางสาวฐาสินีภัค   คงเพ็ชรศรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภมรคติวัน 1. เด็กชายณัฐภัทร์  ใหม่เจริญ
2. เด็กหญิงนันธิชา   เพชรสุริยา
 
1. นางจีรารัตน์    บัวสุวรรณ
2. นายนาถ   บุญพวง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 1. เด็กชาย สุริยา   สุวรรณชาตรี
2. เด็กหญิงเปมิกา   ใหมสมสู่
 
1. นางสาวสุวรรณี   ชุมช่วย
2. นางสายใหม   ลิ่มวลี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. เด็กชายปิยะศักดิ์  ยอดดี
 
1. นางสาววนิดา  ว่องไว
2. นางสาวมาลี  เสียบไหม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ป.4-ป.6 93.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหาน 1. เด็กหญิงซอฟียะห์  มะรอนิง
2. เด็กหญิงซูไลกา  ดือเระ
3. เด็กหญิงนูรฟาซีอะห์  ยูโซ๊ะ
4. เด็กหญิงอัสมาอาลานี  ยาซิง
5. เด็กหญิงโนร์เซบีย่า  สะอะ
 
1. นางลาตีปะ  หะมะ
2. นางรูซีย๊ะ  อุมา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ป.4-ป.6 92.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กหญิงฟาเดียร์    ตาเยะ
2. เด็กหญิงลีวาณีย์   กือเด๊า
3. เด็กหญิงอาฟียะห์   ดุลซามะ
4. เด็กหญิงอามานะห์   ยามา
5. เด็กหญิงแวมารอม   เจะเฮาะ
 
1. นางสาวสีตีคอรีเยาะ   ยามา
2. นางสาวมารีแย   กาเจ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ป.4-ป.6 91.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา 1. เด็กชายตูแวซูฮัยมีณ  ตูแวมะ
2. เด็กชายบีญามีน  เซ็งโซ๊ะ
3. เด็กชายบุนยามีน  เจะและ
4. เด็กชายอิฟตีฮาน  นากอ
5. เด็กชายฮาฟิล์ม  เตะแต
 
1. นายรอมลี  บือโต
2. นายรอสือลี  บาฮะคีรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยานิง 1. เด็กชายซอลีฮีน   มะดือเระ
2. เด็กชายมูฮัมมัดฟาฮีต   กาจิ
3. เด็กชายมูฮำหมัดฮัมดาร   ดอเลาะ
4. เด็กชายอิสกันดาร์   สาเร๊ะ
5. เด็กชายเจ๊ะซอฟวัน   เจ๊ะดือราแม
 
1. นางสาวนูรีซะ   อาแว
2. นางอาซีย๊ะ   ดอเล๊าะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กหญิงซูนีรา  ตอแลมา
2. เด็กหญิงนูรไอนิง  เจ๊ะแม
3. เด็กหญิงพาตีเมาะ  มะแซ
4. นางสาวมุสลีฮะห์  ตาตา
5. เด็กหญิงอัลมีซัน  สาเหาะ
 
1. นางสาวฮาบีบะห์  เจ๊ะเล๊าะ
2. นางสาวนากีบะห์  ดอมอ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบาโงปะแต 1. เด็กชายซอลีฮีน  หะมะซอ
2. เด็กชายมูฮำหมัดซอบรี  ดือราแม
3. เด็กชายรุสฟีซัน  ฮะซา
4. เด็กชายอานัต  อาแว
5. เด็กชายอามีน  กาแบ
 
1. นายไซนุลอาบีดีน  มามะกูตง
2. นายนัสรูดิน  สีระโก
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแพ 1. เด็กชายกิลาบิล   ฉิมฉ่ำ
2. เด็กหญิงจุวัยนีย์   ดำท่าคลอง
3. เด็กหญิงซิมยาอ์   เตบสัน
4. เด็กหญิงซิลมี   หมีนกาด้า
5. เด็กหญิงนูรอัยนา   มาลัยสุริยา
6. เด็กหญิงบิลกีส   หลีกาด
7. เด็กหญิงรุ่งวรินทร์    โพนธาตุ
8. เด็กหญิงวิวัลลา   ทิ้งน้ำรอบ
9. เด็กหญิงอานูญา   หนูชูสุข
10. เด็กหญิงแอนนาลินด์   กูยาหยา
 
1. นางเชาวนี  ดำริห์ใจจริง
2. นางรัตนาวดี  หมีนพราน
3. นายฮาริส  ตุกังหัน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 1. เด็กหญิงญาดา  สีสมอ่อน
2. เด็กหญิงฐิตินันท์   ทองทั้งสาม
3. เด็กหญิงฐิรนันท์  ยอดบุญ
4. เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา   พรหมศรี
5. เด็กหญิงณัฐนันท์  คงระมัด
6. เด็กหญิงณัฐวดี   เป็นไชย
7. เด็กหญิงธิดาทิพย์  นพรัตน์
8. เด็กหญิงนิญาดา  ทองดี
9. เด็กหญิงอรนลิน   ไชยคล้าย
10. เด็กหญิงโยษิตา  เดิมยิริง
 
1. นางสาวจินดาหรา  เรียงชะนะวัฒน์
2. นางสาวอริยา  ไกรสนาม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล 1. เด็กหญิงกัสมี  สาเระ
2. เด็กหญิงซีลา  เล๊าะแม
3. เด็กชายนาซูฮา  ดอเลาะ
4. เด็กหญิงนูรมาฟีซา  สาแล
5. เด็กหญิงนูรอีมาน  ยาโงะ
6. เด็กหญิงนูรูบีสมี  แลนิง
7. เด็กหญิงนูรู่  แวกาจิ
8. เด็กชายมูฮัมหมัดอาดาฮาห์  เสแมบอซู
9. เด็กหญิงสีตีนูฮารีซา  สาแม
10. เด็กชายอับดุลพาริส  แวกาจิ
 
1. นางรุสนี  ปานามะ
2. นางสาวรุสนา  ธนสุขเสถียร
3. นางสาวซาอาดาห์  โต๊ะยอ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 1. เด็กหญิงซัรอัยน์  เจ๊ะมะ
2. เด็กหญิงซีตีอัสซือหม๊ะ   ยามิงตี
3. เด็กหญิงนูรอัย   อาแว
4. เด็กหญิงนูรอานีสา  ลาเต๊ะ
5. เด็กหญิงนูรอามาณีย์  นิเกาะ
6. เด็กหญิงนูรฮาฟีซา   ยาโก๊ะ
7. เด็กหญิงนูรูณัจมี  มะเลาะ
8. เด็กหญิงอัซวานี   ดอเล๊าะ
9. เด็กหญิงอัสลีดา  ลาเต๊ะ
10. เด็กหญิงอาซียะห์   แวอีแต
 
1. นางสาวนิรูนีซัน   ดอเล๊าะ
2. นางดารูนี  แม
3. นายนาวี  ดอเลาะ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กหญิงซูไวบะห์   สาเม๊าะ
2. เด็กหญิงนุรไซฟาร์   ตาเยะ
3. นางสาวนูรซาบีลลา   ยูโซ๊ะ
4. เด็กหญิงนูรอามีน   แสะมา
5. เด็กหญิงนูรอีมาน   อูตง
6. เด็กหญิงนูฮาซีกีม   โตะคะ
7. เด็กหญิงมารยาม   กรีติง
8. เด็กหญิงสูไวบ๊ะ   มูนิง
9. นางสาวอิบตีซาน   มะเซ็ง
10. เด็กหญิงอิลมี   มะนอ
 
1. นางรมณีย์   เจ๊ะอาแซ
2. นายอัสมิง   มีนาคง
3. นายบุรฮัน   ดิงปอ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายกิตติกานต์   ฤทธิไกร
2. เด็กหญิงชลพรรษ   แก้วประสิทธิ์
3. เด็กหญิงธนาวดี   รอดผล
4. เด็กหญิงพลอยปภัสร์    แก้วของสุข
5. เด็กหญิงอนัญญา  ไฝเป็นคง
6. เด็กหญิงอรพิชญ์   พลกำจัด
7. เด็กหญิงอรรธิกา    ฤทธาภิรมย์
8. เด็กหญิงเพชรนรี   พลบัตร
9. เด็กหญิงไอยริน   อิ่มสำราญ
 
1. นางสาวนิชาภา  เชื้อขำ
2. นายนิภาส  ยอสม
3. นางวนิดา  เกื้อเพชร
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 95.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 1. เด็กชายซัฟรอน  สาอะ
2. เด็กชายบุญญามีน  มูบิง
3. เด็กชายมูฮัมหมัดฟัยซอล  กาม๊ะ
4. เด็กชายรอมฎอน  ยอดปัญญา
5. เด็กชายรอมฎอน  มะแซ
6. เด็กชายวาอิล  มิงประเละห์
7. เด็กชายอัยฎิลย์  ตีมุง
8. เด็กชายอัลบาซิฎ  สะนะเต๊ะ
9. เด็กชายอัสลัม  เลาะยะผา
10. เด็กชายอาฟนาน  บือราเห็ง
 
1. นางณัฐณิชา  บุญปก
2. นางมัลลิกา  วงประสพชัย
3. นางสาวพรรณี  ศิริกุล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 1. เด็กชายคณิศร  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายจักรภัทร  เกชแก้ว
3. เด็กชายจิรายุ  คงมณี
4. เด็กชายจีระศักดิ์  เกิดระเบียบ
5. เด็กชายชนะชล  ประสพแก้ว
6. เด็กชายชัยรัต  ศรีวิเศษ
7. เด็กชายชัยวัฒน์  สงสว่าง
8. เด็กชายธนากร  นามประดิษฐ์
9. เด็กชายธันวา  ทองทราย
10. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศรีวะรมย์
 
1. นายณัฐวุฒิ  สามเอียด
2. นางสาววาสนา  ศรีวังแก้ว
3. นางสุธีรา  เพ็ชรมณี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 96.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 1. เด็กชายซาการียา   แดอีแต
2. เด็กชายซาฟีรู   เจ๊ะเล็ง
3. เด็กชายต่วนไซฟู   กูดูโด๊ะ
4. เด็กชายมูฮัมมัดอิรฟัน   ยาซิง
5. เด็กชายมูฮัมหมัดนูรี   มามะ
6. เด็กชายมูฮัมหมัดฟิรฮาน   สาแม
7. เด็กชายมูฮัมหมัดอัฏฺฮา   สาแม
8. เด็กชายอิสมาแอ   เด็งนามอ
9. นายอิสวัน   เจ๊ะเล๊าะ
10. เด็กชายอูบายดี   อิสดือเร๊ะ
 
1. นายมะพาริ   ดือเร๊ะ
2. นางรอไอด๊ะ   หะยีมะลี
3. นายอับดุลลาเตะ   กุลยดิเรก
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระอาน 1. เด็กหญิงจันธิวา  คงคะนึง
2. เด็กหญิงจารุกัญญ์  นุ่นนุ่ม
3. เด็กชายจีราวัฒน์  ยายพะโยม
4. เด็กหญิงณลันตา  หวันหยอ
5. เด็กหญิงทิพย์ภารัตน์  คล้ายทอง
6. เด็กหญิงนาเดีย  เดหลำ
7. เด็กหญิงรุ่งระวี  ยอดไกร
8. เด็กหญิงศิริพร  ขวัญพัทลุง
9. เด็กหญิงอารียา  สุหลง
10. เด็กหญิงเสาวนา  คงคะนึง
 
1. นายอิศเรศ  สูโรโรจน์
2. นายพีรพงษ์  หนูคง
3. นางสาวเรืองรัตน์  ปัดชัยยัง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 1. เด็กชายธนกร  บัวทอง
2. เด็กชายนันทกร  จันทร์ช่วย
3. เด็กชายปวริศ  รัตนพงศ์
4. เด็กชายพัสกร  เอียดช่วย
5. เด็กชายรอมฎอน  เมืองทัง
6. เด็กชายวารุต  ใฝ้เส็ม
7. เด็กชายสราวุฒิ  บิลหยา
8. เด็กชายสุระ  สอนไตรแก้ว
9. เด็กชายอัครพงศ์  นุ้ยเด็น
 
1. นายมูฮัมหมัด  วานิ
2. นางสาวบุษยา  แซะอาหลี
3. นางสุนิษา  บินตาเอบ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงณภัทร   พันธ์ภัทรนันท์
 
1. นายภานุกร   นิ่มดวง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 1. เด็กหญิงฟาติน   อาแซ
 
1. นายอดิลัน   เพชรนวล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กชายอารีฟีน    มาหะมะ
 
1. นายซำรี  เจ๊ะอาลี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงธันยวีร์  พัดแดง
 
1. นางสาวณัฐชา  พร้อมเพรียง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกาแนะ 1. เด็กหญิงกัรตีนี  มะ
 
1. นางชณุตพร  คูณแก้ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะบารัง 1. เด็กหญิงอังคนา   คุ้มบัวลา
 
1. นางสาวอามีเนาะ  หมันหลิน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1. เด็กหญิงนูรอีมาน   เจ๊ะโด
 
1. นางสาววันนาบิลลา   แวอาแซ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กชายกฤษฏิ์  ดาวเรือง
 
1. นายฮานีฟ  มาลีลาเตะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 1. เด็กหญิงนูร์มี   เจะมามะ
 
1. นางสาวการีมะห์    ดอเล๊าะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงนัซรีดา   หะ
 
1. นางสาวบุศราวรรณ   รัตนพันธ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กชายฟิตรี  เตะ
 
1. นางสาวอัยดา  ปูเต๊ะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 1. เด็กชายบลูส์วรินทร์  ใยวัน
 
1. นางสาวนัศรีน  มูนะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปันจอร์ 1. เด็กหญิงฟาฮาน่า  หมัดตะหมีน
 
1. นายดาวูด  หมันเบ็ญหมัด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงมนชญา   ปราบเสร็จ
 
1. นางสาวชนาธิป   จีรกาญจน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบือเระ 1. เด็กหญิงนาซูฮา  ขาวสะอาด
 
1. นางสาววาสนา  อะยูยา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 1. เด็กหญิงยูวารี  แวบูซา
 
1. นางสาวอารียา  วาหับ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว) 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ    เดชพิชัย
 
1. นางหวันสะ    ยาประจัน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงนูลวานี  ปูเต๊ะ
 
1. นายฮานีฟ  มาลีลาเตะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกูยิ (รือเสาะ) 1. เด็กหญิงอารบาอาร์  สาและ
2. เด็กชายแวอาดุล  มูซอ
 
1. นายอับดุลการีม  แก่ต๋อง
2. นางไซนับ  แวดือราเซะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจะแนะ 1. เด็กหญิงตัสนีม   ยือลาแป
2. เด็กหญิงอัฮลาม   เจ๊ะโด
 
1. นางฟาตีฮ๊ะ   กาเซ็ง
2. นางสาวมาฮีบ๊ะห์   มูซอ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1. เด็กหญิงสุไรฟ๊ะ  ตะรุรักษ์
2. เด็กหญิงเมญาวีย์  อาหน่าย
 
1. นางสาวแกมมณี  สุดหล้า
2. นายสุไลมาน  ตะรุรักษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลุง 1. เด็กหญิงมารีย๊ะ   สาและ
2. เด็กหญิงเจะรอกีเย๊าะ   เซ็งจูมิง
 
1. นางปิยะพรรณ   สุวรรณชาตรี
2. นางมาเรียม   กองบก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 1. เด็กหญิงซูเฟีย    ยูโซะ
2. เด็กหญิงฮาซานะห์   ดอเลาะ
 
1. นางสาวรอฮานา   ยามา
2. นางสาวนัสรียาร์   อาเย๊าะแซ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1. เด็กหญิงนัฐนิชา  ยาง๊ะ
2. เด็กหญิงบุชรอ    เจ๊ะม๊ะ
 
1. นางสาวแกมมณี   สุดหล้า
2. นายสุไลมาน   ตะรุรักษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงพาตีฮะห์  ดอเลาะ
2. เด็กชายมูฮำหมัดริฏวาน  มะยีแต
 
1. นางสาวนูรมัน  ปาแนแจกะ
2. นางสาวมาญีดะ  จินตรา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กชายซูฟัร   การิง
2. เด็กหญิงโรสนานี   ยานยา
 
1. นายวิรัตน์   มณีโชติ
2. นางสาวอุษณีย์   เสือดี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กหญิงรอกีเยาะ   วิชา
2. เด็กหญิงสารีม๊ะ   ยูนุ
 
1. นางพรพิมล   ศรีสุข
2. นางสาววันทนา   เนื้อน้อย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ ๒๕๕๐ 1. เด็กชายกรณพัฒน์  เอียดฤทธิ์
 
1. นางฝาตีมะ  กองหลัง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ 1. เด็กชายอาดัม   สาและ
 
1. นางซอปียะ   มะสาอิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กชายเจษฎา   หัดสาหมัด
 
1. นายณัฐพงศ์   บัวคง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุนทรวารี 1. เด็กชายศุภชัย   ยกย่อง
 
1. นางกาญจนา   แสงแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กชายอาลีฟ  ขำอนันต์
 
1. ดร.ถวัลย์  สุวรรณอินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กชายซาฮาบิ  วาจิ
 
1. นายทวีศักดิ์  รักราวี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49" 1. นายปวเรศ  รองพนัง
 
1. นายธีรพงศ์  สุขสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนขี้แรด 1. เด็กหญิงศิริพิมพ์ญาดา  สังข์นุ่น
 
1. นางดวงกมล   ทองคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  หนูแก้ว
 
1. นายอดุลย์  นิลสมุทร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงดาลิยา  กรมเมือง
 
1. นางสาวสุริยา  จันโสด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กหญิงฮุซนี  มะแซ
 
1. นายทวีศักดิ์  รักราวี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 1. นางสาววรินทร   สุวรรณะ
 
1. นางสาวสุภารัตน์   อัคคะเมธี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1. เด็กหญิงรุสณี   ยูโซ๊ะ
 
1. นายแวฮามะ   เจะมะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนิติภูมิ   อภินันตบุตร
 
1. นายนรพนธ์  แซ่ฟู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ 1. เด็กชายมูฮำหมัดสุกกี   ดอแม
 
1. นายอาสะฮา   เจ๊ะแว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะตา 1. เด็กชายอิเกราะ   ตาเย๊ะ
 
1. นางกฤษณา   เพ็ชรมรกฏ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กชายภัทรภูมิ  นาคพันธ์
 
1. นางสาววิดารัศมิ์  คงประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบาโงปะแต 1. เด็กชายอานัต  อาแว
 
1. นางสาวอิสมาวาตี   มะเซ็ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กชายอาลีย๊ะ  ตาเยะ
 
1. ดร.ถวัลย์  สุวรรณอินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงอินทิรา  พรหมเพ็ชร
 
1. นางสาววิดารัศมิ์  คงประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โนวัฒน์
 
1. นายศุภฤกษ์  หงอสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสือดัง 1. เด็กหญิงนัซวา   มูฮำมัด
 
1. นางสายฝน  ชูนิรันด์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงศศิรดา  แดงเงิน
 
1. นางสาววิดารัศมิ์  คงประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรักไทย 1. เด็กหญิงธิติธาดา   พุฒจันทึก
 
1. นางสาวเกศรินทร์    พุฒจันทึก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจุโป 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เพ็ญกมล
 
1. นายรักพงศ์  ศุกรวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงกุโบ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฟัฎลี   สือแม
 
1. นางสาวยัสมานี   ปาเต๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าสาป 1. เด็กชายริฏวาน  ตะเยาะแม
 
1. นางรอสีเยาะ  มะแอ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกตา 1. เด็กชายธนกฤต    เพชรชยังกูร
 
1. นางสูรียาตี   อ้าสะกะละ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กชายอาลีฟ  ขำอนันต์
 
1. ดร.ถวัลย์  สุวรรณอินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 1. เด็กชายอัฟนัน  ดาแม
 
1. นางสาวฟารีดา  เจ๊ะมะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาแล 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฆอยรี    รีเป็น
 
1. นางสาวซูรายา   อาแซ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงอารีน่า  นุ่งอาหลี
 
1. นางสาวสุริยา  จันโสด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงณัฐการต์  มั่นคง
 
1. นายอดุลย์  นิลสมุทร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงอัฟนัน   อุมา
 
1. นายวุฒิพงษ์   คงคาวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต 1. เด็กหญิงกูรอตูอัยนีย์  แปแนะ
 
1. นางสาวอาวาตีฟ  หะยีดือรนิง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทย 1. เด็กหญิงธิติธาดา   พุฒจันทึก
 
1. นางสาวเกศรินทร์   พุฒจันทึก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 1. เด็กหญิงอัซรีนา  หวันสมัน
 
1. นายสะมะแอ  ภักดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกาแย 1. นางสาวฮัสวาณี   สมาแอ
 
1. นายรุสลัน   ซา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ 1. เด็กชายอาดัม   สาและ
 
1. นางซอปียะ   มะสาอิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1. เด็กชายพีรภัทร   พันธ์ไทย
 
1. นายดนัย    สันตวรกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กชายกรกฎ  รอดชู
 
1. นางสาวฐิฑิญา  ชูลีวัลย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจุโป 1. เด็กชายวรรธนชัย  แก้วศรี
 
1. นายรักพงศ์  ศุกรวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กชายอาห์หมัดฟิรเดาซ์    สะบูดิง
 
1. นางยาบารียะห์   ยะปา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบาโงปะแต 1. เด็กชายอานัต  อาแว
 
1. นายวันริฎวาน  แซแน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงดาลิยา   กรมเมือง
 
1. นางสาวสุริยา   จันโสด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กหญิงฐิติพร   วิริโย
 
1. นางพัทธนันท์   เดชาวุฒิกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตะโละ 1. เด็กหญิงซูเรียนี  สามะ
 
1. นางสาวรอซีนะฮ์  คาระนิมิง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 1. เด็กหญิงอัซรีนา  หวันสมัน
 
1. นางมิรันตี  ภักดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงศศิรดา  แดงเงิน
 
1. นางสาวชุติมา  สรณราย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 1. เด็กหญิงธีรดา  แซ่จาง
 
1. นางสาวเสาวภา  บาฮา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   เกื้อมา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   หนูเสือ
3. เด็กหญิงกุลณิษฐ์   คอร์
4. เด็กหญิงฐิติยา  บิลยะโหด
5. เด็กหญิงณรินทิพย์   เพชรรันต์
6. เด็กหญิงนฤมล   ชูหนู
7. เด็กหญิงนะดา   หมันหลี
8. เด็กหญิงนัสริน   โต๊ะสะนิ
9. เด็กหญิงปัทมวรรณ   แก้วสุข
10. เด็กหญิงปุญญิสา   ประสีทอง
11. เด็กหญิงผกาศิดา   ถาวรสุวรรณ
12. เด็กหญิงรชนีรมณ์   แป้นชู
13. เด็กหญิงอัฒนิยาอ์   นิเด
14. เด็กหญิงอานิส   เจะอุมา
15. เด็กหญิงแพรวา   บุษบง
 
1. นางสาวฉนันท์นภัส   มีบุญ
2. นางสาววัศราภรณ์   ผอมแก้ว
3. นางสาววาสนา   เธียรพิทยามาศ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแว้ง 1. เด็กหญิงซีฟา   แวเดร์
2. เด็กหญิงซูวัยนะฮ์   สะรี
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   แซ่ภู่
4. เด็กหญิงณัฐธิดา   ดอเลาะ
5. เด็กหญิงดาณิชา  ยา
6. เด็กหญิงนริน  ดาโอ๊ะ
7. เด็กหญิงนุชรินทร์   อับดุลเลาะ
8. เด็กหญิงนูรฆูไซย์มะห์  มามะ
9. เด็กหญิงนูรฟาติน   มะแซ
10. เด็กหญิงนูรฟาเดีย   กูสุหลง
11. เด็กหญิงนูรอีซาตีย์   อาแซ
12. เด็กหญิงภัทราวาดี   มะเย็ง
13. เด็กหญิงอัฟรีณ   สมัยวิทยาวงค์
14. เด็กหญิงฮุสนา   อาลี
 
1. นางสาวนภเกตน์   เพชรสลับแก้ว
2. นางสาวนิรอปีย๊ะ   แวและ
3. นางนาริน   สีแดง
4. นายกามารูเด็น   ตาเละ
5. นางสาวปาตีมา  มานี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 1. เด็กหญิงกัสนึม  คามิ
2. เด็กหญิงกูนัซมีย์  เบ็ญจมานะ
3. เด็กชายคัยรุณอามีรินทร์   แวยูโซ๊ะ
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุระวิทย์
5. เด็กหญิงซีตีนูรฌามีมี่  ยาเล
6. เด็กหญิงนาเดียร์  เจะบือซา
7. เด็กหญิงนูรุลอาซีกีน  ดูมาลี
8. เด็กหญิงนูรูลฮูดาอวาฏีฟ  แว
9. เด็กหญิงฟาติน  มูฮัมหมัดอีซอ
10. เด็กหญิงอัญมณี  โกสิยาภรณ์
11. เด็กชายอัลฟารุจ    กูนา
12. เด็กหญิงอัสรีนา  ปาเสหม๊ะ
13. เด็กหญิงอารยา  เจะบือซา
 
1. นางสาวขวัญชนก  พุทธโชติ
2. นางจรรยารักษ์  สมัตถะ
3. นายธนภณ  ตรีมะณี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง 1. เด็กหญิงกฤติยานี  ช้างเผือก
2. เด็กหญิงกวินทรา  เสรี
3. เด็กหญิงจันทริกา  เกิดช่วย
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉวีภัดิ์
5. เด็กชายธงธรรม  นุ่นสวัสดิ์
6. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  วิเศษ
7. เด็กหญิงภานุมาศ  แม่นทอง
8. เด็กหญิงอดิศา  วงษ์ประชุม
 
1. นางสาวธญาภรณ์  แสงชื่น
2. นางสาวซูไรนา  มะยีแต
3. นางสาวอภิภาดา  ไชยเมฆ์
4. นางสาวอมานี  อาแซดอยิ
5. นายซอลลาฮุดดีน  ลาเต๊ะ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1. เด็กหญิงซีตีโซเฟีย   มะ
2. เด็กหญิงซูไฮรา  นาแว
3. เด็กหญิงนูรมีน  เจ๊ะมะ
4. เด็กหญิงนูรูอีมาน   อาบูบากา
5. เด็กหญิงอานิสตาซา  อะมิง
6. เด็กหญิงอุมีอุลฟะห์   มงการี
7. เด็กหญิงฮาวาตี   ดาโอ๊ะ
8. เด็กหญิงโซเฟีย  เปาะอาเดะ
9. เด็กหญิงโนร์ซัลซาบีลา  การียา
10. เด็กหญิงโนร์เดียนา   ดือราแม
 
1. นางสายใจ  รัตนกาญจน์
2. นางวริศรา   อะมิง
3. นางซารีน่า   เตะ
4. นายศิดิก  สือนิ
5. นางอาทิตยา  พลเพ็ชร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงซัลวาณี   เจ๊ะนิ
2. เด็กหญิงซามีเราะห์   ดอเลาะ
3. เด็กหญิงซูลฟา   มะนิ
4. เด็กหญิงนัสริญดา   แวอาแซ
5. เด็กหญิงนูรซาฟีกา   มะดือเระ
6. เด็กหญิงนูรูลฟาเตนอัรเรียนา   เจ๊ะอุมาร์
7. เด็กหญิงรัตณา  ปานสุข
8. เด็กหญิงรุสนานี   สาและ
9. เด็กชายสับรี   สาและ
10. เด็กหญิงอามานี   แมะแนะ
 
1. นายจีรศักดิ์   เทพสุวรรณ
2. นางสาวอารยา   แวมะ
3. นางสาวนูริซมา   หะยีอารุณ
4. นางณัฐกานต์   เอียดสุวรรณ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1. เด็กหญิงอัยลีน   อัลฮามาดีย์
 
1. นางสาวการีหม๊ะ   อาแว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายอชิระ  อัง
 
1. นายฟาอิซ  บือเฮง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงแพรพิร์ญา  นราจร
 
1. นางนัยนา  หลังยาหน่าย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายอนาวินทร์  ว่องประเสริฐกุล
 
1. นางสาวปาณิสรา  เมืองสง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงบุญฑริกา   วิทยสวัสดิ์ศิริ
 
1. นางธนาธิป  ไชยจรัส
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงชรินทิพย์  จอมสว่าง
 
1. นางสาวมุจลินท์  สารีปา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาแย 1. เด็กชายมูฮัมหมัด   เจ๊ะเละ
 
1. นายรุสลัน   ซา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 1. เด็กหญิงฟารีดา  สาแม
 
1. นางฟาฏิมาฮ  บากา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กหญิงจิรัชยา   รัตมูหมาด
 
1. นางเนาวรัตน์   ขุ้ยตั้ง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงฟามิลลาห์  จิหมาด
 
1. นางสาวสุกัญญา  อนันธขาล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงเกววิลิน  นทีธารทองชัย
 
1. นางสาวรอฮานี  กาเซ็ง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าพน 1. เด็กชายจารุพงศ์  พุมนวล
 
1. นางสาวมัลลิกา  สองเมือง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1. เด็กหญิงอารีญา   มาน๊ะ
 
1. นางโน๊ะวานีดา   งวงชล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) 1. เด็กหญิงนูรีตา   ฮูลู
 
1. นางวีนา   อับดุลสตา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระอาน 1. เด็กชายปวีภัทร   ไวยโมรา
2. เด็กชายสุพวัตน์   โดยบาหมัด
 
1. นายวิบูลย์   เอกพิริยไพบูลย์
2. นายนายสุพรรัตน์   เป็ดทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแรต 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอัซรี   ยอ
2. เด็กชายอับดุลฮากิม   สมาเฮาะ
 
1. นางรอบียะ  มงอาหลี
2. นายอิมรอฮีม  หามะ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังสายทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงชาย
2. เด็กชายสนธิ  จารุเกลี้ยง
 
1. นางอาซียะฮ์  แกสมาน
2. นางนุชนารถ  ยาบาจิ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกาแย 1. เด็กหญิงตอยอีบะห์  วี
2. เด็กหญิงฟาตีเม๊าะ  สาแล
 
1. นายมัรวาน   สะอะ
2. นางอาซีย๊ะ   สาแลแม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  เต็งปะราแม
2. เด็กชายอิควาน  มะดาโอ๊ะ
 
1. นางลักษมี  สาและ
2. นางปริชญา  มาสินธ์ุ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กชายธนวรรธน์  ดำพุด
2. เด็กชายวิศว์ชนนท์  นนท์ธีระบวร
 
1. นายฟูอารดี  ดอเลาะ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแขนท้าว 1. เด็กหญิงนุรซูรียะห์   อีนีละไม
2. เด็กชายอับดุลอาศิส   หะยีมะลี
 
1. นายสมหมัย   หะยีมะลี
2. นายมูฮำหมัด   บินสามะ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูหยง 1. เด็กชายมูฮัมหมัด   มอรอหมาน
2. เด็กชายสิรภัทร   สุวรรณแท้
 
1. นายมูฮัมหมัด   หะยีมะลี
2. นางสาวซูไรดา   จารง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  รุ่งธานี
2. นายปฏิภาณ  พิพัฒน์พิทยากุล
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ใบหมาดปันจอ
2. นางกฤษณา  นพภาพันธ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 1. เด็กชายนิฮาริส  รามอ
2. เด็กชายอับดุลเลาะ  กูวิง
 
1. นายสุรัตน์  หะยีอุมา
2. นางสาวสุไรดา  ดือเร๊ะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เหล่าเจริญสุข
2. เด็กชายมูฮำหมัดอาดำ  แวเละ
3. เด็กชายอิรฟาน  ฮาลาปี
 
1. นายจิรวัฒน์  จันทรลาภ
2. นางสาวอัยนี  มาหามะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฟิรดาวส์  อูมา
2. เด็กชายมูฮัมหมัดอัยมาน  อาลี
3. เด็กชายอับดุลฮากีม  สะมาแอ
 
1. นายชำรี  เจ๊ะอาลี
2. นางแวเสาะ  หะยีดราโอะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  บัวสาย
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  บัวสาย
3. เด็กหญิงอนิศรา  หะยียูโซะ
 
1. นางพรพิไล  เดชภักดี
2. นางสาวทิพวัลย์  สุวรรณรัตน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายกิตติคุณ  บุญเกิด
2. เด็กชายธัญญ์เทพ  ภาณุวิยานนท์
3. เด็กชายอัษมัร  นิมะ
 
1. นางอารีรัตน์  ตันนิยม
2. นางมรรคฤทัย  ทองอินทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กชายจิรภัทร  สุวรรณกิจ
2. เด็กหญิงซูไรนา   วาแม็ง
3. นางสาวนัรมีน   สะแลแม
 
1. นางสมศรี   ชุมนุมมณี
2. นายสาโรจน์   ตรีแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโคกโก 1. เด็กชายกามีซี  หะมะ
2. เด็กหญิงนิซาฟีรา  ดรอนิง
3. เด็กชายมูฮัมหมัดซุกรัน  มามะ
 
1. นางจุรี  ไชยโสม
2. นายอาแซ  บินสาแม
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กชายวิชชากร   ทุ่ยอ้น
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    ศรีเพชร
3. เด็กชายสุธาวัฒน์   เมืองใสสันต์
 
1. นางวรรณา    พระไพรี
2. นางวสุมดี   ชุมดี
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกะลูแป 1. เด็กหญิงนัจมีย์  ดีเยาะ
2. เด็กหญิงนาดียา  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงอันนูร์  แมจิ
 
1. นางอัซนะห์  หะยีมะสาและ
2. นางรุสนีย์  เจ๊ะแล
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านธารมะลิ 1. เด็กหญิงซาฟีนี  กะเด็ง
2. เด็กชายต่วนซูลกิฟลี  สุหลง
3. เด็กหญิงนูรซาฟีรา  เจ๊ะอูเซ็ง
 
1. นางสาวเสาวณีย์  เต๊ะซา
2. นางสาวนิมารีแย  ราแดง
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 1. เด็กหญิงซูฟียา  จิตราการ
2. นางสาวมารีษา  สาเละ
3. นางสาววีนานี  สะหลำแดง
 
1. นางนิสรินทร์  จารง
2. นางสาวฮัสนะห์  ดอเล๊าะ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงกัณดินา   ตุหยง
2. เด็กหญิงนูรฮายาตี   ปิ
3. เด็กหญิงอาอีเสาะ   ดอหะ
 
1. นางชนิดา   รักษ์จันทร์
2. นางชุวิยดา   สินนุสน
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตูหยง 1. เด็กหญิงนูรีซัน   มะสูยู
2. เด็กหญิงอาตีกะห์   รัตนประพันธ์
3. เด็กหญิงโสรยา   เพ็ชรคงทอง
 
1. นางนูราณี   ฮาบู
2. นางสาวอัยณี   บือราแง
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 1. เด็กหญิงนุรอัยมาน  กาเจร์
2. เด็กหญิงอัฟนี  อุดม
3. เด็กชายฮัสมีน  สะหะ
 
1. นางสาวปัทตมา  ปานดำ
2. นางสิรินภา  วุ่นชุม
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระเสาะ 1. เด็กหญิงนุรมี   แปเฮาะอีเล
2. เด็กหญิงรุสณีย์   อาแว
3. เด็กชายอัฟฮัม   นิแม
 
1. นางสาวอามีเนาะ   เจะเงาะ
2. นางสาวนูรรอยฮัน   ลาเต๊ะ
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 1. เด็กชายนิซูซาน   ซือแมง
2. เด็กชายนูรฟาตีฮะห์  อาลี
3. เด็กชายอันดาลีฟ  มะยีดี
 
1. นางสาวคอตีย๊ะ  ดือรามอ
2. นายจำแลง  เพชรรัตน์
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 1. เด็กชายชานนท์  เวาะเซ็ง
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  รักษาพล
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  กองมณี
 
1. นางกิจจา  จันทภาโส
2. นายชีชฎา  พรมสู
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  อ่อนแก้ว
2. เด็กชายธนโชติ  สินทรัพย์
3. เด็กหญิงนริศรา  บุญดำ
 
1. นางชนิดา  แจ่มจันทา
2. นางทิวาพร  มูสิกพันธ์
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 1. เด็กหญิงซัฮนูร   อีซอ
2. เด็กหญิงนัสริน   บาโง๊ะ
3. เด็กหญิงนูรอัยนี   ดอเลาะ
 
1. นางเตือนใจ   ชุมมิคสา
2. นางสาวซูไบดะ   ยูโซะปุ๊